Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
 • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
 • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
 • jak wspierać samorząd uczniowski?
 • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
 • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
 • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
 • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
 • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

W Sejmie o E- podręcznikach

19 marca 2015

10 marca br. odbyło się w Sejmie wspólne posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, poświęcone realizacji projektuE-podręczniki do kształcenia ogólnego”.

Celem głównym projektu jest opracowanie i udostępnienie na platformie edukacyjnej bezpłatnych e-podręczników do 14 przedmiotów i uzupełniających je zasobów edukacyjnych. Zespół Ośrodka Rozwoju Edukacji, będący liderem projektu, wraz z panią wiceminister Joanną Berdzik, zaprezentowali poszczególne elementy platformy informując, że wersja ostateczna e-podręcznika będzie gotowa do końca sierpnia 2015 r. Zespół ORE zachęcał do zapoznania się z wersją testową, dostępną pod adresem www.epodreczniki.pl.

E-podręczniki wniosą nową jakość do polskiej edukacji, pytanie tylko kiedy? Jako przedstawiciel Fundacji „Rodzice Szkole” zapytałam panią Minister, jaki jest horyzont czasowy osiągnięcia deklarowanego progu 40% zasięgu wśród uczniów oraz nauczycieli i czy Ministerstwo Edukacji podejmie kroki mające na celu zachęcanie środowisk nauczycielskich do aktywnego korzystania z tej platformy. W odpowiedzi uzyskałam informację, że korzystanie z e-podręcznika będzie zupełnie dobrowolne, a w planach jest przeszkolenie 1000 nauczycieli (spośród 650 000).

 

Katarzyna Styczyńska

Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Dyrektor Szkoły najważniejszym partnerem rady rodziców

18 marca 2015

W dniu 16. marca br. odbyło się spotkanieprzedstawicieli Fundacji „Rodzice Szkole”  z dyrektorami szkół Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Na kilka elementów bardzo ciekawej , momentami dosyć burzliwej dyskusji - dotyczącej praw i obowiązków rad rodziców i zasad tworzenia programu wychowawczego szkoły oraz roli jaką w aktywizacji rodziców i budowania płaszczyzny   współpracy rad rodziców z innymi organami szkoły mogą odegrać dyrektorzy szkół - warto zwrócić uwagę.
1. znaczna część  dyrektorów uważa za nieracjonalny tryb  wyborów do rad oddziałowych nie
przyjmując do wiadomości argumentów przedstawianych przez naszą Fundację, że zasadą
demokracji powinno być dokonywanie wszystkich wyborów personalnych w trybie tajnym.
2. wiele wątpliwości budzi prawo rodziców (rady rodziców) do opiniowania pracy
nauczycieli i  dyrektora szkoły
3. za kontrowersyjną uznano propozycję - przedstawioną przez p. Katarzynę Styczyńską,
Pełnomocnika Zarządu Fundacji Rodzice Szkole” w Dzielnicy Śródmieście m. st.
Warszawy-, aby  program wychowawczy szkoły oprzeć na wspólnym dla środowiska
szkolnego systemie wartości
4. dyrektorzy jednogłośnie poparli ( z czego bardzo się cieszymy) proponowane
przez Fundację „Rodzice Szkole” rozwiązania dotyczące gospodarki finansowej rad
rodziców umożliwiające ww. organom szkoły:
- posiadanie NIP
- posiadanie własnych rachunków bankowych,
- nawiązywanie stosunków pracy w formie umów o dzieło, umów zleceń i umów o pracę,
- dokonywanie zakupów towarów i usług służących wspieraniu działalności statutowej
szkoły.
Przedstawione opinie -  często z punktu widzenia  Fundacji „Rodzice Szkole” kontrowersyjne (np. propozycja rezygnacji rady rodziców z prawa do oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły oraz przyjęcie zasady, że priorytetem przy uchwalaniu programu wychowawczego szkoły powinny być założenia polityki oświatowej państwa , a nie stanowisko rodziców, jako  pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci) -  wskazują, kolejny raz, na potrzebę organizowania tego typu spotkań i jak najszerszej  dyskusji w środowisku szkolnym, z udziałem wszystkich jego przedstawicieli.


Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Przekaż 1 % Fundacji „Rodzice Szkole”

9 marca 2015

Jeśli chcesz,  aby nasze dzieci uczyły się w dobrej szkole przekaż 1% swojego podatku dochodowego za rok 2014 Fundacji „Rodzice Szkole” wpisując do rocznego rozliczenia podatkowego PIT numer:

KRS: 0000268115

Fundacja „Rodzice Szkole”:
- pomaga tym, którzy budowę nowoczesnego systemu edukacji traktują jako najważniejsze zadanie obywateli i państwa,
- wpiera działania na rzecz współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego,
- realizuje programy edukacyjne dla rodziców, nauczycieli i uczniów,
- prowadzi Punkt Konsultacyjny i szkolenia dla rodziców, rad rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli i samorządów uczniowskich.

Z góry dziękując za dar serca, łączymy wyrazy szacunku
Rada i Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

Nowa jakość w warszawskiej oświacie?

9 marca 2015

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy, z inicjatywy Fundacji „Rodzice Szkole”, w Warszawie ma miejsce szereg wydarzeń związanych z budowaniem szerokiej płaszczyzny współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego:

1. w dniu 26 lutego br. w dzielnicy Ochota odbyło się spotkanie przedstawicieli rad rodziców ochockich szkół i przedszkoli z zastępcą burmistrza p. Grzegorzem Wysockim, w którym z ramienia naszej Fundacji uczestniczyli: p. Katarzyna Styczyńska i p. Wojciech Starzyński.

W wyniku decyzji podjętej przez władze Dzielnicy wszystkie rady rodziców i dyrektorzy szkół otrzymali poradnik „Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy”. Ustalono również, że jeszcze w bieżącym roku szkolnym odbędą się dwie konferencje prowadzone przez Fundację „Rodzice Szkole”:

a) dla rad rodziców: Rada rodziców ważny uczestnik życia szkoły,

b) dla dyrektorów szkół: Dyrektor Szkoły najważniejszym partnerem rady rodziców.

Zorganizowaniem podobnych konferencji są również zainteresowane władze Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy,

2. w dniu 2 marca p. Elżbieta Kamińska –Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy została członkiem Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Ursynowa.

Gratulujemy,

3. w dniu 16 marca odbędzie się , prowadzona przez Fundację „Rodzice Szkole” konferencja dla dyrektorów szkół Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy pt. Dyrektor Szkoły najważniejszym partnerem rady rodziców.

Mamy nadzieję, że w/w. działania warszawskich samorządów dzielnicowych, odpowiadające na propozycje Fundacji „Rodzice Szkole”, otwierają nowy etap w stołecznej oświacie prowadzący do jej uspołecznienia i zagwarantowania rodzicom realnego wpływu na szkoły własnych dzieci

 

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Katarzyna Styczyńska – Pełnomocnikiem Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

9 marca 2015

Z przyjemnością informuję, że Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” powołał Pełnomocnika w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Została nim p. Katarzyna Styczyńska, od kilku miesięcy aktywnie zabiegająca, (przy wsparciu naszej Fundacji), o rozwiązania szeregu problemów w warszawskiej Szkole Podstawowej nr 75.

Cieszymy się, liczba zaangażowanych rodziców nawiązujących bezpośrednią współpracę z Fundacją „Rodzice Szkole” stale powiększa się. Pani Katarzynie gratulujemy i liczymy na zdynamizowanie przez Nią procesów prowadzących do poprawy śródmiejskiej oświaty.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Żołnierze Wyklęci – Żołnierze Niezłomni

27 lutego 2015

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” - poświęcony członkom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia lat 1944 -1963.

W tym dniu wspominamy Polaków, którzy - nie godząc się z sowiecką okupacją ziem Rzeczypospolitej oraz nawiązując do tradycji zbrojnej walki: konfederatów barskich, uczestników powstań: kościuszkowskiego, listopadowego, styczniowego i warszawskiego – byli w bestialski sposób mordowani przez polskich i rosyjskich komunistów.

Prezentując trzy sylwetki, zapomnianych przez ponad pół wieku, bohaterów zachęcamy wszystkich, dla których polska tradycja niepodległościowa jest ważnym elementem budowania tożsamości narodowej, a szczególnie uczniów szkół, do trwałej pamięci o tych, którzy uważali, że: lepiej umrzeć stojąc niż żyć na kolanach.

Barbara Robakiewicz                                                 Wojciech Starzyński

Przewodnicząca Rady                                                    Prezes Zarządu

Fundacji „Rodzice Szkole”

Kadra 5 Brygady Wileńskiej AK, rok 1945. Stoją od lewej: ppor.cz.w. Henryk Wieliczko "Lufa", zamordowany 14 marca 1949 r. na Zamku Llubelskim, por. Marian Pluciński "Mścisław", zamordowany 28 czerwca 1946 r. w białostockim więzieniu, mjr Zygmunt Szendzielarz "Łupaszka", zamordowany 8 lutego 1951 r. na Mokotowie, wachm. Jerzy Lejkowski "Szpagat", ppor. Zdzisław Badocha "Żelazny", poległ w walce z UB 26 czerwca 1946 r. w Czerninie koło Sztumu.

 

Biogramy: (pobierz)

Danuta Siedzikówna ps. "Inka"

Jan Hryncewicz ps. „Bogdan”

Jan Tabortowski ps. „Bruzda”


Więcej

Spotkanie w warszawskiej Szkole Podstawowej nr 97

22 lutego 2015

Na zaproszenie rady rodziców SP nr 97 w Warszawie Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” spotkał się 11 lutego br. z członkami w/w rady i dyrektorem szkoły. Tematem ożywionej, a momentami nawet bardzo ostrej dyskusji było odniesienie się do działalności kolejnych rad rodziców w ubiegłych latach oraz związane z tym napięcia towarzyszące konstytuowaniu się rady rodziców w roku szkolnym 2014/2015.

Spotkanie, mimo gorącej atmosfery doprowadziło do wyboru nowego prezydium rady i określenia zasad , w oparciu o które rada rodziców postanowiła pracować.

Sytuacja jaka miała miejsce w w/w szkole pokazuje kolejny raz jak szereg drobnych nieprawidłowości oraz czasem osobistych ambicji może grozić całkowitym paraliżem działalności rodziców. Jednocześnie, na podkreślenie zasługuje fakt , że popełnione błędy nie wypływały ze złej woli, a jedynie z braku znajomości prawa i zasad współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego.

Pomoc „Fundacji „Rodzice Szkole”, o czym mówili obecni na spotkaniu (w tym również pani dyrektor szkoły) okazała się bezcenna i ułatwiła zakończenie wynikających z dawnej zaszłości sporów oraz rozpoczęcie nowego, jestem przekonany że bardzo konstruktywnego, etapu działalności rady rodziców SP nr 97 w Warszawie

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Podziękowanie z Berlina

22 lutego 2015

Z przyjemnością informujmy, że działalność Fundacji „Rodzice Szkole” służy nie tylko szkołom w kraju, ale również naszym placówkom za granicą. Nawiązane przed kilkoma miesiącami kontakty z kierownictwem Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Berlinie pokazały, że problemy z jakimi muszą się mierzyć środowiska oświatowe są wszędzie podobne. Otrzymany list (który załączamy), potwierdza potrzebę dalszych wspólnych działań na rzecz budowania w Berlinie polskiej szkoły przyjaznej: rodzicom, uczniom i nauczycielom.

Załącznik: List z podziękowaniem

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Stanowisko Fundacji „Rodzice Szkole” w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

9 lutego 2015

Przyjęcie przez Sejm RP ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej wywołało burzliwą dyskusję na sali sejmowej, w mediach i w szerokich kręgach społeczeństwa.

Wielka szkoda, że debata toczy się po, a nie przed głosowaniem nad ustawą, co kolejny raz wskazuje na lekceważenie opinii publicznej przez znaczną część parlamentarzystów, mediów i obóz rządowy.

Fundację „Rodzice Szkole” niepokoi brak w debacie głosu resortu edukacji narodowej i niezaproszenie do niej środowisk rodzicielskich, traktujących system wartości, w oparciu o który będą tworzone w szkołach programy wychowawcze, jako najważniejszy element kształtowania postaw młodego pokolenia.

Uważamy, że ze względu na nieprecyzyjne prawnie pojęcia takie jak „stereotypy” czy „płeć społeczno-kulturowa” istnieje realne niebezpieczeństwo wprowadzenia do szkół ideologii gender, co nie ma nic wspólnego z zapobieganiem i zwalczaniem przemocy wobec kobiet.

Zgadzamy się z opinią prof. Andrzeja Zolla, członka Komisji Kodyfikacyjnej prawa karnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, że nieprecyzyjność zapisów Konwencji rodzi podejrzenie iż jest ona ukrytym zamachem na podstawy naszej cywilizacji i może stać się pretekstem do ograniczania praw rodziców w wychowaniu dzieci zgodnie z ich przekonaniami.

W tej sytuacji, nie licząc na zmianę decyzji Sejmu przez Senat RP i słysząc deklarację Prezydenta Bronisława Komorowskiego, że ww. ustawę podpisze, zwracamy się do wszystkich, dla których system wychowania oparty na etyce chrześcijańskiej i tysiącletniej tradycji naszego społeczeństwa był zawsze wielką wartością polskiej szkoły, a szczególnie do rodziców i ich reprezentantów na terenie szkół – rad rodziców o konsekwentne i zdecydowane korzystanie z regulacji art. 54 i art. 56 ustawy o systemie oświaty, w których zapisano:

art. 54 ust. 2 pkt 1 lit. a): Do kompetencji rady rodziców(…) należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli

art. 56 ust. 2: Podjęcie działalności w szkole lub w placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Przytoczone rozwiązania gwarantują rodzicom możliwość wpływania na program wychowawczy szkoły i uniemożliwiają wprowadzanie, przez różne organizacje zewnętrzne, na teren szkoły treści sprzecznych z przekonaniami rodziców.

Zachęcamy rodziców do korzystania z należnych praw i deklarujemy, że będziemy starannie monitorować jak Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej wpłynie na polską szkołę.

Barbara Robakiewicz                                       Wojciech Starzyński

Przewodnicząca Rady                                            Prezes Zarządu

Fundacji „Rodzice Szkole”                               Fundacji „Rodzice Szkole”

Czego uczy (a właściwie nie uczy) polska szkoła?

3 lutego 2015

Odbywający się Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, którego uczestnicy mają m. in. pochylić się nad rządowym projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej skłania do pewnej refleksji. Chciałbym podzielić się nią z tymi czytelnikami, którzy są głęboko przekonani, że „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

Mówiąc o bezpłatnej pomocy prawnej trzeba zauważyć, że oprócz obszaru opieki społecznej, powinna ona również objąć polskie szkolnictwo, o czym niestety resort edukacji narodowej zapomniał.

Tymczasem pogłębiająca się w systemie oświaty skala nieznajomości, nieprzestrzegania i świadomego łamania prawa oraz niekorzystnej - z punktu widzenia obywateli - jego interpretacji, zagraża podstawowym standardom demokracji...

Taka surowa, ale wg mnie, w pełni zasłużona ocena dotyczy wszystkich uczestników życia szkolnego: ministerstwa edukacji narodowej, kuratoriów oświaty, organów prowadzących-samorządów terytorialnych, dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców (choć ci ostatni jako nieprofesjonaliści zasługują na pewną pobłażliwość)

Jest to sytuacja dramatyczna. Szkoła, która powinna być kuźnią cnót obywatelskich i lekcją praworządności staje się miejscem, w którym młodzi ludzie, obserwując co się w niej dzieje, uczą się braku szacunku dla prawa i jego łamania .

Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego pewno tym problemem się nie zajmie, ale brak głosu Minister Edukacji Narodowej dziwi. Resort, który zasłużył się brakiem szacunku, może nie dla litery prawa, ale na pewno dla jego ducha oraz lekceważeniem obywateli (przede wszystkim rodziców) i unikaniem prawdziwej debaty na temat współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego powinien wreszcie obudzić się.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Uwaga - Komunikat Nadzwyczajny

30 stycznia 2015

Szanowni Państwo,

na skutek zmian w formularzach zeznań podatkowych, wprowadzonych w ostatnich dniach grudnia 2014 r. przez Urzędy Skarbowe, w umieszczonym wcześniej na stronie internetowej Fundacji formularzu Porozumienia błędnie wskazano numery pozycji do wypełnienia w poszczególnych drukach PIT.

Uwzględniając powyższe załączamy poprawną treść § 2 Porozumienia z prośbą o posłużenie się nią w trakcie promowania programu. Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły.

Jednocześnie informujemy, że powyższa korekta nie powoduje potrzeby aneksowania zawartego Porozumienia i przepraszamy za powstałe zamieszanie spowodowane wyraźną opieszałością władz skarbowych.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Aktualny zapis Porozumienia:

§ 2

Rada Rodziców przeprowadzi w lokalnym środowisku akcję promującą przekazanie 1 % od podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014 na rzecz Fundacji „Rodzice Szkole” – organizacji pożytku publicznego - nr KRS: 0000268115, z zastrzeżeniem, że każdy z darczyńców wpisze w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego (PIT 28 poz. 127,
PIT 36 poz. 310, PIT 36L poz. 96, PIT 37 poz. 133, PIT 38 poz. 59, PIT 39 poz. 53) - „RR Przedszkola/ SP/Gimnazjum/LO nr.......w ........................................................”

Rodzice – ważni partnerzy w oświacie Powiatu Sępoleńskiego

28 stycznia 2015

Z inicjatywy p. Anety Rybki - pełnomocnika Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w woj. kujawsko-pomorskim i p. Jarosława Tadycha – starosty powiatu sępoleńskiego 27 tycznia br. odbyła się konferencja poświęcona budowaniu współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę jaką w tym procesie powinny odgrywać rady rodziców będące ważnym partnerem: dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i samorządu terytorialnego. Wzięli w niej udział dyrektorzy szkół, przewodniczący rad rodziców, reprezentanci władz samorządowych i urzędnicy administracji oświatowej z powiatu sępoleńskiego

W głównej części konferencji Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” przedstawił

 • historię rad rodziców i Fundacji „Rodzice Szkole”,

 • zasady współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego,

 • regulacje ustawowe dotyczących praw i obowiązków poszczególnych organów szkoły,:

 • procedury niezbędne do założenia i skutecznego funkcjonowania rady rodziców,

 • zasady prowadzenia przez radę rodziców jej gospodarki finansowej,.

 • praktyczne rady - oparte m. in. na licznych przykładach napływających do Fundacji - dotyczące współpracy rad rodziców z dyrektorami szkół, samorządami terytorialnymi, lokalnymi środowiskami obywatelskimi, firmami ubezpieczeniowymi, firmami cateringowymi itp.,

 • propozycje regulacji prawnych i działań prowadzących do stworzenia programu wychowawczego szkoły opartego o wspólny, dla danego środowiska, system wartości,

 • rolę dyrektorów szkół - jako liderów lokalnych środowisk oświatowych - w kreowaniu postaw obywatelskich mieszkańców gminy.

Konferencję zakończyły prezentacje współpracy z rodzicami dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Więcborku, Zespołu Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku.

Więcej informacji i transmisję z przebiegu konferencji zamieszczono na stronie www.powiat-sempolno.pl

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Konferencja w powiecie sępoleńskim pokazała potrzebę tego typu spotkań i ich wartość dla budowania lokalnej polityki oświatowej. Mnie osobiście wielką satysfakcję sprawiło wyraźne wskazanie przez uczestników na potrzebę regulacji ustawowych - dotyczących zasad prowadzenia przez radę rodziców gospodarki finansowej oraz tworzenia programu wychowawczego szkoły - zgłaszanych przez Fundację „Rodzice Szkole” (patrz na zamieszczone na naszej stronie internetowej Stanowisko Fundacja „Rodzice szkole” nt. gospodarki finansowej rad rodziców z dnia 10 grudnia 2014 r. i felieton: Program wychowawczy szkoły – fikcja, czy wyzwanie? z dnia 20 sierpnia 2014 r.)

Drugim bardzo ważnym wnioskiem z konferencji jest potwierdzenie, kolejny raz, jak wielką rolę w budowaniu aktywności obywatelskiej odgrywają lokalni liderzy obdarzeni zaufaniem i szacunkiem mieszkańców. Taką osobą w Sępólnie Krajeńskim, w powiecie sępoleńskim, a nawet szerzej, w województwie kujawsko-pomorskim jest p. Aneta Rybka. Korzystając z okazji składam Jej gorące podziękowania i życzenia satysfakcji z pracy na rzecz dobra wspólnego oraz realizacji wszelkich planów związanych z życiem osobistym i publicznym

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu „Fundacji „Rodzice Szkole”

Kończą się prace nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty

16 stycznia 2015

Sejmowa Komisja Edukacji Nauki i Młodzieży zakończyła prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Obejmuje on 174 strony maszynopisu i dziesiątki wpisanych do ustawy zmian, co, jak słusznie stwierdzali w debacie posłowie, praktycznie uniemożliwi przeciętnemu uczestnikowi życia szkolnego (w tym również dyrektorom szkół) zorientowanie się w zawiłościach prawa oświatowego i posługiwanie się ustawą w celu jego przestrzegania.(kuriozalnym rozwiązaniem jest m.in. numeracja poszczególnych artykułów ustawy np. art. 44zzzu). Całkowite opisanie przyjętych zmian jest w felietonie niemożliwe. Zwracam więc jedynie uwagę na najważniejsze, które będą miały niewątpliwy wpływ na funkcjonowanie polskiej oświaty i poszczególnych szkół. Należy do nich zaliczyć:

 • wprowadzenie - w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który nakazał, aby tego typu regulacje znalazły się w ustawie o systemie oświaty, a nie jak było dotychczas w rozporządzeniu ministra edukacji - zasad oceniania klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych oraz zasad przeprowadzania sprawdzianów, egzaminów gimnazjalnych, egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

 • zmiany - wprowadzone przez ministerstwo edukacji niejako „przy okazji” - w nadzorze pedagogicznym sprawowanym przez Kuratora Oświaty. Niestety brak wcześniejszej poważnej dyskusji na ten temat powoduje z jednej strony wzmocnienie roli Kuratora Oświaty, z drugiej może utrudniać aktywnym samorządom - świadomie biorącym odpowiedzialność za oświatę na swoim terenie – prowadzenie w tym obszarze skutecznej lokalnej polityki. W tej sytuacji za racjonalne należy uznać stanowisko opozycji parlamentarnej, której posłowie od dawna domagają się kompleksowego uregulowania spraw nadzoru pedagogicznego poprzedzonego szeroką debatą publiczną z udziałem wszystkich uczestników życia szkolnego: nauczycieli, rodziców, uczniów, samorządów terytorialnych, polityków i oświatowych organizacji pozarządowych.

Dla mnie osobiście ważnym efektem aktywności Fundacji „Rodzice Szkole” było powstrzymanie jakichkolwiek zmian prowadzących do ograniczenia na terenie szkoły roli rodziców i ich reprezentantów rad rodziców, a szczególnie niedopuszczenie do wprowadzenia trzyletniej kadencji rad rodziców, rozwiązania burzącego dotychczasowe dobre doświadczenia w tym zakresie wynikające z obowiązujących regulacji prawnych.

Niestety zabrakło w trakcie prac nad ustawą głosu innych, poza naszą Fundacją, organizacji rodzicielskich. To tym bardziej smutne, że przedstawiciele niektórych z nich z przyjemnością jeżdżą na spotkania EPA (Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców) uzurpując sobie prawo do reprezentowania tam wszystkich polskich rodziców, są beneficjentami różnych, rozdzielanych przez rządzących, grantów, a jednocześnie odżegnują się od realnej troski o zapewnienie rodzicom i radom rodziców wpływu na szkoły ich dzieci, o czym decyzje zapadają w polskim Parlamencie, a nie na europejskich salonach.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Kolejna Rada Rodziców partnerem Fundacji „Rodzice Szkole”

15 stycznia 2015

W dniu 12 stycznia br. - na zaproszenie Rady Rodziców warszawskiego Gimnazjum nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rtm. Witolda Pileckiego - Wojciech Starzyński , Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” spotkał się z przedstawicielami ww. rady przedstawiając m. in. ponad dwudziestopięcioletnią historię działań rodziców na rzecz ich upodmiotowienia w polskim systemie oświaty i rolę jaką w tym procesie odegrała Fundacja „Rodzice Szkole”

W dyskusji dotyczącej działalności ww. rady rodziców i pewnych napięć towarzyszących jej pracy W. Starzyński odniósł się do poruszanych problemów dzieląc się swoją wiedzą, uzyskaną na podstawie podobnych sytuacji mających miejsce w różnych środowiskach szkolnych, które zwracały się do Fundacji o pomoc.

Mimo, że w trakcie spotkania mówiono o wielu trudnych sprawach przebiegało ono w przyjacielskiej pełnej rzeczowej dyskusji atmosferze i zakończyło się (z czego jesteśmy bardzo zadowoleni) deklaracją dalszej współpracy obu środowisk (RR Gimnazjum nr 51 i Fundacji „Rodzice Szkole”)

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice szkole”

Rada Fundacji „Rodzice Szkole” powołała Zarząd Fundacji

5 stycznia 2015

Uchwałą nr 45/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. Rada Fundacji „Rodzice Szkole” powołała, na kolejną 4.letnią kadencję. Zarząd Fundacji w składzie :

Wojciech Starzyński – Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Maria Szpilowska - Wiceprezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Barbara Robakiewicz

Przewodnicząca Rady Fundacji „Rodzice Szkole”

Bóg się rodzi

19 grudnia 2014

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?


Dlatego, żeby się nauczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.

ks. Jan Twardowski

 

Naszym Przyjaciołom, Sympatykom i Współpracownikom

życzymy na nadchodzące świąteczne dni

spełnienia poetyckiego przesłania ks. Twardowskiego

 

Zarząd i Rada Fundacji „Rodzice Szkole”

Sukces Fundacji - sukcesem rodziców

19 grudnia 2014

Z wielką satysfakcją informujemy, że działania Fundacji „Rodzice Szkole” zapoczątkowane listem do p. minister J. Kluzik-Rostkowskiej , w którym zaprotestowaliśmy przeciwko wydłużeniu kadencji rad rodziców do 3 lat, a następnie zmobilizowaniem do zabrania głosu w powyższej sprawie współpracujących z nami rad rodziców, zakończyły się pełnym sukcesem.

Obszerne wystąpienie - w dniu 16 grudnia br. w trakcie posiedzenia sejmowej Podkomisji ds. Jakości Kształcenia i Wychowania - Prezesa Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” p. Wojciecha Starzyńskiego oraz rozmowy z Parlamentarzystami i przedstawicielami MEN zadecydowały o wycofaniu, przez Ministra Edukacji Narodowej, z rządowego projektu ustawy rozwiązań mających na celu wydłużenie kadencji rad rodziców.

Wszystkim radom rodziców i środowiskom obywatelskim, które wsparły nas w powyższej sprawie gorąco dziękujemy. Mamy nadzieję, że ta wiadomość nie tylko będzie dla wielu Rodzin powodem do radości w czasie Świąt Bożego Narodzenia, ale uzmysłowi nam jak ważny dla wypracowania racjonalnych rozwiązań ustawowych jest dialog oparty na dobrej woli i wiedzy merytorycznej jego uczestników.

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Mylić się może każdy, ale umiejętność dostrzeżenia swojego błędu i wycofania się z niego mają nieliczni. Taką postawą oraz poszanowaniem opinii rad rodziców skupionych wokół Fundacji „Rodzice Szkole” wykazała się p. minister Joanna Kluzik – Rostkowska.

Za to, w imieniu wszystkich zainteresowanych problemem kadencyjności rad rodziców, dziękuję. Liczymy że powyższa decyzja będzie początkiem autentycznego dialogu organów władzy państwowej ze środowiskami obywatelskimi w sprawach dotyczących polskiej oświaty i przyspieszy proces wspólnego wypracowania racjonalnych rozwiązań umożliwiających radom rodziców samodzielne zarządzanie zgromadzonymi przez nie środkami finansowymi.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły

10 grudnia 2014

Rady Rodziców, Dyrektorzy Szkół, Rady, Pedagogiczne

Szanowni Państwo

informujemy, że na wniosek współpracujących z Fundacją „Rodzice Szkole” środowisk oświatowych prowadzimy program: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły.

Program umożliwia pozyskiwanie przez rady rodziców środków na dofinansowanie wskazanych przez rodziców projektów edukacyjnych oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne szkół, do których uczęszczają ich dzieci.

Proponujemy zawieranie porozumień, w ramach których środki z odpisu 1% od podatku dochodowego osób fizycznych zostaną - za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS: 0000268115 – przekazane na rzecz danej rady  rodziców.


Więcej

List do Rad Rodziców

10 grudnia 2014

Szanowni Państwo,

dokonana w roku 2007 nowelizacja ustawy o systemie oświaty oraz Karty Nauczyciela nadała radzie rodziców status obligatoryjnego organu szkoły, reprezentującego wszystkich rodziców uczniów danej szkoły, określiła tryb jej powoływania i wyposażyła w możliwość realnego oddziaływania na życie szkoły, m. in. poprzez udział w tworzeniu programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły oraz uczestnictwo w ocenie pracy dyrektora szkoły i jej nauczycieli.

Praktyczne, ponad siedmioletnie stosowanie obowiązujących przepisów, wskazuje na potrzebę ich aktualizacji z uwzględnieniem rozwiązań wskazywanych przez rodziców i rady rodziców.

Najważniejszą sprawą jest jednoznaczne określenie zasad prowadzenia przez radę rodziców jej gospodarki finansowej. W powyższej sprawie Fundacja „Rodzice Szkole” kilkakrotnie zwracała się do kolejnych ministrów edukacji narodowej z wnioskami o powołanie zespołu składającego się z przedstawicieli: MEN, Ministerstwa Finansów, Fundacji „Rodzice Szkole” i rad rodziców, którego zadaniem byłoby przygotowanie propozycji rozwiązań prawnych wychodzących naprzeciw oczekiwaniom rad rodziców i uwzględniających dobre praktyki, mające miejsce w wielu szkołach.


Więcej

Stanowisko Fundacja „Rodzice szkole” nt. gospodarki finansowej rad rodziców

10 grudnia 2014

1. Zgodnie z art.53 ustawy o systemie oświaty w szkołach i przedszkolach - dla których organami prowadzącymi są samorządy terytorialne - działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów.

2. Rady rodziców są organami szkoły (podobnie jak dyrektor szkoły, rada pedagogiczna i samorząd uczniowski) mogącymi, zgodnie z art. 54.ust 8 ustawy o systemie oświaty, gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin.

3. Od wprowadzenia w roku 2007 w/w. regulacji prawnych pojawiło się pytanie jak w świetle powyższych zapisów powinna być prowadzona gospodarka finansowa rady rodziców? Brak w tej kwestii jednoznacznych wykładni MEN, samorządów terytorialnych, urzędów skarbowych, Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz orzeczeń sądowych skutkuje różnorodnością rozwiązań, niejednokrotnie zdecydowanie z sobą sprzecznych.

4. Z czasem wytworzyła się jednak pewna praktyka sprowadzająca się do tego, że:

 • urzędy skarbowe przyznawały radom rodziców NIP i akceptowały zawierane przez nie umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło,

 • ZUS akceptował zasadę, że rada rodziców jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

 • banki otwierały radom rodziców, po potwierdzeniu przez dyrektora szkoły ich formalnego powołania , odrębne rachunki bankowe.

 • rady rodziców samodzielnie dokonywały zakupów towarów i usług służących wspieraniu działalności statutowej szkoły.

5. Jednocześnie pojawiła się interpretacja., że środki finansowe zgromadzone przez radę rodziców są własnością organu prowadzącego - samorządu terytorialnego, w którego imieniu dysponuje nimi dyrektor szkoły (po ewentualnej akceptacji celu tych wydatków przez radę rodziców).

6. W roku 2014, w odpowiedzi na interpelację posła RP Lecha Sprawki , Minister Edukacji Narodowej, przedstawił opinię w której stwierdził, że: ustawodawca nie powołał rady rodziców jako podmiotu autonomicznego, ale działającego wewnątrz poszczególnych jednostek systemu oświaty [...] Rada rodziców, nie będąc zatem podmiotem samodzielnym, nie ma możliwości zakładania odrębnego rachunku bankowego, jak również samodzielnego dokonywania zakupów [...]. W ślad za powyższym rada rodziców w szkołach, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, nie może również mieć nadawanego numeru NIP i REGON, a także, nie działając w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, nie może być pracodawcą, stroną umowy, dawać zleceń i odpowiednio być płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

7. Upowszechnienie powyższego stanowiska spowodowało:

 • wstrzymanie przez część urzędów skarbowych nadawanie radom rodziców NIP

 • brak zgody wielu banków na o otwierania przez rady rodziców samodzielnych rachunków bankowych.

W praktyce skutkuje to obniżeniem aktywności rodziców i rad rodziców na terenie szkół oraz zaniechaniem, na co wskazują liczne współpracujące z Fundacją „Rodzice Szkole” rady rodziców, płacenia dobrowolnych składek i gromadzenia funduszy z innych źródeł. Taka sytuacja wyraźnie pogarsza kondycję finansową poszczególnych szkół.

8. W świetle przedstawionych faktów i opinii istnieje pilna potrzeba wprowadzenia jednoznacznych regulacji ustawowych - być może poprzez nowelizację prawa dotyczącego finansów publicznych i ustawy o systemie oświaty - umożliwiających radom rodziców:
 • posiadanie NIP.,

 • posiadanie własnych rachunków bankowych,

 • nawiązywanie stosunków pracy w formie umów o dzieło, umów zleceń i umów o pracę

 • dokonywanie zakupów towarów i usług służących wspieraniu działalności statutowej szkoły.

9. W odpowiedzi na felieton „Niejasny status i finanse rad rodziców” opublikowanym 30 kwietnia br. w  dzienniku Rzeczpospolita,  pisałem: najwyższy czas, aby złe prawo dostosować do dobrej praktyki, a nie skupiać się na wydawaniu dwuznacznych opinii niszczących obywatelskie inicjatywy i ograniczających, zgodne z interesem społecznym, działania rodziców. Tak sformułowana opinia jest ciągle aktualna.

10. Fundacja „Rodzice Szkole” kilkakrotnie zwracała się do kolejnych ministrów edukacji narodowej (przedstawiając m. in. własne propozycje regulacji ustawowych) z propozycją podjęcie wspólnych prac na rzecz jednoznacznego rozstrzygnięcia powyższych kwestii i wyraźnego określenia praw oraz obowiązków rad rodziców w zakresie prowadzonej przez nie gospodarki finansowej.. Ponieważ nasze inicjatywy nie spotkały się z jakąkolwiek reakcją postanowiliśmy wystąpić w powyższej sprawie do Ministra Finansów. Mamy nadzieję, że doceniając potrzebę wypracowania rozwiązań będących niezbędnym warunkiem poszerzania kapitału społecznego, dla budowy którego szkoła i aktywni rodzice są jednym z najważniejszych środowisk w życiu publicznym, podejmie on działania zgodne z oczekiwaniami tysięcy rodziców, uczniów i nauczycieli.

 

W imieniu Fundacji „Rodzice Szkole”

Wojciech Starzyński – Prezes Zarządu

Rozmowa z prezesem Wojciechem Starzyńskim na portalu serwis-edukacyjny.pl

4 grudnia 2014

Poniżej prezentujemy link do treść wywiadu, który udzielił Prezes Fundacji "Rodzice Szkole"  portalowi edukacyjnemu serwis-edukacyjny.pl.

Przeczytamy w nim m.in. o potrzebie uspołecznienia polskiej szkoły, złych i dobrych zmianach prawa, coraz lepiej funkcjonujących radach rodziców i problemach z uchwalaniem programów wychowawczych.

Pełna treść wywiadu >>>

Czy rodzice muszą płacić za Librusa?

3 grudnia 2014

W wielu szkołach, za zgodą, a często wręcz zaleceniem organów prowadzących (samorządów terytorialnych reprezentowanych przez prezydentów miast, burmistrzów i wójtów) pobierane są od rodziców opłaty za korzystanie z dziennika elektronicznego Librus. Często opłata ta jest pobierana wspólnie ze składką ubezpieczeniową i w związku z powyższym niezauważalna przez płatników, czyli rodziców poszczególnych uczniów. O ile w latach poprzednich taką praktykę można było usprawiedliwiać nieprecyzyjnymi regulacjami prawnymi, o tyle od 3 września 2014 r. obowiązuje:

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, w którym w § 22 ust. 3 pkt 5 zapisano, że Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga: umożliwienia bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego w zakresie dotyczącym ich dzieci.

W świetle ww. rozporządzenia należy rozważyć, czy samorządy terytorialne, które pobrały od rodziców opłaty za prowadzenie dziennika elektronicznego w roku szkolnym 2014/2015 nie powinny tych kwot rodzicom zwrócić?

W opinii Fundacji „Rodzice Szkole” najbardziej racjonalnym rozwiązaniem byłoby przekazanie bezprawnie pobranych kwot radzie rodziców danej szkoły (oczywiście po wyrażeniu zgody na takie rozwiązanie przez wszystkich zainteresowanych rodziców). Można również, zakładając, że dzięki wspomnianemu rozporządzeniu w przyszłym roku taka sytuacja nie będzie miała miejsca, rozważyć jej akceptację. Będzie to jednak akceptacja – setek tysięcy, a może nawet milionów obywateli – działań władz publicznych niezgodnych z prawem, co psuje standardy życia publicznego i podważa podstawowe zasady demokratycznego państwa.

 

W imieniu Fundacji „Rodzice Szkole”

Wojciech Starzyński – Prezes Zarządu

Andrzej Barwiński  odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności

28 listopada 2014

21 listopada 2014 r. w Sali Kameralnej Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie Prezes IPN dr Łukasz Kamiński dokonał wręczenia odznaczeń państwowych.

Jednym z odznaczonych Krzyżem Wolności i Solidarności jest p. Andrzej Barwiński, od wielu lat współpracujący z Fundacją „Rodzice Szkole” na polu uspołecznienia polskiej oświaty i budowania ruchu rad rodziców w stalowowolskich szkołach. Gratulujemy naszemu Przyjacielowi tak pięknego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów oraz satysfakcji w pracy na rzecz dobra wspólnego.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Szkoła Współpracy - spotkanie Społecznego Komitetu Doradczego

25 listopada 2014

W ramach - realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej - projektu: Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły w dniach 21 - 22 listopada br. odbyło się spotkanie Społecznego Komitetu Doradczego poświęcone omówieniu,. zgłoszonych przez uczestników projektu, propozycji zmian w ustawie o systemie oświaty.

Dwudniowa praca przyniosła wiele ciekawych opinii i wniosków. Na ile zostaną one uwzględnione w przygotowywanej przez MEN nowelizacji prawa oświatowego dotyczącej społecznych organów szkoły, pokaże czas. Dotychczasowe doświadczenia, oparte na odrzucaniu od siedmiu lat wszelkich propozycji składanych przez naszą Fundację i współpracujące z nią środowiska rodzicielskie, upoważniają do traktowania projektu Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły z dużą ostrożnością.

A oto główne problemy i pytania do których staraliśmy się w trakcie ww. spotkania ustosunkować.

1 Samorządy uczniowskie.

Debatujący opowiedzieli się za:

 • jednoroczną kadencją Rady Uczniów składającej się z reprezentantów poszczególnych klas,

 • precyzyjnym określeniu praw samorządu uczniowskiego z podziałem na uprawnienia decyzyjne i opiniujące.

 • potrzebą podjęcia prac na rzecz wyposażenia samorządu uczniowskiego w możliwość gromadzenia przez Radę Uczniów środków finansowych przeznaczanych na działalność statutową szkoły.

2. Rady rodziców:

 • zwrócono uwagę na potrzebę ustawowego zobowiązania rady rodziców do przekazywania pełnych informacji o jej działalności wszystkim rodzicom, a dyrektorów szkół do udostępnienia w tym celu szkolnych środków przekazu (tablica ogłoszeń, serwis internetowy itp.)

 • w poruszonej przez Fundację „Rodzice Szkole” .sprawie długości kadencji rady rodziców większość uczestników spotkania opowiedziała się za utrzymaniem dotychczasowych rozwiązań.

 • wyraźnie podkreślono potrzebę podjęcia prac na rzecz jednoznacznego określenia zasad gospodarki finansowej rad rodziców i szukania rozwiązań prawnych umożliwiających działania zgodne z dotychczasowymi dobrymi praktykami (tzn. zagwarantowanie radom rodziców prawa do posiadania własnego rachunku bankowego, nawiązywania we własnym imieniu stosunków pracy oraz dokonywania zakupów usług i towarów służących statutowej działalności szkoły).

3. Rady szkół

 • wyraźnie zarysował się podział w sprawie dobrowolności, lub obligatoryjności powoływania rad szkół. Jednocześnie zaznaczono, że w wypadku dobrowolności, do powołania rady szkoły powinna być niezbędna zgoda wszystkich organów szkoły,

 • podkreślono potrzebę zmiany zasad tworzenia rady szkoły przyjmując że w jej skład powinni wchodzić w równej liczbie: przedstawiciele rady pedagogicznej, przedstawiciele rady rodziców i przedstawiciele samorządu uczniowskiego (Rady Uczniów)

 • zdecydowanie opowiedziano się za rezygnacją z możliwości gromadzenia przez radę szkoły środków finansowych

Celem kompleksowego uporządkowania spraw dotyczących Rozdziału 4 ustawy o systemie oświaty do wypracowanych przez Społeczny Komitet Doradczy opinii Fundacja Rodzice Szkole” dołączyła przygotowane przez nas projekty ustaw, z których trzy pierwsze były wcześniej składane (niestety bezskutecznie) minister Katarzynie Hall, minister Krystynie Szumilas i minister Joannie Kluzik–Rostkowskiej. Mamy nadzieję, że obecnie staną się one impulsem do podjęcia konkretnych prac legislacyjnych.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Więcej:.

Projekty nowelizacji ustawy o systemie oświaty przygotowane przez Fundację „Rodzice Szkole”


Więcej

Kultura prawna a rebours

12 listopada 2014

Jednym z najważniejszych elementów sprawnego funkcjonowania państwa jest jego system prawny oraz znajomość, rozumienie i szanowanie prawa przez obywateli.

Tego powinniśmy uczyć nasze dzieci od najmłodszych lat, a miejscem, w którym podstawy kultury prawnej należy kształtować są szkoły. Jak jednak mają one tę rolę spełniać, jeżeli często podstawowy akt prawny regulujący ich działalność – statut szkoły – jest niezgodny z prawem, a na zwróconą uwagę, odpowiadającym za powyższy stan dyrektorom, zapada głucha cisza.

Ostatnio z taką sytuacją zetknąłem się w Szkole Podstawowej nr 75 w Warszawie, w której statucie regulacje dotyczące rady rodziców znacznie różnią się od zapisów ustawowych. Nasuwa się pytanie, czy błędny statut jest wynikiem nieznajomości prawa, czy świadomego działania dyrektora szkoły? Dodatkową refleksję budzi fakt, że na powyższe nieprawidłowości przez lata godziła się rada rodziców (notabene, czy tego typu twór powołany niezgodnie z ustawą o systemie oświaty może nazywać się radą rodziców i sprawować jej funkcję), a na zwróconą uwagę część jej członków zachowała się, delikatnie mówiąc, mało elegancko. Osobiście dziwi mnie, że obecny przewodniczący rady, który przez lata nie dostrzegał tych nieprawidłowości, a nawet, jak podejrzewam, świadomie je tolerował, obecnie ubiega się o mandat radnego m. st. Warszawy. Przy takiej znajomości prawa i szacunku dla niego warszawska oświata raczej korzyści z pana radnego in spe mieć nie będzie.

Ponieważ przypadek SP 75 nie jest wyjątkiem a domaganie się reakcji na tego typu patologie spotyka się na ogół z obojętnością władz oświatowych, należałoby wreszcie przystąpić do realizacji zaproponowanego przez Fundację „Rodzice Szkole” w roku 2010 programu: Dobry statut w każdej szkole. Wtedy, mimo poparcia ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego, nie chciała go wdrożyć minister edukacji Katarzyna Hall.

Dziś, przyglądając się proponowanym zmianom w art. 53 ustawy o systemie oświaty, mającym wprowadzić 3. letnią kadencję rad rodziców (co wyraźnie jest sprzeczne z jednoroczną kadencyjnością rad oddziałowych i stanowi swoiste curiosum prawne) – trudno niestety liczyć na Jej Następczynię.

Zasada, że polska szkoła uczy kultury prawnej jako jednej z najważniejszych cnót obywatelskich ciągle czeka na realizację.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Inspirujące spotkanie z rodzicami w warszawskiej Dzielnicy Włochy

10 listopada 2014

W ramach programu "Godzina dla Twojej szkoły". 5 listopada br. odbyło się  spotkanie Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole" z rodzicami kilku szkół z warszawskiej Dzielnicy Włochy (SP nr 66, SP nr 88, Gimnazjum nr 112 i SP nr 94).  Gospodarzami była rada rodziców SP nr 66 im. ks. J. Chrościckiego. Spotkanie  rozpoczęło  wystąpienie Wojciecha Starzyńskiego, który przedstawił  genezę powstania oraz główne cele i kierunki działania Fundacji "Rodzice Szkole", a także nasze inicjatywy ustawodawcze mające na celu uporządkowanie statusu rady rodziców na terenie szkoły, zgodnie z  postulatami zgłaszanymi przez środowiska rodzicielskie  od kilku lat. Ważnym elementem tego wystąpienia  było przedstawienie ostatniej propozycji MEN dotyczącej przedłużenia kadencji rad rodziców do 3 lat szkolnych (więcej na ten temat piszemy w zamieszczonej na naszej witrynie  w dniu 5.listopada br.  informacji: W obronie rad rodziców).
W bardzo  ciekawej i ożywionej dyskusji podniesiono sprawę wielu, ciągle niedookreślonych w sposób jednoznaczny rozwiązań prawnych,  m. in. takich jak j nadanie radzie rodziców NIP-u, założenie konta bankowego oraz prowadzenie sprawozdawczości finansowo-księgowej. Długo rozmawialiśmy o współpracy pomiędzy organami szkoły oraz ich relacjach z partnerami zewnętrznymi (samorządem terytorialnym, kuratorem oświaty, organizacjami pozarządowymi). Wiele gorzkich słów padło na temat konieczności codziennego zmagania się rad rodziców z drobnymi, ale koniecznymi do rozstrzygnięcia sprawami, co ogromnie utrudnia szersze i bardziej perspektywiczne działanie na rzecz środowiska szkolnego.
Na podkreślenie zasługuje pozytywne myślenie włochowskich rodziców i mam nadzieję skuteczne, próby zainicjowania i stworzenia poziomych struktur obywatelskich w środowisku lokalnym,  w tym Forum Rad Rodziców  Szkół Dzielnicy Warszawa - Włochy.
Dziękujemy Radzie Rodziców SP nr 66 im ks. J. Chrościckiego -  inicjatorom i organizatorom spotkania. Jesteśmy przekonani, że posłuży ono nie tylko do dalszego rozwoju  miejscowych rad rodziców, ale ułatwi Fundacji "Rodzice Szkole"; identyfikowanie problemów, z jakimi na co dzień mamy do czynienia i pozwoli na wspólne wypracowywania form działań prowadzących do ich rozwiązywania.

Maria Szpilowska
Wiceprezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole"

Nasi Pełnomocnicy w terenie- Wielkopolska zawsze na czele

3 listopada 2014

Nowy rok szkolny to nowe, kolejne wyzwania stające przed środowiskami dążącymi do budowania trwałej współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego: rad rodziców., rad pedagogicznych, dyrektorów szkół, samorządów uczniowskich i samorządów terytorialnych.

Z wielką satysfakcją informujemy, że wśród osób wyraźnie angażujących się w tego typu działania znajduje się p. Mirosława Grzemba-Wojciechowska - dyrektorka szkoły Podstawowej nr 5 im Romualda Traugutta w Poznaniu pełniąca funkcję Pełnomocnika Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w województwie wielkopolskim.

Pani Mirosława Grzemba – Wojciechowska:

 • w sierpniu br. została zaproszona na posiedzenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie,. w trakcie którego miała wykład na temat skutecznego  angażowania rodziców w życie szkoły oraz tworzenia przez nich programów wychowawczych. Efektem tego spotkania było samodzielne napisanie przez radę rodziców (po raz pierwszy w historii szkoły) własnego programu wychowawczego oraz uczestnictwo dyrektora szkoły w organizowanej przez naszą Fundację konferencji: Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014 .

 • 26.października br. przeprowadziła w poznańskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, dla grupy kandydatów na dyrektorów z województwa wielkopolskiego, szkolenie poświęcone angażowaniu rodziców w życie szkoły oraz tworzeniu przez nich programów wychowawczych

 • 27.października br. przedstawiała powyższą tematykę w formie wykładu połączonego z warsztatami w Szkole Podstawowej w Dopiewcu gmina Komorniki W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób, wśród nich nauczyciele z z sąsiednich szkół w Dopiewie, Dąbrówce i Komornikach. Długa dyskusja po zajęciach była dowodem na to, że podejmowane przez środowisko Fundacji „Rodzice Szkole” działania są potrzebne i przynoszą wymierne, pozytywne efekty..

Uwaga:

 • Podobne szkolenia, w ramach współpracy z O środkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, odbędą 23.11.2014 r.

 • Nawiązany w trakcie warszawskiej konferencji. kontakt z prof. Marią Dudzikową skutkuje zaproszeniem p Mirosławy Grzemba -Wojciechowskiej do wygłoszenia - na organizowanej 25.listopada br., przez poznański Uniwersytet im A. Mickiewicza, konferencji - referatu poświęconego problemom przygotowania studentów do pracy w szkole w zakresie inicjowania i prowadzenia współpracy z rodzicami

Gratulujemy p Mirosławie ciągle nowych pomysłów i aktywności przy ich realizacji oraz zachęcamy naszych Pełnomocników do Jej naśladowania

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Dzień Edukacji Narodowej, czy Dzień Nauczyciela?

16 października 2014

Przeglądam doniesienia z obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Życzenia składali m. in. Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski, Pani Premier Ewa Kopacz, Pani Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik- Rostkowska, Pan Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, szefowie nauczycielskich związków zawodowych – Panowie Sławomir Broniarz i Ryszard Proksa, kuratorzy oświaty, liczni samorządowcy (wszak wybory za pasem) oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że większość z nich zapomniała, iż szkoła to nie tylko nauczyciele, uczniowie i pracownicy administracyjni, ale również rodzice. O nich w wystąpieniach okolicznościowych zupełna cisza. Świadczy to o braku zrozumienia, że rodzice tworzą ważne środowisko wewnątrzszkolne, a rada rodziców, o czym warto pamiętać, jest organem szkoły, takim samym jak rada pedagogiczna.

Chciałbym jednocześnie wyraźnie podkreślić, że doceniam trud polskich nauczycieli, czemu wielokrotnie dawałem wyraz i uważam, że ich zasługi w Dniu Edukacji Narodowej powinny być szczególnie pokazywane i wysuwane na pierwszy plan. Nie zwalnia to jednak polityków oraz osób uważających się za ważne postacie życia publicznego z dostrzegania faktu, iż wraz ze zmianą nazwy z Dnia Nauczyciela na Dzień Edukacji Narodowej nastąpiło poszerzenie, co było notabene wyraźną intencją ustawodawcy, listy osób i środowisk mających do świętowania prawo.

Na marginesie pragnę przypomnieć wszystkim, którzy coraz częściej powołują się na słowa „takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”, że wyszły one spod pióra wybitnego polskiego pisarza politycznego okresu Renesansu – Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a Kanclerz Zamoyski jedynie je zacytował w akcie założycielskim Akademii Zamoyskiej.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Czy na pewno Awangarda?

16 października 2014

10 października br. odbyła się w Sejmie RP konferencji „Awangarda edukacji 25 lat oświaty niezależnej”. Ciekawy program i liczne grono uczestników, przede wszystkim dyrektorów szkół niepublicznych, nasunęły mi kilka refleksji, którymi - jako jeden z pierwszych w Polsce twórców tego sektora oświaty (przypominam, że założone przez grono moich przyjaciół Społeczne Towarzystwo Oświatowe, upomniało się o prawo do pluralizmu w systemie edukacji już w roku 1987) - chciałbym się podzielić z moimi czytelnikami

 • Po pierwsze, żaden z organizatorów konferencji nie potrafił udzielić przekonywującej odpowiedzi na pytanie co kryje się pod nazwą „oświata niezależna”.? Niezależna od kogo? Od Marsjan, od państwa polskiego, od rodziców, od zatroskanych przyszłością kraju obywateli, od ciemnych, lub jasnych sił Unii Europejskich, od polityków? A może, w rozumieniu organizatorów, niezależna od tych którzy nie godzą się na bezrefleksyjne uznanie ich za wyłącznych depozytariuszy polskiej tradycji edukacyjnej i światłych wizjonerów wytyczających jedyną słuszną drogę do naprawy Rzeczypospolitej. Szermowanie terminem niezależności i organizowanie konferencji pod patronatem klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej budzi wiele wątpliwości. W mojej ocenie, znaczna część środowisk oświatowych prowadzących szkoły niepubliczne niezależności dawno się wyrzekła i stała się nie tylko beneficjentami, ale często klientami obozu władzy.

 • Po drugie dziwi sformułowanie jednego z głównych organizatorów spotkania, który napisał: Ponad 25 lat temu nauczyciele szkół państwowych, pracownicy wyższych uczelni i działacze opozycyjni wywalczyli dla naszej oświaty niezależność. Dzięki porozumieniom zawartym przy Okrągłym stole do polskiej oświaty wróciły szkoły prywatne i szkołyspołeczne niezręcznie nazywane oświatą niepubliczną.

Te dwa zdania zmuszają do wyjaśnienia że:

1. w roku 1989 głównymi założycielami szkół niepublicznych byli rodzice i oni dali impuls do dynamicznego rozwoju tego sektora szkolnictwa w latach następnych, a pomijanie tego faktu jest świadomą manipulacją, mającą na celu wyeliminowanie z pamięci społecznej, ludzi którzy dziś są niewygodni i utrudniają obecnym decydentom i beneficjentom oświatowym różnych szczebli wpisanie się w rolę wyłącznych spadkobierców działań obywatelskich podejmowanych na polu oświaty w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia.

2. nikt nie potrafi wskazać konkretnego zapisu dotyczącego oświaty niepublicznej w dokumentach z obrad Okrągłego Stołu, za to liczba uczestników tego wydarzenia rośnie na przestrzeni lat w tempie astronomicznym i dziś nie pomieściliby się oni na Stadionie Narodowym.

3. nie ma żadnej niezręczności w nazwie „szkoła niepubliczna”, wręcz przeciwnie to ustawowe określenie najlepiej oddaje charakter powstałego po roku 1989 całkowicie nowego sektora oświaty.

To wszystko co powyżej napisałem nie jest sprawą najważniejszą. Najważniejszy jest wniosek końcowy jaki nasunął mi się w trakcie omawianego spotkania (również w kontekście zorganizowanej, tydzień wcześniej, przez Fundację „Rodzice Szkole”, Collegium Civitas i Komitet Nauk Pedagogicznych PAN konferencji Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014)

Wyraźnie widać, że drogi oświaty niepublicznej i oświaty publicznej (którą ta pierwsza nazywa oświatą państwową) rozeszły się. Dziś to dwa różne światy, dwie różne oświaty. Ten proces spowodowany jest przede wszystkim tym, że większość szkół niepublicznych oraz środowisk, które te szkoły założyły i które przez lata starały się być kreatorem oraz recenzentem polityki oświatowej państwa zamknęła się w wąskim świecie szkolnictwa niepublicznego i prawdziwej działalności mającej na celu zbudowanie nowoczesnego, odpowiadającego na wyzwania XXI wieku, systemu edukacji nie prowadzi i nie chce prowadzić.

Zgodnie z definicją słownika języka polskiego: Awangarda to grupa osób, których twórczość lub działalność w jakiejś dziedzinie jest nowatorska i niekonwencjonalna. Oświata niepubliczna przez wiele lat taką rolę w polskiej edukacji spełniała. Dziś świadomie z niej rezygnuje i dobrze się czuje jako zadowolony z siebie syty spadkobierca tych którzy mieli odwagę tą awangardą być..

Wojciech Starzyński

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2014

W tym dniu myślimy o tych, którzy codzienną , mrówczą pracą polską szkołę budują, o szeregowych nauczycielach, rodzicach, , uczniach i tysiącach Polaków zatroskanych przyszłością narodowej edukacji - często zapomnianych i niedostrzeganych przez władze publiczne.

Wszystkim bezimiennym twórcom szkół – nawiązującym do tysiącletniej tradycji Rzeczypospolitej, wspaniałego dorobku polskiego szkolnictwa i chrześcijańskich korzeni naszego narodu - życzymy wiele radości i satysfakcji z pracy na rzecz dobra wspólnego.

Wierzymy, że nadejdą czasy, gdy Wasz trud zostanie przez Polskie Państwo dostrzeżony i doceniony.

 

Barbara Robakiewicz

Przewodnicząca Rady Fundacji „Rodzice Szkole” Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” Fundacji „Rodzice Szkole”

Opinie pokonferencyjne

9 października 2014

Oddźwięk jaki wywołała konferencja: Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014, mile zaskoczył organizatorów. Od kilku dni codziennie otrzymujemy telefony i listy podkreślające jej bardzo interesujący program, ciekawe merytorycznie wystąpienia większości referentów, ożywioną dyskusję i ważne wnioski końcowe.

Poniżej prezentujemy kilka wypowiedzi i zachęcamy do włączania się w rozmowę dotyczącą poruszanych na konferencji tematów. Chcemy, aby Państw głosy były początkiem szerokiej debaty publicznej, zapowiedź której zapisano w, przyjętej przez uczestników konferencji, Deklaracji Obywatelskiej.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 

List od p. Witolda Kołodziejczyka wieloletniego dyrektora szkoły niepublicznej, Redaktora Naczelnego miesięcznika: „Edukacja i Dialog”

Szanowny Panie Prezesie,

bardzo dziękuję za zaproszenie na konferencję i. gratuluję Wielkiego Wydarzenia. Było godne nie tylko Pałacu Kultury i Nauki, ale Pałacu Prezydenckiego. Mówię serio!. Tam Państwo powinniście mierzyć, bo temat był bardzo ważny i z najwyższej półki. Naprawdę! Pokazano dorobek organizacji pozarządowych w służbie Rzeczpospolitej. Z jednej strony STO ze swoją wyjątkową historią i trudnym do przecenienia wkładem w rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Z drugiej, małe szkoły i niedoceniona cały czas spółdzielczość uczniowska. Wiem, że to nie wszystkie organizacje, które odegrały ważną rolę w budowaniu demokratycznego państwa. Dużo jeszcze jest do zrobienia.

Do mnie przemówiło przede wszystkim piękne i mądre Pana wystąpienie oraz Krystyna Starczewska, która, przypomniała mi czas sprzed 25 laty, kiedy startowałem ze szkołą w Człuchowie.

Dziękuję Panu za te wzruszenia i serdecznie pozdrawiam.

Witold Kołodziejczyk

 

List od prof. dr hab. Mari Dudzikowej- Wiceprzewodniczącej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Dziękując uczestnikom konferencji za konstruktywną dyskusję wokół kwestii podniesionych przeze mnie w referacie Mechanizmy działań pozornych. U podstaw erozji kapitału społecznego i jego niekorzystnych odmian chcę raz jeszcze zaapelować o powoływanie staraniem rodziców rad szkoły - gwaranta autonomii środowiska szkolnego organu, ustawodawczego, opiniodawczo-oceniającego, kontrolnego oraz interwencyjnego.

Rady szkoły mogą być skuteczną blokadą mechanizmów pozornych, czyniących ze szkoły „machinę na jałowym biegu”, podporządkowaną administracji oświatowej różnego szczebla, osłabiającej, a nawet niszczącej oddolne zaangażowanie oraz rzeczywistą partycypację rodziców, nauczycieli i uczniów w inicjowaniu prorozwojowych zmian w środowiskach szkolnych, a wciągających te de nomine podmioty w uprzedmiotowującą grę pozorów.

prof. Maria Dudzikowa

 

List od p. Katarzyny Styczyńskiej, matki trojga dzieci, aktywnego członka rady rodziców Szkoły Podstawowej nr 75 w Warszawie

Szanowny Panie Prezesie,

dziękuję za zaproszenie, dzięki któremu miałam przyjemność uczestniczyć w niezwykle ważnym dla mnie wydarzeniu, jakim była konferencja: Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 - 2014.

Jestem matką trzech córek w wieku 10, 8 i 4 lata. Podobnie do większości rodziców, pochłonięta codzienną krzątaniną, nie interesowałam się zbyt dogłębnie problemami dzisiejszej oświaty. Tak było do chwili, w której moje dzieci nie zaczęły nauki w szkole podstawowej. Mając dziecko bardzo zdolne i trafiwszy początkowo na dobrego nauczyciela, byłam pełna ufności do instytucji szkoły. Stopniowo zaczęły pojawiać się coraz większe wątpliwości, czy to co dzieje się w mojej szkole jest właściwe? Czy zmierza w dobrym kierunku, czy szkoła traktuje mnie jako partnera, czy raczej jest oblężoną twierdzą broniącą się przed jakimkolwiek wpływem rodziców? Czy moja szkoła chce być partnerem rodziców w wychowaniu dzieci, przezwyciężaniu ich słabości i niepełnosprawności? W jakim w ogóle kierunku zmierza? Takie własne przemyślenia, obserwacje i wnioski często budzą zastanowienie - czy aby na pewno mam rację, czy mam prawo oczekiwać od szkoły, że będzie partnerem w wychowaniu dzieci?

Uczestnictwo w Konferencji, wysłuchanie wykładu pani prof. Marii Dudzikowej, która w swoim wykładzie nazwała zaobserwowane przeze mnie procesy, unaoczniło mi, że moje obserwacje szkolne są trafne i nie jest to tylko problem szkoły moich dzieci. Również wykład pani Krystyny Starczewskiej był dla mnie bardzo ważny. Pokazał mi, jak zgubny wpływ na codzienne funkcjonowanie szkoły mają różne regulacje, jak chociażby publikowane rankingi szkół. Muszę przyznać, że sama również kierowałam się tym prostym kryterium. Dzisiaj, dzięki swoim doświadczeniom szkolnym, ale także dzięki wysłuchaniu prelekcji autorytetów podczas Konferencji, wiem, że taki ranking sprzyja głównie szybkiemu pozbywaniu się uczniów mniej zdolnych, z orzeczeniami, mających problemy z koncentracją. Zrozumiałam, że ogłaszane rankingi nie są w żadnej mierze skorelowane z poziomem wychowywania oferowanego przez szkołę dzieciom.

Z życia codziennego szkoły oraz z tego co usłyszałam wiem, jak ważną rolę odgrywamy my, rodzice - wszystkim nam bez wyjątku zależy, aby wspierać rozwój osobowości naszych dzieci, aby nauka była częściej potrzebą i przygodą niż tylko obowiązkiem, aby dostarczać w szkole wzorców, które wpłyną na dalsze życie naszych dzieci. Pomimo, że każdy rozumie to inaczej, dzięki dialogowi pomiędzy wszystkimi uczestnikami życia szkoły mamy szansę wypracować najlepsze rozwiązania.

Konferencja dała mi pewną wiedzę, ale przede wszystkim siłę do walki o prawo do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i wyrażania opinii o poziomie nauczania i wychowania moich dzieci.

Serdecznie pozdrawiam

Katarzyna Styczyńska

Członek rady rodziców Szkoły Podstawowej nr 75 w Warszawie

25 lat działań obywatelskich

6 października 2014

W dniu 3 października br. odbyła się organizowana przez Fundację „Rodzice Szkole”, we współpracy z Komitetem Nauk Pedagogicznych PAN i Collegium Civitas, konferencja

Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014

Uczestniczyło w niej ponad 100 osób, wśród których znaleźli się Kuratorzy Oświaty, przedstawiciele oświatowych organizacji pozarządowych, reprezentanci samorządów terytorialnych, dyrektorzy i nauczyciele szkół, liczna grupa przedstawicieli rad rodziców oraz osoby od lat współpracujące z naszym środowiskiem.

Konferencja rozpoczęła się odczytaniem listu od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, którego fragment przytaczam: Dobra edukacja zakłada gotowość do dialogu i współpracy wszystkich stron tego procesu. Zgodnie z ideą głoszoną przez głównego organizatora, Fundację „Rodzice Szkole” rodzice powinni być dla szkoły partnerami i sprzymierzeńcami. Dziękuję Państwu za obywatelskie zaangażowanie i troskę o przyszłe pokolenia.

Bardzo ciekawy program, wypełniony referatami dotyczącymi wielu tematów związanych z polską edukacją, wywołał ożywioną dyskusję, zakończoną przyjęciem Deklaracji Obywatelskiej wytyczającej kierunek działań. które zgromadzeni chcą podejmować.

Na pełną ocenę wpływu konferencji na życie publiczne kraju jeszcze za wcześnie (na pewno pomoże w tym, zadeklarowane przez organizatorów wydanie materiałów pokonferencyjnych), ale już dziś zachęcam do zapoznania się z felietonem p Wojciecha Starzyńskiego, będącym pierwszą próbą podsumowania tego, ważnego dla polskiej oświaty, wydarzenia.

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Nowy etap w uspołecznieniu polskiej szkoły - refleksje pokonferencyjne

6 października 2014

Konferencją Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014 Fundacja „Rodzice Szkole” i skupiające się wokół niej środowiska rodziców (przede wszystkim rad rodziców) oraz nauczycieli i dyrektorów szkół, rozpoczęły nowy etap w procesie uspołeczniania polskiej oświaty.

Okres, w którym znaczącym kreatorem i konstruktywnym recenzentem polityki oświatowej państwa, były powstające na przełomie lat 80 i 90-tych ub. wieku organizacje pozarządowe, należy uznać za zamknięty. Dziś ci, którzy doprowadzili do złamania monopolu państwowego w systemie edukacji , założyli setki niepublicznych szkół i przedszkoli oraz aktywnie uczestniczyli w reformie polskiego szkolnictwa, zamykają się w wąskim obszarze oświaty niepublicznej i wyraźnie nie mają ochoty z tej niszy edukacyjnej wychodzić. Podkreślam bardzo wyraźnie, że moim celem jest pokazanie obecnych realiów, a nie krytykowanie kogokolwiek, ponieważ zasługi jakie dla polskiej oświaty położyły w minionym dwudziestopięcioleciu, takie organizacje jak m.in. Społeczne Towarzystwo Oświatowe czy Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, na trwałe zapisały się w procesie zmian po 4 czerwca 1989 roku. Mówiliśmy o tym między innymi na naszej konferencji, zaznaczając, że jest to piękny, ale już zamknięty rozdział najnowszej historii polskiej szkoły.

Dziś przyszłość oświaty w znacznej mierze spoczywa w rękach rodziców, a przede wszystkim rad rodziców - mądrych, aktywnych, poczuwających się do odpowiedzialności nie tylko za szkołę własnych dzieci, ale za cały systemu edukacji. To one powinny nawiązywać ze sobą współpracę budując silny ogólnopolski ruch Rad Rodziców. To one powinny wspierać dobrych, odpowiedzialnych nauczycieli (a jest ich na pewno wiele tysięcy), próbujących wyrwać się z bezdusznej biurokratycznej machiny, w którą ten wspaniały zawód wtłaczają urzędnicy MEN i kolejni ministrowie edukacji narodowej.

Taką refleksją zakończyliśmy nasze spotkanie, takie przesłanie zostało zamieszczone w przyjętej Deklaracji Obywatelskiej.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


P. S. W trakcie konferencji kilkakrotnie podkreślano jak ważny dla uczestników był Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, oraz skierowany do nich list od Pana Prezydenta.

Szkoda, że mimo oficjalnego zaproszenia, tego znaczącego dla polskiej oświaty wydarzenia nie dostrzegła minister edukacji narodowej p. Joanna Kluzik-Rostkowska.

W ocenie obecnych było to nie tylko zaprzeczeniem ogólnie przyjętych zasad, ale również wyraźnym naruszeniem norm i obowiązków wynikających z piastowanego stanowiska.

Fundusze europejskie dla polskiej oświaty

26 września 2014

W dniu 25 września br. odbyło posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży poświęcone informacji nt. wsparcia polskiej oświaty z funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

W trakcie dyskusji zwróciłem uwagę na brak zabezpieczenia w ww. funduszach środków na finansowanie programów poświęconych kształtowaniu patriotycznych postaw obywatelskich wśród uczniów oraz na budowanie płaszczyzny współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami życia szkolnego.

W odpowiedzi - reprezentująca ministra edukacji narodowej podsekretarz stanu p Ewa Dudek - wyjaśniła, że środki na ewentualne realizowanie takich programów znajdą się w ogólnej puli będącej w dyspozycji dyrektora szkoły, który zadecyduje o ich przeznaczeniu. Takie postawienie sprawy wskazuje na zupełny brak zrozumienia ze strony urzędników MEN istoty problemu. Jest rzeczą oczywistą, że znaczna część dyrektorów stwierdzi (wbrew ogólnie znanym faktom), że w kierowanych przez nich placówkach zarówno wychowanie do obywatelskości jak i współpraca z rodzicami oraz radami rodziców układają się wzorowo i nie istnieje potrzeba wdrażania jakichkolwiek programów poświęconych tej problematyce. Jedyną nadzieją, jest zmiana stanowiska MEN w powyższej sprawie o co Fundacja „Rodzice Szkole” od lat apeluje (niestety ciągle bezskutecznie) do kolejnych ministrów edukacji narodowej

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Jak budować płaszczyznę współpracy pomiędzy uczestnikami życia szkolnego

23 września 2014

Warsztaty dla warszawskich szkół podstawowych (klasy V i VI) , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Fundacja „Rodzice Szkole” rozpoczyna nabór uczestników do, współfinansowanego przez m.st. Warszawę, projektu:

Jak budować płaszczyznę współpracy pomiędzy uczestnikami życia szkolnego

Zapraszamy szkoły z Warszawy do nadsyłania zgłoszeń. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Projekt zakłada przeprowadzenie przez doświadczonych trenerów Fundacji, szkoleń i warsztatów dla przedstawicieli samorządów uczniowskich, rad rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół .

Mając świadomość, że dobry samorząd uczniowski jest szansą do podnoszenia aktywności obywatelskiej dzieci i młodzieży oraz odpowiadając na potrzeby nauczycieli i rodziców Fundacja „Rodzice Szkole” przygotowała zajęcia, łączące wykłady poparte prezentacją multimedialną z warsztatami skupiającymi się na funkcjonowaniu i współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego, w szczególności poświęcone komunikacji na linii rada rodziców – inne organy szkoły (dyrektor, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski). Ich celem jest zaktywizowania uczniów, nauczycieli i rodziców do działań na rzecz uatrakcyjnienia szeroko pojętej oferty edukacyjnej i wychowawczej szkoły. Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach: pierwsza (2 godziny) dla uczniów, druga (2 godziny) dla rodziców i nauczycieli.

Zgłoszenia szkół przyjmujemy sukcesywnie, w miare napływających wniosków. Kontakt z koordynatorem projektu p. Marią Szpilowską, tel. 604 176 544 lub poprzez e-mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl .

Szkolenia odbędą się w październiku i pierwszej połowie listopada br. w terminach uzgodnionych ze szkołami biorącymi udział w projekcie.

Wrzesień miesiącem wyborów do Rad Rodziców

11 września 2014

Szanowni Państwo

rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół,

wrzesień jest miesiącem, w którym, zgodnie z art. 53 ustawy o systemie oświaty, na pierwszych zebraniach rodziców dokonuje się wyboru rad klasowych i ich przedstawicieli do Rady Rodziców. Jest to bardzo ważna czynność, często niedoceniana przez rodziców, a czasem również przez nauczycieli i dyrektorów szkół. Tymczasem uprawnienia rad rodziców są na tyle znaczące, że mogą one odgrywać ważną rolę w życiu szkoły- szczególnie w formułowani i realizacji programu wychowawczego zgodnego z systemem wartości jaki chcielibyśmy zaszczepić naszym dzieciom.

Jednocześnie dobrze zorganizowana, i poczuwająca się do odpowiedzialności za szkołę rada rodziców może być, wbrew częstym obiegowym opiniom, wielką pomocą dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Zachęcam więc do potraktowania wrześniowych wyborów bardzo poważnie i odpowiedzialnie. Namawiam rodziców do aktywnego włączania się w życiu szkoły. Dyrektorów i nauczycieli proszę o pomoc i wsparcie działań, które niejednokrotnie są dla rodziców początkiem wychodzenia z roli zwykłych niezaangażowanych w sprawy publiczne „zjadaczy chleba” i wchodzenia w rolę odpowiedzialnych za losy kraju obywateli.

W wypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedur powstawania i funkcjonowania rad rodziców zapraszam do skorzystania z pomocy Punktu Konsultacyjnego naszej Fundacji (adres e-mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl tel.: 602 694 951)

Zapraszamy również do uczestnictwa w konferencji Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014, o której komunikat zamieszamy poniżej

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

KONFERENCJA - zgłoszenia

2 września 2014

Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

Zachęcamy do uczestnictwa w organizowanej przez Fundację „Rodzice Szkole”, Collegium Civitas i Komitet Nauk Pedagogicznych PAN konferencji:

Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989-2014

Szczególnie zależy nam na obecności aktywnych rodziców (reprezentantów rad rodziców i stowarzyszeń rodzicielskich), którzy w minionym dwudziestopięcioleciu byli jedną z najbardziej dynamicznych grup społecznych, dążących do unowocześnienia szkoły i narodowego systemu edukacji.

Celem konferencji jest:

 • prezentacja różnego rodzaju inicjatyw na polu edukacji narodowej, podejmowanych przez rodziców, nauczycieli oraz osoby żywotnie zainteresowane sprawami polskiej szkoły

 • uświadomienie społeczeństwu, że szereg rozwiązań, jakie miały miejsce w minionym okresie (łącznie ze zmianami prawa oświatowego), zostało zainicjowane i wprowadzone w życie przez organizacje obywatelskie w wyniku wieloletnich, konsekwentnych działań, polegających na budowaniu poparcia społecznego oraz przekonywaniu do nich parlamentarzystów i kolejnych ministrów edukacji narodowej,

 • wskazanie na bariery, zagrożenia i szanse jakie pojawiają się przed polską szkołą,

 • wyrażenie uznania wszystkim uczestnikom, zapoczątkowanych w latach 80-tych ub. wieku, zmian w polskiej edukacji, z podkreśleniem, że wśród nich znaczącą grupę stanowili tzw. nieprofesjonaliści (głównie rodzice), często niedoceniani i niedostrzegani przez system oświaty, a w rzeczywistości wnoszący do niego nowego ducha, tak bardzo potrzebnego w poszukiwaniu odpowiedzi na wyzwania XXI wieku.


Program konferencji znajdują się na stronie internetowej: www.rodziceszkole.cba.pl


Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się w zakładce KONFERENCJA >>>>>

Rok szkolny 2014/2015 – wyzwaniem dla demokratyzacji polskiej szkoły

1 września 2014

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,

kolejny rok szkolny rozpoczynamy w atmosferze podsumowań i refleksji związanych z 25-leciem Wolnej Polski. Analizując dokonane w tym okresie zmiany, warto podkreślać znaczący wkład, jaki wnieśli rodzice i organizacje pozarządowe, takie jak nasza Fundacja przy wprowadzaniu do narodowego systemu edukacji szeregu nowoczesnych, demokratyzujących go rozwiązań.

Powyższa opinia nie zwalnia oczywiście z dostrzegania szeregu błędów, niedociągnięć i zaniedbań. O tym wszystkim będziemy rozmawiali w dniu 3 października br. na organizowanej przez Fundację „Rodzice Szkole” we współpracy z Komitetem Nauk Pedagogicznych PAN i Collegium Civitas konferencji: Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014.

W dniu, w którym zabrzmi pierwszy szkolny dzwonek zachęcamy przede wszystkim do spojrzenia w przyszłość i zastanowienia się nad szansami rozwoju szkół naszych dzieci oraz nad rolą, jaką każdy z nas może i powinien – w wielkim dziele budowania oświaty na miarę wyzwań i oczekiwań społeczeństwa XXI wieku – spełnić.

Wszystkim Państwu, dla których zwrot „Pro Publico Bono” nie jest czczym frazesem, życzymy dużo sił, zdrowia i satysfakcji w niełatwej pracy, jaką jest bezinteresowna służba Ojczyźnie i jej obywatelom.

Barbara Robakiewicz
Przewodnicząca Rady
Fundacji „Rodzice Szkole”


Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu
Fundacji „Rodzice Szkole”

Program wychowawczy szkoły – fikcja, czy wyzwanie ?

20 sierpnia 2014

Po latach patrzenia na oświatę jedynie z perspektywy wyników nauczania (mierzonych bardzo kontrowersyjnymi metodami, m. in. budzącymi wiele wątpliwości „bezstronnymi” testami) zaczynamy dostrzegać rolę wychowawczą szkoły i coraz częściej o niej rozmawiać. Mam nadzieję, że zbliżamy się do sytuacji, w której program wychowawczy szkoły będzie w procesie dydaktycznym równorzędnym komponentem w stosunku do programu nauczania. Aby jednak tak się stało potrzebne jest:

 • zdefiniowanie czym program wychowawczy powinien być,

 • realne wprowadzenie w życie zapisów określających tryb jego tworzenia (art. 54 ustawy o  systemie oświaty).

Zapisy mówiące, że: do kompetencji rady rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli uważam za zdecydowanie nieprzystające do nowoczesnego myślenia o wychowaniu.


Więcej

70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

29 lipca 2014

1 sierpnia 1944 roku rozpoczęło sie najbardziej dramatyczne, od czasów rozbiorów Polski, powstanie, które ciągle budzi wiele emocji i bardzo różnych opinii. Osobiście jestem wielkim obrońcą zarówno decyzji politycznej o wybuchu Powstania jak i jego długofalowych skutków. Nie wyobrażam sobie jak przetrwalibyśmy 45 lat reżimu komunistycznego nie mając w pamięci tego bezprzykładnego, bezinteresownego zrywu naszych ojców i dziadów w obronie najwyższego dobra jakim jest wolność obywateli i niepodległość Ojczyzny.Wszystkim, dla których te wartości są ważne chciałbym dedykować kilka cytatów z zamieszczonego w nr.30/2014 tygodnika „wSieci”, wywiadu z Janem Ołdakowskim - dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego - Mówi on: Powstanie Warszawskie dlatego jest tak intrygujące, ze jest sytuacją moralną. To konflikt dobra i zła [...] mamy jasność, że ci ludzie poszli walczyć kierując się motywacją moralną. Szli by przeciwstawić się złu. Oni postanowili powiedzieć „nie” totalitarnemu złu. Patrząc na zdjęcia z powstania widzimy ludzi pięknych, rozjaśnionych, promieniejących

Zatrzymując się 1 sierpnia o godz. 17.00 na chwilę refleksji pamiętajmy o tych słowach i pomódlmy się za dusze wszystkich, którzy w dniach powstania polegli oraz za ś. p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, któremu zawdzięczamy ten piękny pomnik, jakim jest Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wojciech Starzyński

Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014

1 lipca 2014

Informujemy, że pierwszym sponsorem organizowanej przez Fundację „Rodzice Szkole”, Collegium Civitas i Komitet Nauk Pedagogicznych PAN konferencji: Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014, jest Bank Pocztowy S.A. któremu za wsparcie naszej inicjatywy gorąco dziękujemy.

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Rodzice nagradzają nauczyciela

27 czerwca 2014

Na wniosek grupy rodziców warszawskiej Społecznej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 100 STO, Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” wyróżnił specjalną nagrodą p. Ewę Bogucką nauczycielkę opiekującą się ich dziećmi w ciągu trzech lat nauczania początkowego.

Uzasadniając swoją decyzję Zarząd Fundacji podkreślił, że nagroda zostaje przyznana za:

 • kulturę osobistą w kontaktach z rodzicami,:

 • indywidualne podejście do każdego ucznia, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów mających trudności adaptacyjne,

 • wzorowe przygotowanie zajęć lekcyjnych oraz różnych uroczystości szkolnych w tym imprez kulturalnych i rekreacyjnych,

 • dbałość o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

 • zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz szkoły.

 

Życząc tysiącom polskich pedagogów - którzy na podobne wyróżnienia zasługują - wspaniałego letniego wypoczynku oraz satysfakcji w pracy zawodowej i działalności pro publico bono, zwracamy uwagę jak ważnym elementem oceny pracy nauczyciela może i powinna być opinia rodziców.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 

P.S. Zachęcamy do przypomnienia sobie, zamieszczonego na naszej stronie internetowej 4 listopada 2013 r., felietonu p. Jarosława Pytlaka: Czy rodzice mogą oceniać pracę szkoły?

25-lecie Oświaty Niepublicznej w Polsce

25 czerwca 2014

Z inicjatywy Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych 24 czerwca br. odbyła się konferencja poświęcona ocenie dorobku szkolnictwa niepublicznego (szczególnie przedszkoli niepublicznych) na przestrzeni ostatnich 25 lat. Na zaproszenie organizatorów wykład otwierający wygłosił Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”.

W swoim wystąpieniu przypomniał on znaczące wydarzenia drugiej połowy XX wieku, będące kamieniami milowymi na polskiej drodze do niepodległości oraz przybliżył słuchaczom najważniejsze działania środowisk obywatelskich na polu edukacji prowadzące do:

 • powstania sektora oświaty niepublicznej,

 • zorganizowania szerokiego ruch rodziców i rad rodziców działających na terenie szkół ich dzieci,

 • założenia ponad tysiąca szkół publicznych (przede wszystkim w małych gminach wiejskich) prowadzonych przez stowarzyszenia, fundacje i osoby fizyczne,

 • rozwoju spółdzielni uczniowskich funkcjonujących obecnie w ponad 5000 szkół,

 • aktywnego włączania się rodziców i nauczycieli w debatę dotyczącą ochrony dziedzictwa narodowego ( m. in. poprzez nieograniczanie zakresu nauczania języka polskiego i historii oraz nieuleganie bezrefleksyjnie zachodnim nowinkom edukacyjnym np. ideologii gender),

 • powstania ruchu „Ratuj Maluchy” i wyrastającego z niego stowarzyszenia „Rzecznik Praw Rodziców” dążących do zagwarantowania rodzicom wpływu na wiek rozpoczynania przez ich dzieci edukacji szkolnej.

Wystąpienia kolejnych mówców, w tym byłego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Jerzego Stępnia uzmysłowiły uczestnikom skalę problemów jakie stoją przed przedszkolami niepublicznymi i wskazały , że kluczem do ich rozwiązywania jest partnerska współpraca pomiędzy właścicielami przedszkoli i samorządami terytorialnymi

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Jaka rada szkoły jest nam potrzebna?

23 czerwca 2014

Od pewnego czasu , w różnych środowiskach oświatowych (głównie dyrektorsko - nauczycielskich) pojawia się pytanie o rolę jaką na terenie szkoły powinna spełniać rada szkoły. Nie kwestionując potrzeby uporządkowania przepisów dotyczących tego organu (obecnie obowiązujące są zdecydowanie niespójne i posiadają wiele mankamentów), chciałbym przestrzec przed rozwiązaniami, które sprowadzą znaczenie i rolę rad rodziców, a tym samym rodziców, do czysto formalnego, fasadowego organu szkoły pozbawionego jakiegokolwiek realnego wpływu na jej życie.

Przypominam, że dyskusja na temat miejsca i roli rodziców w polskim systemie edukacji toczyła się, w różnych gremiach, już od roku 1987. Jej ukoronowaniem były dwie konferencje zorganizowane, wspólnie z Parlamentarnym Zespołem „Edukacja Jutra”, w roku 2000, w trakcie których zostały przedstawione i przyjęte przez uczestników propozycje nowelizacji prawa oświatowego - przede wszystkim dotyczące art. 53. 54 i 56 ustawy o systemie oświaty oraz art.6a i 9c Ustawy Karta Nauczyciela –wprowadzone do systemu oświaty w roku 2007 . W świetle powyższych faktów, może warto pamiętać, jakie środowiska polityczne i zawodowe przez siedem lat sprzeciwiały się rozwiązaniom, na które oczekiwały setki tysięcy rodziców.


Więcej

Koniec roku szkolnego

20 czerwca 2014

Szanowni Państwo,

Rok szkolny 2013/2014 przyniósł polskiej oświacie wiele ważnych zmian, nowych pomysłów, oczekiwań i nie zawsze spełnionych nadziei. Do najważniejszych - podkreślając, że jest to opinia bardzo subiektywna – zaliczam:

1. zmianę na stanowisku Ministra Edukacji Narodowej, z którą znaczna część środowisk

oświatowych łączyła nadzieję, na wyraźne wyrwanie się resortu z marazmu ostatnich lat.

Na ocenę pracy nowej pani minister. jeszcze za wcześnie, ale często odnoszę wrażenie, że

więcej w niej PR-u niż działań merytorycznych;.

2. podjęcie przez resort edukacji, działań mających doprowadzić do uporządkowania rynku

podręczników szkolnych. Niestety, ta skądinąd bardzo potrzebna , a jednocześnie

napotykająca na olbrzymi sprzeciw lobby wydawniczego inicjatywa, została już na

początku obarczona „grzechem pierworodnym” wynikającym z nieprzemyślanej próby

wprowadzenia do użytku szkolnego od 1 września br. nowego Elementarza (a raczej

podręcznika, który wg opinii wielu ekspertów i praktyków na nazwę Elementarz nie

zasługuje);

3. rozpoczęcie, przez MEN i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, realizacji

systemowego projektu Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym

nowoczesnej szkoły. Osobiście, działania merytoryczne prowadzone przez FRDL oraz

jej współpracę z uczestnikami projektu oceniam bardzo wysoko, natomiast działania osób

odpowiedzialnych za projekt ze strony MEN, m. in. określenie jasnych, zgodnych

z demokratycznymi standardami, zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi

(w ramach Społecznego Komitetu Doradczego), profesjonalizmem nie grzeszą i budzą

wiele wątpliwości;

4. odrzucenie przez Sejm wniosku o referendum w sprawie wprowadzenia od 6-go roku życia

obowiązku szkolnego. Zlekceważenie ponad miliona podpisów Polaków, którzy

wykazali obywatelską troskę o przyszłość młodego pokolenia i nie wykorzystanie okazji do

przeprowadzenia, po raz pierwszy w historii ostatniego dwudziestopięciolecia, szerokiej

debaty publicznej poświęconej polskiej szkole uważam za olbrzymi błąd, którego skutki

będziemy odczuwali przez wiele lat.

 

Fundacja „Rodzice Szkle” oczekiwała również na podjęcie prac nad zgłoszonymi przez nas projektami nowelizacji ustawy o systemie oświaty mającymi uporządkować sytuację rad rodziców. Taką deklarację otrzymaliśmy, na spotkaniu 29 stycznia br., bezpośrednio od p. minister Kluzik – Rostkowskiej. Niestety, poza działaniami pozornymi, prace z tym związane uległy zawieszeniu. Szkoda, że kolejny, już trzeci, minister edukacji narodowej nie docenia roli jaką w nowoczesnym systemie oświaty mogą i powinni odgrywać rodzice Przy ciągle niejasnej polityce władz oświatowych optymizmem napawają mnie wizyty w tzw. Polsce powiatowej. Odwiedzając małe gminy wiejskie i średniej wielkości miasta (zazwyczaj na zaproszenie lokalnych samorządów) spotykam się z, może zbyt wolno, ale jednak ciągle rosnącą aktywnością rodziców oraz z dużą odpowiedzialnością władz samorządowych za poziom i kreowanie lokalnej polityki oświatowej Widać wyraźnie, że mimo niedostatecznych środków z budżetu centralnego starają się one stwarzać jak najlepsze warunki do rozwoju. prowadzonych przez siebie szkół.

Na zakończenie tego bardzo wybiórczego spojrzenia na mijający rok szkolny chciałbym przypomnieć o działaniach podejmowanych przez Fundację „Rodzice Szkole”. Wśród nich za ważne uważam zdynamizowanie pracy Punktu Konsultacyjnego, do którego po porady - jak budować płaszczyznę współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego? - zwraca się coraz więcej rad rodziców, dyrektorów szkół i lokalnych samorządów terytorialnych. oraz przeprowadzenie kilkunastu spotkań i szkoleń na terenie kraju poświęconych powyższej tematyce.

Nawiązując do 25 rocznicy odzyskania przez Polaków Wolności przygotowujemy na jesień br. konferencję: Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014.

Jej celem będzie m.in. pokazanie, że szereg, a może nawet większość, zmian jakie miały miejsce w polskiej szkole (łącznie ze zmianami prawa oświatowego) była zainicjowana i wprowadzona w życie przez środowiska obywatelskie, które dzięki konsekwentnym działaniom potrafiły przekonać do proponowanych rozwiązań kolejnych ministrów edukacji narodowej i parlamentarzystów.

Będzie to również okazja do wyrażenia uznanie wszystkim osobom działającym na rzecz oświaty z podkreśleniem, że wśród nich znaczącą grupę stanowią tzw. nieprofesjonaliści, głównie rodzice, często niedoceniani i niedostrzegani przez system edukacji narodowej, a w gruncie rzeczy wnoszący do niego nowego ducha, tak bardzo potrzebnego w poszukiwaniu odpowiedzi na wyzwania XXI wieku.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Rodzicom, Nauczycielom, Uczniom, wszystkim naszym Przyjaciołom i Współpracownikom życzymy wspaniałego letniego wypoczynku oraz znalezienia w jego trakcie czasu na refleksję dotyczącą spraw, o których pisze Wojciech Starzyński .

 

Zarząd i Rada Fundacji „Rodzice Szkole”

Protokoły z posiedzeń rady rodziców stanowią informację publiczną

18 czerwca 2014

Rady rodziców są społecznymi organami szkoły przewidzianymi w ustawie systemie oświaty, o szeroko zakreślonych kompetencjach w zakresie realizacji zadań oświatowych. Zarówno protokoły posiedzeń rady rodziców jak korespondencja prowadzona pomiędzy radą rodziców, a dyrektorem szkoły, dotycząca realizacji określonych zadań publicznych w zakresie władzy wykonawczej realizowanej w obszarze oświaty stanowią dokumenty będące informacją publiczną.

Nie każda informacja, która jest informacją publiczną musi być udostępniona osobie wnioskującej o jej udostępnienie. Zarazem jednak z faktu, że informacja publiczna nie może być udzielona nie wynika aby podmiot dysponujący tą informacją publiczną, mógł powiadomić stronę żądającą tej informacji, że nie może jej udzielić ze wskazaniem przepisów wprowadzających ograniczenia jej udzielenia. W takim przypadku organ jest bowiem zobowiązany do wydania decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej.

Wyrok WSA w Krakowie z 21 maja 2014 r. sygn. II SAB/Kr 58/14

 

Powyższą informację podajemy za Biuletynem Edukacja serwisu WARTO WIEDZIEĆ

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Oni byli pierwsi - spotkanie po latach

13 czerwca 2014

W dniu 12 czerwca br. spotkali się Założyciele Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ludzie którzy w roku 1987 mieli odwagę jawnie sprzeciwić się komunistycznemu systemowi oświaty i pierwsi upomnieli się, w swojej Deklaracji Programowej, o uspołecznienie polskiej szkoły poprzez zagwarantowanie:

 • nauczycielom: prawa do podejmowania samodzielnych decyzji dydaktycznych i wychowawczych;

 • uczniom: prawa do określenia własnej roli i miejsca w szkole, prawo do modyfikowania prezentowanych im ofert edukacyjnych;

 • rodzicom: prawa do tworzenia niezależnej od władz szkolnych reprezentacji, która mogłaby stanowić o sprawach szkoły.

W części oficjalnej spotkania Wojciech Starzyński - inicjator założenia Społecznego Towarzystwa Oświatowego i jego wieloletni Prezes - przypomniał polską drogę do wolności , podkreślając rolę jaką na niej odegrali założyciele naszego Towarzystwa.

Bardzo miłym akcentem uroczystości było wręczenie wszystkim uczestnikom listów od prof. Henryka Samsonowicza - Pierwszego Ministra Edukacji Narodowej III RP i Wojciecha Starzyńskiego, których pełną treść przytaczam:

W 25 rocznicę odzyskania przez Polaków niepodległości wyrażamy głęboki szacunek i uznanie Założycielom Społecznego Towarzystwa Oświatowego, którzy w roku 1987 mieli odwagę powiedzieć „nie” komunistycznemu systemowi edukacji i wskazać drogę prowadzącą do oświatowego pluralizmu, powstania szkolnictwa niepublicznego oraz wyzwolenia energii społecznej służącej rozwojowi działalności Pro Publico Bono.

Rozmowy, wspomnienia i wspólne zdjęcia zwieńczyły tę bardzo miłą uroczystość, pokazującą, że przyjacielskie kontakty zawiązane przed 27 latami są ciągle żywe, a troska o dobro wspólne nadal łączy założycieli STO.

 

Małgorzata Wasilewska – Duszewska

w roku 1987 studentka Wydziału Historycznego UW, najmłodsza założycielka STO, obecnie matka dwójki dzieci, pracownik Biblioteki Sejmowej

 

 

W załączeniu pełny tekst wystąpienia Wojciecha Starzyńskiego


Więcej

Wizyta w gminie Jabłoń

11 czerwca 2014

Na zaproszenie władz gminy Jabłoń (powiat Parczewski) spotkałem się 9 czerwca br. z przedstawicielami rad rodziców, dyrektorami i nauczycielami kilku gminnych szkół.

Inicjatorką spotkania była Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu p. Magdalena Kamola, która wystąpiła do władz gminy z wnioskiem o jego zorganizowanie i której należą się za to podziękowania od wszystkich uczestników.

W trakcie bardzo ciekawej dyskusji - ujawniającej, w niektórych sprawach, wyraźne różnice zdań między dyrektorami szkół i radami rodziców - odniosłem wrażenie, że znaczna część napięć i sporów wynika nie ze złej woli którejkolwiek ze stron, lecz z braku umiejętności i wiedzy niezbędnej do budowania partnerskiej współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego. To zjawisko - które jeżdżąc po Polsce i otrzymując dziesiątki listów kierowanych do naszej Fundacji wielokrotnie obserwowałem - wskazuje na potrzebę stałego, jak najszerszego docierania z informacjami i szkoleniami na ten temat do środowisk szkolnych oraz na potrzebę większego ich otwarcia się na różnego rodzaju konferencje, seminaria i spotkania poświęcone powyższej tematyce. Nie do przecenienia jest tu rola organów prowadzących (gmin i powiatów), bo na pomoc władz centralnych, ani pozytywne efekty realizowanego obecnie przez MEN projektu „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” raczej nie należy liczyć.

Podsumowując moją wizytę w Jabłoniu uważam, że należy życzyć, aby takich środowisk oświatowych było w Polsce jak najwięcej, ponieważ niski poziom kapitału społecznego, który hamuje rozwój kraju i wpływa ujemnie na procesy edukacji, wynika przede wszystkim z marazmu. Spory, nawet bardzo ostre mogą i powinny być twórcze, apatia życie społeczne zabija.

Życzę moim nowym Przyjaciołom z Jabłonia wielu twórczych sporów mając nadzieję, że znajdą naśladowców i sojuszników w setkach, a może nawet tysiącach, polskich gmin

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Nowy kwartalnik: „Wokół Szkoły”

9 czerwca 2014

Szanowni Państwo ,

współpracujący Fundacją „Rodzice Szkole” dyrektor dwóch warszawskich szkół STO: Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 24 i Społecznego Gimnazjum Nr 99 p. Jarosław Pytlak, którego teksty kilkakrotnie zamieszczaliśmy na naszej stronie internetowej, rozpoczął wydawanie autorskiego kwartalnika „Wokół Szkoły”, o którym autor i wydawca w jednej osobie pisze: Po dłuższych cierpieniach (moich) ujrzał światło dzienne pierwszy numer mojego autorskiego kwartalnika "Wokół szkoły", który postanowiłem wydawać, zdaniem przyjaciół dla przyjemności, zdaniem osób niechętnych, dla autopromocji. Ujmując kompromisowo - dla promocji swoich poglądów, co może być przyjemne..

Załączamy pierwszy numer i zachęcamy do lektury bardzo interesujących tekstów

"Wokół szkoły" - nr 1

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Felieton przedwakacyjny

9 czerwca 2014

Zbliża się koniec roku szkolnego. Pewnie, jak zwykle, przyniesie on szereg rankingów, pozytywnych ocen, a czasem nawet laurek wystawianym samym sobie przez różne organy władzy publicznej. Tak jest od wielu lat i ten proces ciągle się nasila. Jednocześnie rośnie krytyka polskiej edukacji przez liczne środowiska oświatowe (nauczycieli, naukowców, rodziców, uczniów, a nawet zwykłych nie zaangażowanych w życie szkoły obywateli).

Na pytanie: kto ma rację, gdzie leży prawda? (a pewnie jak zwykle znajduje się ona gdzieś po środku) trudno dziś odpowiedzieć. Wynika to z bardzo prostej przyczyny; z braku debaty publicznej. Aby wśród szeregu różnych, zazwyczaj zdecydowanie sprzecznych i nacechowanych emocjami (w tym również politycznymi), opinii, zająć racjonalne stanowisko potrzebna jest rozmowa, potrzebny dyskurs publiczny pozwalający na ich weryfikację.

Do takiej debaty Fundacja „Rodzice Szkole” od lat namawia władze oświatowe, które mają obowiązek ją organizować. Na razie bezskutecznie. Jedyną nadzieją są zbliżające się wybory samorządowe, które zazwyczaj przynoszą erupcję pomysłów , a czasem nawet szereg dyskusji, często niestety zdominowanych przez demagogiczne wypowiedzi niekompetentnych kandydatów na lukratywne stanowiska samorządowe. Na razie zwykłym obywatelom pozostaje uzbroić się w cierpliwość i modlić o oświecenie naszych władz oświatowych, czego, na zakończenie tego bardzo dziwnego roku szkolnego 2013/2014, wszystkim zainteresowanym losami polskiej szkoły gorąco życzę

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014

4 czerwca 2014

Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014 - to tytuł konferencji, którą nawiązując do dorobku 25 lat niepodległej Polski - Fundacja „Rodzice Szkole”, wspólnie z Collegium Civitas, organizuje jesienią 2014 roku.  Chcemy przypomnieć społeczeństwu szereg ważnych inicjatyw rodziców i współpracujących z nimi nauczycieli, którzy na przestrzeni ostatnich 25 lat wprowadzali do oświaty twórczy ferment chroniący polską szkołę przed nadmierną rutyną i pozwalający zmierzyć się z wyzwaniami  XXI wieku. Te oświatowe  działania  na rzecz dobra wspólnego, których zabrakło w wielu dziedzinach życia publicznego, powinny stawać się wzorem do naśladowania i istotnym elementem budowania, niezbędnego dla rozwoju kraju, kapitału społecznego.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

P. S. Dalsze informacje o konferencji będziemy na bieżąco zamieszczali na  naszej  stronie internetowej  w zakładce „Konferencja”

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

II Kongres Spółdzielczości Uczniowskiej

3 czerwca 2014

W dniach 31 maja i 1 czerwca br. uczestniczyłem w - zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Krajową Radę Spółdzielczą oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - II Kongresie Spółdzielczości Uczniowskiej:

Pierwszą myślą jaka mi się w trakcie tego spotkania nasunęła była konstatacja, że spółdzielnie uczniowskie - będąc mało znaną oraz niedostatecznie promowaną w społeczeństwie sferą aktywności uczniowskiej - zasługują na zdecydowanie większą uwagę i wsparcie władz oświatowych ( szczególnie ministra edukacji narodowej).

Ta bardzo ważna dla budowania postaw obywatelskich i powiększania kapitału społecznego działalność uczniowska sięga swoimi korzeniami początków XX stulecia i gromadzi obecnie ponad 5000 spółdzielni funkcjonujących w polskich szkołach. Niestety niekorzystne rozwiązania ustawowe uniemożliwiają jej rozwój. O tym m. in. rozmawiano na Kongresie podkreślając potrzebę wspólnych prac na rzecz zmian ustawowych, umożliwiających spółdzielniom uczniowskim prowadzenie na terenie szkół, ograniczonej działalności gospodarczej, w tym szkolnych sklepików.. Fundacja „Rodzice Szkole” będzie wspierała tego typu działania i promowała je na forum Parlamentu. Uważamy, że spółdzielnie uczniowskie są najlepszą, praktyczną nauką przedsiębiorczości i najwyższa pora aby dostrzegli to również decydenci polityczni.

Wojciech Starzyński

Prezes Fundacji „Rodzice Szkole”

Uczniowie i rodzic kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

30 maja 2014

Realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej projekt: Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły nabiera przyspieszenia. 29 maja br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Społecznego Komitetu Doradczego, w którym uczestniczyło ponad 50 organizacji pozarządowych i środowisk nauczycielsko-rodzicielskich zainteresowanych realizacją projektu i deklarujących wolę włączenia się w prace nad nim (w formie doradztwa i opiniowania poszczególnych działań). W trakcie prezentacji dotychczasowych prac pojawiło się ze strony zainteresowanych szereg pytań, wątpliwości i propozycji. Na podkreślenie zasługuje, że były to pytania ciekawe merytorycznie i wyraźnie wynikające z troski o jakość realizowanego projektu, a nie chęci zaistnienia w środowisku (co ciągle niestety w polskiej rzeczywistości stosunkowo często się zdarza). Również bardzo rzeczowe wyjaśnienia przedstawicieli MEN, traktujących zebranych jako ważnych partnerów było, dla mnie, miłym zaskoczeniem. Oba ww. czynniki stwarzają nadzieję, że projekt przyniesie realne efekty poprawiające relacje pomiędzy różnymi uczestnikami życia szkolnego i przyczyni się do autentycznego uspołecznienia polskiej szkoły.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

P. S. Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: www. szkolawspolpracy.pl

Konferencja w Siedlcach

28 maja 2014

 

Edukacja seksualna w wychowaniu – prawdy i mity, to tytuł konferencji zorganizowanej 28 maja br. przez Samorządowe Centrom Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, w której uczestniczyli dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice (niestety nieliczni) ze szkół Siedlec i powiatu siedleckiego. Uzupełnieniem bardzo interesujących prelekcji nawiązujących do tytułu konferencji był wykład Prezesa Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” p. Wojciecha Starzyńskiego: Jak budować program wychowawczy  z udziałem wszystkich uczestników życia szkolnego.

Cieszymy się, że działalność naszej Fundacji została dostrzeżona i doceniona przez kolejne, znaczące środowisko edukacyjne jakim jest samorządowa oświata Siedlec.

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Fundacja „Rodzice Szkole” w legionowskim Radio Hobby

19 maja 2014


Na zaproszenie legionowskiego Radia Hobby w dniu 15 maja br. p. Renata Bogacka – Andrzejewska, Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w Legionowie i Powiecie Legionowskim, oraz p. Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji, wzięli udział w audycji poświęconej zaprezentowaniu dorobku i bieżącej działalności naszego środowiska.

W trakcie ożywionej rozmowy, inicjowanej przez redaktora Roberta Galasa, została przedstawiona historia Fundacji oraz jej główne cele i formy ich realizacji, prowadzące do aktywnej współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego na terenie poszczególnych placówek.

Mamy nadzieję, że poprzez Radio Hobby dotarliśmy do znacznej grupy mieszkańców Legionowa i jego okolic, co ułatwi i zdynamizuje budowanie porozumienia rad rodziców okolicznych szkół, porozumienia będącego w przyszłości znaczącym partnerem władz samorządowych w kreowaniu i realizacji lokalnej polityki oświatowej.

 

Michał Trojanowski
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

„Rzeczpospolita” o radach rodziców

1 maja 2014


Po raz kolejny w dzienniku Rzeczpospolita, z dn. 30 kwietnia br., w felietonie Katarzyny Wójcik: „Niejasny status i finanse rad rodziców” wskazano na zagrożenia, jakie dla rozwoju aktywności obywatelskiej rodziców stanowi złe prawo.

Fundacja „Rodzice szkole”, która wielokrotnie zwracała na to uwagę, przygotowała w powyższej sprawie trzy projekty nowelizacji ustawy o systemie oświaty i przekazała je minister J. Kluzik-Rostkowskiej (o czym informowaliśmy 12 lutego br. w komunikacie Warto walczyć). Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie nad nimi, w ramach powołanego w MEN zespołu roboczego, konkretnych prac.

Jednocześnie niepokoją nas powtarzające się wypowiedzi wiceministra P. Krzyżanowskiego, który – przy niejasnych przepisach prawnych – dokonuje ich interpretacji prowadzącej do ograniczenia, a nawet wręcz uniemożliwienia, rodzicom podejmowania racjonalnych działań na rzecz wsparcia szkoły własnych dzieci.

Dziwi, że urzędnicy MEN, zamiast dążyć do praktycznego wsparcia rad rodziców, dokonują ekwilibrystyki prawnej całkowicie sprzecznej z opiniami Izb Skarbowych, ZUS-u i banków, które przyznają radom rodziców NIP-y, akceptują zawierane przez nie umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz bez żadnych zastrzeżeń zakładają samodzielne rachunki bankowe. Chyba już najwyższy czas, aby złe prawo dostosować do dobrej praktyki, a nie skupiać się na wydawaniu dwuznacznych opinii niszczących obywatelskie inicjatywy i ograniczających, zgodne z interesem społecznym, działania rodziców. Cieszymy się, że w Rzeczpospolitej zyskaliśmy kolejnego sojusznika zdającego sobie sprawę ze znaczenia rad rodziców w polskim systemie oświaty i dziękujemy za zainteresowanie tym bardzo ważnym dla przyszłości kraju tematem.

 

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Wielkanoc 2014

17 kwietnia 2014Chrystus zmartwychwstał! i ty, człowiecze,
Zmartwychwstań jasny z otchłani grzechu,
Wykąp się w blasku, co z nieba ciecze,
Zaczerpnij życia w wiosny oddechu

Artur Oppman (Or-Ot)


 

Drodzy Przyjaciele

Życzymy Państwu Radosnych i Rodzinnych świąt Wielkanocnych, pełnych wiary i nadziei płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego


Zarząd i Rada Fundacji „Rodzice Szkole”


Czy uda się uporządkować rynek podręczników szkolnych?

15 kwietnia 2014

Dyskusja na temat systemowych rozwiązań dotyczących podręczników szkolnych (o czym informowaliśmy w komunikacie z dnia 25 lutego br.) nabiera przyspieszenia. Bardzo wyraźnie zaakcentowała swoje stanowisko Polska Izba Książki, kilka niedużych wydawnictw edukacyjnych (m. in. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe), niektóre samorządy terytorialne i środowiska obywatelskie. Wszystkie opinie będziemy starali się sukcesywnie przedstawiać na naszej stronie internetowej. Zaczynamy od felietonu wieloletniego dyrektora dwóch warszawskich szkół STO: Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 24 i Społecznego Gimnazjum Nr 99 - p. Jarosława Pytlaka.

Zachęcamy do zabierania głosu w tej bardzo ważnej dla przyszłości polskiej oświaty sprawie. Wszystkie Państwa wypowiedzi będziemy publikować.

 

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 

Jarosław Pytlak – Opinie o koncepcji jednego podręcznika


Przedstawiony do zaopiniowana projekt nowelizacji Ustawy o systemie oświaty zawiera propozycje wielu zmian dotyczących szeroko rozumianej sfery przygotowania i wykorzystania podręczników szkolnych. Ich zakres daleko wykracza poza powszechnie komentowane hasło „Jeden podręcznik dla pierwszaka”, w rozmaity sposób wpływając na sposób nauczania i funkcjonowanie szkół w ogóle.

Wśród proponowanych rozwiązań na pozytywną, moim zdaniem, ocenę zasługuje przede wszystkim:

 • zdefiniowanie podręcznika, materiałów zastępujących podręcznik i materiałów ćwiczeniowych oraz jednoznaczna deklaracja, że decyzja o korzystaniu lub nie z podręcznika należy do nauczyciela,
 • ograniczenie wymagań dotyczących zawartości programu nauczania i pozostawienie dopuszczania programu nauczania w gestii dyrektora szkoły,
 • narzucenie wymogu co najmniej trzyletniego czasu użytkowania podręczników,
 • wprowadzenie rozwiązań sprzyjających odwróceniu trendu obudowywania treści nauczania zbyt dużą ilością materiałów ćwiczeniowych, np. poprzez wyznaczenie limitu dotacji przyznawanej na zakup takich materiałów.

Niektóre rozwiązania zaproponowane w projekcie nowelizacji budzą wątpliwości lub nawet zdecydowany sprzeciw. Ten ostatni dotyczy przede wszystkim nałożenia na ministra edukacji zadania zapewnienie podręcznika do kształcenia zintegrowanego. Ministerstwo i jego agendy nie są przygotowane merytorycznie i organizacyjnie do pełnienia funkcji wydawcy i dystrybutora, a wyznaczenie niezwykle krótkiego terminu przygotowania podręcznika dla klasy pierwszej ten stan rzeczy jeszcze pogarsza.
Można odnieść wrażenie, że projektodawcy nie przewidzieli części przynajmniej możliwych konsekwencji zaproponowanych rozwiązań.

 • dotacja na zakup materiałów ćwiczeniowych dla klas 4-6 i gimnazjum w wysokości 25 złotych na ucznia rocznie jest zdecydowanie zbyt niska – oznacza możliwość zakupu co najwyżej 3-4 zeszytów ćwiczeń. Obecny stan rzeczy – korzystanie z ćwiczeń do każdego niemal przedmiotu miał niewątpliwie charakter patologiczny, ale zmiana jest zdecydowanie zbyt radykalna. Może zaowocować albo powszechnym powielaniem materiałów ćwiczeniowych, co będzie często wiązało się z naruszaniem praw autorskich, albo gwałtownym zwrotem zainteresowania materiałami elektronicznymi. To ostatnie jest – być może – intencją autorów zmian, ale wprowadzane poprzez przymus ekonomiczny nie wydaje się dobrym rozwiązaniem.
 • wprowadzenie zasady finansowania nowych podręczników co trzy lata oznacza, że co trzeci rocznik dzieci przez całą karierę szkolną będzie uczył się z podręczników dwa lata używanych, a co trzeci z podręczników zawsze nowych. Nie stworzono też mechanizmu uzupełniania zasobów podręczników zużytych, a niszczenie podręczników jest zjawiskiem nieuchronnym, szczególnie wśród najmłodszych dzieci. Na jakich zasadach, jeśli w ogóle, będzie można nabyć podręczniki dostarczane przez ministra w celu zastąpienia egzemplarzy zniszczonych?

Głęboką wątpliwość budzi ustalenie zasady weryfikowania kosztów przez ministra co trzy lata, co powoduje, że w kolejnych latach takiego trzylecia realna wartość dotacji będzie spadać o wartość inflacji. Nie ustalono przy tym żadnej wiążącej reguły dotyczącej weryfikacji, a wręcz dopuszczono (art. 17.3) wprost możliwość zmniejszenia dotacji.

Przyjęte rozwiązania zamiast uporządkować pewną dziedzinę funkcjonowania systemu oświaty wprowadzają dodatkowe zamieszanie. Faktyczne narzucenie nowego, niesprawdzonego podręcznika dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku spiętrzenia roczników rozpoczynających naukę w szkole można potraktować jako przejaw braku zrozumienia dla pracy nauczycieli. Nowelizacja nakłada też kolejne zadania na dyrektorów szkół, podtrzymując trwającą od lat tendencję do ich  narastania.

W świetle powyższych wywodów należałoby poważnie rozważyć zasadność obarczenia ministra edukacji narodowej zadaniem wydawania podręczników dla klas 1-3, a ponadto, co najmniej:

 • wprowadzenie proponowanych zmian od 1 września 2015 roku (z przesunięciem o rok wszystkich terminów zapisanych w nowelizacji ustawy),
 • uzupełnienie projektu o mechanizm waloryzacji wysokości dotacji.

 

Jarosław Pytlak

Przekaż 1 % Fundacji „Rodzice Szkole”

13 marca 2014

Szanowni Państwo,

Rodzice, Nauczyciele,  Dyrektorzy Szkół, Przyjaciele Fundacji „Rodzice Szkole”- wszyscy dla których nasze ideały i realizowany w oparciu o nie program, służący uspołecznieniu polskiej oświaty, jest bliski.

 

Jeśli chcecie aby Wasze  dzieci uczyły się w dobrej szkole przekażcie nam 1% swojego podatku dochodowego za rok 2013 wpisując do rocznego rozliczenia podatkowego PIT numer:

KRS: 0000268115

Fundacja „Rodzice Szkole:

 1. pomaga wszystkim, którzy budowę nowoczesnego systemu edukacji traktują jako najważniejsze zadanie obywateli i państwa,
 2. realizuje programy edukacyjne dla rodziców, nauczycieli i uczniów,
 3. prowadzi Punkt Konsultacyjny i szkolenia dla rodziców, rad rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli i samorządów uczniowskich.

Z góry dziękując za dar serca, łączymy wyrazy szacunku

Rada i Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 


Więcej

Mazowiecka Gala III edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej

13 marca 2014

„Mam 6 lat”

W pięknej scenerii Teatru Stanisławowskiego w Warszawskich Łazienkach odbyła sie 12. marca br. Gala podsumowująca wojewódzki etapu konkursu „Mam 6 lat”. Uczestniczyli w niej: uczniowie, dyrektorzy, nauczyciele i rodzice wyróżnionych szkół i przedszkoli z terenu Mazowsza.

Moją uwagę zwrócił fragment,  skierowanego do obecnych, listu  p. minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej, w którym została zaznaczona rola Rad Rodziców, jako współtwórców sukcesu nagrodzonych szkół.

Jest to kolejny sygnał, ze strony obecnej ekipy MEN, że w sprawach, o których piszemy i mówimy od wielu  lat ( m. in. w komunikatach: z dn. 29. stycznia br.: „Spotkanie w MEN” i 12 lutego. br. „Warto walczyć”) coś wreszcie się zmienia. Czekamy na dalsze działania Pani Minister  w tym zakresie.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 


Więcej

Konferencja w Bielsku Białej

5 marca 2014

W dniu 1 marca br., z inicjatywy Bielskiego Forum Oświatowego, odbyła się konferencja poświęcona sprawom miejsca rodziców w polskim systemie edukacji.. Gospodarzem i współorganizatorem konferencji ( program w załączeniu) była Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, której pracownicy wygłosili bardzo interesujące referaty prezentujące szeroką gamę poglądów i problemów dotyczących relacji pomiędzy rodzicami , nauczycielami i dyrektorami szkół.

Mając zaszczyt uczestniczenia w tym niewątpliwie ważnym, nie tylko dla środowiska bielskiego, wydarzeniu przedstawiłem zasady budowania współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami życia szkolnego, podkreślając rolę dyrektorów szkół, jako liderów lokalnych środowisk oświatowych oraz potrzebę większego zaangażowania się w powyższe procesy rodziców i rad rodziców.

Gratuluję Bielskiemu Forum Oświatowemu, a szczególnie jego Przewodniczącemu p. Romanowi Żakowi bardzo sprawnego przebiegu konferencji oraz zgromadzenia wybitnych wykładowców i aktywnych uczestników dyskusji. . Zachęcam środowiska oświatowe z całego kraju, szczególnie z miast średniej wielkości, do podejmowania podobnych działań, budujących, niezbędny dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, kapitał społeczny

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 


Więcej

MEN porządkuje rynek podręczników

25 lutego 2014

W dniu 19. lutego br. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło propozycje systemowych rozwiązań dotyczących podręczników szkolnych. Prezentujemy stanowisko Fundacji „Rodzice Szkole” i zachęcamy do zabierania głosu w tej ważnej dla edukacji naszych dzieci sprawie.

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 

 

 

 

 

 

Pani

Joanna Kluzik- Rostkowska

Minister Edukacji Narodowej

 

 

 

Szanowna Pani Minister,

Fundacja „Rodzice Szkole” nie zgłasza uwag do przesłanego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o systemie informacji oświatowej.

Uważamy, że proponowane rozwiązania:

 • wytyczają kierunek uporządkowania rynku podręczników szkolnych z zagwarantowaniem uczniom ich bezpłatności, co jest bardzo ważnym elementem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

 • pozwolą na obniżenia cen podręczników i innych materiałów edukacyjnych przy zachowaniu pluralizmu wydawniczego.

 

Z wyrazami szacunku

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Warszawa 2014-02-25


Więcej

,,[...] była to sprawa smaku" (Zbigniew Herbert)

24 lutego 2014

 

Film „Jack Strong” wywołuje kolejny raz dyskusję na temat oceny postawy pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Skłania do kilku refleksji:

 

Pierwsza: Jeśli, zamiast budować wzory zachowań patriotycznych nawiązujących do życiorysu Ryszarda Kuklińskiego, będziemy takie postawy dyskredytowali, a nawet wręcz je szkalowali, to niedługo za bohaterów narodowych zostaną uznani Stanisław Szczęsny Potocki, Franciszek Ksawery Branicki i Seweryn Rzewuski, a za zdrajców Tadeusz Kościuszko, Walerian Łukasiński i Romuald Traugutt (swoją drogą ciekawe, czy te nazwiska jeszcze coś mówią młodemu pokoleniu) oraz setki Polaków, którzy przez dwieście lat (z przerwą na dwudziestoletni okres II Rzeczypospolitej) potrafili sprzeciwiać się woli najeźdźców, potrafili być wierni przysiędze składanej na ołtarzu Ojczyzny, a nie taktycznym deklaracjom wymuszanym przez okupantów.

 

Druga: Warto zachęcać młodzież do obejrzenia tego filmu, warto organizować wspólne wyjścia w szkołach w ramach lekcji wychowania obywatelskiego, warto po filmie prowadzić wśród uczniów dyskusje na temat dramatycznych wyborów jakich musieli dokonywać Polacy w okresie rządów komunistycznych.

 

Trzecia: Wszyscy powinniśmy się czuć zobowiązani do podjęcia powyższych działań,. Szczególnie rodzice i nauczyciele odpowiadający za wychowanie młodego pokolenia w duchu dobra wspólnego nawiązującego do tysiącletniej tradycji polskiego społeczeństwa, dla którego wolność i niepodległość zawsze stanowiły wartość najwyższą.

 

Wojciech Starzyński


Więcej

Warto walczyć

12 lutego 2014

Z satysfakcją informuję, że po sześciu latach zabiegów, w sprawach dotyczących doprecyzowania i poprawienia prawa oświatowego regulującego sytuację rad rodziców, Fundacja „Rodzice Szkole” i skupione wokół niej środowiska rodzicielskie odniosły pierwszy wyraźny sukces.

Uwzględniając przedstawione 29. stycznia br. p. minister Joannie Kluzik – Rostkowskiej Stanowisko Fundacji „Rodzice Szkole w sprawie polityki państwa dotyczącej miejsca i roli rad rodziców w polskim systemie oświaty, w MEN został powołany zespół mający przygotować propozycje nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczące społecznych organów szkoły, przede wszystkim: rad rodziców, samorządów uczniowskich i rad szkół.

Na jego pierwszym posiedzeniu w dniu 11.lutego br. zaproponowaliśmy skierowanie przez Ministra Edukacji Narodowej listu do dyrektorów szkół i rad rodziców określającego podstawowe, wynikające z obowiązujących regulacji prawnych, zasady ich współpracy.

Jednocześnie zaproponowaliśmy, aby podstawą do prac nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty w zakresie praw i obowiązków rad rodziców były trzy projekty przygotowane przez Fundację „Rodzice Szkole” Załączają ww. dokumenty zachęcam do ich oceny i dyskusji. Mam nadzieję, że tym razem uda się i nareszcie dokonamy zmian, które będą bardziej precyzyjnie określały prawa i obowiązki rad rodziców, co powinno dobrze służyć polskim szkołom i przyczynić się do zwiększenia aktywności rodziców i rad rodziców na ich terenie

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 

 

 

Opinia Fundacji „Rodzice Szkole” w sprawie informacji Ministra Edukacji Narodowej dotyczącej współpracy dyrektorów szkół z radami rodziców.

 

W związku z licznymi nieprawidłowościami, a często wręcz patologiami, w relacjach rad rodziców z dyrektorami szkół, o których Fundacja „Rodzice Szkole” jest informowana i na które wskazywaliśmy w Stanowisku Fundacji „Rodzice „Szkole” w sprawie polityki państwa dotyczącej miejsca i roli rad rodziców w polskim systemie oświaty, przedstawionym 29 stycznia br. Minister Edukacji Narodowej Joannie Kluzik- Rostkowskiej proponujemy skierowanie przez panią Minister, w trybie pilnym, listu do dyrektorów i rad rodziców szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, określającego podstawowe zasady współpracy pomiędzy dyrektorem szkoły i radą rodziców wynikające z obowiązujących regulacji prawnych.

 

W liście tym należy wskazać że:

 

Dyrektor szkoły::

 • ma prawo do wglądu w Regulamin Rady Rodziców, a w wypadku stwierdzenia jego niezgodności z obowiązującym prawem i statutem szkoły do zgłoszenia radzie rodziców swoich uwag i propozycji zmian . (różnice opinii w powyższej sprawie pomiędzy dyrektorem szkoły i radą rodziców rozstrzyga kurator oświaty),

 • ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach rady rodziców zwołanych na jego wniosek. W pozostałych posiedzeniach rady rodziców dyrektor uczestniczy na zaproszenie rady rodziców,

 • powinien udostępnić radzie rodziców miejsce w szkole na przechowywanie przez nią swojej dokumentacji i zapewnienie możliwości spotykania się rady rodziców i prezydium rady rodziców we wskazanych przez nie terminach,

 • powinien udostępnić radzie rodziców miejsce do publikowanie jej komunikatów na tablicy ogłoszeń szkoły i stronie internetowej szkoły,

 • ma obowiązek potwierdzenia tożsamości członków rady rodziców upoważnionych przez radę rodziców do założenia przez nią rachunku bankowego i dysponowania tym rachunkiem,

 • nie może dysponować pieczęcią rady rodziców i podpisywać w jej imieniu jakichkolwiek dokumentów,

 • nie może dysponować kontem rady rodziców oraz pieniędzmi zgromadzonymi przez radę rodziców bez odpowiedniej uchwały rady rodziców.

 

Rada rodziców:

 • ma obowiązek zwołania na wniosek dyrektora szkoły posiedzenia rady rodziców,

 • ma obowiązek przedstawienia dyrektorowi szkoły Regulaminu Rady Rodziców,

 • ma obowiązek przedstawienia dyrektorowi szkoły, na jego wniosek, protokołów z zebrań wyborczych do rad klasowych i rady rodziców,

 • powinna na bieżąco rozpatrywać wnioski o dofinansowanie działalności statutowej szkoły złożone przez osoby fizyczne i organy szkoły upoważnione do tego typu działań zapisami w Regulaminie Rady Rodziców.

 

Organami upoważnionymi do kontroli finansów rady rodziców są

 • komisja rewizyjna, rady rodziców,

 • urząd skarbowy właściwy dla miejsca działania rady rodziców,

 • Regionalna Izba Obrachunkowa.

 

Niedopuszczalne jest kontrolowanie finansów rady rodziców przez dyrektora szkoły, organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Warszawa 2014-02-11

W załączeniu:

 • Trzy projekty zmian w ustawie o systemie oświaty wraz z uzasadnieniami.


Więcej

Komunikat ze spotkania w MEN

29 stycznia 2014

W dniu 29 stycznia br. z inicjatywy Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” ,odbyło się. spotkanie przedstawicieli naszej Fundacji z p. minister Joanną Kluzik-Rostkowską i Jej zespołem doradców.

W trakcie spotkania Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”:

 1. Przedstawił stanowisko Fundacji „Rodzice „Szkole” w sprawie polityki oświatowej państwa dotyczącej miejsca i roli rad rodziców w polskim systemie oświaty oraz oczekiwania w tej sprawie w stosunku do p. minister Kluzik –Rostkowskiej.
 2. Zwrócił uwagę na, sygnalizowaną przez środowiska współpracujące z Fundacją „Rodzice Szkole”, potrzebę włączenia rodziców w proces cyfryzacji szkół (m in. w projekt Cyfrowa Szkoła) oraz w działania promujące w programach nauczania postawy przedsiębiorczości.
 3. Wskazał na obszary systemu oświaty wymagające publicznej debaty, na którą oczekują środowiska rodzicielskie wymieniając m. in.:
 • sprawę obniżenie wieku obowiązku szkolnego.
 • sprawę programów wychowania w kontekście zakresu nauczania języka polskiego, historii i ideologii gender.

 • sprawę uregulowanie rynku podręczników szkolnych i e-podręczników

 • sprawę systemu egzaminacyjnego (egzaminy testowe, a egzaminy tradycyjne).

 • sprawę statusu nauczyciela (urzędnik państwowy, czy samorządowy?).


W podsumowaniu p. Marta Czapińska, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji Narodowej, zadeklarowała powołanie w lutym br. zespołu ekspertów mających odnieść się do propozycji , zgłoszonych, w trakcie spotkania przez Fundację „Rodzice Szkole”, zapisanych w pkt. I prezentowanego poniżej Stanowiska Fundacji „Rodzice „Szkole” w sprawie polityki państwa dotyczącej miejsca i roli rad rodziców w polskim systemie oświaty.

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 

 

Stanowisko Fundacji „Rodzice „Szkole” w sprawie polityki państwa dotyczącej miejsca i roli rad rodziców w polskim systemie oświaty.

 

(przedstawione Ministrowi Edukacji Narodowej p. Joannie Kluzik- Rostkowskiej)

 

Fundacja „Rodzice Szkole” za najważniejsze sprawy związane z działalnością rad rodziców, które wymagają szybkich działań ze strony MEN. uważa:

 

I. Wypracowanie jednoznacznej wykładni art. 54 ust 8 ustawy o systemie oświaty, w którym zapisano: W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin,[...] Interpretacja tych zapisów napotyka na szereg różnych, często całkowicie sprzecznych opinii: prawników, samorządów terytorialnych, dyrektorów szkół, służb finansowych (w tym urzędów skarbowych), rad rodziców i sądów.

 

Wieloznaczność interpretacji utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia skuteczne działania rad rodziców.

Uwzględniając powyższe należy wszystkie wątpliwości rozstrzygnąć w drodze wiążącej opinii Ministra Edukacji Narodowej lub poprzez dokonanie niezbędnych zmian w ustawie o systemie oświaty i ustawach dotyczących finansów publicznych.

 

W tym celu proponujemy powołanie w MEN 3–5. osobowego zespołu ekspertów (z udziałem przedstawiciela Fundacji „Rodzice Szkole”), który w przeciągu miesiąca przedstawi propozycję konkretnych rozwiązań .

Wyjściem do jego prac mogłoby być kilka pytań z którymi coraz częściej rady rodziców z całego kraju zwracają się do Fundacji „Rodzice Szkole”:

 

1.Czy rada rodziców może mieć samodzielny rachunek bankowy i w jakim trybie go zakłada? Czy dyrektor szkoły może odmówić potwierdzenia tożsamości osób upoważnionych przez radę rodziców do założenia takiego rachunku?

2. Kto jest dysponentem rachunku rady rodziców?

a) rada rodziców samodzielnie?

b) przedstawiciel rady rodziców wspólnie z dyrektorem szkoły?

c) dyrektor szkoły?

d) organ prowadzący –samorząd terytorialny?

3. Kto może kontrolować finanse rady rodziców?

a) komisja rewizyjna rady, urząd skarbowy i Regionalna Izba Obrachunkowa?

b) inne podmioty, w tym dyrektor szkoły, organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego? (wg opinii Fundacji „Rodzice Szkole” taka forma kontroli jest niedopuszczalna, ponieważ w sposób wyraźny ogranicza, a nawet wręcz likwiduje autonomię rady rodziców).

4. Czy rada rodziców może zawierać umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło?

5. Czy istnieje następstwo prawne kolejnych rad rodziców?

6. Kto ma prawo kontrolować działalność rady rodziców z punktu widzenia przestrzegania przepisów? Kto może nakazać dokonanie zmian w Regulaminie rady rodziców?

7. W jakim trybie rada rodziców może dokonywać zakupu usług oraz środków trwałych i nietrwałych? W jakim trybie zakupione środki trwałe może przekazać szkole?

 

II. Nowelizację ustawy o systemie oświaty:

 

1. wyposażającą rady rodziców w możliwość wydawania opinii w sprawach zastrzeżonych dla rad pedagogicznych, rad szkół i samorządów uczniowskich .

2. wyposażającą rady rodziców w możliwość podejmowania pewnych czynności prawnych (przy nieposiadaniu przez nie osobowości prawnej).

3. umożliwiającą Radzie Ministrów, jednostkom samorządów terytorialnych oraz kuratorom oświaty tworzenie programów związanych ze szkoleniem rodziców i rad rodziców ,przy wykorzystaniu na ten cel środków publicznych.

 

III Przekazanie przez Ministra Edukacji Narodowej, Kuratorom Oświaty, Samorządom Terytorialnym, Dyrektorom Szkół i Radom Rodziców jednoznacznego stanowiska w sprawie współpracy dyrektorów szkół z radami rodziców. (przy jego formułowaniu sugerujemy skorzystanie z listu Fundacji „Rodzice Szkole” skierowanego z okazji początku roku szkolnego 2013/2014 do dyrektorów szkół: Dyrektor szkoły – Partner i Sprzymierzeniec rady rodziców..

Ogłoszenie roku szkolnego 2014/2015 Rokiem Rodziców w Szkole.

 

 

Podjęcie przez p. minister Joannę Kluzik - Rostkowską , w powyższych trzech sprawach, konkretnych kroków traktujemy jako sprawdzian autentycznego otwarcia się na współpracę z rodzicami i radami rodziców.

Brak szybkich, zdecydowanych działań, które poprzez włączenie w życie szkoły rodziców są niezbędne dla uspołecznienia polskiej oświaty będzie, wg nas i licznych współpracujących z Fundacją „Rodzice Szkole” środowisk obywatelskich, świadczyło, że kolejny raz grożą nam zabiegi propagandowe w żaden sposób nie zmieniające dotychczasowych zaniedbań i patologii.

 

Fundacja „Rodzice Szkole” w działaniach pozornych uczestniczyć nie będzie.

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Warszawa 2014-01-29


Więcej

Edukacja - Wyzwania przyszłości

19 stycznia 2014

„Edukacja - wyzwania przyszłości” - to tytuł konferencji zorganizowanej 15. stycznia br. przez Kancelarię Prezydenta RP. Wzięli w niej udział eksperci oświatowi, praktycy, naukowcy, politycy i przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się sprawami edukacji narodowej.

W bardzo interesującej dyskusji, w której zabierający głos wskazywali na szereg problemów związanych z polskim systemem edukacji Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, Wojciech Starzyński zwrócił uwagę na brak szerokiej debaty publicznej w powyższych sprawach i wyraził nadzieję, że tę debatę pod patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego, rozpoczynamy. Wśród tematów, które należałoby w niej uwzględnić Prezes Starzyński wyróżnił m. in.:

 • sprawy związane z wychowaniem młodego pokolenia w kontekście nauczania jęz. polskiego i historii oraz wprowadzania do szkół ideologii gender,

 • uregulowanie rynku podręczników szkolnych,

 • wyraźne określenie relacji pomiędzy władzami państwowymi, a samorządami terytorialnymi, jako organami prowadzącymi szkoły z odpowiedzią na pytanie o status nauczyciela (urzędnik państwowy, czy samorządowy?) .

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

 


Więcej

Debata: Takie będą Rzeczypospolite...

18 stycznia 2014

Nowy Rok - czas nadziei i zagrożeń

 

Nowy Rok niesie z sobą oczekiwania, nadzieje, wyzwania oraz zagrożenia. W oświacie, w ostatnich kilku miesiącach, ww. postawy ujawniają się bardzo wyraźnie. Spowodowane to jest m. in. zmianą na stanowisku Ministra Edukacji Narodowej. Po oschłej urzędniczce jaką była Krystyna Szumilas, wiele środowisk obywatelskich oczekuje od Jej następczyni Joanny Kluzik -Rostkowskiej wyraźnej zmiany, zarówno w stylu uprawiania polityki jak i w korekcie pewnych ważnych rozwiązań merytorycznych.

Warunkiem zyskania zaufania społecznego przez nową panią minister jest zapoczątkowanie, niezbędnej dla przyszłości polskiej szkoły, szerokiej debaty publicznej z udziałem wszystkich zainteresowanych wychowaniem i wykształceniem młodego pokolenia.

Problemów do omówienia jest co niemiara . Należą do nich m.in.:

 • analiza programów nauczania (szczególnie historii i języka polskiego );

 • weryfikacja systemu egzaminów (model egzaminów testowych jako jedynych mierników wyników nauczania spotyka się z coraz szerszą krytyką nauczycieli, środowisk akademickich, rodziców i uczniów);

 • wprowadzanie do szkół, pod pozorem programów równościowych, ideologii gender;

 • sprawa obniżenia wieku obowiązku szkolnego (ciągle mimo decyzji ustawowych aktualna);

 • uregulowanie rynku podręczników szkolnych i wyraźnego ograniczenia ich ceny;

 • struktura szkolnictwa (coraz bardziej aktualne staje się pytanie czy utrzymywanie nadal podziału na 6 letnią szkołę podstawową, 3 letnie gimnazjum i 3 letnie liceum ogólnokształcące jest rozwiązaniem racjonalnym);

 • proponowane, przede wszystkim przez samorządy terytorialne, zmiany w ustawie Karta Nauczyciela;

 • jasny i czytelny podział kompetencji pomiędzy samorządy terytorialne, organy władzy państwowej oraz wewnętrzne organy szkoły ( w tym, co bardo ważne, rady rodziców);

 • zwiększenie nakładów finansowych na oświatę pozwalające na zapewnienie wszystkim uczniom szkół podstawowych opieki świetlicowej i realnego dofinansowania posiłków.

 

Wymienione problemy ( a na pewno ich lista nie jest pełna) wymagają szerokich konsultacji społecznych. Czy możemy na nie liczyć?. Daję nowej p. minister pewien kredyt zaufania i liczę, że nie będzie kontynuatorką swoich poprzedniczek, że większość decyzji nie będzie podejmowała w sposób arbitralny, a w kontaktach ze społeczeństwem nie będzie kontynuowała linii zaprezentowanej przy tzw. „referendum w sprawie sześciolatków”. Chciałbym móc, za kilka miesięcy, ten swój optymizm potwierdzić.

Zachęcając do starannego monitorowania pracy minister Kluzik –Rostkowskiej (do czego Fundacja „Rodzice Szkole” się zobowiązuje) i do aktywnego włączania się w działania związane z narodowym systemem edukacji, życzę, aby Nowy Rok przyniósł Państwu możliwość realizacji wszelkich marzeń i planów, zarówno tych osobistych, jak i tych służących dobru wspólnemu

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Takie będą Rzeczypospolite...

17 stycznia 2014

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

w roku 2014 chcielibyśmy przeprowadzić szeroką debatę publiczną na wszystkie tematy dotyczące polskiego systemu edukacji. Do włączenia się w nią zapraszamy: Prezydenta RP, Ministra Edukacji Narodowej, Parlamentarzystów, Samorządy Terytorialne, Rodziców, Nauczycieli, Uczniów oraz organizacje obywatelskie – wszystkich dla których słowa Kanclerza Zamoyskiego Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie są drogowskazem w działalności pro publico bono.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”Naszą debatę rozpoczynamy felietonem pani Barbary Robakiewicz, Przewodniczącej Rady Fundacji „Rodzice Szkole”


Szanowni Państwo,

Mam nadzieję, że jestem wyrazicielem opinii środowiska, które będąc zaniepokojone brakiem perspektyw chce skierować do Państwa wezwanie, które mam nadzieję będzie uwrażliwieniem na podstawowe problemy wychowania naszych dzieci – one to bowiem będą stanowić o przyszłości nie tylko własnej ale i naszej.

Niepokoi nas przede wszystkim stale powiększający się rozdział pomiędzy najistotniejszymi wartościami a praktyką pedagogiczną, która jest modelowana przez wpływ modnych i kontrowersyjnych ideologii.

Wobec tego, będziemy zabiegać o ochronę i utrwalenie elementarnych i w powszechnym rozumieniu zwykłych praktyk, które podtrzymują trwanie rodziny i integralność osoby ludzkiej jako podmiotu wszelkich działań, które mają być głównym celem procesu dydaktycznego.

Dlatego z głębi naszego sumienia wzywamy wszystkich , którym nie jest obojętna przyszłość naszych dzieci do debaty opartej na prawdzie i trosce o przyszłość , która mamy nadzieję zdecyduje o metodach działania, według których będziemy kierować się we wspólnych dążeniach, które uratują nasze dzieci i nas samych.

Barbara Robakiewicz

Przewodnicząca Rady Fundacji „Rodzice szkole”

 


Więcej

Archiwum wiadomości >>>

Newsletter