Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
 • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
 • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
 • jak wspierać samorząd uczniowski?
 • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
 • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
 • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
 • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
 • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Mity pod lupą

22 maja 2016

Polecam Państwu felieton Zofii Grudzińskiej poświęcony miejscu i roli rodziców w polskiej szkole.  Autorka bardzo wnikliwie przedstawia w nim różne uwarunkowania wpływające na współpracę rodziców z nauczycielami w procesie wychowywania i kształcenia ich dzieci oraz wskazuje na szereg mitów jakie narosły wokół tego tematu.

prof. dr hab. Maria Mendel

Członek Rady Fundacji “Rodzice Szkole”

więcej:  http://edukacjananowo.edu.pl/bierzemy-mity-pod-lupe/

Co rady rodziców oraz rodzice powinni wiedzieć na temat wypadków w szkole?

7 maja 2016

Kwestie związane z wypadkami w szkole reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
Najważniejsze, wynikające z niego uprawnienia dla rad rodziców to:
1. Zgodnie z par. 41 ust. 1, dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić o zaistnieniu wypadku m.in. radę rodziców. Rada rodziców ma prawo domagać się takiego zgłoszenia na piśmie.
2. Rada rodziców ma prawo wystąpić z wnioskiem o włączenie swojego przedstawiciela do tzw. zespołu powypadkowego, celem wspierania poszkodowanego dziecka/ucznia, wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i zadbania o wdrożenie wniosków dla uniknięcia podobnych wypadków w przyszłości (par. 43 ust. 7 w/w rozporządzenia).
3. W przypadku braku jednomyślności z przewodniczącym zespołu powypadkowego, każdy jego członek (w tym reprezentant rady rodziców) ma prawo do złożenia stanowiska odrębnego, w którym określi swój pogląd na wypadek i jego przyczyny (par. 43 ust. 9 w/w rozporządzenia).
Dodatkowo warto wiedzieć że:
1. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, obowiązkiem dyrektora szkoły jest zabezpieczenie miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
2. Rodzice poszkodowanego mogą w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego złożyć zastrzeżenia do jego ustaleń. Zastrzeżenia składa się przewodniczącemu zespołu, najlepiej na piśmie. Rozpatruje je organ prowadzący.
3. Rejestr wypadków jest prowadzony przez dyrektora szkoły i jest informacją publiczną.

Katarzyna Styczyńska
Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Rady rodziców w planach badań NIK na rok 2017

2 maja 2016

W dniu 28.04.2016 r. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Ważnym punktem w porządku obrad Komisji było rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na rok 2017.

Z inicjatywy Fundacji „Rodzice Szkole” został zgłoszony przez Wiceprzewodniczącą Komisji, Panią Poseł Marzenę Machałek, wniosek o przeprowadzenie systemowej kontroli sytuacji rad rodziców w szkołach. dotyczącej m. in.:
1. zgodności trybu powoływania rad rodziców z obowiązującymi zapisami w ustawie o systemie oświaty;
2. roli rad rodziców w tworzeniu i realizacji programów wychowawczych, programów profilaktyki oraz w opiniowaniu planów finansowych szkół;
3. gospodarki finansowej rad rodziców, w szczególności jej zgodności z regulacjami wewnętrznymi oraz ustawowymi w zakresie finansów publicznych;
4. archiwizacji dokumentacji rad rodziców oraz dostępu do dokumentacji wytworzonej przez rady rodziców zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej;
5. współpracy pomiędzy radami rodziców a dyrektorami szkół oraz radami pedagogicznymi;
6. zgodności z prawem oświatowym zapisów dotyczących rad rodziców w statutach szkół i w regulaminach rad rodziców;
7. zaangażowania władz samorządowych we wspieranie rad rodziców w egzekwowaniu ich ustawowych praw.
Przyjęty przez Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży wniosek przekazano sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Po zatwierdzeniu przez nią, zostanie skierowany do Najwyższej Izby Kontroli.


Katarzyna Styczyńska
Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Fundacja „Rodzice Szkole” na konferencji w Ełku

2 maja 2016

Na zaproszenie władz samorządowych Ełku i Powiatu Ełckiego, 29. kwietnia br. Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” wziął udział w konferencji poświęconej promocji programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. W swoim wystąpieniu,

którego mottem przewodnim była teza , że - warunkiem zbudowania oświaty na miarę wyzwań XXI wieku i oczekiwań obywateli są wspólne działania: rodziców dyrektorów szkół nauczycieli, , uczniów, samorządów terytorialnych, kuratorów oświaty , państwowej administracji oświatowej oraz wspierających szkołę organizacji pozarządowych -

Wojciech Starzyński przedstawił uczestnikom spotkania historię działań rodzicielskich na rzecz polskiej oświaty w III RP oraz krótką informację o I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców i wyartykułowanych w trakcie tej Konferencjo oczekiwaniach rad rodziców w stosunku do: Ministra Edukacji Narodowej, Parlamentarzystów, Kuratorów Oświaty, Samorządów Terytorialnych i Dyrektorów Szkół.

Władzom samorządowym Ełku i Powiatu Ełckiego gratulujemy podejmowania działań, które nie tylko służą szkołom, ale budują aktywność obywatelską w ich małej Ojczyźnie.

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Stanowisko I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców

30 kwietnia 2016

Mając świadomość, że przyszłość naszej Ojczyzny zależy od poziomu wykształcenia i wychowania młodego pokolenia – a niezbędnym elementem zbudowania systemu oświaty na miarę wyzwań XXI wieku i oczekiwań społeczeństwa jest włączenie w ten proces wszystkich uczestników życia szkolnego: uczniów, nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej oraz pozarządowych organizacji obywatelskich – uczestnicy I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców zwracają się do:

I. Ministra Edukacji Narodowej o:

1. wprowadzenie do prawa oświatowego przepisów:
a) regulujących prowadzenie przez rady rodziców gospodarki finansowej,
b) wskazujących, że program wychowawczy szkoły jest oparty na wspólnym dla środowiska szkolnego systemie wartości,
c) porządkujących zasady tworzenia rad szkół oraz wyposażających rady rodziców, w uprawnienia adekwatne do uprawnień rad szkół, rad pedagogicznych i samorządów uczniowskich,
d) umożliwiających radom rodziców komunikowanie się z wszystkimi rodzicami szkoły podobnie jak robią to dyrektorzy szkół i rady pedagogiczne;

2. skierowanie do kuratorów oświaty, samorządów terytorialnych, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów listu, wskazującego, jak ważną rolę w budowaniu nowoczesnego systemu oświaty mogą i powinni odgrywać rodzice i ich reprezentanci – rady rodziców;

3. wsparcie skierowanej do uczestników życia szkolnego (przede wszystkim rodziców i dyrektorów szkół) szerokiej kampanii informacyjno – edukacyjnej na temat praw i obowiązków rodziców na terenie szkół;

4. pomoc w założeniu i prowadzeniu – przez niezależną organizację pozarządową, zajmującą się sprawami miejsca rad rodziców w polskim systemie oświaty i mającą doświadczenie oraz praktyczną wiedzę w zakresie problemów związanych z tematyką rad rodziców – Punktu Konsultacyjnego, służącego pomocą prawną i merytoryczną w budowaniu płaszczyzny współpracy: radom rodziców, dyrektorom szkół, radom pedagogicznym, samorządom uczniowskim oraz samorządom terytorialnym.

II. Parlamentarzystów o:

- systematyczne wspieranie propozycji zmian w prawie oświatowym, umożliwiających rodzicom realne oddziaływanie na szkoły własnych dzieci.

III. Kuratorów Oświaty o:

1. monitorowanie relacji wszystkich organów szkół, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy pomiędzy dyrektorami szkół i radami rodziców;

2. pomoc przy rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy różnymi organami szkoły;

3. zwracanie uwagi na zgodność z prawem oświatowym zapisów zamieszczonych w statutach szkół oraz trybu uchwalania programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły;

4. umożliwienie radom rodziców stałego kontaktu z pracownikami kuratoriów oświaty;

IV. Samorządów Terytorialnych o:

1. zapewnienie finansowania szkoleń rodziców w zakresie ich praw i obowiązków na terenie szkoły, wynikających z prawa oświatowego;

2. pomoc w propagowaniu wśród rodziców, pracowników szkół i pracowników samorządowej administracji oświatowej wiedzy na temat praw i obowiązków rad rodziców;

V. Dyrektorów szkół o:

1. zapewnienie radom rodziców dostępu do narzędzi komunikacji, analogicznych do tych, z których korzystają rady pedagogiczne, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji z rodzicami za pośrednictwem szkolnych mediów: dziennika elektronicznego, szkolnej tablicy ogłoszeń, itp.;

2. przeszkolenie wszystkich nauczycieli i pracowników administracyjnych szkoły w zakresie praw i obowiązków rad rodziców wynikających z ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela;

3. organizowanie szkoleń dla rodziców na temat ich praw i obowiązków wynikających z ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela oraz ułatwienie radom rodziców prowadzenia działalności na terenie szkoły poprzez m.in. wyznaczenie oddzielnego pomieszczenia na sekretariat rady rodziców i umożliwienie, w terminach wskazanych przez radę rodziców, odbywania przez nią zebrań.

Uwagi: Informuję, że dodatkowe postulaty zgłaszane przez rodziców w trakcie trwania Konferencji zostaną dołączone do protokołu i przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej

Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców

29 kwietnia 2016

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców. Na portalu radyrodzicow.pl dostępne są: fragmenty wystąpienia pani Minister Anny Zalewskiej, list Prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników konferencji, a także prezentacje prelegentów: Katarzyny Styczyńskiej, Mirosławy Grzęby-Wojciechowskiej i Wojciecha Starzyńskiego. Na portalu jest także udostępniony zapis konferencji prasowej.

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy Fundacji "Rodzice Szkole"

Podziękowania

26 kwietnia 2016

Na prośbę p. Przewodniczącej Barbary Robakiewicz zamieszczamy Jej list skierowany do organizatorów I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców. Dziękujemy za ciepłe słowa oraz bardzo wyraźne podkreślenie roli jaką tego typu spotkania odgrywają w życiu publicznym

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”


Składam serdeczne podziękowania Zarządowi Fundacji Rodzice Szkole w osobach pana prezesa Wojciecha Starzyńskiego i pani wiceprezes Marii Szpilowskiej za wysiłek i starania włożone w organizację i przeprowadzenie w dniu 21 kwietnia 2016 r. I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców, która odbyła się w sejmie RP.
Specjalne podziękowania składam  pani profesor Marii Mendel  - członkini Rady Fundacji oraz pani dyrektor Mirosławie Grzębie –Wojciechowskiej, pani Katarzynie Styczyńskiej i panu Krzysztofowi  Zubie, członkom Fundacji.
Konferencja z udziałem władz państwowych z jednej strony i bardzo licznie zgromadzonymi przedstawicielami rad rodziców z całej Polski była zwieńczeniem pracy Fundacji w ostatnich latach, wypełnionych wytrwałymi staraniami o  upowszechnienie wiedzy dotyczącej znaczenia i roli rad rodziców w podniesieniu jakości polskiej edukacji i życia społecznego a także, mam nadzieję,  stanie się punktem zwrotnym w kształtowaniu się kultury rodzicielskiej. To ważne wydarzenie, które przybliża nas do cywilizacyjnej zmiany. Świadome, czynne, mające jasną podstawę w prawie działania obywatelskie, czynione  dla wspólnego dobra,  zawsze były i będą najważniejszym celem działania Fundacji „Rodzice Szkole”, podejmowanym dla naszego lepszego życia, rozwoju i wzmocnienia Rzeczpospolitej.

Łączę wyrazy szacunku
Barbara Robakiewicz
Przewodnicząca Rady Fundacji „Rodzice Szkole”
Warszawa 22.04.2016 r.

I Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców

25 kwietnia 2016

Odbywająca się 21 kwietnia br. I Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców zgromadziła w Sali Kolumnowej Sejmu RP przedstawicieli ponad 200 rad rodziców z różnych rejonów Polski
(z gmin wiejskich, z małych i średnich miast, z wielkich metropolii) oraz z różnych poziomów kształcenia (począwszy od przedszkoli poprzez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne). Uczestniczyli w niej również Kuratorzy Oświaty, reprezentanci samorządów terytorialnych, instytucji oświatowych (m. in. Ośrodka Rozwoju Edukacji i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli), a także reprezentanci, współpracujących z Fundacją „Rodzice Szkole”, organizacji pozarządowych. i dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół.

Otwierając konferencję Minister Edukacji Narodowej p. Anna Zalewska powiedziała :
"Nie wyobrażam sobie żeby o dziecku w systemie edukacji decydować bez was, bez rodziców. Zawsze podkreślamy, że to rodzic wychowuje dziecko, a szkoła powinna służyć mu wsparciem i powinna być tak zorganizowana, żeby rodzic dobrze czuł się w szkole, żeby chciał tam przebywać"

Z kolei p. Prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników konferencji napisał: „Jestem przekonany, że proces kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży wymaga udziału 
i ścisłej współpracy kadry pedagogicznej z rodzicami. W tym dziele, które ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości naszego kraju, szkoła i dom muszą być dla siebie nawzajem partnerami i sojusznikami”.
Natomiast Wojciech Starzyński Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w swoim wystąpieniu podkreślił, że: „ Po raz pierwszy od ponad 27 lat rodzice i ich reprezentanci – rady rodziców spotykają się na zaproszenie i z inicjatywy najwyższych władz państwowych, co otwiera bardzo ważny etap na drodze do zagwarantowania rodzicom znaczącego wpływu na szkoły ich dzieci i na cały system oświaty”

Na pełne podsumowanie konferencji i przyjdzie jeszcze czas. Wszystkie materiały - związane z jej przebiegiem i z dalszymi działaniami wynikającymi z dyskusji i zgłaszanymi przez rady rodziców wnioskami - będziemy zamieszczali w specjalnej zakładce- I Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców. Zaczynamy od przyjętego przez uczestników Stanowiska dotyczącego wzajemnych relacji rad rodziców z różnymi organami władzy publicznej oraz Deklaracji w sprawie powołania Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców.

Krzysztof Zuba 
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców - i co dalej ?

15 kwietnia 2016

Organizowana 21 kwietnia br. I Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców  zachęca  do kilku refleksji . Liczba chętnych do uczestniczenia w tym wydarzeniu przekroczyła oczekiwania organizatorów i jest nam bardzo przykro, że dla  ponad 150 osób zabrakło  miejsca. Jednocześnie cieszymy się, że  mimo krótkiego okresu rekrutacji i nie przeprowadzenia szerokiej promocji informacja  (zamieszczona  na naszej stronie internetowej) dotarła do  licznej grupy rodziców  oraz dyrektorów szkół  (którzy często osobiście  zgłaszali udział przedstawicieli rad rodziców z kierowanych przez siebie  szkół). Uwzględniając powyższe już teraz rozważamy zorganizowanie podobnego wydarzenia jesienią 2016 roku. Jedyną barierą są niestety sprawy finansowe. W tej sytuacji zwracamy się do wszystkich zainteresowanych budową silnego ogólnopolskiego ruchu rad rodziców (zarówno tych, którzy wezmą udział w konferencji 21 kwietnia jak i tych,  dla których zabrakło miejsca i którzy mogą mieć ukryty w sercu żal, a także do potencjalnych uczestników jesiennego spotkania) o wsparcie naszej działalności poprzez wpłatę dowolnej kwoty:
- on line: przelewem lub kartą kredytową,
- lub tradycyjnym przelewem na konto:Bank Pocztowy S.A. 95 1320 1104 3036 9430 2000 0001
Fundacja „Rodzice Szkole” Marszałkowska 140/.62c, 00-061 Warszawa

Każda wpłacona przez Państwa złotówka, z której bardzo sumiennie rozliczymy się przed darczyńcami, przybliży nas do planowanego spotkania i pozwoli - w tworzącej się,  przychylnej dla rodziców atmosferze -  na odgrywanie przez nich   znaczącej  roli w budowaniu nowoczesnego systemu edukacji i tworzeniu przyjaznych szkół dla własnych dzieci.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

1 % dla Fundacji „Rodzice Szkole”

14 kwietnia 2016

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

jeśli uważacie , że działania Fundacji „Rodzice Szkole” są potrzebne przekażcie nam 1% od podatku dochodowego za rok 2015 wpisując do rocznego rozliczenia PIT numer: KRS: 0000268115

Fundacja „Rodzice Szkole”:
- pomaga rodzicom w tworzeniu dobrych szkół dla ich dzieci;
- uczestniczy w kreowaniu nowoczesnego systemu edukacji,
- realizuje programy edukacyjne dla rodziców, nauczycieli i uczniów,
- prowadzi Punkt Konsultacyjny służący pomocą prawną i merytoryczną w budowaniu płaszczyzny współpracy: radom rodziców, dyrektorom szkół, radom pedagogicznym, samorządom uczniowskim oraz samorządom terytorialnym

Rada i Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

Ankieta dla rodziców

21 marca 2016

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” zwraca się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety. Posłuży ona do lepszej diagnozy problemów z jakimi borykają się rady rodziców oraz ich oczekiwań wobec: Ministra Edukacji Narodowej, kuratorów oświaty, samorządów terytorialnych , dyrektorów szkół i rad pedagogicznych. Elektroniczne wypełnienie ankiety trwa około 3- 5 minut.

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Wypełnij ankietę

I Ogólnopolska konferencja rad rodziców

14 marca 2016

Przedstawiając informację o I Ogólnopolskiej konferencji rad rodziców dziękujemy naszym partnerom: p. minister Annie Zalewskiej i Klubowi Parlamentarnemu PiS za aktywne włączenie się w jej organizację.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

Termin: 21.04. 2016 r.

Miejsce: Sala Kolumnowa Sejmu RP

Organizatorzy: Fundacja „Rodzice Szkole”, Minister Edukacji Narodowej, Kub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości

Uczestnicy: Przedstawiciele 150 - 200 rad rodziców ( 2 osoby z każdej rady rodziców)

Goście Honorowi:

1. Przedstawiciel Prezydenta RP.

2. Posłowie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

Zaproszeni Goście:

1. Kuratorzy Oświaty

2. Przedstawiciel Związku Miast Polskich

3. Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich

4. Przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich RP

5. Członkowie sekcji: Edukacja, młode pokolenie, sport Narodowej Rady Rozwoju

6. Przedstawiciel Fundacji Instytut Na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

7. Przedstawiciele ogólnokrajowych mediów branżowych i ogólno - tematycznych: telewizja, prasa, radio)

Razem: około 350 osób

Cele konferencji:

 • pokazanie roli rad rodziców w szkołach i w systemie oświaty;

 • diagnoza oczekiwań rad rodziców w stosunku do Ministra Edukacji Narodowej oraz władz oświatowych niższego szczebla (kuratorów oświaty i samorządów terytorialnych);

 • upowszechnienie wiedzy dot. zagadnień związanych z radami rodziców;

 • konsolidacja środowisk rad rodziców, zapoczątkowanie działań na rzecz stworzenia krajowej reprezentacji rad rodziców–Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców.

Program I Ogólnopolskiej Konferencji rad rodziców

(rady rodziców w polskim systemie oświaty)

9.30-10.30: Rejestracja uczestników (kawa, herbata, napoje)

10.30-10.45: Otwarcie Konferencji: Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska

10.45-11.00: Wystąpienia Gości Honorowych: Przedstawiciel Prezydenta RP, Przedstawiciel Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

11.00-11.45: Miejsce i rola rad rodziców w polskim systemie oświaty: Wojciech Starzyński

11.45- 12.15: Rola rodziców w tworzeniu i realizacji programu wychowawczego szkoły: Katarzyna Styczyńska

12.15.-12.45: Dyrektor szkoły - partner i sojusznik rady rodziców: Mirosława Grzemba-Wojciechowska

12.45-13.45 Lunch/konferencja prasowa

13.45-14.30: Zmiany w prawie oświatowym i w działaniach poszczególnych organów szkoły oczekiwane przez rodziców - panel dyskusyjny

(paneliści: prof. dr hab. Maria Mendel, dr Tymoteusz Zych - Instytut Ordo Iuris, Wojciech Starzyński-Fundacja „Rodzice Szkole”

14.30-15.00: Dyskusja

15.00-15.15: Przyjęcie Stanowiska I Ogólnopolskiej konferencji rad rodziców w sprawie zmian w prawie oświatowym oraz działań Ministra Edukacji Narodowej i Kuratorów Oświaty niezbędnych do skutecznego funkcjonowania rad rodziców

15.15-15.30 Przyjęcie Deklaracji Założycielskiej Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców

15.30-15.45: Podsumowanie i zakończenie Konferencji

Pomóżmy dzieciom w wyborze kariery zawodowej

11 marca 2016

Zapraszamy do lektury informacji o projekcie FAMICO: FAMILY CAREER COMPASS: Skuteczne metody doradztwa zawodowego wspierające rodziców w kierowaniu karierą zawodową ich dzieci, który stara się wspomóc rodziców i doradców zawodowych, aby w naturalny i jednocześnie skuteczny sposób mogli pomagać dzieciom odnaleźć ich pasje, zainteresowania, a co za tym idzie odpowiedni zawód.

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Informacja o Famico (pdf)

Rodzice odzyskują należne im prawa

7 marca 2016

Wydane 23 października 2015 r. przez minister Joannę Kluzik-Rostkowską rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego umożliwia – mimo sprzeciwu Fundacji „Rodzice Szkole” (patrz komunikat: „Ograniczenie praw rodziców – przypadek, czy świadome działanie?”  zamieszczony 13  października 2015 r. na naszej stronie internetowej) – przesłuchiwanie niepełnoletniego ucznia bez zgody rodziców. W tej sytuacji  Fundacja „Rodzice Szkole” postanowiła wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie  zgodności ww. regulacji z Art. 48 ust. 2 Konstytucji RP. Cieszymy się, że w chwili obecnej taka inicjatywa nie jest potrzebna, ponieważ minister Anna Zalewska, proponując włączenie zapisów dotyczących komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli do ustawy Karta Nauczyciela, uznała naszą opinię za zasadną i przekazała Fundacji  „Rodzice Szkole” list, w którym pisze: „[...] uprzejmie informuję, że Państwa uwaga zgłoszona do projektu ustawy o zmianie ustawy-Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw została uwzględniona.
Powyższą decyzję Pani Minister traktujemy jako kolejny bardzo wyraźny krok, ze strony obecnego rządu i resortu edukacji narodowej, w kierunku przywracania rodzicom należnej roli w szkołach ich własnych dzieci.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

więcej

Marta Tatulińska – Pełnomocnikiem Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

7 marca 2016

Z przyjemnością informujemy o powołaniu p. Marty Tatulińskiej na stanowisko Pełnomocnika Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w Krakowie. Cieszymy się, że liczba zaangażowanych rodziców nawiązujących bezpośrednią współpracę z Fundacją „Rodzice Szkole” stale powiększa się. Pani Marcie, założycielce krakowskiego Forum Rad Rodziców, gratulujemy i liczymy na zdynamizowanie przez Nią procesów prowadzących do poprawy krakowskiej oświaty

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

FaniMani - możesz nam pomóc

4 marca 2016

Działania prowadzone przez Fundację, „Rodzice Szkole”  wymagają niezbędnych środków finansowych. W ich zgromadzeniu  mogą nam Państwo pomóc -  bez  ponoszenia jakichkolwiek kosztów finansowych - poprzez dokonywanie zakupów w kilkuset sklepach internetowych.
W tym celu należy po zarejestrowaniu się w serwisie FaniMani  wybrać jako beneficjenta Fundację „Rodzice Szkole”.
Szczegółowe informacje o  procedurze i wysokości przekazywanych procentów znajdują się na stronie: www.fanimani.pl

Dziękujemy wszystkim którzy tą drogą pomogą  rodzicom i radom rodziców  w  tworzeniu szkół przyjaznych uczniom oraz  w  budowaniu   oświaty  na miarę oczekiwań społeczeństwa. i wyzwań XXI wieku.


Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

Dalszy ciąg batalii o pieniądze rad rodziców

1 marca 2016

W lutym br. władze Poznania, powołując się na niejednoznaczne regulacje prawne, podjęły próbę przejęcia pieniędzy rad rodziców  poznańskich szkół. Na prośbę kilku dyrektorów
i rad rodziców Fundacja „Rodzice Szkole” przygotowała opinię w powyższej sprawie, którą polecamy Państwa uwadze.

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Opinia  Fundacji „Rodzice Szkole”  w sprawie stanowiska władz
Miasta Poznania dotyczącego zasad funkcjonowania rad rodziców

W dniu 18 lutego 2016 r.   Zastępca Dyrektora  Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania -  powołując się na wypowiedzi niektórych głównych księgowych poznańskich  jednostek oświatowych  oraz artykuł:  Czy rada rodziców jest odrębnym podmiotem od szkoły, w której działa,  autorstwa prawnika, specjalisty od prawa pracy,  Leszka Jaworskiego -  zaleciła dyrektorom poznańskich szkół  wprowadzenie jednolitych zasad  gospodarki finansowej rad rodziców   we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. W praktyce sprowadzi się to do bezprawnego przejęcia pieniędzy rodziców gromadzonych zgodnie z art. 54 ust. 8 ustawy o systemie oświaty i pozbawieni rad rodziców wpływu na ich wydatkowanie.

W powyższej sprawie zwróciło się do nas kilkoro dyrektorów i rad rodziców poznańskich szkół.  Odpowiadając  na ich wątpliwości, co do zasadności powziętych przez władze Poznania działań, przedstawiamy opinię Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”. Przypominamy jednocześnie, że była ona wielokrotnie prezentowana w debacie publicznej w latach 2010-2015.

Zdecydowanie nie zgadzamy się ze  stwierdzeniem, że  rada rodziców, nie posiadając osobowości prawnej i nie będąc podmiotem samodzielnym (co notabene jest sprzeczne z zasadą jej autonomii jako jednego z organów szkoły) nie ma  prawa do:  posiadania NIP, nawiązywania stosunków pracy,  zakładania własnych rachunków bankowych oraz dokonywania zakupów towarów i usług służących wspieraniu działalności statutowej szkoły. Z  w/w rozwiązań od lat korzysta w Polsce kilka tysięcy najbardziej aktywnych rad rodziców i nigdy nie były one kwestionowane przez  Izby Skarbowe, ZUS. oraz  liczne  banki.

Przypominamy, że dążąc  do jednoznacznego określenia zasad prowadzenia przez rady rodziców gospodarki finansowej Fundacja „Rodzice Szkole” występowała  do ministra edukacji narodowej (29 stycznia 2014 roku ) oraz ministra finansów (20 listopada 2014 roku)  z wnioskami w powyższej sprawie zwracając jednocześnie  uwagę na szereg, często sprzecznych, opinii i orzeczeń sądów administracyjnych. i nie zgadzając się  z  prezentowanym - w odpowiedzi na interpelację poselską -  przez wiceministra edukacji narodowej  p  Przemysława  Krzyżanowskiego  stanowiskiem dotyczącym zasad funkcjonowania rad rodziców.

Informujemy o prowadzeniu  rozmów dotyczących konieczności uporządkowania w/w spraw
z aktualnym Ministrem Edukacji Narodowej, p. Anną Zalewską. Wstępne ustalenia   stwarzają nadzieję na podjęcie przez   obecną ekipę MEN  prac prowadzących do  uregulowania zasad gospodarki finansowej rad rodziców w duchu poszanowania  autonomii tego bardzo ważnego organu szkoły.

Uwzględniając powyższe uważamy działania władz Miasta Poznania za  nieuzasadnione oraz źle  służące  pobudzaniu aktywności  rodziców i  powiększaniu,  niezbędnego dla rozwoju kraju,  kapitału społecznego

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Lider Bezpieczeństwa – nowy program dla szkół i placówek edukacyjnych

25 lutego 2016

Informujemy, że Fundacja „Popieram Rodzinę” i Fundacja „Rodzice Szkole” przygotowały ogólnopolski program szkoleniowy pn. LIDER BEZPIECZEŃSTWA, adresowany do pracowników szkół i innych placówek edukacyjnych, zwłaszcza do osób odpowiedzialnych za organizację zajęć dla młodzieży i jej bezpieczeństwo.

Program LIDER BEZPIECZEŃSTWA ma na celu promocję wiedzy i zachowań najbardziej wskazanych w sytuacjach nagłego zagrożenia aktami terroru, czyli zagrożenia coraz bardziej prawdopodobnego i nader często lekceważonego.

Szczegóły programu (doc)

Kto chce zawłaszczyć pieniądze rodziców?

22 lutego 2016

Do Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole  napływają informacje  sygnalizujące, że, w niektórych miejscach  kraju, w wyniku kontroli przeprowadzanych  przez władze samorządowe, zakazuje się radom rodziców posiadania  własnych rachunków bankowych oraz nakazuje  gromadzenie środków pochodzących z dobrowolnych składek rodziców na kontach szkół, co powoduje, że ich dysponentami stają się   automatycznie dyrektorzy szkół.
Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” wielokrotnie protestował przeciwko tego typu rozwiązaniom, wskazując na szereg, często sprzecznych, opinii i orzeczeń sądów administracyjnych   tym zakresie oraz  zwracając się  do ministra edukacji narodowej (29 stycznia 2014 roku ) i  ministra finansów (20 listopada 2014 roku) z żądaniem wprowadzenia jednoznacznych regulacji  (w formie  ustawy lub rozporządzenia)  gwarantujących  radom rodziców prawo do:  posiadania NIP, nawiązywania stosunków pracy,  zakładania własnych rachunków bankowych oraz dokonywania zakupów towarów i usług służących wspieraniu działalności statutowej szkoły.
Za niedopuszczalne uważamy instrumentalne, a nie partnerskie, traktowanie rodziców oraz zawłaszczanie ich pieniędzy przez organy prowadzące szkoły, na co wyraźnie wskazują listy naszych korespondentów
Liczymy, że stanowisko Fundacji „Rodzice Szkole” oraz opinie tysięcy aktywnych rad rodziców spotkają się ze zrozumieniem obecnej ekipy MEN i. zostaną uwzględnione w polityce oświatowej państwa.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

1% - decyzja należy do Ciebie

12 lutego 2016

Drodzy Przyjaciele,

prosimy o wsparcie  Fundacji „Rodzice Szkole” i  przekazanie   nam 1%  od podatku dochodowego za rok 2015 wpisując do rocznego rozliczenia PIT numer: KRS: 0000268115.

Fundacja „Rodzice Szkole"  pomaga rodzicom, radom rodziców i innym  organizacjom rodzicielskim w działalności na rzecz szkół ich dzieci  oraz zabiega o  demokratyzację polskiej oświaty.

Z wyrazami szacunku
Rada i Zarząd Fundacji

Jakich dyrektorów potrzebujemy?

12 lutego 2016

Jakich dyrektorów potrzebujemy?,  to tytuł artykułu zamieszczonego w miesięczniku  „Dyrektor Szkoły” nr 2/ 2016   Jego lektura skłania do kilku refleksji, którymi chciałabym się podzielić z moimi czytelnikami.
Jakim powinnam być dyrektorem?
Jakie idee  chciałabym zaszczepiać  adeptom trudnej sztuki kierowania ludźmi, z którymi, jako doświadczony dyrektor, mam częsty kontakt?
Czy mój pomysł na koncepcję partnerskiej i obywatelskiej szkoły dialogu był trafiony czy, być może, jest inna alternatywa?
Czy pasja, wizja, kreatywność, otwartość na nowe trendy ale i poszanowanie korzeni (historii i tradycji)  wystarczą, by być dyrektorem - liderem na miarę XXI wieku dla wszystkich uczestników życia szkolnego?
Na ile realizacja przez dyrektora szkoły różnych zadań na rzecz oświaty poza własną placówką rozwija jego samego i przynosi pożytek macierzystej placówce?

Takie pytania często sobie zadaję i szukam na nie odpowiedzi spoglądając z różnych perspektyw: wieloletniego dyrektora poznańskiej szkoły podstawowej, lidera nauczycieli, rodziców i lokalnego środowiska oświatowego, a także mentora dla młodych dyrektorów
z całej Polski. Wskazuję tym ostatnim, że tylko w partnerstwie z rodzicami można poprowadzić uczniów do sukcesów edukacyjnych i zapewnić im rozwój w duchu określonych wartości. Działając na rzecz środowiska lokalnego staną się w nim rozpoznawalni i będą cieszyli się autorytetem wynikającym z konkretnych działań, a nie tylko wykonywanej profesji nauczycielskiej.  A przede wszystkim kieruję do nich przesłanie, że społeczeństwo obywatelskie trzeba zacząć budować od najmłodszych lat – od szkoły podstawowej.
Potwierdzeniem słuszności podejmowanych przeze mnie działań jest wypowiedź Pana Wojciecha Starzyńskiego Prezesa Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” zamieszczona we wspomnianym na wstępie artykule. Byłam pod ogromnym wrażeniem, że jest Osoba - ważna i znana w środowisku oświatowym, która podobnie myśli i priorytetowo traktuje takie same jak ja wartości i kompetencje dyrektorskie. Z zainteresowaniem przeczytałam cały artykuł, zgadzam się z wieloma wypowiedziami i całkowicie identyfikuję się ze słowami Pana Wojciecha Starzyńskiego.

Mirosława Grzemba – Wojciechowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Poznaniu

Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana

11 lutego 2016

Zainicjowana przez minister Annę Zalewską debata: „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” dotyczy narodowego systemu edukacji i nosi bardzo znamienny tytuł.
Wyraźne wskazanie, jak ważną rolę w tym systemie powinni odgrywać rodzice i jak znaczący będzie ich głos -przyjmujemy z wielkim zadowoleniem oraz nadzieją.
Liczymy, że rodzice i ich reprezentanci - rady rodziców staną się rzeczywistym partnerem władz oświatowych, dyrektorów szkół, nauczycieli i samorządów terytorialnych

Rada i Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

Spotkanie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

21 stycznia 2016

W dniu 20 stycznia Wojciech Starzyński i Katarzyna Styczyńska byli gośćmi p. Wandy Zwinogrodzkiej, podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozmawiano o tworzeniu przez MEN i MKiDN wspólnej polityki edukacyjnej w zakresie wychowania patriotycznego oraz roli jaką w tym procesie mogą odgrywać organizacje obywatelskie. Z dużym zainteresowaniem spotkał się, przedstawiony przez Fundację „Rodzice Szkole” program: Świadkowie historii – Polska droga do Wolności 1944-1989, a deklarację pomocy ze strony p. minister - za którą dziękujemy- przy jego realizacji przyjmujemy jako początek dalszej, dobrej współpracy Spotkanie potwierdziło, kolejny raz, że warunkiem zbudowania nowoczesnego systemu oświaty, opartego na szkołach stanowiących lokalne centra kultury, powinny być wspólne działania różnych resortów i środowisk oświatowych.

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Spotkanie z dyrektorami Szkół Zawodowych

14 stycznia 2016

Z inicjatywy p. Jana Grądzkiego,  dyrektora Zespołu Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego w Warszawie, 12.stycznia spotkałem się z kilkunastoma dyrektorami warszawskich i podwarszawskich szkół zawodowych (głównie techników).
W bardzo ożywionej dyskusji rozmawialiśmy:
1. o zmianach w systemie oświaty mających na celu powrót do 8. klasowej szkoły podstawowej oraz 5.letniego technikum zawodowego. Większość dyrektorów poparła tego typu rozwiązanie podkreślając, że dla realizacji pełnego cyklu kształcenia zawodowego i jednocześnie ogólnokształcącego okres czterech lat nauki jest zdecydowanie za krótki,
2. o niezbędnych  zmianach w systemie kształcenia nauczycieli i,  zgłoszonej przeze mnie, propozycji podjęcia debaty na rzecz stworzenia samorządu zawodowego nauczycieli (na wzór izb lekarskich).  Dyrektorzy zwracali uwagę na potrzebę wprowadzenia w cyklu kształcenia nauczycieli znacznie większej ilości zajęć praktycznych (w dobrych szkołach) oraz na brak przygotowania pedagogicznego nauczycieli przedmiotów zawodowych
3. o miejscu i roli rodziców w życiu szkoły. Uczestnicy spotkania wskazywali  na różnice w zaangażowaniu rodziców w szkolnictwie ogólnokształcącym w stosunku do rodziców ze szkół zawodowych i podkreślali, że zmobilizowanie rodziców do aktywnych działań w  szkołach zawodowych jest znacznie trudniejsze.
Ponad dwugodzinna dyskusja  zakończyła się wspólną deklaracją kontynuowania tego typu spotkań z nadzieją, że wreszcie szkolnictwo zawodowe, od lat „niekochane dziecko” władz oświatowych zostanie docenione i zajmie należne mu miejsce w narodowym systemie edukacji

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Rodzice chcą uczciwej debaty w sprawie likwidacji gimnazjów (stanowisko Fundacji „Rodzice Szkole”)

6 stycznia 2016

W wielu szkołach nauczyciele we współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego rozpoczęli zbieranie wśród rodziców podpisów pod protestami w sprawie likwidacji gimnazjów.

Fundacja „Rodzice Szkole” traktuje prowadzone działania jako próbę nieformalnego wpływania na decyzje rodziców, uważa je za sprzeczne z etosem zawodu nauczycielskiego i apeluje o ich zaniechanie.

Wszak to właśnie w rękach nauczycieli leży kształcenie, wychowywanie oraz ocenianie uczniów. Trudno więc w powyższych działaniach nie dostrzec manipulacji, bowiem niejeden rodzic złoży podpis pod petycją w obawie przed narażeniem się nauczycielowi swojego dziecka.

Jednocześnie, co warto podkreślić, w organizowanej przez ZNP akcji „Razem dla gimnazjów”, poza hasłami populistycznymi i stricte politycznymi (od których związki zawodowe powinny się dystansować), wyraźnie brakuje argumentów merytorycznych, podnoszonych w duchu troski o dobro wspólne.

Według Fundacji „Rodzice Szkole” ewentualne wydłużenie nauki, w szkołach podstawowych do lat 8 oraz powrót do 4-letnich liceów ogólnokształcących, powinno być poprzedzone szeroką debatą publiczną z udziałem wszystkich zaangażowanych stron, przede wszystkim rodziców i uczniów, na których przyszłe życie podejmowane decyzje, w sposób szczególny, będą wpływały. Taką debatę zaproponowała p. Anna Zalewska, obecna minister edukacji narodowej. Szkoda, że z tej możliwości nie chcą skorzystać władze ZNP, które stanowisko w sprawie likwidacji gimnazjów już zajęły – bez dyskusji i konsultacji, nie tylko z rodzicami i uczniami, ale nawet z własnymi członkami.

W świetle powyższych działań zabiegiem czysto propagandowym wydaje się być apel skierowany przez p. Sławomira Broniarza, prezesa ZNP do p. Prezydenta Andrzeja Dudy o zorganizowanie „okrągłego stołu”, poświęconego reformie polskiej szkoły.

Zwracamy się do rodziców i ich reprezentantów – rad rodziców o aktywne włączenie się w debatę na temat przyszłości narodowej oświaty, o prezentowanie własnych, suwerennych opinii, dotyczących likwidacji lub utrzymania gimnazjów.

W imieniu Fundacji „Rodzice Szkole”
Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu

Zakończyliśmy projekt: Świadkowie historii – Polska droga do Wolności 1944-1989

28 grudnia 2015

Projekt: Świadkowie historii – Polska droga do Wolności 1944-1989 był realizowany przez Fundację „Rodzice Szkole”, w partnerstwie z Muzeum Historii Polski od 12.10.2015 r. do 27.11.2015 r. W tym okresie w 20 szkołach na terenie Polski (Warszawa, Siechnice – pow. wrocławski, Strumień – pow. cieszyński, Otwock, Poznań, Namysłów, Kraków, Olecko, Białystok, Wasilków, Jabłoń i Podedwórze – pow. parczewski, Piastów) odbyły się spotkania z Wojciechem Starzyńskim – „świadkiem historii”, przedstawiającym najważniejsze wydarzenia z lat 1944-1989, które doprowadziły do odzyskania przez Polaków niepodległości.

W spotkaniach uczestniczyło 1315 uczniów (455 ze szkół ponadgimnazjalnych, 825 z gimnazjów i 35 ze szkół podstawowych) oraz kilkudziesięciu nauczycieli i kilkunastu dyrektorów szkół.

Prelekcje były ilustrowane slajdami oraz uzupełnione materiałami drukowanymi, zawierającymi kompendium wiedzy na temat omawianych wydarzeń.

W większości szkół uczniowie, często również nauczyciele, zadawali prelegentowi wiele pytań – przede wszystkim dotyczących historii lat 80-tych ub. wieku: NSZZ „Solidarność” i stanu wojennego oraz bieżącej sytuacji politycznej i społecznej - świadczących o znacznym zainteresowaniu przedstawianą tematyką, ale również o niedostatku wiedzy dotyczącej omawianego okresu.

W jednej ze szkół zorganizowano wystawę wydawnictw i pamiątek z okresu „Solidarności”, na której zaprezentowano: Tygodniki „Solidarność”, gazetki podziemne, znaczki „Solidarności”, biało-czerwone opaski, kartki na cukier i mięso, pamiątkowe rodzinne zdjęcia.

Na podkreślenie zasługuje przede wszystkim uczniowskie zainteresowanie najnowszą historią Polski, wskazujące na potrzebę poszerzania zasięgu tego typu programów, które powinny stanowić ważną lekcję wychowania patriotycznego.

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Życzenia

18 grudnia 2015

zyczenia

Dwa ważne wydarzenia – 4 grudnia dniem rodziców

6 grudnia 2015

W dniu 4-go grudnia br. miały miejsce dwa wydarzenia wskazujące, że  ważnym partnerem władz  w  polityce oświatowej państwa stają się  - po latach lekceważenia i  próbach eliminowania ich z życia szkół - rodzice:

- pierwszym, było spotkanie przedstawicieli Fundacji „Rodzice Szkole” z p. Anną Zalewską, Minister Edukacji Narodowej, w trakcie którego przedstawiliśmy nasze opinie i postulaty skierowane pod adresem nowej ekipy MEN (załącznik nr 1). Po bardzo ciekawej dyskusji,  wskazującej na wyraźne zainteresowanie p. minister Zalewskiej  rolą rodziców i ich reprezentantów rad rodziców w życiu szkół i  w kształtowaniu nowoczesnego systemu oświaty, została ustalona formuła  dalszych roboczych kontaktów mających na celu doprowadzenie do realizacji zgłoszonych propozycji.

- drugim  było złożenie w Sejmie RP poselskiego projektu ustawy przywracającej obowiązek szkolny od siódmego roku życia, z jednoczesnym umożliwieniem rodzicom podejmowania decyzji w sprawie kształcenia dzieci sześcioletnich. Jest to odpowiedź na ponad milion głosów rodzicielskich, które zostały całkowicie zlekceważone przez  poprzednie władze.

Warto podkreślić , że w uzasadnieniu do projektu ustawy opinie rodziców są wielokrotnie przywoływane (więcej: https://men.gov.pl/pl/ministerstwo/informacje).

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

1% dla Twojej szkoły - edycja 2015/16

1 grudnia 2015

Przypominamy, że na wniosek współpracujących z Fundacją „Rodzice Szkole” środowisk oświatowych prowadzimy program: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły.

Umożliwia on pozyskiwanie przez rady rodziców środków na dofinansowanie wskazanych przez rodziców projektów edukacyjnych oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne szkół, do których uczęszczają ich dzieci.

Proponujemy zawieranie porozumień, w ramach których środki z odpisu 1% od podatku dochodowego osób fizycznych zostaną - za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS: 0000268115 – przekazane na rzecz danej rady rodziców.

Szczegółowe informacje o programie oraz formularz Porozumienia i wzór apelu do rodziców znajdują się na naszych stronach internetowych: www.rodziceszkole.edu.pl i  www.radyrodzicow.pl ,  w zakładkach: „1% dla Twojej szkoły”

We wszystkich sprawach wymagających bardziej szczegółowych wyjaśnień prosimy o kontakt drogą mailową:  kontakt@rodziceszkole.edu.pl lub telefoniczną: 602 694 951.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy
Fundacji „Rodzice Szkole”


w załączeniu:

Formularz porozumienia (doc)

Apel do środowiska szkolnego (doc)

Podsumowanie III edycji (2014/2015) programu: „1% dla Twojej szkoły”

25 listopada 2015

W zainicjowanym w roku 2013 programie: „1% dla Twojej szkoły” uczestniczy coraz więcej rad rodziców. W roku 2015 wzięły w nim udział 42 szkoły i przedszkola oraz 2 stowarzyszenia uzyskując z tego tytułu 35 304,37 zł.

Liderem programu została szkoła, której rada rodziców otrzyma 3177,90 zł. Gratulujemy!

Należne środki przekażemy poszczególnym radom rodziców do końca 2015 r.

Zachęcamy do podpisywania Porozumień na rok 2016 (dotyczących rozliczenia podatku dochodowego za rok 2015). Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w zakładce 1% dla Twojej szkoły

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Fundacja „Rodzice Szkole” deklaruję wolę współpracy z rządem Beaty Szydło

20 listopada 2015

W dniu 16 listopada br. Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, skierował do p Anny Zalewskiej -  Ministra Edukacji Narodowej, p. Jarosława Gowina - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz  p Piotra Glińskiego -  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego listy z gratulacjami i propozycjami wspólnych działań:  
- w sprawach dotyczących budowania szerokiej płaszczyzny współpracy wszystkich    uczestników życia szkolnego, ze szczególnym uwzględnieniem w tym procesie roli rad rodziców;
- w wypracowywaniu nowych form  kształcenia nauczycieli, będących  niezbędnym warunkiem poprawy stanu polskiej oświaty;
- w  zakresie  upowszechniania w szkołach polityki kulturalnej i historycznej nawiązującej do tysiącletniego dorobku polskiego społeczeństwa.

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Rady rodziców chcą mieć dostęp do dziennika elektronicznego

16 listopada 2015

Uwzględniając napływające do nas wnioski i opinie, Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” postanowił wystąpić do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o wprowadzenie, w formie rozporządzenia, regulacji prawnych umożliwiających radom rodziców kontaktowanie się z wszystkimi rodzicami danej szkoły na zasadach podobnych jak robi to rada pedagogiczna.

Udostępnienie radom rodziców nowoczesnego środka komunikacji, jakim jest dziennik elektroniczny, będzie ważnym elementem budowania płaszczyzny współpracy wewnątrz szkoły, z poszanowaniem demokratycznych standardów życia publicznego.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu „Fundacji „Rodzice Szkole”

Czy szkoła ma obowiązek udostępniania rodzicom sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych ich dzieci?

14 listopada 2015

Do naszej  fundacji wielokrotnie zwracano się z  pytaniem czy szkoła ma obowiązek udostępniania rodzicom sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych uczniów? Mimo iż odpowiedź na nie - w świetle  prawa rodziców do pełnego uczestnictwa w  procesie edukacji własnych dzieci – wydaje się  jednoznaczna, wielu dyrektorów szkół i nauczycieli  tych zasad nie przestrzegało. Dobrze więc się stało, że Ministerstwo Edukacji Narodowej  przedstawiło10 listopada br.  oficjalne stanowisko w powyższej sprawie wskazując, że nauczyciel ma obowiązek udostępnić sprawdzone i ocenione bieżące prace pisemne, w formie  akceptowanej przez uczniów i ich rodziców.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu „Fundacji „Rodzice Szkole”

więcej: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/poznaj-zasady-udostepniania-prac-uczniom-i-ich-rodzicom.html

Jaka jest rola komisji rewizyjnej rady rodziców?

6 listopada 2015

Komisja rewizyjna to organ kontrolujący. Zazwyczaj rada rodziców liczy wielu członków (tylu, ile jest oddziałów - każdy oddział ma swojego przedstawiciela). Dla sprawności funkcjonowania rady, powoływane jest prezydium, które koordynuje pracę całego organu oraz wypełnia uchwały podjęte przez radę w okresie między zebraniami. Taka organizacja wymaga kogoś, kto skontroluje, czy działania wąskiej grupy spośród nas odbywają się zgodnie z podjętymi przez radę uchwałami, regulaminem rady rodziców oraz szeroko rozumianymi przepisami prawa (w szczególności ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela).
Zadaniem komisji rewizyjnej będzie wskazywanie zaobserwowanych uchybień wraz z prośbą o ich niezwłoczne usunięcie. Komisja działa równolegle z prezydium rady rodziców i powinna kontrolować jego prace na bieżąco.
Zleceniodawcą komisji rewizyjnej są członkowie rady rodziców, a w konsekwencji sami rodzice, którzy swoje zaufanie oraz pieniądze powierzyli grupie reprezentantów. Dlatego to dla nich właśnie przygotowywane są raporty.
Raport końcowy powinien zostać sporządzony z wyjątkową starannością oraz przedstawiony wszystkim rodzicom co najmniej na kilka dni przed pierwszym spotkaniem wyborczym do nowej rady rodziców w nowym roku szkolnym. Powinien zawierać wniosek skierowany do rady rodziców o udzielenie bądź nie absolutorium dla prezydium rady rodziców.
Na pewno największe wyzwanie, ale jednocześnie najważniejsze zadanie, stanowi dla komisji rewizyjnej kontrola gospodarki finansowej. Pomocne będzie wykorzystanie ściągawki „Kluczowe kontrole” przygotowanej przez Fundację.

Katarzyna Styczyńska
Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Konferencja „Dziecko ma prawo do sukcesu”

28 października 2015

W dniu 23 października 2015 r. w sali kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja „Dziecko ma prawo do sukcesu”, zorganizowana przez Fundację Nowatorska Edukacja. W konferencji udział wzięli m. in. Rzecznik Praw Dziecka p. Marek Michalak oraz Wiceprezydent Warszawy ds. Edukacji, p. Włodzimierz Paszyński.
Zarówno organizatorzy, jak i goście zwracali uwagę na szerokie rozumienie słowa sukces, które dla każdego dziecka oznacza coś innego. Pani Małgorzata Strzałkowska, autorka książek dla dzieci podkreśliła, że bardzo ważnym elementem osiągania sukcesu jest kształtowana od dziecka umiejętność samodzielnego myślenia. W przyszłości ogranicza ona możliwości manipulowania dorosłym człowiekiem.
Warte uwagi jest nadanie przez organizatorów bardzo ważnej roli ścisłej współpracy z rodzicami. Pani Katarzyna Lotkowska, Wiceprezes Instytutu Nowoczesnej Edukacji, zwracała uwagę, jak ważne jest ujednolicenie przekazu dla dziecka płynącego zarówno z domu jak i ze szkoły. Podkreśliła, że nie ma „trudnych rodziców”, gdyż rodzice zawsze działają w imię dobra dziecka, a to ich brak świadomości popełnianych błędów stoi u podstaw ewentualnego braku porozumienia pomiędzy nauczycielem i rodzicem. Dlatego namawiała nauczycieli do zmiany postawy względem współpracy z rodzicami na bardziej otwartą. Podkreśliła, że to właśnie współpraca z rodzicami jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu przez dziecko.

Katarzyna Styczyńska
Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole"

„O naprawie Rzeczypospolitej” w Narodowej Radzie Rozwoju

27 października 2015

Szanowni Państwo,

zaproszenie przez Prezydenta Andrzeja Dudę w skład Narodowej Rady Rozwoju przedstawiciela Fundacji „Rodzice Szkole” to, według mnie, ważny sygnał ze strony głowy państwa, świadczący o dostrzeganiu roli, jaką w życiu kraju odgrywają środowiska obywatelskie od ponad 25 lat, dążące się uspołecznienia polskiej oświaty i zapewnienia rodzicom wpływu na szkoły ich dzieci.

Mam nadzieję, że w ramach sekcji Edukacja, młode pokolenie, sport uda się wypracować założenia do długofalowej polityki państwa, wskazujące kierunki rozwoju polskiego systemu edukacji w perspektywie najbliższych 20 lat. Takie zadanie postawił przed członkami NRR pan Prezydent i z takim zadaniem, każdy, dla kogo ważna jest przyszłość Polski, powinien starać się zmierzyć.

W pracy naszej sekcji chciałbym korzystać z pomocy i opinii moich dotychczasowych współpracowników, którzy byli inicjatorami i kreatorami wielu istotnych zmian w polskiej oświacie w III RP. Wierzę, że niezależnie od różnicy poglądów i sympatii politycznych będę mógł liczyć na Państwa pomoc.

Naszą wspólną debatę chciałbym zacząć od omówienia trzech tematów:

1.W oparciu o jaki system wartości należy budować polską szkołę? Program wychowawczy podstawą kształtowania postaw obywatelskich.

2. Jak kształcić nauczycieli oraz oceniać i doskonalić ich pracę?

3. Miejsce oraz rola rodziców i ich reprezentantów – rad rodziców w polskim systemie oświaty.

Wszystkie osoby zainteresowane dyskusją na powyższe tematy proszę o skontaktowanie się ze mną: e- mail: starzynski.wojciech@gmail.com tel. 602 694 951

Z wyrazami szacunku
Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Nagroda Prezydenta Poznania dla naszego Pełnomocnika

20 października 2015

Z wielką przyjemnością informuję, że p  Mirosława Grzemba Wojciechowska -  dyrektor SP nr 5 w Poznaniu,  Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w woj. wielkopolskim - za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz organizacyjnej otrzymała w  Dniu Edukacji Narodowej  nagrodę Prezydenta miasta Poznania.

Pani Dyrektor gorąco gratulujemy ciesząc się, że władze Poznania dostrzegają i doceniają nauczycieli- społeczników wychodzących w swojej działalności poza wąskie ramy dydaktyczne.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu „Fundacji „Rodzice Szkole”

Nominacja na członka Narodowej Rady Rozwoju dla Prezesa Fundacji „Rodzice Szkole”

19 października 2015

16 października 2015 r. Prezes Fundacji, pan Wojciech Starzyński odebrał z rąk pana Prezydenta Andrzeja Dudy akt powołania do Narodowej Rady Rozwoju. Uroczystość odbyła się w Kancelarii Prezydenta RP przy Krakowskim Przedmieściu.
Wraz z pięcioma innymi ekspertami, pan Prezes Starzyński zasilił szeregi zespołu „Edukacja, młode pokolenie, sport”. Zaproszenie do zespołu wieloletniego działacza na rzecz uspołecznienia oświaty oraz praw rodziców, należy traktować jako bardzo ważny sygnał ze strony głowy państwa, świadczący o dostrzeganiu roli, jaką odgrywają rodzice w polskim systemie oświaty.
Krzysztof Zuba
Rzecznik prasowy Fundacji "Rodzice Szkole"

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2015

Rodzice, Nauczyciele,
Pracownicy niepedagogiczni szkół,
Pracownicy administracji oświatowej,

Szanowni Państwo,
Dzień Edukacji Narodowej to nasze wspólne święto. Z tej okazji życzymy wszystkim, dla których przyszłość kraju jest uwarunkowana rozwojem polskiej oświaty, dużo zdrowia oraz satysfakcji i radości z działań pro publico bono. 
Deklarujemy wspieranie dążeń nauczycieli na rzecz wprowadzenia - w programach studiów - nauki zasad współpracy pomiędzy różnymi organami szkoły: radą pedagogiczną, radą rodziców, dyrektorem i samorządem uczniowskim. Uważamy, że rozwijanie tych umiejętności stanowi niezbędny warunek poprawy stanu narodowej edukacji.

Z wyrazami szacunku 
Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

Ograniczenie praw rodziców - przypadek, czy świadome działanie?

13 października 2015

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego, w którym znalazł się zapis umożliwiający przesłuchiwanie uczniów w charakterze świadków bez zgody i obecności rodziców. Mając nadzieję, że w końcowej wersji rozporządzenia zostanie uwzględniona opinia naszej Fundacji przytaczamy najważniejsze jej fragmenty:

[...]zdecydowanie protestujemy przeciwko [...] regulacjom ograniczającym konstytucyjne prawa rodziców. [...] Proponujemy wprowadzenie zapisu wyraźnie określającego, że obecność jednego z rodziców, w trakcie przesłuchiwania ich dziecka w charakterze świadka, zależy wyłącznie od decyzji rodziców, a nie arbitralnej decyzji urzędnika prowadzącego postępowanie dyscyplinarne.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP

12 października 2015

Mam przyjemność poinformować , że pan Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” został zaproszony przez pana Andrzeja Dudę, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do udziału w pracach Narodowej Rady Rozwoju. Jesteśmy dumni, że ogromne doświadczenie pana Prezesa Starzyńskiego w pracy na rzecz dobra Polski i Polaków uzyskało nowe, dynamiczne i budzące wiele nadziei na realizację programu uspołecznienia polskiej oświaty, perspektywy.
W imieniu członków Rady Fundacji „Rodzice Szkole”  gratuluję Panu Prezesowi tej  zaszczytnej roli, która stanowi uhonorowanie Pańskiej działalności a także jest wyrazem zaufania dla naszej Fundacji.


Barbara Robakiewicz
Przewodnicząca Rady Fundacji „Rodzice Szkole”

Preliminarz rady rodziców

10 października 2015

Gospodarka finansowa rady rodziców jest jednym z ważniejszych elementów jej działalności. Wiąże się z dużą odpowiedzialnością, wynikającą z faktu, że gospodarujemy pieniędzmi społecznymi. Aby uniknąć problemów natury prawno-organizacyjnej, kluczowe jest uchwalenie na początku kadencji dobrego preliminarza wydatków. Prawidłowo skonstruowany preliminarz pozwoli prezydium rady rodziców na sprawne oraz uprawnione dysponowanie finansami rady.

Jakie elementy powinien zawierać dobry preliminarz?
- szacunek wpływów, m. in. na podstawie zebranych podczas pierwszych zebrań w klasach deklaracji wpłat od rodziców;
- plan wydatków, skorelowany z uchwalonym planem działania oraz ze zgłoszonymi ze strony różnych podmiotów w szkole (tj.: dyrektora, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, rady rodziców) wnioskami o dofinansowanie.

Wpływy wraz z wydatkami powinny się bilansować. Konieczne jest pozostawienie pewnej rezerwy, jednak ze względu na 1-roczną kadencję rady, nie powinna być ona większa niż 10%. Innymi słowy, środki zebrane przez radę rodziców w danym roku szkolnym powinny być w ciągu tego roku wydane. Kumulowanie środków jest o tyle nieuprawnione, że po roku zmieniają się w szkole dzieci, część z nich odchodzi i w kolejnym roku szkolnym nie będą one mogły skorzystać ze zgromadzonych środków.

Przykładowy preliminarz rady rodziców, jak również wzór uchwały w sprawie przyjęcia preliminarza rady rodziców na dany rok szkolny znajdą państwo w przygotowanym przez Fundację poradniku „Rodzice partnerzy i sprzymierzeńcy”.

Świadkowie historii - Polska droga do Wolności 1944- 1989

8 października 2015

Fundacja „Rodzice Szkole” rozpoczyna realizację programu Świadkowie historii - Polska droga do Wolności 1944- 1989. Składa się on z 20 spotkań z uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w trakcie których zostaną przedstawione najważniejsze wydarzenia z najnowszej historii Polski.

Partnerem programu jest Muzeum Historii Polski, któremu za umożliwienie jego przeprowadzenia dziękujemy.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Warto przeczytać

7 października 2015

Odpowiadając na postulaty naszych korespondentów utworzyliśmy zakładkę: Warto przeczytać. Będziemy na niej umieszczali linki do ciekawych artykułów dotyczących szkół i polskiej oświaty. Życzymy miłej lektury.

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy
Fundacji „Rodzice Szkole”

Szanowni Państwo,

linki umieszczane w niniejszej zakładce mają ułatwić dostęp do różnych artykułów, wypowiedzi oraz opinii dotyczących szkół i polskiej oświaty. Przedstawiane w nich treści nie odzwierciedlają stanowiska naszej fundacji.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

Plan działania rady rodziców

5 października 2015

Warunkiem podniesienia skuteczności działania rady rodziców jest dobry plan pracy. Na początku kadencji warto taki dokument opracować, a następnie przyjąć w formie uchwały. Jako wzór, na którym można się oprzeć, polecamy: Ramowy plan działania, na rok szkolny 2014/2015,  rady rodziców SP nr 75 w Warszawie. W przykładowym opracowaniu warto zwrócić uwagę na trzy elementy:

1. plan uwzględnia zarówno kompetencje ustawowe jak również bieżące potrzeby społeczności szkolnej,

2. angażuje wszystkich lub prawie wszystkich członków rady rodziców,

3. przypisuje ramy czasowe oraz odpowiedzialność poszczególnych osób za projekty, co zdecydowania zwiększa szansę ich realizacji.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

Nowa strona internetowa dla rad rodziców

1 października 2015

Przypominamy, że od czerwca br. Fundacja „Rodzice Szkole” prowadzi witrynę internetową, na której, obok bieżących wiadomości z życia szkół, znajdziecie Państwo szereg informacji dotyczących działalności rad rodziców, m. in:

- jakie przepisy określają prawa i obowiązki rad rodziców w polskim systemie oświaty?

- jak założyć i prowadzić radę rodziców?

- jak przygotować program wychowawczy szkoły,

- jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?

- jakie programy szkoleń dla rad rodziców i dyrektorów szkół dotyczących współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego proponuje Fundacja „Rodzice Szkole”

Wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką zapraszamy do regularnego odwiedzania strony internetowej: www.radyrodzicow.pl

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Szkolenia dla dyrektorów szkół i rad rodziców - nowa oferta

28 września 2015

Warunkiem przygotowania młodego pokolenia do życia we współczesnym świecie jest system edukacji oparty na współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego dyrektorów, rodziców, nauczycieli i uczniów

Uwzględniając powyższe Fundacja „Rodzice Szkole” opracowała programy szkoleń dla rad rodziców i dyrektorów szkół , wyposażające oba te organy szkoły w wiedzę i umiejętności niezbędne do partnerskiej współpracy.

Wykładowcami na organizowanych przez nas konferencjach są dyrektorzy szkół, aktywni rodzice (członkowie rad rodziców), psychologowie, pedagodzy i członkowie Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” . Zapewnia to spojrzenie na problematykę współpracy z różnych punktów widzenia i tym samym tworzy szeroką przestrzeń do dyskusji oraz wypracowywania najlepszych rozwiązań dla poszczególnych szkół i środowisk oświatowych.

Zainteresowane samorządy terytorialne, szkoły i rady rodziców zapraszamy do skontaktowania się z nami: www.kontakt@rodziceszkole.edu.pl, tel.: 602 694 951

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Programy szkoleń:
Rada rodziców ważny uczestnik życia szkoły
Dyrektor Szkoły najważniejszym partnerem rady rodziców

Poradnik Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy w wersji elektronicznej

25 września 2015

Uwaga! Zaktualizowane wydanie poradnika Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy w wersji elektronicznej już w sprzedaży. Cena tylko 10 złotych.

Aby go otrzymać należy:

 • wpłacić  10 zł  na konto Fundacji „Rodzice Szkole” , nr konta: 95 1320 1104 3036 9430 2000 0001 (w szczegółach płatności należy  wpisać imię i nazwisko osoby zamawiającej / nazwę instytucji oraz frazę: „Poradnik ”);
 • przesłać na adres: kontakt@rodziceszkole.edu.pl informację o dokonanej wpłacie  wraz z adresem poczty elektronicznej na który należy przekazać  zakupiony poradnik.

Zamówione egzemplarze - w formie pliku pdf,  wraz z  pakietem wzorów dokumentów, pomocnych w pracy rady rodziców w formie Word - wysyłamy pocztą elektroniczną  w ciągu  24 godzin od  potwierdzenia dokonania wpłaty.

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Szkoły z mocą zmieniania świata

24 września 2015

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” poleca rodzicom, dyrektorom szkół i nauczycielom - dla których rozwijanie u dzieci i młodzieży kluczowych umiejętności społecznych, takich jak: empatia, praca w grupie, przywództwo, kreatywność i kształtowanie postaw obywatelskich stanowią ważne elementy procesu wychowania - program Szkoły z mocą zmieniania świata.

więcej: www.szkolyzmoca.edu.pl

Jaką rolę na terenie szkoły mogą pełnić stowarzyszenia ?

24 września 2015

Wśród pytań kierowanych do Fundacji „Rodzice Szkole” niejednokrotnie pojawia się sprawa stowarzyszeń chcących działać na terenie szkoły. Czasem tego typu rozwiązania proponują rady rodziców próbując tą drogą rozwiązać problemy wynikające z niejasnych przepisów dotyczących ich gospodarki finansowej. Racjonalnym więc wydaje im się zastąpienie rady rodziców przez stowarzyszenie mające osobowość prawną i tym samym mogące: zakładać własne rachunki bankowe, zawierać umowy cywilno-prawne i dokonywać samodzielnych zakupów na rzecz szkoły.

Ta pozornie wygodna formuła jest niestety całkowicie sprzeczna z logiką funkcjonowania rad rodziców, z intencjami ustawodawcy, z doświadczeniami wielu aktywnych rad rodziców, a przede wszystkim z prawem oświatowym.

1. Jak zapisano w art. 53 ust. 1 ustawy o systemie oświaty rada rodziców jest jedynym reprezentantem wszystkich rodziców uczniów danej szkoły i żadna inna instytucja takiej roli pełnić nie może Zastąpienie jej przez stowarzyszenie (które reprezentuje jedynie swoich członków) skutkowałoby rezygnacją rodziców z posiadania swojej reprezentacji wyposażonej w bardzo znaczące, zagwarantowane w prawie oświatowym , uprawnienia umożliwiające rodzicom skuteczne oddziaływanie na szkoły własnych dzieci.

2. Zgodnie z art. 56 ustawy o systemie oświaty podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga pozytywnej opinii (czyli praktycznie zgody) rady rodziców. Ten zapis wyraźnie wskazuje na nadrzędną rolę rady rodziców w stosunku do stowarzyszenia chcącego działać na terenie szkoły i z tego przyznanego rodzicom prawa zdecydowanie nie powinni oni rezygnować,.

3. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że zapisy art. 56.ustawy zapobiegają prowadzeniu, na terenie szkoły, działań edukacyjnych i promocyjnych przez stowarzyszenia i organizacje których programy są sprzeczne z systemem wartości uznawanym przez rodziców za drogowskaz w wychowywaniu własnych dzieci

Przywołane regulacje wyraźnie wskazują, że wprowadzenie do szkoły jakiegokolwiek stowarzyszenia lub organizacji wymaga zgody rady rodziców, a obowiązkiem dyrektora jest zwrócenie się do niej z wnioskiem o podjęcie stosownej uchwały.

Zachęcam rady rodziców do pogłębiania wiedzy na temat ich kompetencji oraz do rozwijania umiejętności korzystania z zapisanych w ustawie o systemie oświaty i ustawie Karta Nauczyciela należnych im praw

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Spotkanie z przedstawicielami oświaty ukraińskiej

24 września 2015

Na zaproszenie ministra Edukacji Narodowej w dniach 20-26 września gości w Polsce grupa   przedstawicieli kierownictwa ukraińskiej oświaty na czele  z wiceministrem Edukacji i Nauki Ukrainy. Celem wizyty jest zapoznanie się z polskim systemem oświaty, przede wszystkim w kontekście jej decentralizacji  i finansowania. 22 września delegacja ukraińska spotkała się z prezesem Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” Wojciechem Starzyńskim, który w wykładzie: Droga do pluralizmu polskiego systemu oświaty. Od szkolnictwa niepublicznego do publicznego prowadzonego przez podmioty inne niż JST, wskazał jak wielką rolę w  demonopolizacji polskiego szkolnictwa  odegrali rodzice.  Odpowiadając na jedno z pytań,   podkreślił znaczenie rad rodziców  w budowaniu nowoczesnego systemu edukacji.

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Życzenia z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

17 września 2015

Kilka ciepłych słów otrzymanych z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu sprawiło nam wiele radości i satysfakcji,. Cieszymy się, że zaangażowanie tysięcy rodziców i rad rodziców jest w województwie dolnośląskim dostrzegane, a wkład naszej Fundacji w uspołecznienie polskiej oświaty doceniany. Poniżej zamieszczamy treść korespondencji, którą otrzymaliśmy.

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Czy szkolny program profilaktyki może zainteresować rodziców?

16 września 2015

Prawdopodobnie każdy z nas zetknął się z maksymą „lepiej zapobiegać, niż leczyć”. Zapewne ta idea przyświecała Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu, kiedy w roku 2002 włączyło profilaktykę do stałych zadań szkoły. Oprócz programu nauczania i programu wychowania, szkoła jest zobligowana realizować program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz danego środowiska. Program obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym. 
W praktyce oznacza to zastosowanie się do kilku wytycznych, a z punktu widzenia rodzica ważne są dwie:

1. Poznanie potrzeb i problemów jest warunkiem koniecznym, aby program był adekwatny do danej społeczności. Służyć temu będą badania ankietowe wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły oraz wnikliwa obserwacja, tego, co dzieje się w placówce.

• Przykład: jeśli w danej szkole mamy problem ze zjawiskiem „wagarowania”, szkolny program profilaktyki (SPP) powinien zawierać diagnozę przyczyn tego zjawiska i, poprzez zaplanowane konkretne działania, nakierowane na jego przyczynę, dążyć do zmniejszenia problemu. Jeśli jednocześnie nie mamy kłopotu np. z uczniami palącymi papierosy w toalecie, nie będziemy wprowadzać do SPP działań zwalczających to zjawisko.

2. Adresaci programu – są nimi wszyscy uczestnicy życia szkolnego, a zatem także rodzice i nauczyciele. Każdy powinien znać i rozumieć jego założenia. Pamiętając, że do kompetencji rady rodziców należy uchwalanie SPP (w porozumieniu z radą pedagogiczną), jest to tym bardziej istotne. Znajomość oraz zrozumienie programu profilaktyki pozwala na rzeczywiste realizowanie zarówno jego założeń, jak i zapisów ustawy o systemie oświaty.

Ważne jest zrozumienie, że profilaktyka powinna uzupełniać wychowanie, nie może go jednak zastępować. Jeśli nie przekażemy naszym dzieciom wartości, norm społecznych, moralnych i nie zbudujemy hierarchii wartości (co mieści się w pojęciu wychowania), działania profilaktyczne nie będą skuteczne.
Kadra pedagogiczna dostrzega korzyści płynące z wprowadzenia SPP. Wypełnianie ustawowych kompetencji rad rodziców pozwoli również nam, rodzicom zauważyć płynące dobrodziejstwa z rzetelnego programu profilaktyki. Efektem skutecznych działań zapobiegawczych z pewnością będzie zmniejszenie nasilenia zachowań problemowych u dzieci i młodzieży szkolnej, czyli u naszych pociech.

Monika Matelska
Psychiatra dzieci i młodzieży

Rada rodziców uchwala program wychowawczy szkoły

14 września 2015

Jedną z najważniejszych kompetencji rady rodziców jest przyjęcie szkolnego programu wychowawczego. Warto pamiętać, że to jeden z 3 podstawowych dokumentów szkoły, obok programu dydaktycznego oraz profilaktyki.
Fakt, że to rodzice decydują o jego przyjęciu, nie jest przypadkowy - konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do wychowywania dzieci w duchu ich własnych wartości. Dlatego jest szalenie ważne, aby rodzice zadbali o rzetelność zarówno dokumentu jak i sposobu realizacji zawartych w nim celów, poprzez staranną ewaluację.
Bez wątpienia stworzenie dobrego programu wychowawczego, opartego o wspólny dla społeczności szkolnej system wartości, wymaga czasu oraz współpracy wszystkich środowisk w szkole. Namawiamy gorąco rodziców do podjęcia tego wysiłku. Pracę należy zacząć od zapoznania się z obowiązującym dotychczas programem oraz jego ewaluacją, wyznaczyć zespół składający się z przedstawicieli zarówno rady rodziców jak i rady pedagogicznej, a być może również samorządu uczniowskiego. Stworzenie dobrego programu wychowawczego, to praca na kilka miesięcy. Warto wpisać ją w roczny plan pracy rady. Pomocne będą dostępne w internecie modele. Szczególnie polecamy ten stworzony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Katarzyna Styczyńska

Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole"

Uwaga – Fundacja „Rodzice Szkole” w TV TRWAM

9 września 2015

11 września o godz. 16.10 telewizja TRWAM wyemituje, w programie „Siódmy sakrament”, wywiad z Wojciechem Starzyńskim, Prezesem Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”. Zostaną w nim przedstawione najważniejsze dokonania i plany środowisk obywatelskich dotyczące miejsca i roli rodziców oraz ich reprezentantów, rad rodziców w polskim systemie edukacji.

Zapraszamy do obejrzenia, a następnie dzielenia się z nami swoimi uwagami i opiniami.

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Komunikacja rady rodziców z rodzicami  - jak sprostać temu wyzwaniu?

8 września 2015

Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły, reprezentującym ogół rodziców. Fakt ten wyznacza kilka bardzo ważnych zasad, jakimi rada rodziców musi się kierować:
• rada rodziców reprezentuje interesy rodziców na terenie szkoły. Nie zawsze są one zbieżne z interesem dyrektora lub rady pedagogicznej;
• wszystkie działania podejmowane przez radę rodziców muszą być jawne, a ogół rodziców musi o nich być informowany, niezwłocznie po zaistnieniu danego faktu;
• finanse rady rodziców również są jawne - każdy rodzic ma prawo wglądu w dokumentację finansową rady rodziców;
Rada rodziców proceduje podczas zebrań, a decyzje podejmuje w formie uchwał. Dlatego bardzo ważnym elementem jej pracy jest regularne publikowanie protokołów z zebrań oraz podjętych uchwał. Najlepszym rozwiązaniem jest założenie strony internetowej rady rodziców, na którą to stronę będzie prowadził bezpośrednio link ze strony szkolnej. Takie rozwiązanie uniezależnia przekaz kierowany do rodziców od władz szkoły.
Z uwagi na ilość pracy związanej z funkcją sekretarza rady rodziców oraz jej społeczny charakter, warto pokusić się o powołanie na to stanowisko 2 lub więcej osób oraz dokonać podziału obowiązków pomiędzy nie.

Katarzyna Styczyńska

Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Od czego powinna zaczynać działalność rada rodziców?

7 września 2015

Tworzący radę rodziców przedstawiciele rad oddziałowych działalność w radzie rodziców powinni zaczynać od uświadomienia sobie, że:
1. rada rodziców jest reprezentantem wszystkich rodziców uczniów danej szkoły,
2. jej ukonstytuowanie musi odbyć się zgodnie z art.53. ustawy o systemie oświaty,
3. podstawowym dokumentem określającym wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady rodziców jest jej regulamin,
4. decyzje radę rodziców - wynikające z zapisów ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela i Regulaminu rady rodziców- muszą być podejmowane w formie uchwał,
5. posiedzenia rady rodziców powinny być protokołowane,
6. dokumentacja rady rodziców stanowi informację publiczną i musi być dostępna dla ogółu rodziców,
7. w sprawach trudnych i kontrowersyjnych należy zwracać się do dyrektora szkoły, władz samorządu terytorialnego i kuratora oświaty na piśmie żądając odpowiedzi,wraz z jej prawnym uzasadnieniem, w terminie administracyjnym 14 dni,
8. kluczem do stworzenia szkoły na miarę naszych oczekiwań i wyzwań XXI wieku jest współpraca wszystkich uczestników życia szkolnego, a każda współpraca opiera się na poszanowaniu opinii odrębnych oraz umiejętności znajdowania kompromisów.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Jeszcze o ubezpieczeniach

4 września 2015

W nawiązaniu do zamieszczonego 28 sierpnia br. felietonu Ubezpieczenie dzieci w szkole - prawo czy obowiązek? zachęcam osoby zainteresowane tą tematyką (przede wszystkim rady rodziców) do zapoznania się z bardzo interesującymi reportażami, które znajdziecie Państwo pod adresami: http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/kto-zyskuje-na-szkolnych-ubezpieczeniach,177836.html i  http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/rodzice-sa-wprowadzani-w-blad,177864.html

 

Katarzyna Styczyńska

Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Dlaczego warto zadbać o prawidłowe przeprowadzenie wyborów do Rad Oddziałowych?

3 września 2015

Ustawa o systemie oświaty w sposób jednoznaczny mówi, że wybory do rad oddziałowych są przeprowadzane w trybie tajnym. Zapis ten nie pozostawia żadnej przestrzeni do interpretacji. Warto w tym miejscu przypomnieć, że składająca się z przedstawicieli rad oddziałowych, rada rodziców jest pełnoprawnym organem szkoły, który decyduje o wielu ważnych dla szkoły sprawach, m. in. uchwala program wychowawczy szkoły oraz szkolny program profilaktyki, opiniuje pracę nauczycieli, decyduje czy dana organizacja bądź stowarzyszenie mają prawo działać na terenie szkoły, opiniuje projekt planu finansowego szkoły.
Jeśli nie chcemy, aby ktokolwiek kiedykolwiek podważał ważność podjętych przez radę rodziców decyzji, bezwzględnie konieczne jest przeprowadzenie wyborów do rad oddziałowych w trybie tajnym oraz udokumentowanie tego faktu stosownym protokołem z zebrania wyborczego. (Przykładowy przebieg zebrania wyborczego oraz wzór protokołu - załącznik nr 1 i 2).
Rady oddziałowe, a następnie rada rodziców, są niezależnymi reprezentantami rodziców w szkole. Dlatego na ich wybór nie mogą mieć wpływu ani wychowawcy, ani tym bardziej dyrektor szkoły. Zebrania wyborcze powinny odbywać się tylko i wyłącznie w gronie rodziców, bez obserwatorów w postaci pracowników szkoły, w szczególności członków rady pedagogicznej.

Katarzyna Styczyńska

Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Załącznik nr 1 - wybory do rady klasowej (pdf)

Załącznik nr 2 - wzrór protokołu (pdf)

Zanim pójdziemy do szkoły - Niezbędnik

2 września 2015

Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie https://men.gov.pl/niezbednik opublikowało kilkanaście informacji mających pomóc uczniom, rodzicom i nauczycielom w pracy i nauce w roku szkolnym 2015/2016. Niestety w prezentowanym materiale zabrakło jakiejkolwiek informacji o radach rodziców oraz o ich prawach na terenie szkoły.. Nieuwzględnienie powyższej tematyki w Niezbędniku oraz w programie, odbywającego się przed kilkoma dniami, 3 Kongresu Polskiej Edukacji potwierdza, że jest to świadome działanie władz oświatowych. mające na celu ograniczenia aktywności rodziców i pozbawienia ich realnego wpływu na szkoły własnych dzieci. Na dowód warto przypomnieć, że kilkakrotnie zgłaszana, przez „Fundację „Rodzice Szkole”, propozycja nowelizacji prawa oświatowego mająca umożliwić radom rodziców gospodarowanie funduszami pochodzącymi ze składek rodziców nie spotkała się z wsparciem kolejnych trzech ministrów edukacji narodowej, a liczne deklaracje o traktowaniu rodziców jako partnerów dialogu społecznego były i nadal są zabiegiem piarowskim zagłuszającym brak jakichkolwiek konkretnych działań . Mimo tych niepowodzeń środowiska rodzicielskie będą nadal zabiegały o zagwarantowanie radom rodziców należnego im miejsca w polskim systemie edukacji, licząc, że w swoich działaniach spotkają się z życzliwością i wsparciem następcy p. minister Joanny Kluzik – Rostkowskiej.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

List do dyrektorów szkół

1 września 2015

W dniu 1 września Fundacja „Rodzice Szkole” skierowała, za pośrednictwem Kuratorów Oświaty, list do dyrektorów szkół z prośbą o pomoc w tworzeniu i działalności rad rodziców w kierowanych przez nich szkołach.

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

3 Kongres Polskiej Edukacji

31 sierpnia 2015

Odbywający się w dniach 29 - 30 sierpnia w Katowicach 3 Kongres Polskiej Edukacji zgromadził ponad 1000 osób: dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, uczniów i samorządowców. Na szeregu paneli i trzech sesjach plenarnych prezentowano wiele różnych pomysłów oraz propozycji, często odwołujących się do osobistych doświadczeń prelegentów. W opinii większości uczestników kierunkiem rozwoju polskich szkół powinno być kreowanie w nich przywództwa opartego na dyrektorach – liderach lokalnego środowiska oświatowego. Według mnie nie ma potrzeby uzasadniania powyższych założeń, tym bardziej, że Fundacja „Rodzice Szkole” podobne stanowisko wielokrotnie prezentowała, natomiast otwartym pozostaje pytanie jak wyszukiwać, wspomagać i promować kandydatów na liderów?

Niestety najsłabszą częścią Kongresu. była debata na temat roli rodziców w polskim systemie edukacyjnym . Odpowiedzialnością za to należy obciążyć organizatorów, którzy przygotowanie i prowadzenie paneli dotyczących powyższej tematyki powierzyli (nie wiem czy świadomie?) prezesce jednego ze stowarzyszeń, od lat dążącej przede wszystkim do promocji własnej osoby i własnych, często niezrozumiałych i nieakceptowanych przez środowiska rodziców, pomysłów.

Mimo iż na panelach „rodzicielskich” panowała atmosfera niesprzyjająca dyskusji, udało mi się na jednym z nich, zatytułowanym: Co rodzice mogą zaproponować szkole? zabrać głos i wskazać, że do uprawnień rodziców (a właściwie rad rodziców ) należy m. in.:

 • uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczego szkoły opartego na wspólnym dla środowiska szkolnego systemie wartości,

 • ograniczenie (uniemożliwienie) wstępu na teren szkoły organizacjom, których ideologii i programów rodzice nie akceptują (np. grupy edukatorów seksualnych „Ponton”),

 • dokonywanie wyboru firmy ubezpieczeniowej (ewentualnie wspólnego ubezpieczenia z nauczycielami),

 • dokonywanie oceny pracy dyrektora szkoły i nauczycieli,

 • dokonywanie wyboru firmy cateringowej,

 • reprezentowanie interesów szkoły w kontaktach z samorządem terytorialnym (organem prowadzącym).

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

P. S. nie jestem nadzwyczajnym wielbicielem Stowarzyszenia i Fundacji „Rzecznik Praw Rodziców”, ale niezaproszenie ich liderów na kongres uważam za duży nietakt.

Ubezpieczenie dzieci w szkole - prawo czy obowiązek?

28 sierpnia 2015

Na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym zazwyczaj jesteśmy informowani o wysokości składki za ubezpieczenie dziecka. O czym warto pamiętać?
• ubezpieczenie dziecka w szkole jest dobrowolne;
• decyzję o wyborze firmy ubezpieczeniowej podejmują rodzice, czyli w praktyce rada rodziców w formie uchwały, w żadnym wypadku nie może to być dyrektor szkoły;
• jeśli w ramach umowy z ubezpieczycielem, nauczyciele nieodpłatnie zostają ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, to należy pamiętać, że jest to ubezpieczenie finansowane przez rodziców, którzy zdecydowali się wykupić ubezpieczenie dla swojego dziecka, rodzice muszą zostać o tym poinformowani;
• jeśli rada rodziców decyduje się na zawarcie umowy z ubezpieczycielem, w ramach której część zebranej wśród rodziców składki zostanie radzie przez ubezpieczyciela zwrócona w formie darowizny (często nazywana „funduszem prewencyjnym”, „kwotą na wydatki prewencyjne” czy jakkolwiek inaczej), to muszą o tym zostać poinformowani wpłacający rodzice, aby tego rodzaju składka mieściła się w definicji składki dobrowolnej.
Więcej informacji dotyczących powyższej problematyki znajduje się na stronie internetowej Fundacji „Rodzice Szkole” w zakładce „Ubezpieczenia”

Katarzyna Styczyńska

Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Kampania społeczna promująca rady rodziców

27 sierpnia 2015

Zapraszamy na stronę: https://www.youtube.com/watch?v=sXhX1vDcxtY , na której znajdziecie Państwo przygotowany przez naszą Fundację, przy wsparciu przyjaciół z firmy KONDRAT-MEDIA, spot poświęcony radom rodziców. Chcielibyśmy dotrzeć z nim do wszystkich  szkół, rad rodziców i samorządów terytorialnych.  Gorąco prosimy o pomoc w jego  promocji i jak najszersze rozpowszechnienie w zaprzyjaźnionych środowiskach oświatowych.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

Projekt: Pilecki

27 sierpnia 2015

W ramach akcji 'WIELCY - ZAPOMNIANI" zachęcamy do wybrania się do kina i oglądnięcia filmu o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. To dobra okazja do przeprowadzenia w szkołach wyjątkowej lekcji historii i patriotyzmu, której uzupełnieniem może być film. ,,PILECKI" jest dokumentem fabularyzowanym w reż. Mirosława Krzyszkowskiego przygotowanym przez Stowarzyszenie Auschwitz Memento z Oświęcimia i Kondrat-Media.

Zwiastun filmu dostępny jest na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=mm0iJYgeA6w

Rok Rad Rodziców

25 sierpnia 2015

Drodzy Przyjaciele,

od wielu lat wspólnie budujemy ogólnopolski ruch rad rodziców. Odwołując się do dotychczasowych doświadczeń proponujemy od września zdynamizowanie tych działań. Chcemy, aby w każdej szkole funkcjonowała, w oparciu o obowiązujące prawo, aktywna rada rodziców. Będziemy regularnie na stronach internetowych: www.radyrodzicow.pl i www.rodziceszkole.edu.pl oraz na facebook’u: https://www.facebook.com/rodziceszkole?fref=ts prowadzić publiczną debatę na temat miejsca i roli rodziców w polskim systemie edukacji oraz odpowiadać na Państwa pytania i wątpliwości.

Życząc wiele radości z pracy na rzecz rozwijania działań obywatelskich w szkołach naszych dzieci ogłaszamy rok szkolny 2015/2016 Rokiem Rad Rodziców

Zarząd i Rada Fundacji „Rodzice Szkole”

List do samorządów terytorialnych

21 sierpnia 2015

Uwzględniając bardzo znaczącą rolę jaką w polskiej oświacie odgrywają samorządy terytorialne Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” skierował do prezydentów i burmistrzów miast, starostów powiatów i wójtów gmin list z prośbą o pomoc w utworzeniu - w każdej szkole - rady rodziców zgodnie, art. 53 ust 2 ustawy o systemie oświaty, i przekazanie dyrektorom szkół kilku porad dotyczących powyższej problematyki.

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Dyrektor szkoły odwołany z powodu nieprzestrzegania praw dziecka.

11 sierpnia 2015

Siłą woli, jednością i determinacją rodzice ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Warszawie sprawili, że niemożliwe stało się możliwe. Odwołany został dyrektor państwowej szkoły podstawowej. Jest to milowy krok w walce rodziców o naprawę sytuacji w szkole ich dzieci.
Rodzice wspólnie uznali, że zgodnie ze słowami Jaspera Juula, problem szkoły leży „nie w sposobie nauczania matematyki czy polskiego - chociaż one też są ważne - ale przede wszystkim reform, które będą dotyczyć tego, jak ludzie w szkole się traktują i jak są traktowani.” Rodzice w SP 16 przywiązują niezwykłą wagę do edukacji i wychowania. Dlatego nie byli w stanie zaakceptować faktu, że osoby, które zawodowo zajmując się edukacją i wychowaniem dzieci, nie wywiązują się ze swych obowiązków w sposób rzetelny.
Mamy wielką nadzieję, że nowy dyrektor będzie partnersko współpracował z rodzicami. Stworzy prawdziwą społeczność szkolną, w której wszyscy będą okazywać sobie szacunek, respektować prawa oraz poważnie traktować swoje obowiązki. Rodzice chcą, aby ich szkoła była nowoczesną placówką, opartą na rzeczywistej współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami. Gwarantują to przepisy oświatowe. Szkoły muszą zrozumieć, że rodzice są realnymi partnerami w realizacji wszystkich funkcji szkoły, a w szczególności dydaktycznej i wychowawczej. I tylko wspólne działanie może doprowadzić do sukcesu dzieci i szkoły, do której uczęszczają. Jak pokazali rodzice w SP 16, dzięki jedności i wytrwałości można osiągnąć każdy cel.

Dorota Pykiel

Przewodnicząca Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tony Halika w Warszawie

 

Rodzicom SP. nr 16 gratulujemy. Państwa sukces przywraca wiarę w możliwość skutecznego działania rodziców na rzecz szkoły własnych dzieci i całego systemu oświaty.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

Uprawnienia Rad Rodziców będą promowane!

7 sierpnia 2015

Z przyjemnością zawiadamiamy, że dzięki zaangażowaniu naszych przyjaciół, zostały rozpoczęte prace nad pierwszą w Polsce kampanią społeczną, poświęconą tematyce rodziców oraz rad rodziców w szkole. Jej kluczowym elementem będzie 30” spot reklamowy. Będzie informował, że warto aktywnie zaangażować się w sprawy szkoły swoich dzieci. W załączeniu fotorelacja z planu zdjęciowego. Gotowy spot już wkrótce!

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

71. rocznica Powstania Warszawskiego

31 lipca 2015

Drodzy Przyjaciele,

Jak co roku zatrzymajmy się na chwilę 1 sierpnia o godz.17.00 aby w chwili zadumy wrócić pamięcią do dni, w których nasi przodkowie pokazali, że „lepiej jest umierać stojąc, niż żyć na kolanach”

Dziś, gdy kwestionuje się wiele wartości, do których odwoływali się przez wieki Polacy budując swoją narodową tożsamość, trzeba o nich przypominać, trzeba wychowywać młode pokolenie w duchu nowoczesnego patriotyzmu nawiązującego do polskich tradycji.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Mówimy nie! szkole bez rodziców!

15 lipca 2015

Kiedy w 2007 roku (w okresie rządu premiera Jarosława Kaczyńskiego) Sejm RP uchwalił nowelizacje ustaw: o systemie oświaty i Karta Nauczyciela, wprowadzając do prawa oświatowego rozwiązania wyposażające rodziców i ich reprezentantów: rady rodziców w realną możliwość oddziaływania na szkoły własnych dzieci, środowiskom rodzicielskim skupionym wokół Fundacji „Rodzice Szkole” wydawało się, że nareszcie, po blisko 20-letniej batalii, zaczyna się uspołecznianie polskiej oświaty. Niestety, te oczekiwania szybko ostudziła minister Katarzyna Hall oraz jej następczynie: Krystyna Szumilas i Joanna Kluzik-Rostkowska. Wszystkie trzy panie ministry, co prawda niejednokrotnie deklarowały poparcie dla różnych działań rodziców, ale czas pokazał, że były to zabiegi czysto PR-owskie, za którymi nie szły żadne konkretne działania.

Skrajnym przypadkiem złej woli jest nieuregulowanie zasad gospodarki finansowej rad rodziców (mimo zgłoszonych przez Fundację „Rodzice Szkole” konkretnych propozycji w tym zakresie) i doprowadzenie do sytuacji, w której, wg opinii ministra finansów, ministra edukacji narodowej i szeregu orzeczeń sądów administracyjnych, pieniądze gromadzone przez rady rodziców nie są pieniędzmi rodziców, a ich dysponentem pozostaje dyrektor szkoły lub organ prowadzący (samorząd terytorialny)! To kuriozalne rozwiązanie, w pełni akceptowane przez obecną ekipę MEN, zasługuje na określenie: „skok na kasę społecznych funduszy”.

Kolejnym przykładem braku szacunku dla publicznych pieniędzy jest projekt: Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły, zrealizowany za 13 milionów złotych z wielkim rozmachem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Projekt ten przynosi minimalne skutki społeczne, a rojące się od błędów merytorycznych i prawnych materiały szkoleniowe nie tylko nie porządkują wiedzy rodziców, nauczycieli i uczniów, niezbędnej do ich współpracy, ale wprowadzają w życie szkół chaos i dezinformację.

O referendum w sprawie obniżenia wieku obowiązku szkolnego nie wspominam, ponieważ ten temat był w mediach wielokrotnie poruszany, a zlekceważenie przez rząd i większość parlamentarną ponad milion podpisów rodziców zasługuje tylko na jedno słowo: „hańba”.

Na zakończenie chciałbym wyraźnie podkreślić, że Fundacja „Rodzice Szkole” wielokrotnie dawała wyraz dobrej woli, proponując trzem kolejnym paniom minister współpracę i dyskusję na ważne dla polskiej oświaty tematy. Niestety bezskutecznie.

W tej sytuacji jedynie czego możemy w nowym roku szkolnym życzyć wszystkim uczestnikom życia szkolnego, to rządu, który całkowicie zmieni filozofię szkoły, będzie autentycznie promował działania obywatelskie i traktował miliony polskich rodziców jako partnerów w budowaniu nowoczesnego, wychodzącego naprzeciw wyzwaniom XXI wieku i oczekiwaniom mieszkańców naszego kraju, narodowego systemu edukacji.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Wielcy zapomniani

2 lipca 2015

Wakacje to dobry czas, aby oderwać się od doraźnych problemów, na chwilę zdystansować od polityki i przypomnieć tych którzy kształtowali duszę i serce narodu

Zaczynamy od wybitnego polskiego kompozytora Jana Nowakowskiego.

Redakcja

W 150.rocznicę śmierci Józefa Nowakowskiego

W Polsce o wielu kompozytorach przypomina się tylko z okazji okrągłych rocznic, ale o niektórych zapomina się w ogóle. Przede wszystkim chodzi o twórców muzyki XIX wieku. Poza największymi, z Chopinem na czele, którego otaczamy wielką czcią i miłością, zaniedbuje się całą rzeszę kompozytorów, wykonawców i pedagogów, którzy tworzyli kulturę muzyczną. Na wielu z nich nałożono etykietkę eklektyzmu, czy epigonizmu i to spowodowało, że nie docenia się ich roli społecznej i pielęgnowania narodowego dziedzictwa sztuki. Jednym z nich jest Józef Nowakowski, muzyk, kompozytor i ceniony pedagog. Był o 10 lat starszy od Chopina, który w korespondencji nazywał go „poczciwym Nowakiem”. Dopiero po 2000 r. zaczęto sięgać po jego utwory kameralne. Wprawdzie spora liczba jego kompozycji zaginęła, ale zachowało się jeszcze wiele „odprysków” jego twórczości i na przykład wykonanie Kwintetu fortepianowego na festiwalu „Chopin i jego Europa” dwa lata temu było zaskakującym odkryciem.

Nowakowski studiował u Józefa Elsnera w Szkole Głównej Muzyki, znał dobrze Chopina. Jego II Symfonia wykonana była na koncercie Chopina w Warszawie, przed jego wyjazdem z Polski. Widywał się z Chopinem także w Paryżu. Nowakowski dedykował mu 12 etiud fortepianowych. Napisał też Szkołę gry fortepianowej, wiele mazurków, polonezów, także utwory symfoniczne, koncert klarnetowy, utwory kameralne, nadto transkrypcje utworów Chopina.

I właśnie 27 sierpnia 2015 r. przypada 150. rocznica śmierci Józefa Nowakowskiego. Przed kilkoma laty jego zaniedbany grób na Powązkach odnalazł Pan Michał Domaszewicz, zajął się również poszukiwaniem jego utworów, ocalałych w nielicznych bibliotekach.

Jest naszą powinnością wykonanie - choćby z okazji rocznicy - utworów Nowakowskiego, przypomnienie tej postaci, zasłużonej dla kraju w okresie, kiedy Polska była wykreślona z mapy Europy, postaci zasłużonej dla kultury narodu.

Prof. dr hab. Irena Poniatowska

Koniec roku szkolnego - wakacje

19 czerwca 2015

Rodzicom, Nauczycielom,  Uczniom, Przyjaciołom i Sympatykom Fundacji „Rodzice Szkole” dziękujemy za bardzo owocną , pełną życzliwości dla naszego środowiska współpracę w roku szkolnym 2014/2015. Życzymy pięknych udanych wakacji, pełnych ciekawych przygód i wrażeń oraz  dni wypełnionych radością serca i ducha.

Zarząd i Rada Fundacji „Rodzice Szkole”

Najważniejsze kompetencje rady rodziców

19 czerwca 2015

Rady rodziców,

Dyrektorzy szkół,

Samorządy terytorialne

Szanowni Państwo,

z licznych listów i telefonów, kierowanych do Fundacji „Rodzice Szkole”, wyłania się obraz słabej znajomości wśród rad rodziców ich kompetencji wynikających z prawa oświatowego. Skutkuje to trudnościami w kontaktach z innymi organami szkoły (szczególnie z dyrektorami), organami prowadzącymi (samorządami terytorialnymi) i organami nadzoru pedagogicznego (kuratorami oświaty) . Uwzględniając powyższe rozpoczęliśmy szeroką akcję informacyjną na temat  najważniejszych kompetencji rady rodziców zamieszczając odpowiednie materiały na witrynach internetowych: www.radyrodzicow.pl w zakładce: Dla Rad  Rodziców oraz www.rodziceszkole.edu.pl w zakładce: Rada Rodziców.

Proponujemy ich rozpowszechnianie na Państwa stronach internetowych i prosimy o zainteresowanie nimi środowisk, z którymi utrzymujecie bezpośrednie kontakty.

Jeśli włączycie się w powyższe działania prosimy o powiadomienie nas o tym drogą mailową i wskazanie adresu strony, na której Najważniejsze kompetencje rady rodziców zostały umieszczone.

Z wyrazami szacunku
Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole"

więcej

Orły Piątki

17 czerwca 2015

Orły Piątki” – to tytuł programu, jaki po raz czwarty realizowała Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu. Zakłada on wyróżnienie najlepszych uczniów (na poziomie klas I – III i IV – VI) odznaczeniem „Orła Piątki” w kilkunastu kategoriach, dotyczących: pogłębiania wiedzy przedmiotowej, rozwijania talentów artystycznych i sportowych oraz zaangażowania w działalność społeczną. Bardo ciekawym elementem programu, nawiązującym do ceremonii filmowego Oscara, jest nominowanie w każdej kategorii kilku uczennic/uczniów, z których jedna/jeden otrzymuje piękny medal, a pozostali dyplomy.

15 czerwca br. miałem zaszczyt uczestniczyć w „Gali Orłów Piątki”, co było przeżyciem sprawiającym mi wiele przyjemności. Niezbyt często zdarza się w polskich szkołach uroczystość odbiegająca od sztampy tzw. „akademii ku czci”. W poznańskiej Piątce, dzięki pomysłodawczyni programu p. wicedyrektor Renaty Grzegorzewicz-Zielony, która z wielką kulturą i swadą prowadziła Galę, dzięki zaangażowaniu nauczycieli i rodziców oraz pełnych emocji reakcji uczniów, ten stereotyp został odrzucony. Widać było, że cała szkolna społeczność cieszy się i jest z programu dumna.

Dziękując wszystkim, którzy do tego sukcesu się przyczynili oraz dostarczyli uczestnikom Gali „Orłów Piątki” niezwykłych wzruszeń, chciałbym podkreślić rolę dyrektora szkoły p. Mirosławy Grzemba-Wojciechowskiej. Jest ona przykładem pedagoga rozumiejącego, że nowoczesnej, otwartej na wyzwania XXI wieku szkoły nie da się stworzyć bez autentycznej współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów. O tym, będąc m.in. Pełnomocnikiem Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w woj wielkopolskim, wielokrotnie na różnych szkoleniach dla dyrektorów szkół i nauczycieli mówiła, a organizując program „Orły Piątki” poświęcony niezwykłym uczniom kierowanej przez siebie placówki, kolejny raz wskazała drogę, jaką należy zmierzać celem budowania i poszerzania, niezbędnego dla rozwoju kraju, kapitału społecznego.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

PS 16 czerwca br. w zamieszczonym na witrynie Fundacji „Rodzice Szkole” tekście: Czy dobrze gospodarujemy funduszami z Unii Europejskiej? pisałem o rządowym projekcie Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.

Odpowiedź na pytanie, czy nie lepiej byłoby wykorzystać 13 000 000 złotych na wsparcie autentycznych działań obywatelskich podejmowanych w setkach szkół (takich, jak program „Orły Piątki”), zamiast wydawać je na działania pozorne, nie prowadzące do realnego uspołecznienia polskiej oświaty? – pozostawiam czytelnikom.

W. St.

Czy dobrze gospodarujemy funduszami z Unii Europejskiej?

16 czerwca 2015

15 czerwca br. odbyła się konferencja poświęcona podsumowaniu, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, projektu Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.

Fundacja „Rodzice Szkole” kilkakrotnie wyrażała nadzieję na jego pozytywne efekty, proporcjonalne do przeznaczonych na realizację środków finansowych, ale również zgłaszała szereg wątpliwości, co do ich  racjonalnego wykorzystania. Niestety, wiele wskazuje na spełnienie się scenariusza negatywnego i zmarnowanie, kolejny raz, szansy na realne zmiany w polskiej szkole. Pisze o tym Wojciech Starzyński w felietonie: Projekt – Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły - porażka czy sukces?, który polecamy szczególnej uwadze realizatorów i uczestników projektu.

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Projekt – „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” - porażka czy sukces?

Warunkami budowania kapitału społecznego na terenie szkoły są:

1. dobre prawo, regulujące relacje pomiędzy wszystkimi uczestnikami życia szkolnego oraz znajomość i przestrzeganie tego prawa przez środowiska ze sobą współpracujące,

2. szanowanie zasad wynikających z ogólnie przyjętych, odwołujących się do tradycji danego społeczeństwa, norm zachowania,

3. poczucie odpowiedzialności za wspólnotę, w ramach której rodzice, nauczyciele i uczniowie podejmują działania na rzecz dobra wspólnego.

Niestety, wspomniany w tytule projekt wymienionych kryteriów nie spełnia i mimo zaangażowania w jego realizację ok. 13.000.000 zł ( słownie: trzynaście milionów złotych) oczekiwanych rezultatów nie przyniesie, ponieważ:

1. Prawo określające relacje pomiędzy różnymi uczestnikami życia szkolnego jest w Polsce zdecydowanie niedoskonałe, a zgłaszane wielokrotnie przez środowiska aktywnych rad rodziców, skupionych wokół Fundacji „Rodzice Szkole”, propozycje jego nowelizacji, (łącznie z przedstawieniem konkretnych zapisów ustawowych), spotykają się od lat z niechęcią kolejnych ministrów edukacji narodowej i części parlamentarzystów. Brak jest również jakichkolwiek systemowych działań ze strony władz publicznych (ministra edukacji narodowej, samorządów terytorialnych, kuratorów oświaty i dyrektorów szkół), prowadzących do upowszechnienia i przestrzegania obowiązującego porządku prawnego.

Ta sytuacja skutkuje tym, że szkoły często zamiast stawać się kuźnią cnót obywatelskich opartych na szacunku i przestrzeganiu prawa, są miejscem, w którym jego znajomość (zarówno wśród nauczycieli, rodziców i uczniów, a nierzadko również wśród dyrektorów i urzędników administracji oświatowej) jest znikoma. Brak systemowego rozwiązania ww. problemów, za co pełną odpowiedzialność ponoszą kolejni ministrowie edukacji narodowej, jest głównym zagrożeniem dla sukcesu projektu.

Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.

2. O ile poprawność i skuteczność prawa można zweryfikować i zmierzyć, o tyle tradycja i dobry obyczaj nie podlegają standaryzacji, dlatego odwoływanie się do nich, aczkolwiek, przy budowaniu kapitału społecznego niezbędne, nie jest łatwe. Brak w projekcie nawiązania do takich chlubnych w naszej historii wydarzeń, jak np. założenie Akademii Zamoyskiej, powołanie Komisji Edukacji Narodowej, funkcjonowanie polskiego szkolnictwa w okresie zaborów i II wojny światowej oraz szeregu innych działań obywatelskich na rzecz narodowej edukacji jest jego kolejną słabością, utrudniającą uczestnikom dostrzeżenie sensu i potrzeby wspólnej pracy na polu polskiej oświaty.

3. W ciągu ostatniego 25-lecia, w Polsce poczucie odpowiedzialności za wspólnotę na poziomie lokalnym, regionalnym oraz ogólnokrajowym zdecydowanie spadło. Przyczyn tego jest wiele, ale do niewątpliwie najważniejszych należy zaliczyć brak polityki państwa w tym zakresie. Niestety miejscem, w którym te procesy są wyraźnie widoczne jest szkoła. Dążenie przez wiele lat do wyeliminowania z jej życia rodziców i pozbawienia ich wpływu na cały system oświaty (przypominam m.in. problem obniżenia wieku obowiązku szkolnego) dziś często skutkuje apatią i zniechęceniem do podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz szkół własnych dzieci, a w warstwach bardziej zamożnych zwróceniem się do płatnego szkolnictwa niepublicznego (coraz częściej zdecydowanie odchodzącego od formuły społecznej na rzecz szkół prywatnych – komercyjnych).

Uwagi końcowe

Starając się dostrzegać pewne dodatnie strony projektu trzeba uczciwie powiedzieć, że jego realizacja może opisany powyżej stan powoli zmieniać. Pewnie powstanie kilka lub kilkanaście publikacji (może nawet jakaś praca doktorska?), szereg realizatorów zarobi spore pieniądze, około tysiąca szkół otrzyma tytuł „Szkoła współpracy”(z którego niewiele będzie wynikać, ale który posłuży im do promowania się na rynku  edukacyjnym), a kilka tysięcy rodziców, nauczycieli i uczniów pogłębi swoje umiejętności w sprawach dotyczących wspólnej organizacji pikników, szkolnych zabaw, robienia kanapek, itp. Tylko czy o to nam chodzi i czy tą drogą zbudujemy niezbędny dla rozwoju kraju i polskiej oświaty kapitał społeczny oraz wydobędziemy się pod względem jego poziomu, w najbliższym dziesięcioleciu, z przedostatniego miejsca w Europie? Osobiście wątpię.

Wszystkim moim czytelnikom stawiam więc pytanie: czy bardzo znaczące środki publiczne (bo wbrew wypowiedziom niektórych polityków pieniądze z Unii Europejskiej, to nie jest darowizna od „bogatego wujka”)  zostały wykorzystane racjonalnie?

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Czy za wszystko musimy płacić?

15 czerwca 2015

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

koniec czerwca i początek września to okres, w którym dyrektorzy szkół i nauczyciele zwracają się do nas z propozycjami (a czasem nawet żądaniami) wniesienia opłat za różnego rodzaju usługi mające polepszyć samopoczucie naszych dzieci, zwiększyć ich bezpieczeństwo i zapewnić rodzicom szybszy dostęp do informacji na temat wyników nauczania.

Ponieważ o tych sprawach pisaliśmy niejednokrotnie dziś jedynie uczulam na:

1. proces wyboru firmy ubezpieczającej uczniów (a czasem w ramach tzw. ubezpieczenia zbiorowego – za pieniądze rodziców - również nauczycieli},

2. pobieranie opłat za dostęp do dziennika elektronicznego,

3. nieprawidłowości przy zamawianiu i opłacaniu okolicznościowych fotografii.

- o sprawach ubezpieczeń znajdą Państwo informację na naszej stronie internetowej w zakładce: Finanse rad rodziców - Ubezpieczenia ,

- o opłatach za dziennik elektroniczny pisałem 4 grudnia 2014 roku w felietonie : Czy rodzice muszą płacić za Librusa?,

- o opłatach za fotografie pisze p Katarzyna Styczyńska w felietonie Fotograf w szkole.

Oczywiście poruszone problemy nie dotyczą wszystkich opłat jakie ponoszą rodzice nie mając świadomości, że większość z nich jest dobrowolna, a niektóre sprzeczne z zasadą bezpłatności nauki w szkołach publicznych zapisaną w Art. 70 ust.2 Konstytucji RP.

Do tematu wrócimy na początku roku szkolnego, ale już dziś prosimy o przesyłanie do Fundacji „Rodzice Szkole” informacji o przypadkach „wymuszania” na rodzicach niezgodnych z prawem opłat.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

członek rady rodziców w Gimnazjum nr 13 w Warszawie

Fotograf w szkole

13 czerwca 2015

Końcówka roku szkolnego to czas, kiedy do szkoły zagląda fotograf. Zdjęcia grupowe klasy są pamiątką na całe życie, więc rodzice płaczą i płacą. Ceny takiego zdjęcia bywają różne - wahają się od 5 nawet do 16 zł za odbitkę w formacie 15 x 21 cm. Skąd taka różnica? Okazuje się, że praktyką firm fotograficznych bywa inkasowanie wyższej stawki od rodzica, celem pokrycia kosztów dodatkowych, tj.:
• prowizja dla nauczycieli za dystrybucję zdjęć wśród dzieci (zazwyczaj około 10% od obrotu, tutaj rodzi się pytanie czy fotograf podpisuje z nauczycielami umowę na świadczenie takiej usługi i czy jest to dochód podlegający opodatkowaniu?);
• prowizja dla Rady Rodziców - czy mieści się to w granicach przepisów, które definiują składki rodziców jako „dobrowolne”?;
• prowizja dla „szkoły” - pytanie w jakiej formie i dla kogo de facto? czy „szkoła” może takie darowizny przyjmować? w jakiej formie?

Zachęcamy rady rodziców do aktywnego uczestniczenia w procedurze wyboru firmy fotograficznej w ich szkole. Nie wykluczone, że zdjęcia będą dużo lepszej jakości, ale za to w niższej cenie.

Katarzyna Styczyńska

Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole

Profesor Maria Mendel członkiem Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty

9 czerwca 2015

Z wielką radością informujemy że na wniosek Fundacji „Rodzice Szkole” Pani prof. dr hab. Maria Mendel , członek Rady naszej Fundacji, decyzją Ministra Edukacji Narodowej, została powołana w skład Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

Pani Profesor gorąco gratulujemy i życzymy dużo satysfakcji z pracy w Kapitule .

Rada i Zarząd

Fundacji „”Rodzice Szkole”

W Sejmie o odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli

7 czerwca 2015

W dniu 27.05.2015 roku Fundacja „Rodzice Szkole” uczestniczyła w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, poświęconej praktycznemu funkcjonowaniu regulacji prawnych, normujących odpowiedzialność  dyscyplinarną nauczycieli.

Obecny na posiedzeniu Wiceminister Tadeusz Sławecki wskazał na najczęstsze przyczyny ukarania nauczycieli przez komisje dyscyplinarne, tj.:

 • naruszenie godności osobistej ucznia;
 • naruszenie nietykalności cielesnej ucznia;
 • brak nadzoru nad uczniami;
 • przebywanie pod wpływem alkoholu w pracy;
 • niewłaściwe korzystanie z urlopu dla podratowania zdrowia oraz ze zwolnień lekarskich.

Z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka, rozpoczęte zostały prace nad nowelizacją przepisów w powyższym zakresie. Zostało wskazanych wiele ważnych z punktu widzenia rodziców propozycji. Na szczególną uwagę zasługują:

 1. przyznanie rodzicom poszkodowanego ucznia uprawnień strony w sprawach dotyczących naruszenia praw i dobra dziecka,
 2. umożliwienie rodzicom udziału w pracach komisji dyscyplinarnych w sytuacjach, gdy chodzi o naruszenie praw i dobra ich  dziecka.

Niestety, z uwagi na kalendarz wyborczy, podjęcie w tym zakresie prac nad nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela będzie możliwe nie wcześniej niż w kolejnej kadencji Sejmu.

 

Katarzyna Styczyńska

Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Kurs na instruktora spółdzielni uczniowskich

2 czerwca 2015

Szanowni Państwo,

jedną z najskuteczniejszych form rozwijania wśród młodego pokolenia postaw przedsiębiorczości są spółdzielnie uczniowskie. Fundacja Rodzice Szkole” zachęca nauczycieli (opiekunów spółdzielni uczniowskich i samorządów uczniowskich), zainteresowanych powyższą tematyką, do udziału w bezpłatnym kursie na instruktora spółdzielni uczniowskich realizowanym w dniach 7 – 10 lipca przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy oraz Fundację Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej i Gminę Raciechowice.

Z wyrazami szacunku

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Uwaga:

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 10 czerwca br.

Zaproszenie (pdf)

Formularz zgłoszeniowy (doc)

Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

27 maja 2015

W dniu 27 maja odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Społecznego Komitetu Doradczego (SKD) przy rządowym projekcie: Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.

W trakcie ożywionej dyskusji, poruszono kilka wątków na które chciałbym zwrócić uwagę:

1. Autorzy i realizatorzy projektu wiążą bardzo duże nadzieje związane z jego długoletnimi efektami mającymi doprowadzić, w perspektywie 5-10 lat, do zbudowaniu w większości polskich szkół realnej współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego. Osobiście mam wiele wątpliwości, którym niejednokrotnie dawałem wyraz, czy program Szkoła współpracy... do tego się przyczyni, czy nie zdominuje go wspólne organizowanie pikników, imprez szkolnych i robienie przysłowiowych kanapek? Jednocześnie chciałbym wierzyć w jego sukces, który będzie sukcesem polskiej oświaty i ciągle daję twórcom pewien kredyt zaufania .

2. Realizatorzy projektu- Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- przygotowali poradniki dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Niestety objętość każdego z nich (ok. 150 stron) będzie, wg zgodnej opinii wszystkich członków SKD, zniechęcała adresatów do lektury. Postulowano więc radykalne ich „odchudzenie” i znalezienie bardziej nowoczesnych, niż książki i e-booki, form przekazu treści ważnych dla osiągnięcia założonych celów.

Za istotny mankament uważam brak odrębnego poradnika dla dyrektora szkoły, którego rola w budowaniu płaszczyzny współpracy jest nie do przecenienia i zdecydowanie wykracza poza rolę zwykłego nauczyciela.

3. Zaproponowano kilka zmian w ustawie o systemie oświaty i ustawie Karta Nauczyciela, zgłaszanych wcześniej przez Fundację „Rodzice Szkole”, co stwarza nadzieję na wprowadzenie ich do prawa oświatowego. Należy jednocześnie mieć świadomość, że rekomendowane rozwiązania nie wyczerpują propozycji naszej Fundacji, których uwzględnienie jest niezbędnym elementem autentycznego włączenia rodziców i ich reprezentantów rad rodziców w życie szkół własnych dzieci.

Z niecierpliwością czekam na weryfikację tych kilku krytycznych uwag, wyrażonych przeze mnie na spotkaniu SKD i przedstawionych w powyższym tekście, która nastąpi 15.czerwca br., w trakcie całościowego podsumowania projektu.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Fundacja Rodzice Szkole domaga się nowelizacji prawa oświatowego

27 maja 2015

W dniu 26 maja br. Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” przesłał do wszystkich Klubów Parlamentarnych list, w którym zaapelował o podjęcie, jeszcze w obecnej kadencji Sejmu, prac nad nowelizacją prawa oświatowego w zakresie, o którym pisaliśmy w komunikacie z dnia 11 maja br.

Deklarując przekazanie konkretnych propozycji nowelizacji ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela, do dyspozycji zainteresowanych środowisk politycznych będziemy traktować ich reakcję jako sprawdzian autentycznej, a nie deklaratywnej, woli upodmiotowienia rodziców w szkołach własnych dzieci

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

List do Prezydenta elekta RP

25 maja 2015

Zamieszczamy list przesłany przez Fundację „Rodzice Szkole” do Prezydenta elekta Rzeczypospolitej Polskiej p. Andrzeja Dudy

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Warszawa 2015-05-25

Pan

Andrzej Duda

Prezydent elekt

Rzeczypospolitej Polskiej

 

Szanowny Panie Prezydencie,

gratulujemy zwycięstwa i wyrażamy nadzieję, że jednym z priorytetów w Pana działalności będą sprawy edukacji narodowej. Za bardzo potrzebne i pilne uważamy zorganizowanie ogólnopolskiej debaty poświęconej temu obszarowi życia publicznego. Takiej debaty w Polsce brakuje, co ostatnio skutkowało podejmowaniem przez polityków arbitralnych decyzji, często nieakceptowanych przez rodziców, nauczycieli i uczniów.

Fundacja „Rodzice Szkole” deklaruje wolę współpracy z Kancelarią Prezydenta RP we wszystkich sprawach dotyczących polskiej szkoły oraz aktywny udział w organizowaniu wspomnianej debaty i przygotowywaniu niezbędnych nowelizacji prawa oświatowego.

Łączymy wyrazy szacunku

Barbara Robakiewicz - Przewodnicząca Rady       Wojciech Starzyński - Prezes Zarządu

Fundacji "Rodzice Szkole"

Zerwać z paternalizmem

24 maja 2015

Zerwać z paternalizmem. - to tytuł artykułu Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego, którego obszerne fragmenty, wyraźnie wpisujące się w program i działania Fundacji „Rodzice Szkole”, przytaczam.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

„Nieufność wobec obywateli i obawa przed rozszerzeniem ich praw politycznych jest jedną z zasadniczych wad polityki w Polsce. Nie tak dawno temu koalicja PO-PSL już w pierwszym czytaniu odrzuciła obywatelski projekt ustawy dającej rodzicom prawo decyzji o wieku szkolnym. To najmocniejsza w ostatnim czasie manifestacja paternalizmu i lekceważenia praw obywatelskich.

Nie był to jednak wypadek przy pracy. Paternalizm ma w III RP długą tradycję.[...] Elity polityczne postrzegają obywateli przeważnie jako nieproszonych gości, którzy zakłócają proces rządzenia.

[...] referendum z inicjatywy obywateli jest instytucją martwą, od chwili obowiązywania konstytucji nigdy nie było zastosowane. Podobnie obywatelska inicjatywa ustawodawcza trafia najpierw na szereg przeszkód administracyjnych, a potem bez względu na skalę poparcia, może zostać odrzucona zanim podjęte zostaną prace merytoryczne.

[...]mobilizacja opinii publicznej może wpłynąć dodatnio na jakość rządzenia. Instytucje demokracji bezpośredniej działają podwójnie. Z jednej strony wprowadzają na agendę sprawy sporne i trudne, z drugiej mają moc prewencyjną. Sama możliwość ich zastosowania mobilizuje rządzących, ogranicza rażące błędy i podnosi jakość rządzenia.

Zamrożenie demokracji bezpośredniej demobilizuje społeczeństwo, zniechęca do aktywności i osłabia więź obywateli z państwem. Wskaźniki partycypacji politycznej w Polsce odbiegają na niekorzyść nie tylko w stosunku do krajów Europy Zachodniej, ale są wyraźnie niższe od państw naszego regionu.[...]. Również wskaźniki zaufania wobec polityków stale maleją.

Sfera publiczna postrzegana jest przez coraz większą część Polaków jako oderwana od codziennej rzeczywistości, a tocząca się w mediach debata sprowadzająca się zazwyczaj do tego, co i jakim językiem powiedział jeden poseł do innego, oglądana jest jak igrzyska czy serial telewizyjny. Tak przeżywane życie publiczne służy jedynie kanalizowaniu emocji mniejszości, pozostawiając coraz więcej obywateli obojętnymi.

[...] bez przebudzenia postaw obywatelskich gruntowna zmiana w Polsce nie będzie możliwa.. Reforma konstytucyjna powinna zacząć się od urealnienia referendum. [...] głosowanie powszechne w przypadku poparcia inicjatywy przez milion obywateli powinno być zarządzane obligatoryjnie.[...] Ponadto konieczne jest zniesienie progu frekwencji dla wiążącego charakteru referendum chodzi o zapewnienie realnej debaty i konieczność mobilizacji różnych stron, a nie systemowej demobilizacji w celu obniżenia frekwencji, co jest praktycznie najłatwiejszym sposobem na odrzucenie propozycji składanych przez obywateli.

[...] Obywatele powinni mieć także prawo do zainicjowania zmiany Konstytucji. [...] grupa co najmniej miliona obywateli miałaby możliwość zgłosić projekt zmian w Konstytucji i wszcząć pracę nad nim na takich samych prawach, jakimi dysponuje dziś prezydent, grupa posłów i Senat. Konstytucja jest aktem wyjątkowym, jej uchwalenie jest szczególnym wyrazem suwerenności narodu. Trudno więc zgodzić się, by z prawa do inicjowania zmian w ustawie zasadniczej wykluczeni byli sami obywatele.

Jednocześnie potrzeba ożywienia demokracji lokalnej.. [...] Trzeba otworzyć przestrzeń dla ruchów miejskich i wszelkich oddolnych inicjatyw, które wyrażają zainteresowanie sprawami publicznymi. Lokalna opinia publiczna i społeczeństwo obywatelskie powinny mieć do dyspozycji lepsze narzędzia, które równoważyć mogą niezwykle silną pozycję wybieranych bezpośrednio wójtów, burmistrzów i prezydentów. [...] potrzebne jest wzmocnienie instytucji referendum lokalnego i wprowadzenie w realnej formie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. [...] referendum w kwestiach istotnych dla ogółu mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego powinno być zarządzane obligatoryjnie jeśli wniosek zostanie poparty przez 10% wyborców w gminie lub powiecie i 5% wyborców w województwie. Wynik głosowania powszechnego nad odwołaniem organu jednostki samorządu terytorialnego (np. prezydenta miasta, burmistrza lub wójta gminy) powinien być ważny bez względu na frekwencję. Spowoduje to, że najłatwiejszą metodą na uniknięcie porażki przez aktualne władze nie będzie nawoływanie do bojkotu referendum, wręcz przeciwnie – broniący się przed odwołaniem prezydent czy wójt będzie musiał przekonać większość do zagłosowania za swoim pozostaniem.

[...] społeczności lokalne muszą uzyskać również narzędzia do pozytywnego działania, jak autentyczne konsultacje społeczne, udział lokalnych organizacji w podejmowaniu decyzji, rozszerzenie zakresu budżetów partycypacyjnych, a wreszcie obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. W tym ostatnim przypadku szczególną uwagę należy poświęcić zniesieniu barier administracyjno-biurokratycznych oraz uniemożliwieniu urzędnikom utrącania niewygodnych dla nich projektów przy wykorzystaniu naturalnych, szczególnie w mniejszych gminach, przewag jak dostęp do radcy prawnego.

Stawka na aktywną opinię publiczną wymaga także nowego spojrzenia na instytucje kontroli parlamentarnej. [...] taki sens ma wysłuchanie publiczne, które powinno być stosowane zawsze, gdy projekt ustawy dotyczy kwestii o istotnym znaczeniu dla obywateli. Instytucja ta powinna być wykorzystywana o wiele częściej niż dotąd..[...]

[...] odważna reforma konstytucyjna musi rozszerzać prawa polityczne obywateli. Nie jest to postulat politycznego idealizmu [...]. Wręcz przeciwnie, [...] zerwanie ze szkodliwym paternalizmem podniesie jakość polityki.”

Bezpieczna i przyjazna szkoła- rządowy program na lata 2014-2016

22 maja 2015

Odbywające się w dniu 13 maja br. posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży było poświęcone przedstawieniu przez MEN informacji o realizacji w latach 2014-2015 programu: Bezpieczna i przyjazna szkoła oraz planowanym działaniom do roku 2016.

Na szczególną uwagę zasługuje płomienne wystąpienie inspektora Komendy Głównej Policji pana Grzegorza Jacha, który jest autorem oraz liderem prowadzonego przez Komendę programu PaT (Profilaktyka a Ty / Edukacja). W swojej prezentacji dotknął najważniejszych kwestii wychowawczych. Zwrócił uwagę głównie na zagrożenia ze strony Internetu, którego niebezpieczeństwo wynika z braku kontroli ze strony opiekunów. Podkreślał, że w tej sytuacji szczególnie istotny jest rzeczywisty kontakt rodzica z dzieckiem. Według przeprowadzonych w ramach programu badań wynika, że 60% dzieci deklaruje, iż rodzice w ogóle z nimi nie rozmawiają, a 40% dzieci z własnymi problemami zwraca się najpierw do rówieśnika. Pokazywał przykłady prowadzonych działań dla młodzieży oraz rodziców.

W opinii wszystkich uczestników spotkania, program Bezpieczna i przyjazna szkołaprzynosi wymierne efekty i należy go kontynuowa. Nie tylko w perspektywie roku 2016, ale traktowa jako stały element polityki oświatowej państwa.

Występując, w imieniu Fundacji Rodzice Szkole, wspólnie z p. Wojciechem Starzyńskim podkreśliliśmy, że zarówno poprawa bezpieczeństwa w szkołach jak i sukces samego programu, w znacznej mierze zależą od aktywnych postaw rodziców. Kluczowe jest, aby ich zaangażowanie napotykało na rzeczywiste wsparcie ze strony dyrektorów szkół oraz nauczycieli

Katarzyna Styczyńska

Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Rady rodziców upominają się o swoje prawa

11 maja 2015

Nawiązując do Strategii Fundacji „Rodzice Szkole” na lata 2015 – 2020 oraz licznych informacji od rad rodziców przygotowaliśmy pakiet niezbędnych zmian ustawowych pozwalających radom rodziców na bardziej skuteczne działania na terenie szkół własnych dzieci i zapobiegających ograniczaniu prawa do gospodarowania zgromadzonymi przez nie środkami finansowymi.. Prezentowane poniżej główne założenia do nowelizacji prawa oświatowego zostały przez Katarzynę Styczyńską i Wojciecha Starzyńskiego przedstawione w dniu 7 maja br. pani Urszuli Augustyn, sekretarzowi stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i pełnomocnikowi Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach oraz przekazane do p. minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej i posłów sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży wraz z wnioskiem o podjęcie prac nad wprowadzeniem proponowanych rozwiązań do prawa oświatowego w obecnej kadencji Sejmu.

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”


Informacja o zmianach w prawie oświatowym proponowanych przez Fundację „Rodzice Szkole”

 

Kilkuletni okres obowiązywania, wprowadzonych do ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela w roku 2007, regulacji dotyczących praw rad rodziców wykazał szereg niedoskonałości utrudniających, a czasem wręcz uniemożliwiających prowadzenie przez te organy szkoły działalności zgodnej z intencjami ustawodawcy.

Uwzględniając powyższe Fundacja „Rodzice Szkole” przygotowała, popierane przez aktywne środowiska rodziców i dyrektorów szkół, projekty nowelizacji prawa oświatowego w zakresie zasad funkcjonowania rad rodziców, które stanowią jednocześnie podstawę do kompleksowych zmian przepisów rozdziału 4 ustawy o systemie oświaty: Społeczne organy w systemie oświaty

Dotyczą one:

1. wyposażenia rady rodziców w możliwość:

 • posiadania NIP-u,

 • posiadania własnego rachunku bankowego,

 • zawierania umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło) lub zatrudniania pracowników w formie umowy o pracę,

 • dokonywania zakupów towarów i usług służących wspieraniu działalności statutowej szkoły.

2. wprowadzenia przepisów umożliwiających Radzie Ministrów, jednostkom samorządu terytorialnego, kuratorom oświaty oraz publicznym ośrodkom doskonalenia nauczycieli tworzenie programów związanych ze szkoleniem rodziców i rad rodziców, finansowanych ze środków budżetowych.

3. wprowadzenia przepisów wyposażających rady rodziców w uprawnienia adekwatne do uprawnień rad szkół, rad pedagogicznych i samorządów uczniowskich.

4. wprowadzenia przepisów określających, że w skład rady szkoły wchodzą w równej liczbie:

 • przedstawiciele rady pedagogicznej;

 • przedstawiciele rady rodziców;

 • przedstawiciele samorządu uczniowskiego

oraz przepisów ograniczających możliwość gromadzenia przez radę szkoły, kosztem rady rodziców, funduszy przeznaczanych na wspieranie działalności statutowej szkoły.

5. wprowadzenia przepisów wskazujących, że program wychowawczy szkoły powinien być oparty na wspólnym dla środowiska szkolnego systemie wartości, a w jego realizacji uczestniczą nauczyciele, rodzice, uczniowie, organy prowadzące oraz organizacje pozarządowe i inne instytucje współpracujące ze szkołą.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Warszawa 2015-05-07

Ochocka oświata - liderem warszawskiej edukacji

4 maja 2015

Z inicjatywy zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy p. Grzegorza Wysockiego w dniach 27 i 29 kwietnia br. odbyły się dwie konferencje przygotowane i przeprowadzone przez Fundację „Rodzice Szkole”.

Na pierwszej - Rada rodziców ważny uczestnik życia szkoły - Wojciech Starzyński przedstawił reprezentantom rad rodziców ich prawa i obowiązki na terenie szkoły wynikające z aktualnych regulacji prawnych, a pani Katarzyna Styczyńska, w bardzo interesującej prezentacji, wskazała na najważniejsze działania jakie powinna podjąć rada rodziców przygotowując, zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, program wychowawczy szkoły.

Na drugiej - Dyrektor Szkoły najważniejszym partnerem rady rodziców - rozmawiano o roli dyrektora jako lidera lokalnego środowiska oświatowego, od którego w znacznej mierze zależy dobra współpraca wszystkich uczestników życia szkolnego, szczególnie autentyczne upodmiotowienie rodziców i ich reprezentantów rad rodziców w szkole własnych dzieci.

Obie konferencje charakteryzowała ożywiona dyskusja, a uczestniczący w nich rodzice i dyrektorzy szkół nie stronili od wyrażania zdecydowanych - czasem bardzo kontrowersyjnych- opinii i stanowisk, co uważamy za wielką wartość tych spotkań.

Mamy nadzieję, że zaproszenie przez Wojciecha Starzyńskiego do dalszej debaty i deklaracja publikowania nadsyłanych opinii na witrynie Fundacji „Rodzice Szkole” oraz wykorzystywania ich w pracach nad nowelizacją prawa oświatowego, staną się kolejnym etapem uspołeczniania ochockich szkół.

Maria Szpilowska

Wiceprezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Nowe wyzwania - Strategia Fundacji „Rodzice Szkole”

28 kwietnia 2015

W dniu 17 kwietnia br.,  na posiedzeniu Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”,. rozmawialiśmy o pracach jakie należy podjąć w najbliższych latach celem zdynamizowania działalności rad rodziców i przyspieszenia uspołecznienia polskiej szkoły. W wyniku  ożywionej i bardzo interesującej dyskusji prowadzonej z udziałem: p. Barbary Robakiewicz-Przewodniczącej Rady Fundacji, p. Grażyny Kornet - Konsultanta Zarządu Fundacji, p. Katarzyny Styczyńskiej Pełnomocnik Zarządu Fundacji   w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i p Krzysztofa Zuby- Rzecznika Prasowego Fundacji powstała Strategia Fundacji „Rodzice Szkole” na lata 2015–2020, którą prezentujemy z prośbą o jak najszersze jej rozpowszechnianie.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Strategia Fundacji „Rodzice Szkole” na lata 2015–2020

Cel główny w perspektywie roku 2020

Doprowadzenie do stanu, w którym w roku 2020 we wszystkich szkołach i przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego będą funkcjonowały rady rodziców powołane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, wyposażone w wiedzę dotyczącą ich ustawowych praw i obowiązków oraz potrafiące korzystać z należnych im praw.

Dodatkowym celem jest równoległe przygotowanie do współpracy z radami rodziców dyrektorów szkół i odpowiedzialnych za oświatę pracowników samorządów terytorialnych oraz wyraźne uświadomienie im konieczności przestrzegania i kontrolowania na terenie szkoły obowiązującego w tym zakresie prawa.

 

Działania prowadzące do osiągnięcia powyższych celów:

1. Przeprowadzenie w roku 2015 ogólnopolskiej akcji marketingowej, skierowanej głównie do rodziców (ale również do dyrektorów szkół i samorządów terytorialnych), promującej wiedzę nt. praw i obowiązków rad  rodziców. Powyższe działania będą kontynuowane w latach 2016–2020.

2. Doprowadzenie  w latach 2015–2016 do nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie:

 • podejmowania przez rady rodziców określonych czynności prawnych
 • gospodarki  finansowej rad rodziców.

3. Doprowadzenie w latach 2015-2020  do przyjęcia przez Parlament RP rozwiązań  gwarantujących rodzicom i ich reprezentantom radom rodziców uczestnictwo w tworzeniu zasad finansowania oświaty.

4. Przeprowadzenie w latach 2015–2020 we wszystkich powiatach konferencji i szkoleń:

a) dla rad rodziców: Rada rodziców – ważny uczestnik życia  szkoły;

b) dla dyrektorów szkół: Dyrektor szkoły najważniejszym partnerem rady rodziców.

5. Tworzenie porozumień rad rodziców na poziomie powiatów (ewentualnie regionów).  Należy dążyć, aby do roku 2020 w każdym powiecie takie porozumienie powstało.

 

6.  Zorganizowanie w roku 2020 ogólnopolskiej konferencji powiatowych porozumień rad rodziców celem wypracowania przez uczestników strategii działań na lata 2020–2030.

1 % dla Fundacji „Rodzice Szkole”

13 kwietnia 2015

Jeśli jeszcze nie dokonaliście Państwo rozliczenia podatkowego za rok 2014, chcielibyśmy namówić Was na wsparcie naszej fundacji i wpisanie do rocznego rozliczenia podatkowego PIT numeru:

KRS: 0000268115

Dlaczego warto?

Fundacja „Rodzice Szkole”:

- aktywnie i autentycznie pomaga rodzicom w budowie lepszej szkoły dla ich dzieci;

- uczestniczy w tworzeniu nowoczesnego systemu edukacji,

- wspiera działania na rzecz współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego,

- realizuje programy edukacyjne dla rodziców, nauczycieli i uczniów,

- prowadzi Punkt Konsultacyjny i szkolenia dla rodziców, rad rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli i samorządów uczniowskich, krzewiąc wiedzę na temat ich praw i obowiązków wynikających z regulacji prawnych..

Z góry dziękując, w imieniu swoim oraz wspieranych rodziców, łączymy wyrazy szacunku,
Rada i Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

Chrystus zmartwychwstał

1 kwietnia 2015

...chodź ze mną zbawiać świat

w XXI wiek...Drodzy Przyjaciele

Niech Zmartwychwstały Chrystus zsyła na Was łaski i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego domu

Rada i Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

W Sejmie o E- podręcznikach

19 marca 2015

10 marca br. odbyło się w Sejmie wspólne posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, poświęcone realizacji projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”.

Celem głównym projektu jest opracowanie i udostępnienie na platformie edukacyjnej bezpłatnych e-podręczników do 14 przedmiotów i uzupełniających je zasobów edukacyjnych. Zespół Ośrodka Rozwoju Edukacji, będący liderem projektu, wraz z panią wiceminister Joanną Berdzik, zaprezentowali poszczególne elementy platformy informując, że wersja ostateczna e-podręcznika będzie gotowa do końca sierpnia 2015 r. Zespół ORE zachęcał do zapoznania się z wersją testową, dostępną pod adresem www.epodreczniki.pl.

E-podręczniki wniosą nową jakość do polskiej edukacji, pytanie tylko kiedy? Jako przedstawiciel Fundacji „Rodzice Szkole” zapytałam panią Minister, jaki jest horyzont czasowy osiągnięcia deklarowanego progu 40% zasięgu wśród uczniów oraz nauczycieli i czy Ministerstwo Edukacji podejmie kroki mające na celu zachęcanie środowisk nauczycielskich do aktywnego korzystania z tej platformy. W odpowiedzi uzyskałam informację, że korzystanie z e-podręcznika będzie zupełnie dobrowolne, a w planach jest przeszkolenie 1000 nauczycieli (spośród 650 000).


Katarzyna Styczyńska
Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”
w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Dyrektor Szkoły najważniejszym partnerem rady rodziców

18 marca 2015

W dniu 16. marca br. odbyło się spotkanieprzedstawicieli Fundacji „Rodzice Szkole”  z dyrektorami szkół Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Na kilka elementów bardzo ciekawej , momentami dosyć burzliwej dyskusji - dotyczącej praw i obowiązków rad rodziców i zasad tworzenia programu wychowawczego szkoły oraz roli jaką w aktywizacji rodziców i budowania płaszczyzny   współpracy rad rodziców z innymi organami szkoły mogą odegrać dyrektorzy szkół - warto zwrócić uwagę.
1. znaczna część  dyrektorów uważa za nieracjonalny tryb  wyborów do rad oddziałowych nie
przyjmując do wiadomości argumentów przedstawianych przez naszą Fundację, że zasadą
demokracji powinno być dokonywanie wszystkich wyborów personalnych w trybie tajnym.
2. wiele wątpliwości budzi prawo rodziców (rady rodziców) do opiniowania pracy
nauczycieli i  dyrektora szkoły
3. za kontrowersyjną uznano propozycję - przedstawioną przez p. Katarzynę Styczyńską,
Pełnomocnika Zarządu Fundacji Rodzice Szkole” w Dzielnicy Śródmieście m. st.
Warszawy-, aby  program wychowawczy szkoły oprzeć na wspólnym dla środowiska
szkolnego systemie wartości
4. dyrektorzy jednogłośnie poparli ( z czego bardzo się cieszymy) proponowane
przez Fundację „Rodzice Szkole” rozwiązania dotyczące gospodarki finansowej rad
rodziców umożliwiające ww. organom szkoły:
- posiadanie NIP
- posiadanie własnych rachunków bankowych,
- nawiązywanie stosunków pracy w formie umów o dzieło, umów zleceń i umów o pracę,
- dokonywanie zakupów towarów i usług służących wspieraniu działalności statutowej
szkoły.
Przedstawione opinie -  często z punktu widzenia  Fundacji „Rodzice Szkole” kontrowersyjne (np. propozycja rezygnacji rady rodziców z prawa do oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły oraz przyjęcie zasady, że priorytetem przy uchwalaniu programu wychowawczego szkoły powinny być założenia polityki oświatowej państwa , a nie stanowisko rodziców, jako  pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci) -  wskazują, kolejny raz, na potrzebę organizowania tego typu spotkań i jak najszerszej  dyskusji w środowisku szkolnym, z udziałem wszystkich jego przedstawicieli.


Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Nowa jakość w warszawskiej oświacie?

9 marca 2015

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy, z inicjatywy Fundacji „Rodzice Szkole”, w Warszawie ma miejsce szereg wydarzeń związanych z budowaniem szerokiej płaszczyzny współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego:

1. w dniu 26 lutego br. w dzielnicy Ochota odbyło się spotkanie przedstawicieli rad rodziców ochockich szkół i przedszkoli z zastępcą burmistrza p. Grzegorzem Wysockim, w którym z ramienia naszej Fundacji uczestniczyli: p. Katarzyna Styczyńska i p. Wojciech Starzyński.

W wyniku decyzji podjętej przez władze Dzielnicy wszystkie rady rodziców i dyrektorzy szkół otrzymali poradnik „Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy”. Ustalono również, że jeszcze w bieżącym roku szkolnym odbędą się dwie konferencje prowadzone przez Fundację „Rodzice Szkole”:

a) dla rad rodziców: Rada rodziców ważny uczestnik życia szkoły,

b) dla dyrektorów szkół: Dyrektor Szkoły najważniejszym partnerem rady rodziców.

Zorganizowaniem podobnych konferencji są również zainteresowane władze Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy,

2. w dniu 2 marca p. Elżbieta Kamińska –Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy została członkiem Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Ursynowa.

Gratulujemy,

3. w dniu 16 marca odbędzie się , prowadzona przez Fundację „Rodzice Szkole” konferencja dla dyrektorów szkół Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy pt. Dyrektor Szkoły najważniejszym partnerem rady rodziców.

Mamy nadzieję, że w/w. działania warszawskich samorządów dzielnicowych, odpowiadające na propozycje Fundacji „Rodzice Szkole”, otwierają nowy etap w stołecznej oświacie prowadzący do jej uspołecznienia i zagwarantowania rodzicom realnego wpływu na szkoły własnych dzieci

 

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Katarzyna Styczyńska – Pełnomocnikiem Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

9 marca 2015

Z przyjemnością informuję, że Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” powołał Pełnomocnika w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Została nim p. Katarzyna Styczyńska, od kilku miesięcy aktywnie zabiegająca, (przy wsparciu naszej Fundacji), o rozwiązania szeregu problemów w warszawskiej Szkole Podstawowej nr 75.

Cieszymy się, liczba zaangażowanych rodziców nawiązujących bezpośrednią współpracę z Fundacją „Rodzice Szkole” stale powiększa się. Pani Katarzynie gratulujemy i liczymy na zdynamizowanie przez Nią procesów prowadzących do poprawy śródmiejskiej oświaty.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Żołnierze Wyklęci – Żołnierze Niezłomni

27 lutego 2015

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” - poświęcony członkom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia lat 1944 -1963.

W tym dniu wspominamy Polaków, którzy - nie godząc się z sowiecką okupacją ziem Rzeczypospolitej oraz nawiązując do tradycji zbrojnej walki: konfederatów barskich, uczestników powstań: kościuszkowskiego, listopadowego, styczniowego i warszawskiego – byli w bestialski sposób mordowani przez polskich i rosyjskich komunistów.

Prezentując trzy sylwetki, zapomnianych przez ponad pół wieku, bohaterów zachęcamy wszystkich, dla których polska tradycja niepodległościowa jest ważnym elementem budowania tożsamości narodowej, a szczególnie uczniów szkół, do trwałej pamięci o tych, którzy uważali, że: lepiej umrzeć stojąc niż żyć na kolanach.

Barbara Robakiewicz                                                 Wojciech Starzyński

Przewodnicząca Rady                                                    Prezes Zarządu

Fundacji „Rodzice Szkole”

Kadra 5 Brygady Wileńskiej AK, rok 1945. Stoją od lewej: ppor.cz.w. Henryk Wieliczko "Lufa", zamordowany 14 marca 1949 r. na Zamku Llubelskim, por. Marian Pluciński "Mścisław", zamordowany 28 czerwca 1946 r. w białostockim więzieniu, mjr Zygmunt Szendzielarz "Łupaszka", zamordowany 8 lutego 1951 r. na Mokotowie, wachm. Jerzy Lejkowski "Szpagat", ppor. Zdzisław Badocha "Żelazny", poległ w walce z UB 26 czerwca 1946 r. w Czerninie koło Sztumu.

 

Biogramy: (pobierz)

Danuta Siedzikówna ps. "Inka"

Jan Hryncewicz ps. „Bogdan”

Jan Tabortowski ps. „Bruzda”


Więcej

Spotkanie w warszawskiej Szkole Podstawowej nr 97

22 lutego 2015

Na zaproszenie rady rodziców SP nr 97 w Warszawie Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” spotkał się 11 lutego br. z członkami w/w rady i dyrektorem szkoły. Tematem ożywionej, a momentami nawet bardzo ostrej dyskusji było odniesienie się do działalności kolejnych rad rodziców w ubiegłych latach oraz związane z tym napięcia towarzyszące konstytuowaniu się rady rodziców w roku szkolnym 2014/2015.

Spotkanie, mimo gorącej atmosfery doprowadziło do wyboru nowego prezydium rady i określenia zasad , w oparciu o które rada rodziców postanowiła pracować.

Sytuacja jaka miała miejsce w w/w szkole pokazuje kolejny raz jak szereg drobnych nieprawidłowości oraz czasem osobistych ambicji może grozić całkowitym paraliżem działalności rodziców. Jednocześnie, na podkreślenie zasługuje fakt , że popełnione błędy nie wypływały ze złej woli, a jedynie z braku znajomości prawa i zasad współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego.

Pomoc „Fundacji „Rodzice Szkole”, o czym mówili obecni na spotkaniu (w tym również pani dyrektor szkoły) okazała się bezcenna i ułatwiła zakończenie wynikających z dawnej zaszłości sporów oraz rozpoczęcie nowego, jestem przekonany że bardzo konstruktywnego, etapu działalności rady rodziców SP nr 97 w Warszawie

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Podziękowanie z Berlina

22 lutego 2015

Z przyjemnością informujmy, że działalność Fundacji „Rodzice Szkole” służy nie tylko szkołom w kraju, ale również naszym placówkom za granicą. Nawiązane przed kilkoma miesiącami kontakty z kierownictwem Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Berlinie pokazały, że problemy z jakimi muszą się mierzyć środowiska oświatowe są wszędzie podobne. Otrzymany list (który załączamy), potwierdza potrzebę dalszych wspólnych działań na rzecz budowania w Berlinie polskiej szkoły przyjaznej: rodzicom, uczniom i nauczycielom.

Załącznik: List z podziękowaniem

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Stanowisko Fundacji „Rodzice Szkole” w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

9 lutego 2015

Przyjęcie przez Sejm RP ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej wywołało burzliwą dyskusję na sali sejmowej, w mediach i w szerokich kręgach społeczeństwa.

Wielka szkoda, że debata toczy się po, a nie przed głosowaniem nad ustawą, co kolejny raz wskazuje na lekceważenie opinii publicznej przez znaczną część parlamentarzystów, mediów i obóz rządowy.

Fundację „Rodzice Szkole” niepokoi brak w debacie głosu resortu edukacji narodowej i niezaproszenie do niej środowisk rodzicielskich, traktujących system wartości, w oparciu o który będą tworzone w szkołach programy wychowawcze, jako najważniejszy element kształtowania postaw młodego pokolenia.

Uważamy, że ze względu na nieprecyzyjne prawnie pojęcia takie jak „stereotypy” czy „płeć społeczno-kulturowa” istnieje realne niebezpieczeństwo wprowadzenia do szkół ideologii gender, co nie ma nic wspólnego z zapobieganiem i zwalczaniem przemocy wobec kobiet.

Zgadzamy się z opinią prof. Andrzeja Zolla, członka Komisji Kodyfikacyjnej prawa karnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, że nieprecyzyjność zapisów Konwencji rodzi podejrzenie iż jest ona ukrytym zamachem na podstawy naszej cywilizacji i może stać się pretekstem do ograniczania praw rodziców w wychowaniu dzieci zgodnie z ich przekonaniami.

W tej sytuacji, nie licząc na zmianę decyzji Sejmu przez Senat RP i słysząc deklarację Prezydenta Bronisława Komorowskiego, że ww. ustawę podpisze, zwracamy się do wszystkich, dla których system wychowania oparty na etyce chrześcijańskiej i tysiącletniej tradycji naszego społeczeństwa był zawsze wielką wartością polskiej szkoły, a szczególnie do rodziców i ich reprezentantów na terenie szkół – rad rodziców o konsekwentne i zdecydowane korzystanie z regulacji art. 54 i art. 56 ustawy o systemie oświaty, w których zapisano:

art. 54 ust. 2 pkt 1 lit. a): Do kompetencji rady rodziców(…) należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli

art. 56 ust. 2: Podjęcie działalności w szkole lub w placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Przytoczone rozwiązania gwarantują rodzicom możliwość wpływania na program wychowawczy szkoły i uniemożliwiają wprowadzanie, przez różne organizacje zewnętrzne, na teren szkoły treści sprzecznych z przekonaniami rodziców.

Zachęcamy rodziców do korzystania z należnych praw i deklarujemy, że będziemy starannie monitorować jak Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej wpłynie na polską szkołę.

Barbara Robakiewicz                                       Wojciech Starzyński

Przewodnicząca Rady                                            Prezes Zarządu

Fundacji „Rodzice Szkole”                               Fundacji „Rodzice Szkole”

Czego uczy (a właściwie nie uczy) polska szkoła?

3 lutego 2015

Odbywający się Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, którego uczestnicy mają m. in. pochylić się nad rządowym projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej skłania do pewnej refleksji. Chciałbym podzielić się nią z tymi czytelnikami, którzy są głęboko przekonani, że „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

Mówiąc o bezpłatnej pomocy prawnej trzeba zauważyć, że oprócz obszaru opieki społecznej, powinna ona również objąć polskie szkolnictwo, o czym niestety resort edukacji narodowej zapomniał.

Tymczasem pogłębiająca się w systemie oświaty skala nieznajomości, nieprzestrzegania i świadomego łamania prawa oraz niekorzystnej - z punktu widzenia obywateli - jego interpretacji, zagraża podstawowym standardom demokracji...

Taka surowa, ale wg mnie, w pełni zasłużona ocena dotyczy wszystkich uczestników życia szkolnego: ministerstwa edukacji narodowej, kuratoriów oświaty, organów prowadzących-samorządów terytorialnych, dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców (choć ci ostatni jako nieprofesjonaliści zasługują na pewną pobłażliwość)

Jest to sytuacja dramatyczna. Szkoła, która powinna być kuźnią cnót obywatelskich i lekcją praworządności staje się miejscem, w którym młodzi ludzie, obserwując co się w niej dzieje, uczą się braku szacunku dla prawa i jego łamania .

Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego pewno tym problemem się nie zajmie, ale brak głosu Minister Edukacji Narodowej dziwi. Resort, który zasłużył się brakiem szacunku, może nie dla litery prawa, ale na pewno dla jego ducha oraz lekceważeniem obywateli (przede wszystkim rodziców) i unikaniem prawdziwej debaty na temat współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego powinien wreszcie obudzić się.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Uwaga - Komunikat Nadzwyczajny

30 stycznia 2015

Szanowni Państwo,

na skutek zmian w formularzach zeznań podatkowych, wprowadzonych w ostatnich dniach grudnia 2014 r. przez Urzędy Skarbowe, w umieszczonym wcześniej na stronie internetowej Fundacji formularzu Porozumienia błędnie wskazano numery pozycji do wypełnienia w poszczególnych drukach PIT.

Uwzględniając powyższe załączamy poprawną treść § 2 Porozumienia z prośbą o posłużenie się nią w trakcie promowania programu. Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły.

Jednocześnie informujemy, że powyższa korekta nie powoduje potrzeby aneksowania zawartego Porozumienia i przepraszamy za powstałe zamieszanie spowodowane wyraźną opieszałością władz skarbowych.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Aktualny zapis Porozumienia:

§ 2

Rada Rodziców przeprowadzi w lokalnym środowisku akcję promującą przekazanie 1 % od podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014 na rzecz Fundacji „Rodzice Szkole” – organizacji pożytku publicznego - nr KRS: 0000268115, z zastrzeżeniem, że każdy z darczyńców wpisze w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego (PIT 28 poz. 127,
PIT 36 poz. 310, PIT 36L poz. 96, PIT 37 poz. 133, PIT 38 poz. 59, PIT 39 poz. 53) - „RR Przedszkola/ SP/Gimnazjum/LO nr.......w ........................................................”

Rodzice – ważni partnerzy w oświacie Powiatu Sępoleńskiego

28 stycznia 2015

Z inicjatywy p. Anety Rybki - pełnomocnika Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w woj. kujawsko-pomorskim i p. Jarosława Tadycha – starosty powiatu sępoleńskiego 27 tycznia br. odbyła się konferencja poświęcona budowaniu współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę jaką w tym procesie powinny odgrywać rady rodziców będące ważnym partnerem: dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i samorządu terytorialnego. Wzięli w niej udział dyrektorzy szkół, przewodniczący rad rodziców, reprezentanci władz samorządowych i urzędnicy administracji oświatowej z powiatu sępoleńskiego

W głównej części konferencji Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” przedstawił

 • historię rad rodziców i Fundacji „Rodzice Szkole”,

 • zasady współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego,

 • regulacje ustawowe dotyczących praw i obowiązków poszczególnych organów szkoły,:

 • procedury niezbędne do założenia i skutecznego funkcjonowania rady rodziców,

 • zasady prowadzenia przez radę rodziców jej gospodarki finansowej,.

 • praktyczne rady - oparte m. in. na licznych przykładach napływających do Fundacji - dotyczące współpracy rad rodziców z dyrektorami szkół, samorządami terytorialnymi, lokalnymi środowiskami obywatelskimi, firmami ubezpieczeniowymi, firmami cateringowymi itp.,

 • propozycje regulacji prawnych i działań prowadzących do stworzenia programu wychowawczego szkoły opartego o wspólny, dla danego środowiska, system wartości,

 • rolę dyrektorów szkół - jako liderów lokalnych środowisk oświatowych - w kreowaniu postaw obywatelskich mieszkańców gminy.

Konferencję zakończyły prezentacje współpracy z rodzicami dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Więcborku, Zespołu Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku.

Więcej informacji i transmisję z przebiegu konferencji zamieszczono na stronie www.powiat-sempolno.pl

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Konferencja w powiecie sępoleńskim pokazała potrzebę tego typu spotkań i ich wartość dla budowania lokalnej polityki oświatowej. Mnie osobiście wielką satysfakcję sprawiło wyraźne wskazanie przez uczestników na potrzebę regulacji ustawowych - dotyczących zasad prowadzenia przez radę rodziców gospodarki finansowej oraz tworzenia programu wychowawczego szkoły - zgłaszanych przez Fundację „Rodzice Szkole” (patrz na zamieszczone na naszej stronie internetowej Stanowisko Fundacja „Rodzice szkole” nt. gospodarki finansowej rad rodziców z dnia 10 grudnia 2014 r. i felieton: Program wychowawczy szkoły – fikcja, czy wyzwanie? z dnia 20 sierpnia 2014 r.)

Drugim bardzo ważnym wnioskiem z konferencji jest potwierdzenie, kolejny raz, jak wielką rolę w budowaniu aktywności obywatelskiej odgrywają lokalni liderzy obdarzeni zaufaniem i szacunkiem mieszkańców. Taką osobą w Sępólnie Krajeńskim, w powiecie sępoleńskim, a nawet szerzej, w województwie kujawsko-pomorskim jest p. Aneta Rybka. Korzystając z okazji składam Jej gorące podziękowania i życzenia satysfakcji z pracy na rzecz dobra wspólnego oraz realizacji wszelkich planów związanych z życiem osobistym i publicznym

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu „Fundacji „Rodzice Szkole”

Kończą się prace nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty

16 stycznia 2015

Sejmowa Komisja Edukacji Nauki i Młodzieży zakończyła prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Obejmuje on 174 strony maszynopisu i dziesiątki wpisanych do ustawy zmian, co, jak słusznie stwierdzali w debacie posłowie, praktycznie uniemożliwi przeciętnemu uczestnikowi życia szkolnego (w tym również dyrektorom szkół) zorientowanie się w zawiłościach prawa oświatowego i posługiwanie się ustawą w celu jego przestrzegania.(kuriozalnym rozwiązaniem jest m.in. numeracja poszczególnych artykułów ustawy np. art. 44zzzu). Całkowite opisanie przyjętych zmian jest w felietonie niemożliwe. Zwracam więc jedynie uwagę na najważniejsze, które będą miały niewątpliwy wpływ na funkcjonowanie polskiej oświaty i poszczególnych szkół. Należy do nich zaliczyć:

 • wprowadzenie - w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który nakazał, aby tego typu regulacje znalazły się w ustawie o systemie oświaty, a nie jak było dotychczas w rozporządzeniu ministra edukacji - zasad oceniania klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych oraz zasad przeprowadzania sprawdzianów, egzaminów gimnazjalnych, egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

 • zmiany - wprowadzone przez ministerstwo edukacji niejako „przy okazji” - w nadzorze pedagogicznym sprawowanym przez Kuratora Oświaty. Niestety brak wcześniejszej poważnej dyskusji na ten temat powoduje z jednej strony wzmocnienie roli Kuratora Oświaty, z drugiej może utrudniać aktywnym samorządom - świadomie biorącym odpowiedzialność za oświatę na swoim terenie – prowadzenie w tym obszarze skutecznej lokalnej polityki. W tej sytuacji za racjonalne należy uznać stanowisko opozycji parlamentarnej, której posłowie od dawna domagają się kompleksowego uregulowania spraw nadzoru pedagogicznego poprzedzonego szeroką debatą publiczną z udziałem wszystkich uczestników życia szkolnego: nauczycieli, rodziców, uczniów, samorządów terytorialnych, polityków i oświatowych organizacji pozarządowych.

Dla mnie osobiście ważnym efektem aktywności Fundacji „Rodzice Szkole” było powstrzymanie jakichkolwiek zmian prowadzących do ograniczenia na terenie szkoły roli rodziców i ich reprezentantów rad rodziców, a szczególnie niedopuszczenie do wprowadzenia trzyletniej kadencji rad rodziców, rozwiązania burzącego dotychczasowe dobre doświadczenia w tym zakresie wynikające z obowiązujących regulacji prawnych.

Niestety zabrakło w trakcie prac nad ustawą głosu innych, poza naszą Fundacją, organizacji rodzicielskich. To tym bardziej smutne, że przedstawiciele niektórych z nich z przyjemnością jeżdżą na spotkania EPA (Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców) uzurpując sobie prawo do reprezentowania tam wszystkich polskich rodziców, są beneficjentami różnych, rozdzielanych przez rządzących, grantów, a jednocześnie odżegnują się od realnej troski o zapewnienie rodzicom i radom rodziców wpływu na szkoły ich dzieci, o czym decyzje zapadają w polskim Parlamencie, a nie na europejskich salonach.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Kolejna Rada Rodziców partnerem Fundacji „Rodzice Szkole”

15 stycznia 2015

W dniu 12 stycznia br. - na zaproszenie Rady Rodziców warszawskiego Gimnazjum nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rtm. Witolda Pileckiego - Wojciech Starzyński , Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” spotkał się z przedstawicielami ww. rady przedstawiając m. in. ponad dwudziestopięcioletnią historię działań rodziców na rzecz ich upodmiotowienia w polskim systemie oświaty i rolę jaką w tym procesie odegrała Fundacja „Rodzice Szkole”

W dyskusji dotyczącej działalności ww. rady rodziców i pewnych napięć towarzyszących jej pracy W. Starzyński odniósł się do poruszanych problemów dzieląc się swoją wiedzą, uzyskaną na podstawie podobnych sytuacji mających miejsce w różnych środowiskach szkolnych, które zwracały się do Fundacji o pomoc.

Mimo, że w trakcie spotkania mówiono o wielu trudnych sprawach przebiegało ono w przyjacielskiej pełnej rzeczowej dyskusji atmosferze i zakończyło się (z czego jesteśmy bardzo zadowoleni) deklaracją dalszej współpracy obu środowisk (RR Gimnazjum nr 51 i Fundacji „Rodzice Szkole”)

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice szkole”

Rada Fundacji „Rodzice Szkole” powołała Zarząd Fundacji

5 stycznia 2015

Uchwałą nr 45/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. Rada Fundacji „Rodzice Szkole” powołała, na kolejną 4.letnią kadencję. Zarząd Fundacji w składzie :

Wojciech Starzyński – Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Maria Szpilowska - Wiceprezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Barbara Robakiewicz

Przewodnicząca Rady Fundacji „Rodzice Szkole”

Informacja o najważniejszych działaniach Fundacji „Rodzice Szkole” w latach 2006 – 2014

2 stycznia 2015

Informacja o najważniejszych działaniach Fundacji „Rodzice Szkole” w latach 2006 – 2014

 

Fundacja „Rodzice Szkole” zrealizowała w latach 2006 – 2014 kilkadziesiąt programów edukacyjnych obejmujących swoim zasięgiem ponad 22 000 rodziców, nauczycieli, uczniów i pracowników administracji samorządowej.

Do najważniejszych należą:

●   zorganizowanie w 2006 roku cyklu konferencji dla dyrektorów szkół  i rad rodziców pt. Szkoła partnerska – szanse i perspektywy oraz warsztatów dla rodziców i nauczycieli dotyczących wzajemnych praw,  obowiązków i barier we współpracy poszczególnych organów szkoły;

●   zorganizowanie w roku 2007, w ramach projektu W kierunku szkoły partnerskiej   i obywatelskiej, warsztatów i szkoleń dla rodziców, dyrektorów i nauczycieli szkół publicznych (uczestniczyło ponad 400 osób);

●   zorganizowanie w roku 2007 międzynarodowej konferencji dla rodziców i środowisk rodzicielskich połączonej z Kongresem Europejskiego      Stowarzyszenia Rodziców (EPA);

●   przeprowadzenie w roku 2008 projektu obejmującego zagadnienia finansów rad rodziców Nic prostszego – przedsiębiorczość w szkole współfinansowanego przez Narodowy Bank POLSKI(uczestniczyło 50 osób);

●   zrealizowanie w roku 2008, w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, adresowanego do przedstawicieli organów prowadzących szkoły publiczne, projektu Współpraca pracowników administracji samorządowej z radami rodziców (uczestniczyło 140 osób);

●   zrealizowanie w roku 2009, w ramach III edycji ogólnopolskiej kampanii „Szkoła bez przemocy”, projektu Szkoła dla społeczności – społeczność dla szkoły (uczestniczyło 80 nauczycieli i rodziców);

●   zrealizowanie w latach 2009 – 2011, współfinansowanego przez Narodowy Bank POLSKI, projektu skierowanego do rodziców, rad rodziców i samorządów uczniowskich, dotyczącego pozyskiwania i gospodarowania środkami na cele statutowe szkoły Co ty możesz zrobić dla swojej szkoły? (uczestniczyło ponad 1700 osób);

●   opracowanie i wydanie w roku 2009 poradnika Vademecum dla Rad Rodziców organizacyjno-prawne podstawy gospodarki finansowej Rad Rodziców w Polsce;

●   przeprowadzenie w latach 2010-2014 cyklu wykładów i seminariów dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych nt. miejsca i roli rodziców oraz rad rodziców w polskim systemie edukacyjnym (uczestniczyło ponad 500 osób);

●   zrealizowanie w roku 2011 trzech projektów edukacyjnych dla przedstawicieli warszawskich rad rodziców, samorządów uczniowskich, nauczycieli, dyrektorów szkół i pracowników samorządu terytorialnego pt. Rada rodziców dla dobra szkoły. Działanie – Komunikacja – Współpraca;

●   zorganizowanie w latach 2011 - 2014, we współpracy z samorządami terytorialnymi i lokalnymi środowiskami obywatelskimi, 20 konferencji pt. Miejsce i rola rodziców w samorządowej oświacie gminy(uczestniczyło ponad 5000 osób);

●   przygotowanie i wydanie w roku 2011 poradnika dla rad rodziców Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy;

●   opracowanie, wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, programu:Mazowiecka oświata w rękach obywateli, w ramach którego zorganizowano w roku 2012 kilkanaście konferencji poświęconych  roli rodziców w samorządowej oświacie oraz polityce oświatowej państwa i samorządów terytorialnych;

●   założenie i prowadzenie Punktu Konsultacyjny służącego pomocą prawną i merytoryczną w budowaniu płaszczyzny współpracy: radom rodziców, dyrektorom szkół, radom pedagogicznym, samorządom uczniowskim oraz samorządom terytorialnym;

●   przygotowanie trzech projektów nowelizacji ustawy o systemie oświaty precyzujących i porządkującej uprawnienia rad rodziców;

●   wystąpienie z wnioskiem o zwołanie specjalnego posiedzenia Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży poświęconego omówieniu funkcjonowania rad rodziców w szkołach prowadzonych przez samorządy terytorialne;

●   zorganizowanie  programu: Przekaż 1% podatku na działalność  swojej szkoły

●   przygotowanie, z okazji 25-lecia odzyskania przez Polaków Wolności, konferencji: Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014

Obok realizacji programów edukacyjnych Fundacja „Rodzice Szkole” aktywnie  uczestniczy w życiu publicznym kraju, szczególnie w pracach Ministerstwa Edukacji  Narodowej i  Parlamentu RP opiniując szereg projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących polskiego systemu oświaty i zwracając szczególną  uwagę na zapisy  dotyczące przestrzegania  zagwarantowanych konstytucyjnie praw rodziców oraz współpracuje z radami rodziców, środowiskami rodzicielskimi i organizacjami pozarządowymi dążącymi do demokratyzacji polskiej oświaty.


Więcej

Bóg się rodzi

19 grudnia 2014

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?


Dlatego, żeby się nauczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.

ks. Jan Twardowski

 

Naszym Przyjaciołom, Sympatykom i Współpracownikom

życzymy na nadchodzące świąteczne dni

spełnienia poetyckiego przesłania ks. Twardowskiego

 

Zarząd i Rada Fundacji „Rodzice Szkole”

Sukces Fundacji - sukcesem rodziców

19 grudnia 2014

Z wielką satysfakcją informujemy, że działania Fundacji „Rodzice Szkole” zapoczątkowane listem do p. minister J. Kluzik-Rostkowskiej , w którym zaprotestowaliśmy przeciwko wydłużeniu kadencji rad rodziców do 3 lat, a następnie zmobilizowaniem do zabrania głosu w powyższej sprawie współpracujących z nami rad rodziców, zakończyły się pełnym sukcesem.

Obszerne wystąpienie - w dniu 16 grudnia br. w trakcie posiedzenia sejmowej Podkomisji ds. Jakości Kształcenia i Wychowania - Prezesa Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” p. Wojciecha Starzyńskiego oraz rozmowy z Parlamentarzystami i przedstawicielami MEN zadecydowały o wycofaniu, przez Ministra Edukacji Narodowej, z rządowego projektu ustawy rozwiązań mających na celu wydłużenie kadencji rad rodziców.

Wszystkim radom rodziców i środowiskom obywatelskim, które wsparły nas w powyższej sprawie gorąco dziękujemy. Mamy nadzieję, że ta wiadomość nie tylko będzie dla wielu Rodzin powodem do radości w czasie Świąt Bożego Narodzenia, ale uzmysłowi nam jak ważny dla wypracowania racjonalnych rozwiązań ustawowych jest dialog oparty na dobrej woli i wiedzy merytorycznej jego uczestników.

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Mylić się może każdy, ale umiejętność dostrzeżenia swojego błędu i wycofania się z niego mają nieliczni. Taką postawą oraz poszanowaniem opinii rad rodziców skupionych wokół Fundacji „Rodzice Szkole” wykazała się p. minister Joanna Kluzik – Rostkowska.

Za to, w imieniu wszystkich zainteresowanych problemem kadencyjności rad rodziców, dziękuję. Liczymy że powyższa decyzja będzie początkiem autentycznego dialogu organów władzy państwowej ze środowiskami obywatelskimi w sprawach dotyczących polskiej oświaty i przyspieszy proces wspólnego wypracowania racjonalnych rozwiązań umożliwiających radom rodziców samodzielne zarządzanie zgromadzonymi przez nie środkami finansowymi.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły

10 grudnia 2014

Rady Rodziców, Dyrektorzy Szkół, Rady, Pedagogiczne

Szanowni Państwo

informujemy, że na wniosek współpracujących z Fundacją „Rodzice Szkole” środowisk oświatowych prowadzimy program: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły.

Program umożliwia pozyskiwanie przez rady rodziców środków na dofinansowanie wskazanych przez rodziców projektów edukacyjnych oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne szkół, do których uczęszczają ich dzieci.

Proponujemy zawieranie porozumień, w ramach których środki z odpisu 1% od podatku dochodowego osób fizycznych zostaną - za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS: 0000268115 – przekazane na rzecz danej rady  rodziców.


Więcej

List do Rad Rodziców

10 grudnia 2014

Szanowni Państwo,

dokonana w roku 2007 nowelizacja ustawy o systemie oświaty oraz Karty Nauczyciela nadała radzie rodziców status obligatoryjnego organu szkoły, reprezentującego wszystkich rodziców uczniów danej szkoły, określiła tryb jej powoływania i wyposażyła w możliwość realnego oddziaływania na życie szkoły, m. in. poprzez udział w tworzeniu programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły oraz uczestnictwo w ocenie pracy dyrektora szkoły i jej nauczycieli.

Praktyczne, ponad siedmioletnie stosowanie obowiązujących przepisów, wskazuje na potrzebę ich aktualizacji z uwzględnieniem rozwiązań wskazywanych przez rodziców i rady rodziców.

Najważniejszą sprawą jest jednoznaczne określenie zasad prowadzenia przez radę rodziców jej gospodarki finansowej. W powyższej sprawie Fundacja „Rodzice Szkole” kilkakrotnie zwracała się do kolejnych ministrów edukacji narodowej z wnioskami o powołanie zespołu składającego się z przedstawicieli: MEN, Ministerstwa Finansów, Fundacji „Rodzice Szkole” i rad rodziców, którego zadaniem byłoby przygotowanie propozycji rozwiązań prawnych wychodzących naprzeciw oczekiwaniom rad rodziców i uwzględniających dobre praktyki, mające miejsce w wielu szkołach.


Więcej

Stanowisko Fundacja „Rodzice szkole” nt. gospodarki finansowej rad rodziców

10 grudnia 2014

1. Zgodnie z art.53 ustawy o systemie oświaty w szkołach i przedszkolach - dla których organami prowadzącymi są samorządy terytorialne - działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów.

2. Rady rodziców są organami szkoły (podobnie jak dyrektor szkoły, rada pedagogiczna i samorząd uczniowski) mogącymi, zgodnie z art. 54.ust 8 ustawy o systemie oświaty, gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin.

3. Od wprowadzenia w roku 2007 w/w. regulacji prawnych pojawiło się pytanie jak w świetle powyższych zapisów powinna być prowadzona gospodarka finansowa rady rodziców? Brak w tej kwestii jednoznacznych wykładni MEN, samorządów terytorialnych, urzędów skarbowych, Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz orzeczeń sądowych skutkuje różnorodnością rozwiązań, niejednokrotnie zdecydowanie z sobą sprzecznych.

4. Z czasem wytworzyła się jednak pewna praktyka sprowadzająca się do tego, że:

 • urzędy skarbowe przyznawały radom rodziców NIP i akceptowały zawierane przez nie umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło,

 • ZUS akceptował zasadę, że rada rodziców jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

 • banki otwierały radom rodziców, po potwierdzeniu przez dyrektora szkoły ich formalnego powołania , odrębne rachunki bankowe.

 • rady rodziców samodzielnie dokonywały zakupów towarów i usług służących wspieraniu działalności statutowej szkoły.

5. Jednocześnie pojawiła się interpretacja., że środki finansowe zgromadzone przez radę rodziców są własnością organu prowadzącego - samorządu terytorialnego, w którego imieniu dysponuje nimi dyrektor szkoły (po ewentualnej akceptacji celu tych wydatków przez radę rodziców).

6. W roku 2014, w odpowiedzi na interpelację posła RP Lecha Sprawki , Minister Edukacji Narodowej, przedstawił opinię w której stwierdził, że: ustawodawca nie powołał rady rodziców jako podmiotu autonomicznego, ale działającego wewnątrz poszczególnych jednostek systemu oświaty [...] Rada rodziców, nie będąc zatem podmiotem samodzielnym, nie ma możliwości zakładania odrębnego rachunku bankowego, jak również samodzielnego dokonywania zakupów [...]. W ślad za powyższym rada rodziców w szkołach, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, nie może również mieć nadawanego numeru NIP i REGON, a także, nie działając w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, nie może być pracodawcą, stroną umowy, dawać zleceń i odpowiednio być płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

7. Upowszechnienie powyższego stanowiska spowodowało:

 • wstrzymanie przez część urzędów skarbowych nadawanie radom rodziców NIP

 • brak zgody wielu banków na o otwierania przez rady rodziców samodzielnych rachunków bankowych.

W praktyce skutkuje to obniżeniem aktywności rodziców i rad rodziców na terenie szkół oraz zaniechaniem, na co wskazują liczne współpracujące z Fundacją „Rodzice Szkole” rady rodziców, płacenia dobrowolnych składek i gromadzenia funduszy z innych źródeł. Taka sytuacja wyraźnie pogarsza kondycję finansową poszczególnych szkół.

8. W świetle przedstawionych faktów i opinii istnieje pilna potrzeba wprowadzenia jednoznacznych regulacji ustawowych - być może poprzez nowelizację prawa dotyczącego finansów publicznych i ustawy o systemie oświaty - umożliwiających radom rodziców:
 • posiadanie NIP.,

 • posiadanie własnych rachunków bankowych,

 • nawiązywanie stosunków pracy w formie umów o dzieło, umów zleceń i umów o pracę

 • dokonywanie zakupów towarów i usług służących wspieraniu działalności statutowej szkoły.

9. W odpowiedzi na felieton „Niejasny status i finanse rad rodziców” opublikowanym 30 kwietnia br. w  dzienniku Rzeczpospolita,  pisałem: najwyższy czas, aby złe prawo dostosować do dobrej praktyki, a nie skupiać się na wydawaniu dwuznacznych opinii niszczących obywatelskie inicjatywy i ograniczających, zgodne z interesem społecznym, działania rodziców. Tak sformułowana opinia jest ciągle aktualna.

10. Fundacja „Rodzice Szkole” kilkakrotnie zwracała się do kolejnych ministrów edukacji narodowej (przedstawiając m. in. własne propozycje regulacji ustawowych) z propozycją podjęcie wspólnych prac na rzecz jednoznacznego rozstrzygnięcia powyższych kwestii i wyraźnego określenia praw oraz obowiązków rad rodziców w zakresie prowadzonej przez nie gospodarki finansowej.. Ponieważ nasze inicjatywy nie spotkały się z jakąkolwiek reakcją postanowiliśmy wystąpić w powyższej sprawie do Ministra Finansów. Mamy nadzieję, że doceniając potrzebę wypracowania rozwiązań będących niezbędnym warunkiem poszerzania kapitału społecznego, dla budowy którego szkoła i aktywni rodzice są jednym z najważniejszych środowisk w życiu publicznym, podejmie on działania zgodne z oczekiwaniami tysięcy rodziców, uczniów i nauczycieli.

 

W imieniu Fundacji „Rodzice Szkole”

Wojciech Starzyński – Prezes Zarządu

Rozmowa z prezesem Wojciechem Starzyńskim na portalu serwis-edukacyjny.pl

4 grudnia 2014

Poniżej prezentujemy link do treść wywiadu, który udzielił Prezes Fundacji "Rodzice Szkole"  portalowi edukacyjnemu serwis-edukacyjny.pl.

Przeczytamy w nim m.in. o potrzebie uspołecznienia polskiej szkoły, złych i dobrych zmianach prawa, coraz lepiej funkcjonujących radach rodziców i problemach z uchwalaniem programów wychowawczych.

Pełna treść wywiadu >>>

Czy rodzice muszą płacić za Librusa?

3 grudnia 2014

W wielu szkołach, za zgodą, a często wręcz zaleceniem organów prowadzących (samorządów terytorialnych reprezentowanych przez prezydentów miast, burmistrzów i wójtów) pobierane są od rodziców opłaty za korzystanie z dziennika elektronicznego Librus. Często opłata ta jest pobierana wspólnie ze składką ubezpieczeniową i w związku z powyższym niezauważalna przez płatników, czyli rodziców poszczególnych uczniów. O ile w latach poprzednich taką praktykę można było usprawiedliwiać nieprecyzyjnymi regulacjami prawnymi, o tyle od 3 września 2014 r. obowiązuje:

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, w którym w § 22 ust. 3 pkt 5 zapisano, że Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga: umożliwienia bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego w zakresie dotyczącym ich dzieci.

W świetle ww. rozporządzenia należy rozważyć, czy samorządy terytorialne, które pobrały od rodziców opłaty za prowadzenie dziennika elektronicznego w roku szkolnym 2014/2015 nie powinny tych kwot rodzicom zwrócić?

W opinii Fundacji „Rodzice Szkole” najbardziej racjonalnym rozwiązaniem byłoby przekazanie bezprawnie pobranych kwot radzie rodziców danej szkoły (oczywiście po wyrażeniu zgody na takie rozwiązanie przez wszystkich zainteresowanych rodziców). Można również, zakładając, że dzięki wspomnianemu rozporządzeniu w przyszłym roku taka sytuacja nie będzie miała miejsca, rozważyć jej akceptację. Będzie to jednak akceptacja – setek tysięcy, a może nawet milionów obywateli – działań władz publicznych niezgodnych z prawem, co psuje standardy życia publicznego i podważa podstawowe zasady demokratycznego państwa.

 

W imieniu Fundacji „Rodzice Szkole”

Wojciech Starzyński – Prezes Zarządu

Andrzej Barwiński  odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności

28 listopada 2014

21 listopada 2014 r. w Sali Kameralnej Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie Prezes IPN dr Łukasz Kamiński dokonał wręczenia odznaczeń państwowych.

Jednym z odznaczonych Krzyżem Wolności i Solidarności jest p. Andrzej Barwiński, od wielu lat współpracujący z Fundacją „Rodzice Szkole” na polu uspołecznienia polskiej oświaty i budowania ruchu rad rodziców w stalowowolskich szkołach. Gratulujemy naszemu Przyjacielowi tak pięknego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów oraz satysfakcji w pracy na rzecz dobra wspólnego.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Szkoła Współpracy - spotkanie Społecznego Komitetu Doradczego

25 listopada 2014

W ramach - realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej - projektu: Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły w dniach 21 - 22 listopada br. odbyło się spotkanie Społecznego Komitetu Doradczego poświęcone omówieniu,. zgłoszonych przez uczestników projektu, propozycji zmian w ustawie o systemie oświaty.

Dwudniowa praca przyniosła wiele ciekawych opinii i wniosków. Na ile zostaną one uwzględnione w przygotowywanej przez MEN nowelizacji prawa oświatowego dotyczącej społecznych organów szkoły, pokaże czas. Dotychczasowe doświadczenia, oparte na odrzucaniu od siedmiu lat wszelkich propozycji składanych przez naszą Fundację i współpracujące z nią środowiska rodzicielskie, upoważniają do traktowania projektu Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły z dużą ostrożnością.

A oto główne problemy i pytania do których staraliśmy się w trakcie ww. spotkania ustosunkować.

1 Samorządy uczniowskie.

Debatujący opowiedzieli się za:

 • jednoroczną kadencją Rady Uczniów składającej się z reprezentantów poszczególnych klas,

 • precyzyjnym określeniu praw samorządu uczniowskiego z podziałem na uprawnienia decyzyjne i opiniujące.

 • potrzebą podjęcia prac na rzecz wyposażenia samorządu uczniowskiego w możliwość gromadzenia przez Radę Uczniów środków finansowych przeznaczanych na działalność statutową szkoły.

2. Rady rodziców:

 • zwrócono uwagę na potrzebę ustawowego zobowiązania rady rodziców do przekazywania pełnych informacji o jej działalności wszystkim rodzicom, a dyrektorów szkół do udostępnienia w tym celu szkolnych środków przekazu (tablica ogłoszeń, serwis internetowy itp.)

 • w poruszonej przez Fundację „Rodzice Szkole” .sprawie długości kadencji rady rodziców większość uczestników spotkania opowiedziała się za utrzymaniem dotychczasowych rozwiązań.

 • wyraźnie podkreślono potrzebę podjęcia prac na rzecz jednoznacznego określenia zasad gospodarki finansowej rad rodziców i szukania rozwiązań prawnych umożliwiających działania zgodne z dotychczasowymi dobrymi praktykami (tzn. zagwarantowanie radom rodziców prawa do posiadania własnego rachunku bankowego, nawiązywania we własnym imieniu stosunków pracy oraz dokonywania zakupów usług i towarów służących statutowej działalności szkoły).

3. Rady szkół

 • wyraźnie zarysował się podział w sprawie dobrowolności, lub obligatoryjności powoływania rad szkół. Jednocześnie zaznaczono, że w wypadku dobrowolności, do powołania rady szkoły powinna być niezbędna zgoda wszystkich organów szkoły,

 • podkreślono potrzebę zmiany zasad tworzenia rady szkoły przyjmując że w jej skład powinni wchodzić w równej liczbie: przedstawiciele rady pedagogicznej, przedstawiciele rady rodziców i przedstawiciele samorządu uczniowskiego (Rady Uczniów)

 • zdecydowanie opowiedziano się za rezygnacją z możliwości gromadzenia przez radę szkoły środków finansowych

Celem kompleksowego uporządkowania spraw dotyczących Rozdziału 4 ustawy o systemie oświaty do wypracowanych przez Społeczny Komitet Doradczy opinii Fundacja Rodzice Szkole” dołączyła przygotowane przez nas projekty ustaw, z których trzy pierwsze były wcześniej składane (niestety bezskutecznie) minister Katarzynie Hall, minister Krystynie Szumilas i minister Joannie Kluzik–Rostkowskiej. Mamy nadzieję, że obecnie staną się one impulsem do podjęcia konkretnych prac legislacyjnych.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Więcej:.

Projekty nowelizacji ustawy o systemie oświaty przygotowane przez Fundację „Rodzice Szkole”


Więcej

Kultura prawna a rebours

12 listopada 2014

Jednym z najważniejszych elementów sprawnego funkcjonowania państwa jest jego system prawny oraz znajomość, rozumienie i szanowanie prawa przez obywateli.

Tego powinniśmy uczyć nasze dzieci od najmłodszych lat, a miejscem, w którym podstawy kultury prawnej należy kształtować są szkoły. Jak jednak mają one tę rolę spełniać, jeżeli często podstawowy akt prawny regulujący ich działalność – statut szkoły – jest niezgodny z prawem, a na zwróconą uwagę, odpowiadającym za powyższy stan dyrektorom, zapada głucha cisza.

Ostatnio z taką sytuacją zetknąłem się w Szkole Podstawowej nr 75 w Warszawie, w której statucie regulacje dotyczące rady rodziców znacznie różnią się od zapisów ustawowych. Nasuwa się pytanie, czy błędny statut jest wynikiem nieznajomości prawa, czy świadomego działania dyrektora szkoły? Dodatkową refleksję budzi fakt, że na powyższe nieprawidłowości przez lata godziła się rada rodziców (notabene, czy tego typu twór powołany niezgodnie z ustawą o systemie oświaty może nazywać się radą rodziców i sprawować jej funkcję), a na zwróconą uwagę część jej członków zachowała się, delikatnie mówiąc, mało elegancko. Osobiście dziwi mnie, że obecny przewodniczący rady, który przez lata nie dostrzegał tych nieprawidłowości, a nawet, jak podejrzewam, świadomie je tolerował, obecnie ubiega się o mandat radnego m. st. Warszawy. Przy takiej znajomości prawa i szacunku dla niego warszawska oświata raczej korzyści z pana radnego in spe mieć nie będzie.

Ponieważ przypadek SP 75 nie jest wyjątkiem a domaganie się reakcji na tego typu patologie spotyka się na ogół z obojętnością władz oświatowych, należałoby wreszcie przystąpić do realizacji zaproponowanego przez Fundację „Rodzice Szkole” w roku 2010 programu: Dobry statut w każdej szkole. Wtedy, mimo poparcia ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego, nie chciała go wdrożyć minister edukacji Katarzyna Hall.

Dziś, przyglądając się proponowanym zmianom w art. 53 ustawy o systemie oświaty, mającym wprowadzić 3. letnią kadencję rad rodziców (co wyraźnie jest sprzeczne z jednoroczną kadencyjnością rad oddziałowych i stanowi swoiste curiosum prawne) – trudno niestety liczyć na Jej Następczynię.

Zasada, że polska szkoła uczy kultury prawnej jako jednej z najważniejszych cnót obywatelskich ciągle czeka na realizację.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Inspirujące spotkanie z rodzicami w warszawskiej Dzielnicy Włochy

10 listopada 2014

W ramach programu "Godzina dla Twojej szkoły". 5 listopada br. odbyło się  spotkanie Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole" z rodzicami kilku szkół z warszawskiej Dzielnicy Włochy (SP nr 66, SP nr 88, Gimnazjum nr 112 i SP nr 94).  Gospodarzami była rada rodziców SP nr 66 im. ks. J. Chrościckiego. Spotkanie  rozpoczęło  wystąpienie Wojciecha Starzyńskiego, który przedstawił  genezę powstania oraz główne cele i kierunki działania Fundacji "Rodzice Szkole", a także nasze inicjatywy ustawodawcze mające na celu uporządkowanie statusu rady rodziców na terenie szkoły, zgodnie z  postulatami zgłaszanymi przez środowiska rodzicielskie  od kilku lat. Ważnym elementem tego wystąpienia  było przedstawienie ostatniej propozycji MEN dotyczącej przedłużenia kadencji rad rodziców do 3 lat szkolnych (więcej na ten temat piszemy w zamieszczonej na naszej witrynie  w dniu 5.listopada br.  informacji: W obronie rad rodziców).
W bardzo  ciekawej i ożywionej dyskusji podniesiono sprawę wielu, ciągle niedookreślonych w sposób jednoznaczny rozwiązań prawnych,  m. in. takich jak j nadanie radzie rodziców NIP-u, założenie konta bankowego oraz prowadzenie sprawozdawczości finansowo-księgowej. Długo rozmawialiśmy o współpracy pomiędzy organami szkoły oraz ich relacjach z partnerami zewnętrznymi (samorządem terytorialnym, kuratorem oświaty, organizacjami pozarządowymi). Wiele gorzkich słów padło na temat konieczności codziennego zmagania się rad rodziców z drobnymi, ale koniecznymi do rozstrzygnięcia sprawami, co ogromnie utrudnia szersze i bardziej perspektywiczne działanie na rzecz środowiska szkolnego.
Na podkreślenie zasługuje pozytywne myślenie włochowskich rodziców i mam nadzieję skuteczne, próby zainicjowania i stworzenia poziomych struktur obywatelskich w środowisku lokalnym,  w tym Forum Rad Rodziców  Szkół Dzielnicy Warszawa - Włochy.
Dziękujemy Radzie Rodziców SP nr 66 im ks. J. Chrościckiego -  inicjatorom i organizatorom spotkania. Jesteśmy przekonani, że posłuży ono nie tylko do dalszego rozwoju  miejscowych rad rodziców, ale ułatwi Fundacji "Rodzice Szkole"; identyfikowanie problemów, z jakimi na co dzień mamy do czynienia i pozwoli na wspólne wypracowywania form działań prowadzących do ich rozwiązywania.

Maria Szpilowska
Wiceprezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole"

Nasi Pełnomocnicy w terenie- Wielkopolska zawsze na czele

3 listopada 2014

Nowy rok szkolny to nowe, kolejne wyzwania stające przed środowiskami dążącymi do budowania trwałej współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego: rad rodziców., rad pedagogicznych, dyrektorów szkół, samorządów uczniowskich i samorządów terytorialnych.

Z wielką satysfakcją informujemy, że wśród osób wyraźnie angażujących się w tego typu działania znajduje się p. Mirosława Grzemba-Wojciechowska - dyrektorka szkoły Podstawowej nr 5 im Romualda Traugutta w Poznaniu pełniąca funkcję Pełnomocnika Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w województwie wielkopolskim.

Pani Mirosława Grzemba – Wojciechowska:

 • w sierpniu br. została zaproszona na posiedzenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie,. w trakcie którego miała wykład na temat skutecznego  angażowania rodziców w życie szkoły oraz tworzenia przez nich programów wychowawczych. Efektem tego spotkania było samodzielne napisanie przez radę rodziców (po raz pierwszy w historii szkoły) własnego programu wychowawczego oraz uczestnictwo dyrektora szkoły w organizowanej przez naszą Fundację konferencji: Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014 .

 • 26.października br. przeprowadziła w poznańskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, dla grupy kandydatów na dyrektorów z województwa wielkopolskiego, szkolenie poświęcone angażowaniu rodziców w życie szkoły oraz tworzeniu przez nich programów wychowawczych

 • 27.października br. przedstawiała powyższą tematykę w formie wykładu połączonego z warsztatami w Szkole Podstawowej w Dopiewcu gmina Komorniki W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób, wśród nich nauczyciele z z sąsiednich szkół w Dopiewie, Dąbrówce i Komornikach. Długa dyskusja po zajęciach była dowodem na to, że podejmowane przez środowisko Fundacji „Rodzice Szkole” działania są potrzebne i przynoszą wymierne, pozytywne efekty..

Uwaga:

 • Podobne szkolenia, w ramach współpracy z O środkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, odbędą 23.11.2014 r.

 • Nawiązany w trakcie warszawskiej konferencji. kontakt z prof. Marią Dudzikową skutkuje zaproszeniem p Mirosławy Grzemba -Wojciechowskiej do wygłoszenia - na organizowanej 25.listopada br., przez poznański Uniwersytet im A. Mickiewicza, konferencji - referatu poświęconego problemom przygotowania studentów do pracy w szkole w zakresie inicjowania i prowadzenia współpracy z rodzicami

Gratulujemy p Mirosławie ciągle nowych pomysłów i aktywności przy ich realizacji oraz zachęcamy naszych Pełnomocników do Jej naśladowania

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Dzień Edukacji Narodowej, czy Dzień Nauczyciela?

16 października 2014

Przeglądam doniesienia z obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Życzenia składali m. in. Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski, Pani Premier Ewa Kopacz, Pani Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik- Rostkowska, Pan Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, szefowie nauczycielskich związków zawodowych – Panowie Sławomir Broniarz i Ryszard Proksa, kuratorzy oświaty, liczni samorządowcy (wszak wybory za pasem) oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że większość z nich zapomniała, iż szkoła to nie tylko nauczyciele, uczniowie i pracownicy administracyjni, ale również rodzice. O nich w wystąpieniach okolicznościowych zupełna cisza. Świadczy to o braku zrozumienia, że rodzice tworzą ważne środowisko wewnątrzszkolne, a rada rodziców, o czym warto pamiętać, jest organem szkoły, takim samym jak rada pedagogiczna.

Chciałbym jednocześnie wyraźnie podkreślić, że doceniam trud polskich nauczycieli, czemu wielokrotnie dawałem wyraz i uważam, że ich zasługi w Dniu Edukacji Narodowej powinny być szczególnie pokazywane i wysuwane na pierwszy plan. Nie zwalnia to jednak polityków oraz osób uważających się za ważne postacie życia publicznego z dostrzegania faktu, iż wraz ze zmianą nazwy z Dnia Nauczyciela na Dzień Edukacji Narodowej nastąpiło poszerzenie, co było notabene wyraźną intencją ustawodawcy, listy osób i środowisk mających do świętowania prawo.

Na marginesie pragnę przypomnieć wszystkim, którzy coraz częściej powołują się na słowa „takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”, że wyszły one spod pióra wybitnego polskiego pisarza politycznego okresu Renesansu – Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a Kanclerz Zamoyski jedynie je zacytował w akcie założycielskim Akademii Zamoyskiej.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Czy na pewno Awangarda?

16 października 2014

10 października br. odbyła się w Sejmie RP konferencji „Awangarda edukacji 25 lat oświaty niezależnej”. Ciekawy program i liczne grono uczestników, przede wszystkim dyrektorów szkół niepublicznych, nasunęły mi kilka refleksji, którymi - jako jeden z pierwszych w Polsce twórców tego sektora oświaty (przypominam, że założone przez grono moich przyjaciół Społeczne Towarzystwo Oświatowe, upomniało się o prawo do pluralizmu w systemie edukacji już w roku 1987) - chciałbym się podzielić z moimi czytelnikami

 • Po pierwsze, żaden z organizatorów konferencji nie potrafił udzielić przekonywującej odpowiedzi na pytanie co kryje się pod nazwą „oświata niezależna”.? Niezależna od kogo? Od Marsjan, od państwa polskiego, od rodziców, od zatroskanych przyszłością kraju obywateli, od ciemnych, lub jasnych sił Unii Europejskich, od polityków? A może, w rozumieniu organizatorów, niezależna od tych którzy nie godzą się na bezrefleksyjne uznanie ich za wyłącznych depozytariuszy polskiej tradycji edukacyjnej i światłych wizjonerów wytyczających jedyną słuszną drogę do naprawy Rzeczypospolitej. Szermowanie terminem niezależności i organizowanie konferencji pod patronatem klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej budzi wiele wątpliwości. W mojej ocenie, znaczna część środowisk oświatowych prowadzących szkoły niepubliczne niezależności dawno się wyrzekła i stała się nie tylko beneficjentami, ale często klientami obozu władzy.

 • Po drugie dziwi sformułowanie jednego z głównych organizatorów spotkania, który napisał: Ponad 25 lat temu nauczyciele szkół państwowych, pracownicy wyższych uczelni i działacze opozycyjni wywalczyli dla naszej oświaty niezależność. Dzięki porozumieniom zawartym przy Okrągłym stole do polskiej oświaty wróciły szkoły prywatne i szkołyspołeczne niezręcznie nazywane oświatą niepubliczną.

Te dwa zdania zmuszają do wyjaśnienia że:

1. w roku 1989 głównymi założycielami szkół niepublicznych byli rodzice i oni dali impuls do dynamicznego rozwoju tego sektora szkolnictwa w latach następnych, a pomijanie tego faktu jest świadomą manipulacją, mającą na celu wyeliminowanie z pamięci społecznej, ludzi którzy dziś są niewygodni i utrudniają obecnym decydentom i beneficjentom oświatowym różnych szczebli wpisanie się w rolę wyłącznych spadkobierców działań obywatelskich podejmowanych na polu oświaty w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia.

2. nikt nie potrafi wskazać konkretnego zapisu dotyczącego oświaty niepublicznej w dokumentach z obrad Okrągłego Stołu, za to liczba uczestników tego wydarzenia rośnie na przestrzeni lat w tempie astronomicznym i dziś nie pomieściliby się oni na Stadionie Narodowym.

3. nie ma żadnej niezręczności w nazwie „szkoła niepubliczna”, wręcz przeciwnie to ustawowe określenie najlepiej oddaje charakter powstałego po roku 1989 całkowicie nowego sektora oświaty.

To wszystko co powyżej napisałem nie jest sprawą najważniejszą. Najważniejszy jest wniosek końcowy jaki nasunął mi się w trakcie omawianego spotkania (również w kontekście zorganizowanej, tydzień wcześniej, przez Fundację „Rodzice Szkole”, Collegium Civitas i Komitet Nauk Pedagogicznych PAN konferencji Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014)

Wyraźnie widać, że drogi oświaty niepublicznej i oświaty publicznej (którą ta pierwsza nazywa oświatą państwową) rozeszły się. Dziś to dwa różne światy, dwie różne oświaty. Ten proces spowodowany jest przede wszystkim tym, że większość szkół niepublicznych oraz środowisk, które te szkoły założyły i które przez lata starały się być kreatorem oraz recenzentem polityki oświatowej państwa zamknęła się w wąskim świecie szkolnictwa niepublicznego i prawdziwej działalności mającej na celu zbudowanie nowoczesnego, odpowiadającego na wyzwania XXI wieku, systemu edukacji nie prowadzi i nie chce prowadzić.

Zgodnie z definicją słownika języka polskiego: Awangarda to grupa osób, których twórczość lub działalność w jakiejś dziedzinie jest nowatorska i niekonwencjonalna. Oświata niepubliczna przez wiele lat taką rolę w polskiej edukacji spełniała. Dziś świadomie z niej rezygnuje i dobrze się czuje jako zadowolony z siebie syty spadkobierca tych którzy mieli odwagę tą awangardą być..

Wojciech Starzyński

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2014

W tym dniu myślimy o tych, którzy codzienną , mrówczą pracą polską szkołę budują, o szeregowych nauczycielach, rodzicach, , uczniach i tysiącach Polaków zatroskanych przyszłością narodowej edukacji - często zapomnianych i niedostrzeganych przez władze publiczne.

Wszystkim bezimiennym twórcom szkół – nawiązującym do tysiącletniej tradycji Rzeczypospolitej, wspaniałego dorobku polskiego szkolnictwa i chrześcijańskich korzeni naszego narodu - życzymy wiele radości i satysfakcji z pracy na rzecz dobra wspólnego.

Wierzymy, że nadejdą czasy, gdy Wasz trud zostanie przez Polskie Państwo dostrzeżony i doceniony.

 

Barbara Robakiewicz

Przewodnicząca Rady Fundacji „Rodzice Szkole” Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” Fundacji „Rodzice Szkole”

Opinie pokonferencyjne

9 października 2014

Oddźwięk jaki wywołała konferencja: Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014, mile zaskoczył organizatorów. Od kilku dni codziennie otrzymujemy telefony i listy podkreślające jej bardzo interesujący program, ciekawe merytorycznie wystąpienia większości referentów, ożywioną dyskusję i ważne wnioski końcowe.

Poniżej prezentujemy kilka wypowiedzi i zachęcamy do włączania się w rozmowę dotyczącą poruszanych na konferencji tematów. Chcemy, aby Państw głosy były początkiem szerokiej debaty publicznej, zapowiedź której zapisano w, przyjętej przez uczestników konferencji, Deklaracji Obywatelskiej.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 

List od p. Witolda Kołodziejczyka wieloletniego dyrektora szkoły niepublicznej, Redaktora Naczelnego miesięcznika: „Edukacja i Dialog”

Szanowny Panie Prezesie,

bardzo dziękuję za zaproszenie na konferencję i. gratuluję Wielkiego Wydarzenia. Było godne nie tylko Pałacu Kultury i Nauki, ale Pałacu Prezydenckiego. Mówię serio!. Tam Państwo powinniście mierzyć, bo temat był bardzo ważny i z najwyższej półki. Naprawdę! Pokazano dorobek organizacji pozarządowych w służbie Rzeczpospolitej. Z jednej strony STO ze swoją wyjątkową historią i trudnym do przecenienia wkładem w rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Z drugiej, małe szkoły i niedoceniona cały czas spółdzielczość uczniowska. Wiem, że to nie wszystkie organizacje, które odegrały ważną rolę w budowaniu demokratycznego państwa. Dużo jeszcze jest do zrobienia.

Do mnie przemówiło przede wszystkim piękne i mądre Pana wystąpienie oraz Krystyna Starczewska, która, przypomniała mi czas sprzed 25 laty, kiedy startowałem ze szkołą w Człuchowie.

Dziękuję Panu za te wzruszenia i serdecznie pozdrawiam.

Witold Kołodziejczyk

 

List od prof. dr hab. Mari Dudzikowej- Wiceprzewodniczącej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Dziękując uczestnikom konferencji za konstruktywną dyskusję wokół kwestii podniesionych przeze mnie w referacie Mechanizmy działań pozornych. U podstaw erozji kapitału społecznego i jego niekorzystnych odmian chcę raz jeszcze zaapelować o powoływanie staraniem rodziców rad szkoły - gwaranta autonomii środowiska szkolnego organu, ustawodawczego, opiniodawczo-oceniającego, kontrolnego oraz interwencyjnego.

Rady szkoły mogą być skuteczną blokadą mechanizmów pozornych, czyniących ze szkoły „machinę na jałowym biegu”, podporządkowaną administracji oświatowej różnego szczebla, osłabiającej, a nawet niszczącej oddolne zaangażowanie oraz rzeczywistą partycypację rodziców, nauczycieli i uczniów w inicjowaniu prorozwojowych zmian w środowiskach szkolnych, a wciągających te de nomine podmioty w uprzedmiotowującą grę pozorów.

prof. Maria Dudzikowa

 

List od p. Katarzyny Styczyńskiej, matki trojga dzieci, aktywnego członka rady rodziców Szkoły Podstawowej nr 75 w Warszawie

Szanowny Panie Prezesie,

dziękuję za zaproszenie, dzięki któremu miałam przyjemność uczestniczyć w niezwykle ważnym dla mnie wydarzeniu, jakim była konferencja: Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 - 2014.

Jestem matką trzech córek w wieku 10, 8 i 4 lata. Podobnie do większości rodziców, pochłonięta codzienną krzątaniną, nie interesowałam się zbyt dogłębnie problemami dzisiejszej oświaty. Tak było do chwili, w której moje dzieci nie zaczęły nauki w szkole podstawowej. Mając dziecko bardzo zdolne i trafiwszy początkowo na dobrego nauczyciela, byłam pełna ufności do instytucji szkoły. Stopniowo zaczęły pojawiać się coraz większe wątpliwości, czy to co dzieje się w mojej szkole jest właściwe? Czy zmierza w dobrym kierunku, czy szkoła traktuje mnie jako partnera, czy raczej jest oblężoną twierdzą broniącą się przed jakimkolwiek wpływem rodziców? Czy moja szkoła chce być partnerem rodziców w wychowaniu dzieci, przezwyciężaniu ich słabości i niepełnosprawności? W jakim w ogóle kierunku zmierza? Takie własne przemyślenia, obserwacje i wnioski często budzą zastanowienie - czy aby na pewno mam rację, czy mam prawo oczekiwać od szkoły, że będzie partnerem w wychowaniu dzieci?

Uczestnictwo w Konferencji, wysłuchanie wykładu pani prof. Marii Dudzikowej, która w swoim wykładzie nazwała zaobserwowane przeze mnie procesy, unaoczniło mi, że moje obserwacje szkolne są trafne i nie jest to tylko problem szkoły moich dzieci. Również wykład pani Krystyny Starczewskiej był dla mnie bardzo ważny. Pokazał mi, jak zgubny wpływ na codzienne funkcjonowanie szkoły mają różne regulacje, jak chociażby publikowane rankingi szkół. Muszę przyznać, że sama również kierowałam się tym prostym kryterium. Dzisiaj, dzięki swoim doświadczeniom szkolnym, ale także dzięki wysłuchaniu prelekcji autorytetów podczas Konferencji, wiem, że taki ranking sprzyja głównie szybkiemu pozbywaniu się uczniów mniej zdolnych, z orzeczeniami, mających problemy z koncentracją. Zrozumiałam, że ogłaszane rankingi nie są w żadnej mierze skorelowane z poziomem wychowywania oferowanego przez szkołę dzieciom.

Z życia codziennego szkoły oraz z tego co usłyszałam wiem, jak ważną rolę odgrywamy my, rodzice - wszystkim nam bez wyjątku zależy, aby wspierać rozwój osobowości naszych dzieci, aby nauka była częściej potrzebą i przygodą niż tylko obowiązkiem, aby dostarczać w szkole wzorców, które wpłyną na dalsze życie naszych dzieci. Pomimo, że każdy rozumie to inaczej, dzięki dialogowi pomiędzy wszystkimi uczestnikami życia szkoły mamy szansę wypracować najlepsze rozwiązania.

Konferencja dała mi pewną wiedzę, ale przede wszystkim siłę do walki o prawo do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i wyrażania opinii o poziomie nauczania i wychowania moich dzieci.

Serdecznie pozdrawiam

Katarzyna Styczyńska

Członek rady rodziców Szkoły Podstawowej nr 75 w Warszawie

25 lat działań obywatelskich

6 października 2014

W dniu 3 października br. odbyła się organizowana przez Fundację „Rodzice Szkole”, we współpracy z Komitetem Nauk Pedagogicznych PAN i Collegium Civitas, konferencja

Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014

Uczestniczyło w niej ponad 100 osób, wśród których znaleźli się Kuratorzy Oświaty, przedstawiciele oświatowych organizacji pozarządowych, reprezentanci samorządów terytorialnych, dyrektorzy i nauczyciele szkół, liczna grupa przedstawicieli rad rodziców oraz osoby od lat współpracujące z naszym środowiskiem.

Konferencja rozpoczęła się odczytaniem listu od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, którego fragment przytaczam: Dobra edukacja zakłada gotowość do dialogu i współpracy wszystkich stron tego procesu. Zgodnie z ideą głoszoną przez głównego organizatora, Fundację „Rodzice Szkole” rodzice powinni być dla szkoły partnerami i sprzymierzeńcami. Dziękuję Państwu za obywatelskie zaangażowanie i troskę o przyszłe pokolenia.

Bardzo ciekawy program, wypełniony referatami dotyczącymi wielu tematów związanych z polską edukacją, wywołał ożywioną dyskusję, zakończoną przyjęciem Deklaracji Obywatelskiej wytyczającej kierunek działań. które zgromadzeni chcą podejmować.

Na pełną ocenę wpływu konferencji na życie publiczne kraju jeszcze za wcześnie (na pewno pomoże w tym, zadeklarowane przez organizatorów wydanie materiałów pokonferencyjnych), ale już dziś zachęcam do zapoznania się z felietonem p Wojciecha Starzyńskiego, będącym pierwszą próbą podsumowania tego, ważnego dla polskiej oświaty, wydarzenia.

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Nowy etap w uspołecznieniu polskiej szkoły - refleksje pokonferencyjne

6 października 2014

Konferencją Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014 Fundacja „Rodzice Szkole” i skupiające się wokół niej środowiska rodziców (przede wszystkim rad rodziców) oraz nauczycieli i dyrektorów szkół, rozpoczęły nowy etap w procesie uspołeczniania polskiej oświaty.

Okres, w którym znaczącym kreatorem i konstruktywnym recenzentem polityki oświatowej państwa, były powstające na przełomie lat 80 i 90-tych ub. wieku organizacje pozarządowe, należy uznać za zamknięty. Dziś ci, którzy doprowadzili do złamania monopolu państwowego w systemie edukacji , założyli setki niepublicznych szkół i przedszkoli oraz aktywnie uczestniczyli w reformie polskiego szkolnictwa, zamykają się w wąskim obszarze oświaty niepublicznej i wyraźnie nie mają ochoty z tej niszy edukacyjnej wychodzić. Podkreślam bardzo wyraźnie, że moim celem jest pokazanie obecnych realiów, a nie krytykowanie kogokolwiek, ponieważ zasługi jakie dla polskiej oświaty położyły w minionym dwudziestopięcioleciu, takie organizacje jak m.in. Społeczne Towarzystwo Oświatowe czy Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, na trwałe zapisały się w procesie zmian po 4 czerwca 1989 roku. Mówiliśmy o tym między innymi na naszej konferencji, zaznaczając, że jest to piękny, ale już zamknięty rozdział najnowszej historii polskiej szkoły.

Dziś przyszłość oświaty w znacznej mierze spoczywa w rękach rodziców, a przede wszystkim rad rodziców - mądrych, aktywnych, poczuwających się do odpowiedzialności nie tylko za szkołę własnych dzieci, ale za cały systemu edukacji. To one powinny nawiązywać ze sobą współpracę budując silny ogólnopolski ruch Rad Rodziców. To one powinny wspierać dobrych, odpowiedzialnych nauczycieli (a jest ich na pewno wiele tysięcy), próbujących wyrwać się z bezdusznej biurokratycznej machiny, w którą ten wspaniały zawód wtłaczają urzędnicy MEN i kolejni ministrowie edukacji narodowej.

Taką refleksją zakończyliśmy nasze spotkanie, takie przesłanie zostało zamieszczone w przyjętej Deklaracji Obywatelskiej.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


P. S. W trakcie konferencji kilkakrotnie podkreślano jak ważny dla uczestników był Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, oraz skierowany do nich list od Pana Prezydenta.

Szkoda, że mimo oficjalnego zaproszenia, tego znaczącego dla polskiej oświaty wydarzenia nie dostrzegła minister edukacji narodowej p. Joanna Kluzik-Rostkowska.

W ocenie obecnych było to nie tylko zaprzeczeniem ogólnie przyjętych zasad, ale również wyraźnym naruszeniem norm i obowiązków wynikających z piastowanego stanowiska.

Fundusze europejskie dla polskiej oświaty

26 września 2014

W dniu 25 września br. odbyło posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży poświęcone informacji nt. wsparcia polskiej oświaty z funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

W trakcie dyskusji zwróciłem uwagę na brak zabezpieczenia w ww. funduszach środków na finansowanie programów poświęconych kształtowaniu patriotycznych postaw obywatelskich wśród uczniów oraz na budowanie płaszczyzny współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami życia szkolnego.

W odpowiedzi - reprezentująca ministra edukacji narodowej podsekretarz stanu p Ewa Dudek - wyjaśniła, że środki na ewentualne realizowanie takich programów znajdą się w ogólnej puli będącej w dyspozycji dyrektora szkoły, który zadecyduje o ich przeznaczeniu. Takie postawienie sprawy wskazuje na zupełny brak zrozumienia ze strony urzędników MEN istoty problemu. Jest rzeczą oczywistą, że znaczna część dyrektorów stwierdzi (wbrew ogólnie znanym faktom), że w kierowanych przez nich placówkach zarówno wychowanie do obywatelskości jak i współpraca z rodzicami oraz radami rodziców układają się wzorowo i nie istnieje potrzeba wdrażania jakichkolwiek programów poświęconych tej problematyce. Jedyną nadzieją, jest zmiana stanowiska MEN w powyższej sprawie o co Fundacja „Rodzice Szkole” od lat apeluje (niestety ciągle bezskutecznie) do kolejnych ministrów edukacji narodowej

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Jak budować płaszczyznę współpracy pomiędzy uczestnikami życia szkolnego

23 września 2014

Warsztaty dla warszawskich szkół podstawowych (klasy V i VI) , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Fundacja „Rodzice Szkole” rozpoczyna nabór uczestników do, współfinansowanego przez m.st. Warszawę, projektu:

Jak budować płaszczyznę współpracy pomiędzy uczestnikami życia szkolnego

Zapraszamy szkoły z Warszawy do nadsyłania zgłoszeń. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Projekt zakłada przeprowadzenie przez doświadczonych trenerów Fundacji, szkoleń i warsztatów dla przedstawicieli samorządów uczniowskich, rad rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół .

Mając świadomość, że dobry samorząd uczniowski jest szansą do podnoszenia aktywności obywatelskiej dzieci i młodzieży oraz odpowiadając na potrzeby nauczycieli i rodziców Fundacja „Rodzice Szkole” przygotowała zajęcia, łączące wykłady poparte prezentacją multimedialną z warsztatami skupiającymi się na funkcjonowaniu i współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego, w szczególności poświęcone komunikacji na linii rada rodziców – inne organy szkoły (dyrektor, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski). Ich celem jest zaktywizowania uczniów, nauczycieli i rodziców do działań na rzecz uatrakcyjnienia szeroko pojętej oferty edukacyjnej i wychowawczej szkoły. Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach: pierwsza (2 godziny) dla uczniów, druga (2 godziny) dla rodziców i nauczycieli.

Zgłoszenia szkół przyjmujemy sukcesywnie, w miare napływających wniosków. Kontakt z koordynatorem projektu p. Marią Szpilowską, tel. 604 176 544 lub poprzez e-mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl .

Szkolenia odbędą się w październiku i pierwszej połowie listopada br. w terminach uzgodnionych ze szkołami biorącymi udział w projekcie.

Wrzesień miesiącem wyborów do Rad Rodziców

11 września 2014

Szanowni Państwo

rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół,

wrzesień jest miesiącem, w którym, zgodnie z art. 53 ustawy o systemie oświaty, na pierwszych zebraniach rodziców dokonuje się wyboru rad klasowych i ich przedstawicieli do Rady Rodziców. Jest to bardzo ważna czynność, często niedoceniana przez rodziców, a czasem również przez nauczycieli i dyrektorów szkół. Tymczasem uprawnienia rad rodziców są na tyle znaczące, że mogą one odgrywać ważną rolę w życiu szkoły- szczególnie w formułowani i realizacji programu wychowawczego zgodnego z systemem wartości jaki chcielibyśmy zaszczepić naszym dzieciom.

Jednocześnie dobrze zorganizowana, i poczuwająca się do odpowiedzialności za szkołę rada rodziców może być, wbrew częstym obiegowym opiniom, wielką pomocą dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Zachęcam więc do potraktowania wrześniowych wyborów bardzo poważnie i odpowiedzialnie. Namawiam rodziców do aktywnego włączania się w życiu szkoły. Dyrektorów i nauczycieli proszę o pomoc i wsparcie działań, które niejednokrotnie są dla rodziców początkiem wychodzenia z roli zwykłych niezaangażowanych w sprawy publiczne „zjadaczy chleba” i wchodzenia w rolę odpowiedzialnych za losy kraju obywateli.

W wypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedur powstawania i funkcjonowania rad rodziców zapraszam do skorzystania z pomocy Punktu Konsultacyjnego naszej Fundacji (adres e-mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl tel.: 602 694 951)

Zapraszamy również do uczestnictwa w konferencji Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014, o której komunikat zamieszamy poniżej

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

KONFERENCJA - zgłoszenia

2 września 2014

Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

Zachęcamy do uczestnictwa w organizowanej przez Fundację „Rodzice Szkole”, Collegium Civitas i Komitet Nauk Pedagogicznych PAN konferencji:

Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989-2014

Szczególnie zależy nam na obecności aktywnych rodziców (reprezentantów rad rodziców i stowarzyszeń rodzicielskich), którzy w minionym dwudziestopięcioleciu byli jedną z najbardziej dynamicznych grup społecznych, dążących do unowocześnienia szkoły i narodowego systemu edukacji.

Celem konferencji jest:

 • prezentacja różnego rodzaju inicjatyw na polu edukacji narodowej, podejmowanych przez rodziców, nauczycieli oraz osoby żywotnie zainteresowane sprawami polskiej szkoły

 • uświadomienie społeczeństwu, że szereg rozwiązań, jakie miały miejsce w minionym okresie (łącznie ze zmianami prawa oświatowego), zostało zainicjowane i wprowadzone w życie przez organizacje obywatelskie w wyniku wieloletnich, konsekwentnych działań, polegających na budowaniu poparcia społecznego oraz przekonywaniu do nich parlamentarzystów i kolejnych ministrów edukacji narodowej,

 • wskazanie na bariery, zagrożenia i szanse jakie pojawiają się przed polską szkołą,

 • wyrażenie uznania wszystkim uczestnikom, zapoczątkowanych w latach 80-tych ub. wieku, zmian w polskiej edukacji, z podkreśleniem, że wśród nich znaczącą grupę stanowili tzw. nieprofesjonaliści (głównie rodzice), często niedoceniani i niedostrzegani przez system oświaty, a w rzeczywistości wnoszący do niego nowego ducha, tak bardzo potrzebnego w poszukiwaniu odpowiedzi na wyzwania XXI wieku.


Program konferencji znajdują się na stronie internetowej: www.rodziceszkole.cba.pl


Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się w zakładce KONFERENCJA >>>>>

Rok szkolny 2014/2015 – wyzwaniem dla demokratyzacji polskiej szkoły

1 września 2014

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,

kolejny rok szkolny rozpoczynamy w atmosferze podsumowań i refleksji związanych z 25-leciem Wolnej Polski. Analizując dokonane w tym okresie zmiany, warto podkreślać znaczący wkład, jaki wnieśli rodzice i organizacje pozarządowe, takie jak nasza Fundacja przy wprowadzaniu do narodowego systemu edukacji szeregu nowoczesnych, demokratyzujących go rozwiązań.

Powyższa opinia nie zwalnia oczywiście z dostrzegania szeregu błędów, niedociągnięć i zaniedbań. O tym wszystkim będziemy rozmawiali w dniu 3 października br. na organizowanej przez Fundację „Rodzice Szkole” we współpracy z Komitetem Nauk Pedagogicznych PAN i Collegium Civitas konferencji: Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014.

W dniu, w którym zabrzmi pierwszy szkolny dzwonek zachęcamy przede wszystkim do spojrzenia w przyszłość i zastanowienia się nad szansami rozwoju szkół naszych dzieci oraz nad rolą, jaką każdy z nas może i powinien – w wielkim dziele budowania oświaty na miarę wyzwań i oczekiwań społeczeństwa XXI wieku – spełnić.

Wszystkim Państwu, dla których zwrot „Pro Publico Bono” nie jest czczym frazesem, życzymy dużo sił, zdrowia i satysfakcji w niełatwej pracy, jaką jest bezinteresowna służba Ojczyźnie i jej obywatelom.

Barbara Robakiewicz
Przewodnicząca Rady
Fundacji „Rodzice Szkole”


Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu
Fundacji „Rodzice Szkole”

Program wychowawczy szkoły – fikcja, czy wyzwanie ?

20 sierpnia 2014

Po latach patrzenia na oświatę jedynie z perspektywy wyników nauczania (mierzonych bardzo kontrowersyjnymi metodami, m. in. budzącymi wiele wątpliwości „bezstronnymi” testami) zaczynamy dostrzegać rolę wychowawczą szkoły i coraz częściej o niej rozmawiać. Mam nadzieję, że zbliżamy się do sytuacji, w której program wychowawczy szkoły będzie w procesie dydaktycznym równorzędnym komponentem w stosunku do programu nauczania. Aby jednak tak się stało potrzebne jest:

 • zdefiniowanie czym program wychowawczy powinien być,

 • realne wprowadzenie w życie zapisów określających tryb jego tworzenia (art. 54 ustawy o  systemie oświaty).

Zapisy mówiące, że: do kompetencji rady rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli uważam za zdecydowanie nieprzystające do nowoczesnego myślenia o wychowaniu.


Więcej

70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

29 lipca 2014

1 sierpnia 1944 roku rozpoczęło sie najbardziej dramatyczne, od czasów rozbiorów Polski, powstanie, które ciągle budzi wiele emocji i bardzo różnych opinii. Osobiście jestem wielkim obrońcą zarówno decyzji politycznej o wybuchu Powstania jak i jego długofalowych skutków. Nie wyobrażam sobie jak przetrwalibyśmy 45 lat reżimu komunistycznego nie mając w pamięci tego bezprzykładnego, bezinteresownego zrywu naszych ojców i dziadów w obronie najwyższego dobra jakim jest wolność obywateli i niepodległość Ojczyzny.Wszystkim, dla których te wartości są ważne chciałbym dedykować kilka cytatów z zamieszczonego w nr.30/2014 tygodnika „wSieci”, wywiadu z Janem Ołdakowskim - dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego - Mówi on: Powstanie Warszawskie dlatego jest tak intrygujące, ze jest sytuacją moralną. To konflikt dobra i zła [...] mamy jasność, że ci ludzie poszli walczyć kierując się motywacją moralną. Szli by przeciwstawić się złu. Oni postanowili powiedzieć „nie” totalitarnemu złu. Patrząc na zdjęcia z powstania widzimy ludzi pięknych, rozjaśnionych, promieniejących

Zatrzymując się 1 sierpnia o godz. 17.00 na chwilę refleksji pamiętajmy o tych słowach i pomódlmy się za dusze wszystkich, którzy w dniach powstania polegli oraz za ś. p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, któremu zawdzięczamy ten piękny pomnik, jakim jest Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wojciech Starzyński

Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014

1 lipca 2014

Informujemy, że pierwszym sponsorem organizowanej przez Fundację „Rodzice Szkole”, Collegium Civitas i Komitet Nauk Pedagogicznych PAN konferencji: Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014, jest Bank Pocztowy S.A. któremu za wsparcie naszej inicjatywy gorąco dziękujemy.

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Rodzice nagradzają nauczyciela

27 czerwca 2014

Na wniosek grupy rodziców warszawskiej Społecznej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 100 STO, Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” wyróżnił specjalną nagrodą p. Ewę Bogucką nauczycielkę opiekującą się ich dziećmi w ciągu trzech lat nauczania początkowego.

Uzasadniając swoją decyzję Zarząd Fundacji podkreślił, że nagroda zostaje przyznana za:

 • kulturę osobistą w kontaktach z rodzicami,:

 • indywidualne podejście do każdego ucznia, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów mających trudności adaptacyjne,

 • wzorowe przygotowanie zajęć lekcyjnych oraz różnych uroczystości szkolnych w tym imprez kulturalnych i rekreacyjnych,

 • dbałość o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

 • zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz szkoły.

 

Życząc tysiącom polskich pedagogów - którzy na podobne wyróżnienia zasługują - wspaniałego letniego wypoczynku oraz satysfakcji w pracy zawodowej i działalności pro publico bono, zwracamy uwagę jak ważnym elementem oceny pracy nauczyciela może i powinna być opinia rodziców.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 

P.S. Zachęcamy do przypomnienia sobie, zamieszczonego na naszej stronie internetowej 4 listopada 2013 r., felietonu p. Jarosława Pytlaka: Czy rodzice mogą oceniać pracę szkoły?

25-lecie Oświaty Niepublicznej w Polsce

25 czerwca 2014

Z inicjatywy Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych 24 czerwca br. odbyła się konferencja poświęcona ocenie dorobku szkolnictwa niepublicznego (szczególnie przedszkoli niepublicznych) na przestrzeni ostatnich 25 lat. Na zaproszenie organizatorów wykład otwierający wygłosił Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”.

W swoim wystąpieniu przypomniał on znaczące wydarzenia drugiej połowy XX wieku, będące kamieniami milowymi na polskiej drodze do niepodległości oraz przybliżył słuchaczom najważniejsze działania środowisk obywatelskich na polu edukacji prowadzące do:

 • powstania sektora oświaty niepublicznej,

 • zorganizowania szerokiego ruch rodziców i rad rodziców działających na terenie szkół ich dzieci,

 • założenia ponad tysiąca szkół publicznych (przede wszystkim w małych gminach wiejskich) prowadzonych przez stowarzyszenia, fundacje i osoby fizyczne,

 • rozwoju spółdzielni uczniowskich funkcjonujących obecnie w ponad 5000 szkół,

 • aktywnego włączania się rodziców i nauczycieli w debatę dotyczącą ochrony dziedzictwa narodowego ( m. in. poprzez nieograniczanie zakresu nauczania języka polskiego i historii oraz nieuleganie bezrefleksyjnie zachodnim nowinkom edukacyjnym np. ideologii gender),

 • powstania ruchu „Ratuj Maluchy” i wyrastającego z niego stowarzyszenia „Rzecznik Praw Rodziców” dążących do zagwarantowania rodzicom wpływu na wiek rozpoczynania przez ich dzieci edukacji szkolnej.

Wystąpienia kolejnych mówców, w tym byłego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Jerzego Stępnia uzmysłowiły uczestnikom skalę problemów jakie stoją przed przedszkolami niepublicznymi i wskazały , że kluczem do ich rozwiązywania jest partnerska współpraca pomiędzy właścicielami przedszkoli i samorządami terytorialnymi

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Jaka rada szkoły jest nam potrzebna?

23 czerwca 2014

Od pewnego czasu , w różnych środowiskach oświatowych (głównie dyrektorsko - nauczycielskich) pojawia się pytanie o rolę jaką na terenie szkoły powinna spełniać rada szkoły. Nie kwestionując potrzeby uporządkowania przepisów dotyczących tego organu (obecnie obowiązujące są zdecydowanie niespójne i posiadają wiele mankamentów), chciałbym przestrzec przed rozwiązaniami, które sprowadzą znaczenie i rolę rad rodziców, a tym samym rodziców, do czysto formalnego, fasadowego organu szkoły pozbawionego jakiegokolwiek realnego wpływu na jej życie.

Przypominam, że dyskusja na temat miejsca i roli rodziców w polskim systemie edukacji toczyła się, w różnych gremiach, już od roku 1987. Jej ukoronowaniem były dwie konferencje zorganizowane, wspólnie z Parlamentarnym Zespołem „Edukacja Jutra”, w roku 2000, w trakcie których zostały przedstawione i przyjęte przez uczestników propozycje nowelizacji prawa oświatowego - przede wszystkim dotyczące art. 53. 54 i 56 ustawy o systemie oświaty oraz art.6a i 9c Ustawy Karta Nauczyciela –wprowadzone do systemu oświaty w roku 2007 . W świetle powyższych faktów, może warto pamiętać, jakie środowiska polityczne i zawodowe przez siedem lat sprzeciwiały się rozwiązaniom, na które oczekiwały setki tysięcy rodziców.


Więcej

Koniec roku szkolnego

20 czerwca 2014

Szanowni Państwo,

Rok szkolny 2013/2014 przyniósł polskiej oświacie wiele ważnych zmian, nowych pomysłów, oczekiwań i nie zawsze spełnionych nadziei. Do najważniejszych - podkreślając, że jest to opinia bardzo subiektywna – zaliczam:

1. zmianę na stanowisku Ministra Edukacji Narodowej, z którą znaczna część środowisk

oświatowych łączyła nadzieję, na wyraźne wyrwanie się resortu z marazmu ostatnich lat.

Na ocenę pracy nowej pani minister. jeszcze za wcześnie, ale często odnoszę wrażenie, że

więcej w niej PR-u niż działań merytorycznych;.

2. podjęcie przez resort edukacji, działań mających doprowadzić do uporządkowania rynku

podręczników szkolnych. Niestety, ta skądinąd bardzo potrzebna , a jednocześnie

napotykająca na olbrzymi sprzeciw lobby wydawniczego inicjatywa, została już na

początku obarczona „grzechem pierworodnym” wynikającym z nieprzemyślanej próby

wprowadzenia do użytku szkolnego od 1 września br. nowego Elementarza (a raczej

podręcznika, który wg opinii wielu ekspertów i praktyków na nazwę Elementarz nie

zasługuje);

3. rozpoczęcie, przez MEN i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, realizacji

systemowego projektu Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym

nowoczesnej szkoły. Osobiście, działania merytoryczne prowadzone przez FRDL oraz

jej współpracę z uczestnikami projektu oceniam bardzo wysoko, natomiast działania osób

odpowiedzialnych za projekt ze strony MEN, m. in. określenie jasnych, zgodnych

z demokratycznymi standardami, zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi

(w ramach Społecznego Komitetu Doradczego), profesjonalizmem nie grzeszą i budzą

wiele wątpliwości;

4. odrzucenie przez Sejm wniosku o referendum w sprawie wprowadzenia od 6-go roku życia

obowiązku szkolnego. Zlekceważenie ponad miliona podpisów Polaków, którzy

wykazali obywatelską troskę o przyszłość młodego pokolenia i nie wykorzystanie okazji do

przeprowadzenia, po raz pierwszy w historii ostatniego dwudziestopięciolecia, szerokiej

debaty publicznej poświęconej polskiej szkole uważam za olbrzymi błąd, którego skutki

będziemy odczuwali przez wiele lat.

 

Fundacja „Rodzice Szkle” oczekiwała również na podjęcie prac nad zgłoszonymi przez nas projektami nowelizacji ustawy o systemie oświaty mającymi uporządkować sytuację rad rodziców. Taką deklarację otrzymaliśmy, na spotkaniu 29 stycznia br., bezpośrednio od p. minister Kluzik – Rostkowskiej. Niestety, poza działaniami pozornymi, prace z tym związane uległy zawieszeniu. Szkoda, że kolejny, już trzeci, minister edukacji narodowej nie docenia roli jaką w nowoczesnym systemie oświaty mogą i powinni odgrywać rodzice Przy ciągle niejasnej polityce władz oświatowych optymizmem napawają mnie wizyty w tzw. Polsce powiatowej. Odwiedzając małe gminy wiejskie i średniej wielkości miasta (zazwyczaj na zaproszenie lokalnych samorządów) spotykam się z, może zbyt wolno, ale jednak ciągle rosnącą aktywnością rodziców oraz z dużą odpowiedzialnością władz samorządowych za poziom i kreowanie lokalnej polityki oświatowej Widać wyraźnie, że mimo niedostatecznych środków z budżetu centralnego starają się one stwarzać jak najlepsze warunki do rozwoju. prowadzonych przez siebie szkół.

Na zakończenie tego bardzo wybiórczego spojrzenia na mijający rok szkolny chciałbym przypomnieć o działaniach podejmowanych przez Fundację „Rodzice Szkole”. Wśród nich za ważne uważam zdynamizowanie pracy Punktu Konsultacyjnego, do którego po porady - jak budować płaszczyznę współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego? - zwraca się coraz więcej rad rodziców, dyrektorów szkół i lokalnych samorządów terytorialnych. oraz przeprowadzenie kilkunastu spotkań i szkoleń na terenie kraju poświęconych powyższej tematyce.

Nawiązując do 25 rocznicy odzyskania przez Polaków Wolności przygotowujemy na jesień br. konferencję: Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014.

Jej celem będzie m.in. pokazanie, że szereg, a może nawet większość, zmian jakie miały miejsce w polskiej szkole (łącznie ze zmianami prawa oświatowego) była zainicjowana i wprowadzona w życie przez środowiska obywatelskie, które dzięki konsekwentnym działaniom potrafiły przekonać do proponowanych rozwiązań kolejnych ministrów edukacji narodowej i parlamentarzystów.

Będzie to również okazja do wyrażenia uznanie wszystkim osobom działającym na rzecz oświaty z podkreśleniem, że wśród nich znaczącą grupę stanowią tzw. nieprofesjonaliści, głównie rodzice, często niedoceniani i niedostrzegani przez system edukacji narodowej, a w gruncie rzeczy wnoszący do niego nowego ducha, tak bardzo potrzebnego w poszukiwaniu odpowiedzi na wyzwania XXI wieku.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Rodzicom, Nauczycielom, Uczniom, wszystkim naszym Przyjaciołom i Współpracownikom życzymy wspaniałego letniego wypoczynku oraz znalezienia w jego trakcie czasu na refleksję dotyczącą spraw, o których pisze Wojciech Starzyński .

 

Zarząd i Rada Fundacji „Rodzice Szkole”

Protokoły z posiedzeń rady rodziców stanowią informację publiczną

18 czerwca 2014

Rady rodziców są społecznymi organami szkoły przewidzianymi w ustawie systemie oświaty, o szeroko zakreślonych kompetencjach w zakresie realizacji zadań oświatowych. Zarówno protokoły posiedzeń rady rodziców jak korespondencja prowadzona pomiędzy radą rodziców, a dyrektorem szkoły, dotycząca realizacji określonych zadań publicznych w zakresie władzy wykonawczej realizowanej w obszarze oświaty stanowią dokumenty będące informacją publiczną.

Nie każda informacja, która jest informacją publiczną musi być udostępniona osobie wnioskującej o jej udostępnienie. Zarazem jednak z faktu, że informacja publiczna nie może być udzielona nie wynika aby podmiot dysponujący tą informacją publiczną, mógł powiadomić stronę żądającą tej informacji, że nie może jej udzielić ze wskazaniem przepisów wprowadzających ograniczenia jej udzielenia. W takim przypadku organ jest bowiem zobowiązany do wydania decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej.

Wyrok WSA w Krakowie z 21 maja 2014 r. sygn. II SAB/Kr 58/14

 

Powyższą informację podajemy za Biuletynem Edukacja serwisu WARTO WIEDZIEĆ

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Oni byli pierwsi - spotkanie po latach

13 czerwca 2014

W dniu 12 czerwca br. spotkali się Założyciele Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ludzie którzy w roku 1987 mieli odwagę jawnie sprzeciwić się komunistycznemu systemowi oświaty i pierwsi upomnieli się, w swojej Deklaracji Programowej, o uspołecznienie polskiej szkoły poprzez zagwarantowanie:

 • nauczycielom: prawa do podejmowania samodzielnych decyzji dydaktycznych i wychowawczych;

 • uczniom: prawa do określenia własnej roli i miejsca w szkole, prawo do modyfikowania prezentowanych im ofert edukacyjnych;

 • rodzicom: prawa do tworzenia niezależnej od władz szkolnych reprezentacji, która mogłaby stanowić o sprawach szkoły.

W części oficjalnej spotkania Wojciech Starzyński - inicjator założenia Społecznego Towarzystwa Oświatowego i jego wieloletni Prezes - przypomniał polską drogę do wolności , podkreślając rolę jaką na niej odegrali założyciele naszego Towarzystwa.

Bardzo miłym akcentem uroczystości było wręczenie wszystkim uczestnikom listów od prof. Henryka Samsonowicza - Pierwszego Ministra Edukacji Narodowej III RP i Wojciecha Starzyńskiego, których pełną treść przytaczam:

W 25 rocznicę odzyskania przez Polaków niepodległości wyrażamy głęboki szacunek i uznanie Założycielom Społecznego Towarzystwa Oświatowego, którzy w roku 1987 mieli odwagę powiedzieć „nie” komunistycznemu systemowi edukacji i wskazać drogę prowadzącą do oświatowego pluralizmu, powstania szkolnictwa niepublicznego oraz wyzwolenia energii społecznej służącej rozwojowi działalności Pro Publico Bono.

Rozmowy, wspomnienia i wspólne zdjęcia zwieńczyły tę bardzo miłą uroczystość, pokazującą, że przyjacielskie kontakty zawiązane przed 27 latami są ciągle żywe, a troska o dobro wspólne nadal łączy założycieli STO.

 

Małgorzata Wasilewska – Duszewska

w roku 1987 studentka Wydziału Historycznego UW, najmłodsza założycielka STO, obecnie matka dwójki dzieci, pracownik Biblioteki Sejmowej

 

 

W załączeniu pełny tekst wystąpienia Wojciecha Starzyńskiego


Więcej

Wizyta w gminie Jabłoń

11 czerwca 2014

Na zaproszenie władz gminy Jabłoń (powiat Parczewski) spotkałem się 9 czerwca br. z przedstawicielami rad rodziców, dyrektorami i nauczycielami kilku gminnych szkół.

Inicjatorką spotkania była Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu p. Magdalena Kamola, która wystąpiła do władz gminy z wnioskiem o jego zorganizowanie i której należą się za to podziękowania od wszystkich uczestników.

W trakcie bardzo ciekawej dyskusji - ujawniającej, w niektórych sprawach, wyraźne różnice zdań między dyrektorami szkół i radami rodziców - odniosłem wrażenie, że znaczna część napięć i sporów wynika nie ze złej woli którejkolwiek ze stron, lecz z braku umiejętności i wiedzy niezbędnej do budowania partnerskiej współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego. To zjawisko - które jeżdżąc po Polsce i otrzymując dziesiątki listów kierowanych do naszej Fundacji wielokrotnie obserwowałem - wskazuje na potrzebę stałego, jak najszerszego docierania z informacjami i szkoleniami na ten temat do środowisk szkolnych oraz na potrzebę większego ich otwarcia się na różnego rodzaju konferencje, seminaria i spotkania poświęcone powyższej tematyce. Nie do przecenienia jest tu rola organów prowadzących (gmin i powiatów), bo na pomoc władz centralnych, ani pozytywne efekty realizowanego obecnie przez MEN projektu „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” raczej nie należy liczyć.

Podsumowując moją wizytę w Jabłoniu uważam, że należy życzyć, aby takich środowisk oświatowych było w Polsce jak najwięcej, ponieważ niski poziom kapitału społecznego, który hamuje rozwój kraju i wpływa ujemnie na procesy edukacji, wynika przede wszystkim z marazmu. Spory, nawet bardzo ostre mogą i powinny być twórcze, apatia życie społeczne zabija.

Życzę moim nowym Przyjaciołom z Jabłonia wielu twórczych sporów mając nadzieję, że znajdą naśladowców i sojuszników w setkach, a może nawet tysiącach, polskich gmin

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Nowy kwartalnik: „Wokół Szkoły”

9 czerwca 2014

Szanowni Państwo ,

współpracujący Fundacją „Rodzice Szkole” dyrektor dwóch warszawskich szkół STO: Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 24 i Społecznego Gimnazjum Nr 99 p. Jarosław Pytlak, którego teksty kilkakrotnie zamieszczaliśmy na naszej stronie internetowej, rozpoczął wydawanie autorskiego kwartalnika „Wokół Szkoły”, o którym autor i wydawca w jednej osobie pisze: Po dłuższych cierpieniach (moich) ujrzał światło dzienne pierwszy numer mojego autorskiego kwartalnika "Wokół szkoły", który postanowiłem wydawać, zdaniem przyjaciół dla przyjemności, zdaniem osób niechętnych, dla autopromocji. Ujmując kompromisowo - dla promocji swoich poglądów, co może być przyjemne..

Załączamy pierwszy numer i zachęcamy do lektury bardzo interesujących tekstów

"Wokół szkoły" - nr 1

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Felieton przedwakacyjny

9 czerwca 2014

Zbliża się koniec roku szkolnego. Pewnie, jak zwykle, przyniesie on szereg rankingów, pozytywnych ocen, a czasem nawet laurek wystawianym samym sobie przez różne organy władzy publicznej. Tak jest od wielu lat i ten proces ciągle się nasila. Jednocześnie rośnie krytyka polskiej edukacji przez liczne środowiska oświatowe (nauczycieli, naukowców, rodziców, uczniów, a nawet zwykłych nie zaangażowanych w życie szkoły obywateli).

Na pytanie: kto ma rację, gdzie leży prawda? (a pewnie jak zwykle znajduje się ona gdzieś po środku) trudno dziś odpowiedzieć. Wynika to z bardzo prostej przyczyny; z braku debaty publicznej. Aby wśród szeregu różnych, zazwyczaj zdecydowanie sprzecznych i nacechowanych emocjami (w tym również politycznymi), opinii, zająć racjonalne stanowisko potrzebna jest rozmowa, potrzebny dyskurs publiczny pozwalający na ich weryfikację.

Do takiej debaty Fundacja „Rodzice Szkole” od lat namawia władze oświatowe, które mają obowiązek ją organizować. Na razie bezskutecznie. Jedyną nadzieją są zbliżające się wybory samorządowe, które zazwyczaj przynoszą erupcję pomysłów , a czasem nawet szereg dyskusji, często niestety zdominowanych przez demagogiczne wypowiedzi niekompetentnych kandydatów na lukratywne stanowiska samorządowe. Na razie zwykłym obywatelom pozostaje uzbroić się w cierpliwość i modlić o oświecenie naszych władz oświatowych, czego, na zakończenie tego bardzo dziwnego roku szkolnego 2013/2014, wszystkim zainteresowanym losami polskiej szkoły gorąco życzę

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014

4 czerwca 2014

Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014 - to tytuł konferencji, którą nawiązując do dorobku 25 lat niepodległej Polski - Fundacja „Rodzice Szkole”, wspólnie z Collegium Civitas, organizuje jesienią 2014 roku.  Chcemy przypomnieć społeczeństwu szereg ważnych inicjatyw rodziców i współpracujących z nimi nauczycieli, którzy na przestrzeni ostatnich 25 lat wprowadzali do oświaty twórczy ferment chroniący polską szkołę przed nadmierną rutyną i pozwalający zmierzyć się z wyzwaniami  XXI wieku. Te oświatowe  działania  na rzecz dobra wspólnego, których zabrakło w wielu dziedzinach życia publicznego, powinny stawać się wzorem do naśladowania i istotnym elementem budowania, niezbędnego dla rozwoju kraju, kapitału społecznego.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

P. S. Dalsze informacje o konferencji będziemy na bieżąco zamieszczali na  naszej  stronie internetowej  w zakładce „Konferencja”

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

II Kongres Spółdzielczości Uczniowskiej

3 czerwca 2014

W dniach 31 maja i 1 czerwca br. uczestniczyłem w - zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Krajową Radę Spółdzielczą oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - II Kongresie Spółdzielczości Uczniowskiej:

Pierwszą myślą jaka mi się w trakcie tego spotkania nasunęła była konstatacja, że spółdzielnie uczniowskie - będąc mało znaną oraz niedostatecznie promowaną w społeczeństwie sferą aktywności uczniowskiej - zasługują na zdecydowanie większą uwagę i wsparcie władz oświatowych ( szczególnie ministra edukacji narodowej).

Ta bardzo ważna dla budowania postaw obywatelskich i powiększania kapitału społecznego działalność uczniowska sięga swoimi korzeniami początków XX stulecia i gromadzi obecnie ponad 5000 spółdzielni funkcjonujących w polskich szkołach. Niestety niekorzystne rozwiązania ustawowe uniemożliwiają jej rozwój. O tym m. in. rozmawiano na Kongresie podkreślając potrzebę wspólnych prac na rzecz zmian ustawowych, umożliwiających spółdzielniom uczniowskim prowadzenie na terenie szkół, ograniczonej działalności gospodarczej, w tym szkolnych sklepików.. Fundacja „Rodzice Szkole” będzie wspierała tego typu działania i promowała je na forum Parlamentu. Uważamy, że spółdzielnie uczniowskie są najlepszą, praktyczną nauką przedsiębiorczości i najwyższa pora aby dostrzegli to również decydenci polityczni.

Wojciech Starzyński

Prezes Fundacji „Rodzice Szkole”

Uczniowie i rodzic kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

30 maja 2014

Realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej projekt: Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły nabiera przyspieszenia. 29 maja br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Społecznego Komitetu Doradczego, w którym uczestniczyło ponad 50 organizacji pozarządowych i środowisk nauczycielsko-rodzicielskich zainteresowanych realizacją projektu i deklarujących wolę włączenia się w prace nad nim (w formie doradztwa i opiniowania poszczególnych działań). W trakcie prezentacji dotychczasowych prac pojawiło się ze strony zainteresowanych szereg pytań, wątpliwości i propozycji. Na podkreślenie zasługuje, że były to pytania ciekawe merytorycznie i wyraźnie wynikające z troski o jakość realizowanego projektu, a nie chęci zaistnienia w środowisku (co ciągle niestety w polskiej rzeczywistości stosunkowo często się zdarza). Również bardzo rzeczowe wyjaśnienia przedstawicieli MEN, traktujących zebranych jako ważnych partnerów było, dla mnie, miłym zaskoczeniem. Oba ww. czynniki stwarzają nadzieję, że projekt przyniesie realne efekty poprawiające relacje pomiędzy różnymi uczestnikami życia szkolnego i przyczyni się do autentycznego uspołecznienia polskiej szkoły.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

P. S. Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: www. szkolawspolpracy.pl

Konferencja w Siedlcach

28 maja 2014

 

Edukacja seksualna w wychowaniu – prawdy i mity, to tytuł konferencji zorganizowanej 28 maja br. przez Samorządowe Centrom Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, w której uczestniczyli dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice (niestety nieliczni) ze szkół Siedlec i powiatu siedleckiego. Uzupełnieniem bardzo interesujących prelekcji nawiązujących do tytułu konferencji był wykład Prezesa Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” p. Wojciecha Starzyńskiego: Jak budować program wychowawczy  z udziałem wszystkich uczestników życia szkolnego.

Cieszymy się, że działalność naszej Fundacji została dostrzeżona i doceniona przez kolejne, znaczące środowisko edukacyjne jakim jest samorządowa oświata Siedlec.

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Fundacja „Rodzice Szkole” w legionowskim Radio Hobby

19 maja 2014


Na zaproszenie legionowskiego Radia Hobby w dniu 15 maja br. p. Renata Bogacka – Andrzejewska, Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w Legionowie i Powiecie Legionowskim, oraz p. Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji, wzięli udział w audycji poświęconej zaprezentowaniu dorobku i bieżącej działalności naszego środowiska.

W trakcie ożywionej rozmowy, inicjowanej przez redaktora Roberta Galasa, została przedstawiona historia Fundacji oraz jej główne cele i formy ich realizacji, prowadzące do aktywnej współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego na terenie poszczególnych placówek.

Mamy nadzieję, że poprzez Radio Hobby dotarliśmy do znacznej grupy mieszkańców Legionowa i jego okolic, co ułatwi i zdynamizuje budowanie porozumienia rad rodziców okolicznych szkół, porozumienia będącego w przyszłości znaczącym partnerem władz samorządowych w kreowaniu i realizacji lokalnej polityki oświatowej.

 

Michał Trojanowski
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

„Rzeczpospolita” o radach rodziców

1 maja 2014


Po raz kolejny w dzienniku Rzeczpospolita, z dn. 30 kwietnia br., w felietonie Katarzyny Wójcik: „Niejasny status i finanse rad rodziców” wskazano na zagrożenia, jakie dla rozwoju aktywności obywatelskiej rodziców stanowi złe prawo.

Fundacja „Rodzice szkole”, która wielokrotnie zwracała na to uwagę, przygotowała w powyższej sprawie trzy projekty nowelizacji ustawy o systemie oświaty i przekazała je minister J. Kluzik-Rostkowskiej (o czym informowaliśmy 12 lutego br. w komunikacie Warto walczyć). Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie nad nimi, w ramach powołanego w MEN zespołu roboczego, konkretnych prac.

Jednocześnie niepokoją nas powtarzające się wypowiedzi wiceministra P. Krzyżanowskiego, który – przy niejasnych przepisach prawnych – dokonuje ich interpretacji prowadzącej do ograniczenia, a nawet wręcz uniemożliwienia, rodzicom podejmowania racjonalnych działań na rzecz wsparcia szkoły własnych dzieci.

Dziwi, że urzędnicy MEN, zamiast dążyć do praktycznego wsparcia rad rodziców, dokonują ekwilibrystyki prawnej całkowicie sprzecznej z opiniami Izb Skarbowych, ZUS-u i banków, które przyznają radom rodziców NIP-y, akceptują zawierane przez nie umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz bez żadnych zastrzeżeń zakładają samodzielne rachunki bankowe. Chyba już najwyższy czas, aby złe prawo dostosować do dobrej praktyki, a nie skupiać się na wydawaniu dwuznacznych opinii niszczących obywatelskie inicjatywy i ograniczających, zgodne z interesem społecznym, działania rodziców. Cieszymy się, że w Rzeczpospolitej zyskaliśmy kolejnego sojusznika zdającego sobie sprawę ze znaczenia rad rodziców w polskim systemie oświaty i dziękujemy za zainteresowanie tym bardzo ważnym dla przyszłości kraju tematem.

 

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Wielkanoc 2014

17 kwietnia 2014Chrystus zmartwychwstał! i ty, człowiecze,
Zmartwychwstań jasny z otchłani grzechu,
Wykąp się w blasku, co z nieba ciecze,
Zaczerpnij życia w wiosny oddechu

Artur Oppman (Or-Ot)


 

Drodzy Przyjaciele

Życzymy Państwu Radosnych i Rodzinnych świąt Wielkanocnych, pełnych wiary i nadziei płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego


Zarząd i Rada Fundacji „Rodzice Szkole”


Czy uda się uporządkować rynek podręczników szkolnych?

15 kwietnia 2014

Dyskusja na temat systemowych rozwiązań dotyczących podręczników szkolnych (o czym informowaliśmy w komunikacie z dnia 25 lutego br.) nabiera przyspieszenia. Bardzo wyraźnie zaakcentowała swoje stanowisko Polska Izba Książki, kilka niedużych wydawnictw edukacyjnych (m. in. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe), niektóre samorządy terytorialne i środowiska obywatelskie. Wszystkie opinie będziemy starali się sukcesywnie przedstawiać na naszej stronie internetowej. Zaczynamy od felietonu wieloletniego dyrektora dwóch warszawskich szkół STO: Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 24 i Społecznego Gimnazjum Nr 99 - p. Jarosława Pytlaka.

Zachęcamy do zabierania głosu w tej bardzo ważnej dla przyszłości polskiej oświaty sprawie. Wszystkie Państwa wypowiedzi będziemy publikować.

 

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 

Jarosław Pytlak – Opinie o koncepcji jednego podręcznika


Przedstawiony do zaopiniowana projekt nowelizacji Ustawy o systemie oświaty zawiera propozycje wielu zmian dotyczących szeroko rozumianej sfery przygotowania i wykorzystania podręczników szkolnych. Ich zakres daleko wykracza poza powszechnie komentowane hasło „Jeden podręcznik dla pierwszaka”, w rozmaity sposób wpływając na sposób nauczania i funkcjonowanie szkół w ogóle.

Wśród proponowanych rozwiązań na pozytywną, moim zdaniem, ocenę zasługuje przede wszystkim:

 • zdefiniowanie podręcznika, materiałów zastępujących podręcznik i materiałów ćwiczeniowych oraz jednoznaczna deklaracja, że decyzja o korzystaniu lub nie z podręcznika należy do nauczyciela,
 • ograniczenie wymagań dotyczących zawartości programu nauczania i pozostawienie dopuszczania programu nauczania w gestii dyrektora szkoły,
 • narzucenie wymogu co najmniej trzyletniego czasu użytkowania podręczników,
 • wprowadzenie rozwiązań sprzyjających odwróceniu trendu obudowywania treści nauczania zbyt dużą ilością materiałów ćwiczeniowych, np. poprzez wyznaczenie limitu dotacji przyznawanej na zakup takich materiałów.

Niektóre rozwiązania zaproponowane w projekcie nowelizacji budzą wątpliwości lub nawet zdecydowany sprzeciw. Ten ostatni dotyczy przede wszystkim nałożenia na ministra edukacji zadania zapewnienie podręcznika do kształcenia zintegrowanego. Ministerstwo i jego agendy nie są przygotowane merytorycznie i organizacyjnie do pełnienia funkcji wydawcy i dystrybutora, a wyznaczenie niezwykle krótkiego terminu przygotowania podręcznika dla klasy pierwszej ten stan rzeczy jeszcze pogarsza.
Można odnieść wrażenie, że projektodawcy nie przewidzieli części przynajmniej możliwych konsekwencji zaproponowanych rozwiązań.

 • dotacja na zakup materiałów ćwiczeniowych dla klas 4-6 i gimnazjum w wysokości 25 złotych na ucznia rocznie jest zdecydowanie zbyt niska – oznacza możliwość zakupu co najwyżej 3-4 zeszytów ćwiczeń. Obecny stan rzeczy – korzystanie z ćwiczeń do każdego niemal przedmiotu miał niewątpliwie charakter patologiczny, ale zmiana jest zdecydowanie zbyt radykalna. Może zaowocować albo powszechnym powielaniem materiałów ćwiczeniowych, co będzie często wiązało się z naruszaniem praw autorskich, albo gwałtownym zwrotem zainteresowania materiałami elektronicznymi. To ostatnie jest – być może – intencją autorów zmian, ale wprowadzane poprzez przymus ekonomiczny nie wydaje się dobrym rozwiązaniem.
 • wprowadzenie zasady finansowania nowych podręczników co trzy lata oznacza, że co trzeci rocznik dzieci przez całą karierę szkolną będzie uczył się z podręczników dwa lata używanych, a co trzeci z podręczników zawsze nowych. Nie stworzono też mechanizmu uzupełniania zasobów podręczników zużytych, a niszczenie podręczników jest zjawiskiem nieuchronnym, szczególnie wśród najmłodszych dzieci. Na jakich zasadach, jeśli w ogóle, będzie można nabyć podręczniki dostarczane przez ministra w celu zastąpienia egzemplarzy zniszczonych?

Głęboką wątpliwość budzi ustalenie zasady weryfikowania kosztów przez ministra co trzy lata, co powoduje, że w kolejnych latach takiego trzylecia realna wartość dotacji będzie spadać o wartość inflacji. Nie ustalono przy tym żadnej wiążącej reguły dotyczącej weryfikacji, a wręcz dopuszczono (art. 17.3) wprost możliwość zmniejszenia dotacji.

Przyjęte rozwiązania zamiast uporządkować pewną dziedzinę funkcjonowania systemu oświaty wprowadzają dodatkowe zamieszanie. Faktyczne narzucenie nowego, niesprawdzonego podręcznika dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku spiętrzenia roczników rozpoczynających naukę w szkole można potraktować jako przejaw braku zrozumienia dla pracy nauczycieli. Nowelizacja nakłada też kolejne zadania na dyrektorów szkół, podtrzymując trwającą od lat tendencję do ich  narastania.

W świetle powyższych wywodów należałoby poważnie rozważyć zasadność obarczenia ministra edukacji narodowej zadaniem wydawania podręczników dla klas 1-3, a ponadto, co najmniej:

 • wprowadzenie proponowanych zmian od 1 września 2015 roku (z przesunięciem o rok wszystkich terminów zapisanych w nowelizacji ustawy),
 • uzupełnienie projektu o mechanizm waloryzacji wysokości dotacji.

 

Jarosław Pytlak

Przekaż 1 % Fundacji „Rodzice Szkole”

13 marca 2014

Szanowni Państwo,

Rodzice, Nauczyciele,  Dyrektorzy Szkół, Przyjaciele Fundacji „Rodzice Szkole”- wszyscy dla których nasze ideały i realizowany w oparciu o nie program, służący uspołecznieniu polskiej oświaty, jest bliski.

 

Jeśli chcecie aby Wasze  dzieci uczyły się w dobrej szkole przekażcie nam 1% swojego podatku dochodowego za rok 2013 wpisując do rocznego rozliczenia podatkowego PIT numer:

KRS: 0000268115

Fundacja „Rodzice Szkole:

 1. pomaga wszystkim, którzy budowę nowoczesnego systemu edukacji traktują jako najważniejsze zadanie obywateli i państwa,
 2. realizuje programy edukacyjne dla rodziców, nauczycieli i uczniów,
 3. prowadzi Punkt Konsultacyjny i szkolenia dla rodziców, rad rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli i samorządów uczniowskich.

Z góry dziękując za dar serca, łączymy wyrazy szacunku

Rada i Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 


Więcej

Mazowiecka Gala III edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej

13 marca 2014

„Mam 6 lat”

W pięknej scenerii Teatru Stanisławowskiego w Warszawskich Łazienkach odbyła sie 12. marca br. Gala podsumowująca wojewódzki etapu konkursu „Mam 6 lat”. Uczestniczyli w niej: uczniowie, dyrektorzy, nauczyciele i rodzice wyróżnionych szkół i przedszkoli z terenu Mazowsza.

Moją uwagę zwrócił fragment,  skierowanego do obecnych, listu  p. minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej, w którym została zaznaczona rola Rad Rodziców, jako współtwórców sukcesu nagrodzonych szkół.

Jest to kolejny sygnał, ze strony obecnej ekipy MEN, że w sprawach, o których piszemy i mówimy od wielu  lat ( m. in. w komunikatach: z dn. 29. stycznia br.: „Spotkanie w MEN” i 12 lutego. br. „Warto walczyć”) coś wreszcie się zmienia. Czekamy na dalsze działania Pani Minister  w tym zakresie.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 


Więcej

Konferencja w Bielsku Białej

5 marca 2014

W dniu 1 marca br., z inicjatywy Bielskiego Forum Oświatowego, odbyła się konferencja poświęcona sprawom miejsca rodziców w polskim systemie edukacji.. Gospodarzem i współorganizatorem konferencji ( program w załączeniu) była Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, której pracownicy wygłosili bardzo interesujące referaty prezentujące szeroką gamę poglądów i problemów dotyczących relacji pomiędzy rodzicami , nauczycielami i dyrektorami szkół.

Mając zaszczyt uczestniczenia w tym niewątpliwie ważnym, nie tylko dla środowiska bielskiego, wydarzeniu przedstawiłem zasady budowania współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami życia szkolnego, podkreślając rolę dyrektorów szkół, jako liderów lokalnych środowisk oświatowych oraz potrzebę większego zaangażowania się w powyższe procesy rodziców i rad rodziców.

Gratuluję Bielskiemu Forum Oświatowemu, a szczególnie jego Przewodniczącemu p. Romanowi Żakowi bardzo sprawnego przebiegu konferencji oraz zgromadzenia wybitnych wykładowców i aktywnych uczestników dyskusji. . Zachęcam środowiska oświatowe z całego kraju, szczególnie z miast średniej wielkości, do podejmowania podobnych działań, budujących, niezbędny dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, kapitał społeczny

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 


Więcej

MEN porządkuje rynek podręczników

25 lutego 2014

W dniu 19. lutego br. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło propozycje systemowych rozwiązań dotyczących podręczników szkolnych. Prezentujemy stanowisko Fundacji „Rodzice Szkole” i zachęcamy do zabierania głosu w tej ważnej dla edukacji naszych dzieci sprawie.

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 

 

 

 

 

 

Pani

Joanna Kluzik- Rostkowska

Minister Edukacji Narodowej

 

 

 

Szanowna Pani Minister,

Fundacja „Rodzice Szkole” nie zgłasza uwag do przesłanego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o systemie informacji oświatowej.

Uważamy, że proponowane rozwiązania:

 • wytyczają kierunek uporządkowania rynku podręczników szkolnych z zagwarantowaniem uczniom ich bezpłatności, co jest bardzo ważnym elementem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

 • pozwolą na obniżenia cen podręczników i innych materiałów edukacyjnych przy zachowaniu pluralizmu wydawniczego.

 

Z wyrazami szacunku

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Warszawa 2014-02-25


Więcej

,,[...] była to sprawa smaku" (Zbigniew Herbert)

24 lutego 2014

 

Film „Jack Strong” wywołuje kolejny raz dyskusję na temat oceny postawy pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Skłania do kilku refleksji:

 

Pierwsza: Jeśli, zamiast budować wzory zachowań patriotycznych nawiązujących do życiorysu Ryszarda Kuklińskiego, będziemy takie postawy dyskredytowali, a nawet wręcz je szkalowali, to niedługo za bohaterów narodowych zostaną uznani Stanisław Szczęsny Potocki, Franciszek Ksawery Branicki i Seweryn Rzewuski, a za zdrajców Tadeusz Kościuszko, Walerian Łukasiński i Romuald Traugutt (swoją drogą ciekawe, czy te nazwiska jeszcze coś mówią młodemu pokoleniu) oraz setki Polaków, którzy przez dwieście lat (z przerwą na dwudziestoletni okres II Rzeczypospolitej) potrafili sprzeciwiać się woli najeźdźców, potrafili być wierni przysiędze składanej na ołtarzu Ojczyzny, a nie taktycznym deklaracjom wymuszanym przez okupantów.

 

Druga: Warto zachęcać młodzież do obejrzenia tego filmu, warto organizować wspólne wyjścia w szkołach w ramach lekcji wychowania obywatelskiego, warto po filmie prowadzić wśród uczniów dyskusje na temat dramatycznych wyborów jakich musieli dokonywać Polacy w okresie rządów komunistycznych.

 

Trzecia: Wszyscy powinniśmy się czuć zobowiązani do podjęcia powyższych działań,. Szczególnie rodzice i nauczyciele odpowiadający za wychowanie młodego pokolenia w duchu dobra wspólnego nawiązującego do tysiącletniej tradycji polskiego społeczeństwa, dla którego wolność i niepodległość zawsze stanowiły wartość najwyższą.

 

Wojciech Starzyński


Więcej

Warto walczyć

12 lutego 2014

Z satysfakcją informuję, że po sześciu latach zabiegów, w sprawach dotyczących doprecyzowania i poprawienia prawa oświatowego regulującego sytuację rad rodziców, Fundacja „Rodzice Szkole” i skupione wokół niej środowiska rodzicielskie odniosły pierwszy wyraźny sukces.

Uwzględniając przedstawione 29. stycznia br. p. minister Joannie Kluzik – Rostkowskiej Stanowisko Fundacji „Rodzice Szkole w sprawie polityki państwa dotyczącej miejsca i roli rad rodziców w polskim systemie oświaty, w MEN został powołany zespół mający przygotować propozycje nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczące społecznych organów szkoły, przede wszystkim: rad rodziców, samorządów uczniowskich i rad szkół.

Na jego pierwszym posiedzeniu w dniu 11.lutego br. zaproponowaliśmy skierowanie przez Ministra Edukacji Narodowej listu do dyrektorów szkół i rad rodziców określającego podstawowe, wynikające z obowiązujących regulacji prawnych, zasady ich współpracy.

Jednocześnie zaproponowaliśmy, aby podstawą do prac nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty w zakresie praw i obowiązków rad rodziców były trzy projekty przygotowane przez Fundację „Rodzice Szkole” Załączają ww. dokumenty zachęcam do ich oceny i dyskusji. Mam nadzieję, że tym razem uda się i nareszcie dokonamy zmian, które będą bardziej precyzyjnie określały prawa i obowiązki rad rodziców, co powinno dobrze służyć polskim szkołom i przyczynić się do zwiększenia aktywności rodziców i rad rodziców na ich terenie

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 

 

 

Opinia Fundacji „Rodzice Szkole” w sprawie informacji Ministra Edukacji Narodowej dotyczącej współpracy dyrektorów szkół z radami rodziców.

 

W związku z licznymi nieprawidłowościami, a często wręcz patologiami, w relacjach rad rodziców z dyrektorami szkół, o których Fundacja „Rodzice Szkole” jest informowana i na które wskazywaliśmy w Stanowisku Fundacji „Rodzice „Szkole” w sprawie polityki państwa dotyczącej miejsca i roli rad rodziców w polskim systemie oświaty, przedstawionym 29 stycznia br. Minister Edukacji Narodowej Joannie Kluzik- Rostkowskiej proponujemy skierowanie przez panią Minister, w trybie pilnym, listu do dyrektorów i rad rodziców szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, określającego podstawowe zasady współpracy pomiędzy dyrektorem szkoły i radą rodziców wynikające z obowiązujących regulacji prawnych.

 

W liście tym należy wskazać że:

 

Dyrektor szkoły::

 • ma prawo do wglądu w Regulamin Rady Rodziców, a w wypadku stwierdzenia jego niezgodności z obowiązującym prawem i statutem szkoły do zgłoszenia radzie rodziców swoich uwag i propozycji zmian . (różnice opinii w powyższej sprawie pomiędzy dyrektorem szkoły i radą rodziców rozstrzyga kurator oświaty),

 • ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach rady rodziców zwołanych na jego wniosek. W pozostałych posiedzeniach rady rodziców dyrektor uczestniczy na zaproszenie rady rodziców,

 • powinien udostępnić radzie rodziców miejsce w szkole na przechowywanie przez nią swojej dokumentacji i zapewnienie możliwości spotykania się rady rodziców i prezydium rady rodziców we wskazanych przez nie terminach,

 • powinien udostępnić radzie rodziców miejsce do publikowanie jej komunikatów na tablicy ogłoszeń szkoły i stronie internetowej szkoły,

 • ma obowiązek potwierdzenia tożsamości członków rady rodziców upoważnionych przez radę rodziców do założenia przez nią rachunku bankowego i dysponowania tym rachunkiem,

 • nie może dysponować pieczęcią rady rodziców i podpisywać w jej imieniu jakichkolwiek dokumentów,

 • nie może dysponować kontem rady rodziców oraz pieniędzmi zgromadzonymi przez radę rodziców bez odpowiedniej uchwały rady rodziców.

 

Rada rodziców:

 • ma obowiązek zwołania na wniosek dyrektora szkoły posiedzenia rady rodziców,

 • ma obowiązek przedstawienia dyrektorowi szkoły Regulaminu Rady Rodziców,

 • ma obowiązek przedstawienia dyrektorowi szkoły, na jego wniosek, protokołów z zebrań wyborczych do rad klasowych i rady rodziców,

 • powinna na bieżąco rozpatrywać wnioski o dofinansowanie działalności statutowej szkoły złożone przez osoby fizyczne i organy szkoły upoważnione do tego typu działań zapisami w Regulaminie Rady Rodziców.

 

Organami upoważnionymi do kontroli finansów rady rodziców są

 • komisja rewizyjna, rady rodziców,

 • urząd skarbowy właściwy dla miejsca działania rady rodziców,

 • Regionalna Izba Obrachunkowa.

 

Niedopuszczalne jest kontrolowanie finansów rady rodziców przez dyrektora szkoły, organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Warszawa 2014-02-11

W załączeniu:

 • Trzy projekty zmian w ustawie o systemie oświaty wraz z uzasadnieniami.


Więcej

Komunikat ze spotkania w MEN

29 stycznia 2014

W dniu 29 stycznia br. z inicjatywy Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” ,odbyło się. spotkanie przedstawicieli naszej Fundacji z p. minister Joanną Kluzik-Rostkowską i Jej zespołem doradców.

W trakcie spotkania Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”:

 1. Przedstawił stanowisko Fundacji „Rodzice „Szkole” w sprawie polityki oświatowej państwa dotyczącej miejsca i roli rad rodziców w polskim systemie oświaty oraz oczekiwania w tej sprawie w stosunku do p. minister Kluzik –Rostkowskiej.
 2. Zwrócił uwagę na, sygnalizowaną przez środowiska współpracujące z Fundacją „Rodzice Szkole”, potrzebę włączenia rodziców w proces cyfryzacji szkół (m in. w projekt Cyfrowa Szkoła) oraz w działania promujące w programach nauczania postawy przedsiębiorczości.
 3. Wskazał na obszary systemu oświaty wymagające publicznej debaty, na którą oczekują środowiska rodzicielskie wymieniając m. in.:
 • sprawę obniżenie wieku obowiązku szkolnego.
 • sprawę programów wychowania w kontekście zakresu nauczania języka polskiego, historii i ideologii gender.

 • sprawę uregulowanie rynku podręczników szkolnych i e-podręczników

 • sprawę systemu egzaminacyjnego (egzaminy testowe, a egzaminy tradycyjne).

 • sprawę statusu nauczyciela (urzędnik państwowy, czy samorządowy?).


W podsumowaniu p. Marta Czapińska, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji Narodowej, zadeklarowała powołanie w lutym br. zespołu ekspertów mających odnieść się do propozycji , zgłoszonych, w trakcie spotkania przez Fundację „Rodzice Szkole”, zapisanych w pkt. I prezentowanego poniżej Stanowiska Fundacji „Rodzice „Szkole” w sprawie polityki państwa dotyczącej miejsca i roli rad rodziców w polskim systemie oświaty.

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 

 

Stanowisko Fundacji „Rodzice „Szkole” w sprawie polityki państwa dotyczącej miejsca i roli rad rodziców w polskim systemie oświaty.

 

(przedstawione Ministrowi Edukacji Narodowej p. Joannie Kluzik- Rostkowskiej)

 

Fundacja „Rodzice Szkole” za najważniejsze sprawy związane z działalnością rad rodziców, które wymagają szybkich działań ze strony MEN. uważa:

 

I. Wypracowanie jednoznacznej wykładni art. 54 ust 8 ustawy o systemie oświaty, w którym zapisano: W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin,[...] Interpretacja tych zapisów napotyka na szereg różnych, często całkowicie sprzecznych opinii: prawników, samorządów terytorialnych, dyrektorów szkół, służb finansowych (w tym urzędów skarbowych), rad rodziców i sądów.

 

Wieloznaczność interpretacji utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia skuteczne działania rad rodziców.

Uwzględniając powyższe należy wszystkie wątpliwości rozstrzygnąć w drodze wiążącej opinii Ministra Edukacji Narodowej lub poprzez dokonanie niezbędnych zmian w ustawie o systemie oświaty i ustawach dotyczących finansów publicznych.

 

W tym celu proponujemy powołanie w MEN 3–5. osobowego zespołu ekspertów (z udziałem przedstawiciela Fundacji „Rodzice Szkole”), który w przeciągu miesiąca przedstawi propozycję konkretnych rozwiązań .

Wyjściem do jego prac mogłoby być kilka pytań z którymi coraz częściej rady rodziców z całego kraju zwracają się do Fundacji „Rodzice Szkole”:

 

1.Czy rada rodziców może mieć samodzielny rachunek bankowy i w jakim trybie go zakłada? Czy dyrektor szkoły może odmówić potwierdzenia tożsamości osób upoważnionych przez radę rodziców do założenia takiego rachunku?

2. Kto jest dysponentem rachunku rady rodziców?

a) rada rodziców samodzielnie?

b) przedstawiciel rady rodziców wspólnie z dyrektorem szkoły?

c) dyrektor szkoły?

d) organ prowadzący –samorząd terytorialny?

3. Kto może kontrolować finanse rady rodziców?

a) komisja rewizyjna rady, urząd skarbowy i Regionalna Izba Obrachunkowa?

b) inne podmioty, w tym dyrektor szkoły, organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego? (wg opinii Fundacji „Rodzice Szkole” taka forma kontroli jest niedopuszczalna, ponieważ w sposób wyraźny ogranicza, a nawet wręcz likwiduje autonomię rady rodziców).

4. Czy rada rodziców może zawierać umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło?

5. Czy istnieje następstwo prawne kolejnych rad rodziców?

6. Kto ma prawo kontrolować działalność rady rodziców z punktu widzenia przestrzegania przepisów? Kto może nakazać dokonanie zmian w Regulaminie rady rodziców?

7. W jakim trybie rada rodziców może dokonywać zakupu usług oraz środków trwałych i nietrwałych? W jakim trybie zakupione środki trwałe może przekazać szkole?

 

II. Nowelizację ustawy o systemie oświaty:

 

1. wyposażającą rady rodziców w możliwość wydawania opinii w sprawach zastrzeżonych dla rad pedagogicznych, rad szkół i samorządów uczniowskich .

2. wyposażającą rady rodziców w możliwość podejmowania pewnych czynności prawnych (przy nieposiadaniu przez nie osobowości prawnej).

3. umożliwiającą Radzie Ministrów, jednostkom samorządów terytorialnych oraz kuratorom oświaty tworzenie programów związanych ze szkoleniem rodziców i rad rodziców ,przy wykorzystaniu na ten cel środków publicznych.

 

III Przekazanie przez Ministra Edukacji Narodowej, Kuratorom Oświaty, Samorządom Terytorialnym, Dyrektorom Szkół i Radom Rodziców jednoznacznego stanowiska w sprawie współpracy dyrektorów szkół z radami rodziców. (przy jego formułowaniu sugerujemy skorzystanie z listu Fundacji „Rodzice Szkole” skierowanego z okazji początku roku szkolnego 2013/2014 do dyrektorów szkół: Dyrektor szkoły – Partner i Sprzymierzeniec rady rodziców..

Ogłoszenie roku szkolnego 2014/2015 Rokiem Rodziców w Szkole.

 

 

Podjęcie przez p. minister Joannę Kluzik - Rostkowską , w powyższych trzech sprawach, konkretnych kroków traktujemy jako sprawdzian autentycznego otwarcia się na współpracę z rodzicami i radami rodziców.

Brak szybkich, zdecydowanych działań, które poprzez włączenie w życie szkoły rodziców są niezbędne dla uspołecznienia polskiej oświaty będzie, wg nas i licznych współpracujących z Fundacją „Rodzice Szkole” środowisk obywatelskich, świadczyło, że kolejny raz grożą nam zabiegi propagandowe w żaden sposób nie zmieniające dotychczasowych zaniedbań i patologii.

 

Fundacja „Rodzice Szkole” w działaniach pozornych uczestniczyć nie będzie.

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Warszawa 2014-01-29


Więcej

Edukacja - Wyzwania przyszłości

19 stycznia 2014

„Edukacja - wyzwania przyszłości” - to tytuł konferencji zorganizowanej 15. stycznia br. przez Kancelarię Prezydenta RP. Wzięli w niej udział eksperci oświatowi, praktycy, naukowcy, politycy i przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się sprawami edukacji narodowej.

W bardzo interesującej dyskusji, w której zabierający głos wskazywali na szereg problemów związanych z polskim systemem edukacji Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, Wojciech Starzyński zwrócił uwagę na brak szerokiej debaty publicznej w powyższych sprawach i wyraził nadzieję, że tę debatę pod patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego, rozpoczynamy. Wśród tematów, które należałoby w niej uwzględnić Prezes Starzyński wyróżnił m. in.:

 • sprawy związane z wychowaniem młodego pokolenia w kontekście nauczania jęz. polskiego i historii oraz wprowadzania do szkół ideologii gender,

 • uregulowanie rynku podręczników szkolnych,

 • wyraźne określenie relacji pomiędzy władzami państwowymi, a samorządami terytorialnymi, jako organami prowadzącymi szkoły z odpowiedzią na pytanie o status nauczyciela (urzędnik państwowy, czy samorządowy?) .

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

 


Więcej

Debata: Takie będą Rzeczypospolite...

18 stycznia 2014

Nowy Rok - czas nadziei i zagrożeń

 

Nowy Rok niesie z sobą oczekiwania, nadzieje, wyzwania oraz zagrożenia. W oświacie, w ostatnich kilku miesiącach, ww. postawy ujawniają się bardzo wyraźnie. Spowodowane to jest m. in. zmianą na stanowisku Ministra Edukacji Narodowej. Po oschłej urzędniczce jaką była Krystyna Szumilas, wiele środowisk obywatelskich oczekuje od Jej następczyni Joanny Kluzik -Rostkowskiej wyraźnej zmiany, zarówno w stylu uprawiania polityki jak i w korekcie pewnych ważnych rozwiązań merytorycznych.

Warunkiem zyskania zaufania społecznego przez nową panią minister jest zapoczątkowanie, niezbędnej dla przyszłości polskiej szkoły, szerokiej debaty publicznej z udziałem wszystkich zainteresowanych wychowaniem i wykształceniem młodego pokolenia.

Problemów do omówienia jest co niemiara . Należą do nich m.in.:

 • analiza programów nauczania (szczególnie historii i języka polskiego );

 • weryfikacja systemu egzaminów (model egzaminów testowych jako jedynych mierników wyników nauczania spotyka się z coraz szerszą krytyką nauczycieli, środowisk akademickich, rodziców i uczniów);

 • wprowadzanie do szkół, pod pozorem programów równościowych, ideologii gender;

 • sprawa obniżenia wieku obowiązku szkolnego (ciągle mimo decyzji ustawowych aktualna);

 • uregulowanie rynku podręczników szkolnych i wyraźnego ograniczenia ich ceny;

 • struktura szkolnictwa (coraz bardziej aktualne staje się pytanie czy utrzymywanie nadal podziału na 6 letnią szkołę podstawową, 3 letnie gimnazjum i 3 letnie liceum ogólnokształcące jest rozwiązaniem racjonalnym);

 • proponowane, przede wszystkim przez samorządy terytorialne, zmiany w ustawie Karta Nauczyciela;

 • jasny i czytelny podział kompetencji pomiędzy samorządy terytorialne, organy władzy państwowej oraz wewnętrzne organy szkoły ( w tym, co bardo ważne, rady rodziców);

 • zwiększenie nakładów finansowych na oświatę pozwalające na zapewnienie wszystkim uczniom szkół podstawowych opieki świetlicowej i realnego dofinansowania posiłków.

 

Wymienione problemy ( a na pewno ich lista nie jest pełna) wymagają szerokich konsultacji społecznych. Czy możemy na nie liczyć?. Daję nowej p. minister pewien kredyt zaufania i liczę, że nie będzie kontynuatorką swoich poprzedniczek, że większość decyzji nie będzie podejmowała w sposób arbitralny, a w kontaktach ze społeczeństwem nie będzie kontynuowała linii zaprezentowanej przy tzw. „referendum w sprawie sześciolatków”. Chciałbym móc, za kilka miesięcy, ten swój optymizm potwierdzić.

Zachęcając do starannego monitorowania pracy minister Kluzik –Rostkowskiej (do czego Fundacja „Rodzice Szkole” się zobowiązuje) i do aktywnego włączania się w działania związane z narodowym systemem edukacji, życzę, aby Nowy Rok przyniósł Państwu możliwość realizacji wszelkich marzeń i planów, zarówno tych osobistych, jak i tych służących dobru wspólnemu

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Takie będą Rzeczypospolite...

17 stycznia 2014

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

w roku 2014 chcielibyśmy przeprowadzić szeroką debatę publiczną na wszystkie tematy dotyczące polskiego systemu edukacji. Do włączenia się w nią zapraszamy: Prezydenta RP, Ministra Edukacji Narodowej, Parlamentarzystów, Samorządy Terytorialne, Rodziców, Nauczycieli, Uczniów oraz organizacje obywatelskie – wszystkich dla których słowa Kanclerza Zamoyskiego Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie są drogowskazem w działalności pro publico bono.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”Naszą debatę rozpoczynamy felietonem pani Barbary Robakiewicz, Przewodniczącej Rady Fundacji „Rodzice Szkole”


Szanowni Państwo,

Mam nadzieję, że jestem wyrazicielem opinii środowiska, które będąc zaniepokojone brakiem perspektyw chce skierować do Państwa wezwanie, które mam nadzieję będzie uwrażliwieniem na podstawowe problemy wychowania naszych dzieci – one to bowiem będą stanowić o przyszłości nie tylko własnej ale i naszej.

Niepokoi nas przede wszystkim stale powiększający się rozdział pomiędzy najistotniejszymi wartościami a praktyką pedagogiczną, która jest modelowana przez wpływ modnych i kontrowersyjnych ideologii.

Wobec tego, będziemy zabiegać o ochronę i utrwalenie elementarnych i w powszechnym rozumieniu zwykłych praktyk, które podtrzymują trwanie rodziny i integralność osoby ludzkiej jako podmiotu wszelkich działań, które mają być głównym celem procesu dydaktycznego.

Dlatego z głębi naszego sumienia wzywamy wszystkich , którym nie jest obojętna przyszłość naszych dzieci do debaty opartej na prawdzie i trosce o przyszłość , która mamy nadzieję zdecyduje o metodach działania, według których będziemy kierować się we wspólnych dążeniach, które uratują nasze dzieci i nas samych.

Barbara Robakiewicz

Przewodnicząca Rady Fundacji „Rodzice szkole”

 


Więcej

Archiwum wiadomości >>>

Newsletter