Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
 • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
 • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
 • jak wspierać samorząd uczniowski?
 • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
 • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
 • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
 • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
 • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Kultura prawna a rebours

12 listopada 2014

Jednym z najważniejszych elementów sprawnego funkcjonowania państwa jest jego system prawny oraz znajomość, rozumienie i szanowanie prawa przez obywateli.

Tego powinniśmy uczyć nasze dzieci od najmłodszych lat, a miejscem, w którym podstawy kultury prawnej należy kształtować są szkoły. Jak jednak mają one tę rolę spełniać, jeżeli często podstawowy akt prawny regulujący ich działalność – statut szkoły – jest niezgodny z prawem, a na zwróconą uwagę, odpowiadającym za powyższy stan dyrektorom, zapada głucha cisza.

Ostatnio z taką sytuacją zetknąłem się w Szkole Podstawowej nr 75 w Warszawie, w której statucie regulacje dotyczące rady rodziców znacznie różnią się od zapisów ustawowych. Nasuwa się pytanie, czy błędny statut jest wynikiem nieznajomości prawa, czy świadomego działania dyrektora szkoły? Dodatkową refleksję budzi fakt, że na powyższe nieprawidłowości przez lata godziła się rada rodziców (notabene, czy tego typu twór powołany niezgodnie z ustawą o systemie oświaty może nazywać się radą rodziców i sprawować jej funkcję), a na zwróconą uwagę część jej członków zachowała się, delikatnie mówiąc, mało elegancko. Osobiście dziwi mnie, że obecny przewodniczący rady, który przez lata nie dostrzegał tych nieprawidłowości, a nawet, jak podejrzewam, świadomie je tolerował, obecnie ubiega się o mandat radnego m. st. Warszawy. Przy takiej znajomości prawa i szacunku dla niego warszawska oświata raczej korzyści z pana radnego in spe mieć nie będzie.

Ponieważ przypadek SP 75 nie jest wyjątkiem a domaganie się reakcji na tego typu patologie spotyka się na ogół z obojętnością władz oświatowych, należałoby wreszcie przystąpić do realizacji zaproponowanego przez Fundację „Rodzice Szkole” w roku 2010 programu: Dobry statut w każdej szkole. Wtedy, mimo poparcia ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego, nie chciała go wdrożyć minister edukacji Katarzyna Hall.

Dziś, przyglądając się proponowanym zmianom w art. 53 ustawy o systemie oświaty, mającym wprowadzić 3. letnią kadencję rad rodziców (co wyraźnie jest sprzeczne z jednoroczną kadencyjnością rad oddziałowych i stanowi swoiste curiosum prawne) – trudno niestety liczyć na Jej Następczynię.

Zasada, że polska szkoła uczy kultury prawnej jako jednej z najważniejszych cnót obywatelskich ciągle czeka na realizację.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Inspirujące spotkanie z rodzicami w warszawskiej Dzielnicy Włochy

10 listopada 2014

W ramach programu "Godzina dla Twojej szkoły". 5 listopada br. odbyło się  spotkanie Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole" z rodzicami kilku szkół z warszawskiej Dzielnicy Włochy (SP nr 66, SP nr 88, Gimnazjum nr 112 i SP nr 94).  Gospodarzami była rada rodziców SP nr 66 im. ks. J. Chrościckiego. Spotkanie  rozpoczęło  wystąpienie Wojciecha Starzyńskiego, który przedstawił  genezę powstania oraz główne cele i kierunki działania Fundacji "Rodzice Szkole", a także nasze inicjatywy ustawodawcze mające na celu uporządkowanie statusu rady rodziców na terenie szkoły, zgodnie z  postulatami zgłaszanymi przez środowiska rodzicielskie  od kilku lat. Ważnym elementem tego wystąpienia  było przedstawienie ostatniej propozycji MEN dotyczącej przedłużenia kadencji rad rodziców do 3 lat szkolnych (więcej na ten temat piszemy w zamieszczonej na naszej witrynie  w dniu 5.listopada br.  informacji: W obronie rad rodziców).
W bardzo  ciekawej i ożywionej dyskusji podniesiono sprawę wielu, ciągle niedookreślonych w sposób jednoznaczny rozwiązań prawnych,  m. in. takich jak j nadanie radzie rodziców NIP-u, założenie konta bankowego oraz prowadzenie sprawozdawczości finansowo-księgowej. Długo rozmawialiśmy o współpracy pomiędzy organami szkoły oraz ich relacjach z partnerami zewnętrznymi (samorządem terytorialnym, kuratorem oświaty, organizacjami pozarządowymi). Wiele gorzkich słów padło na temat konieczności codziennego zmagania się rad rodziców z drobnymi, ale koniecznymi do rozstrzygnięcia sprawami, co ogromnie utrudnia szersze i bardziej perspektywiczne działanie na rzecz środowiska szkolnego.
Na podkreślenie zasługuje pozytywne myślenie włochowskich rodziców i mam nadzieję skuteczne, próby zainicjowania i stworzenia poziomych struktur obywatelskich w środowisku lokalnym,  w tym Forum Rad Rodziców  Szkół Dzielnicy Warszawa - Włochy.
Dziękujemy Radzie Rodziców SP nr 66 im ks. J. Chrościckiego -  inicjatorom i organizatorom spotkania. Jesteśmy przekonani, że posłuży ono nie tylko do dalszego rozwoju  miejscowych rad rodziców, ale ułatwi Fundacji "Rodzice Szkole"; identyfikowanie problemów, z jakimi na co dzień mamy do czynienia i pozwoli na wspólne wypracowywania form działań prowadzących do ich rozwiązywania.

Maria Szpilowska
Wiceprezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole"

W obronie Rad Rodziców

5 listopada 2014

Rady rodziców, Rady pedagogiczne, Dyrektorzy szkół,

Samorządy uczniowskie, Samorządy terytorialne

Szanowni Państwo,

Minister Edukacji Narodowej, przygotowując nowelizację ustawy o systemie oświaty, zaproponowała wprowadzenie do art. 53 zapisu mówiącego, że  Kadencja rad rodziców [...] trwa 3 lata szkolne. Ponieważ powyższe rozwiązanie jest sprzeczne z jednoroczną kadencyjnością rad oddziałowych (których przedstawiciele wchodzą w skład rady rodziców) i będzie skutkowało sytuacją, w której rada rodziców jako organ szkoły zostanie pozbawiona mandatu wyborców, czyli ogółu rodziców, Fundacja „Rodzice Szkole” wystąpiła 16 października br. do minister J. Kluzik–Rostkowskiej z wnioskiem o zrezygnowanie z powyższych rozwiązań.

W uzasadnieniu zwróciliśmy uwagę, że proces upodmiotowienia rodziców na terenie szkół ich dzieci nabiera wyraźnej dynamiki i spotyka się z coraz szerszym zrozumieniem dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, kuratorów oświaty oraz samorządów terytorialnych. Należy więc go wspierać, a nie, poprzez wprowadzanie niekonsultowanych i wątpliwych prawnie zapisów, zakłócać. Podkreśliliśmy także, że w trakcie licznych spotkań przedstawicieli Fundacji „Rodzice Szkole” z ww. organami szkoły większość z nich wyraża opinie, iż obowiązujące rozwiązania są dobre i nie widzi potrzeby dokonywania w nich jakichkolwiek zmian, tym bardziej budzących wątpliwości, co do ich zgodności z logiką demokratycznego porządku prawnego.

Ponieważ nasze wystąpienie nie zostało uwzględnione postanowiliśmy odwołać się do opinii bezpośrednich uczestników życia szkolnego, przede wszystkim rad rodziców. Proponujemy wysyłanie do p. minister Kluzik–Rostkowskiej oraz Pań i Panów Posłów listów o podanej niżej treści:

Z wyrazami szacunku

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 

P.S. Listy prosimy kierować na adresy:

Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa,

e-mail: informacja@men.gov.pl

 

Fundacja „Rodzice Szkole” ul. Marszałkowska 140 m. 62c 00-061 Warszawa

e-mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

 

W rozwinięciu wiadomości sugerowana treść listu


Więcej

Nasi Pełnomocnicy w terenie- Wielkopolska zawsze na czele

3 listopada 2014

Nowy rok szkolny to nowe, kolejne wyzwania stające przed środowiskami dążącymi do budowania trwałej współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego: rad rodziców., rad pedagogicznych, dyrektorów szkół, samorządów uczniowskich i samorządów terytorialnych.

Z wielką satysfakcją informujemy, że wśród osób wyraźnie angażujących się w tego typu działania znajduje się p. Mirosława Grzemba-Wojciechowska - dyrektorka szkoły Podstawowej nr 5 im Romualda Traugutta w Poznaniu pełniąca funkcję Pełnomocnika Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w województwie wielkopolskim.

Pani Mirosława Grzemba – Wojciechowska:

 • w sierpniu br. została zaproszona na posiedzenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie,. w trakcie którego miała wykład na temat skutecznego  angażowania rodziców w życie szkoły oraz tworzenia przez nich programów wychowawczych. Efektem tego spotkania było samodzielne napisanie przez radę rodziców (po raz pierwszy w historii szkoły) własnego programu wychowawczego oraz uczestnictwo dyrektora szkoły w organizowanej przez naszą Fundację konferencji: Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014 .

 • 26.października br. przeprowadziła w poznańskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, dla grupy kandydatów na dyrektorów z województwa wielkopolskiego, szkolenie poświęcone angażowaniu rodziców w życie szkoły oraz tworzeniu przez nich programów wychowawczych

 • 27.października br. przedstawiała powyższą tematykę w formie wykładu połączonego z warsztatami w Szkole Podstawowej w Dopiewcu gmina Komorniki W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób, wśród nich nauczyciele z z sąsiednich szkół w Dopiewie, Dąbrówce i Komornikach. Długa dyskusja po zajęciach była dowodem na to, że podejmowane przez środowisko Fundacji „Rodzice Szkole” działania są potrzebne i przynoszą wymierne, pozytywne efekty..

Uwaga:

 • Podobne szkolenia, w ramach współpracy z O środkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, odbędą 23.11.2014 r.

 • Nawiązany w trakcie warszawskiej konferencji. kontakt z prof. Marią Dudzikową skutkuje zaproszeniem p Mirosławy Grzemba -Wojciechowskiej do wygłoszenia - na organizowanej 25.listopada br., przez poznański Uniwersytet im A. Mickiewicza, konferencji - referatu poświęconego problemom przygotowania studentów do pracy w szkole w zakresie inicjowania i prowadzenia współpracy z rodzicami

Gratulujemy p Mirosławie ciągle nowych pomysłów i aktywności przy ich realizacji oraz zachęcamy naszych Pełnomocników do Jej naśladowania

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Godzina dla Twojej szkoły

16 października 2014

W związku z dużym zainteresowaniem Rodziców i Dyrektorów Szkół zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy, dotyczących zasad działalności rad rodziców i rad szkół, Fundacja "Rodzice Szkole" oferuje bezpłatne spotkanie pod hasłem "Godzina dla Twojej Szkoły"

Podczas spotkania dowiecie sie Państwo:

- jakie są różnice pomiędzy radą rodziców , a radą szkoły

- jak prawidłowo prowadzić gospodarkę finansową wybranej rady

- przedstawimy przykłady dobrych praktyk współpracy Rodziców i Dyrektorów Szkół

- odpowiemy na ważne pytania, rozwiejemy wątpliwości, pomożemy rozwiązać problemy

Zaproszenie do Państwa Szkoły przyjmujemy zarówno od Dyrekcji, jak również od samych Rodziców lub Nauczycieli.

Prosimy wypełnić poniższy formularz i odesłać go na adres Fundacji: kontakt@rodziceszkole.edu.pl do dnia 3-go listopada 2014

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROGRMU „Godzina dla Twojej Szkoły”

Pełna nazwa Szkoły

 

Adres Szkoły

 

Zgłaszający ( Imię i Nazwisko)

 

(prosimy o wskazanie stanowiska  inicjatorów spotkania: Dyrektor, Nauczyciel, Rodzic, Rada Rodziców, Rada Szkoły, inne)

Planowana ilość uczestników spotkania

 

Planowana data spotkania ( do 15.XI.2014)

 

Proponowana godzina rozpoczęcia spotkania

 

Telefon kontaktowy

 

 

 • Program skierowany jest do szkół zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy,

 • Program finansowany jest ze środków własnych

 • O wyborze szkoły decyduje kolejność zgłoszeń oraz liczba uczestników

 • Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest  prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza do dnia 03.XI. 2014

 • Fundacja "Rodzice Szkole" zastrzega sobie prawo odzucić zgłoszenie bez podania przyczyny

 • Orientacyjny czas trwania spotkania to maksymalnie 2 godziny zegarowe.

WAŻNA INFORMACJA:

W przypadku liczby uczestników przekraczającej 30 osób, należy zapewnić nagłośnienie dla prowadzącego.

Spotkania prowadzą liderzy  Fundacji "Rodzice Szkole" - specjaliści prawa oświatowego

Serdecznie zapraszamy

Zespół Fundacji "Rodzice Szkole"

Dzień Edukacji Narodowej, czy Dzień Nauczyciela?

16 października 2014

Przeglądam doniesienia z obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Życzenia składali m. in. Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski, Pani Premier Ewa Kopacz, Pani Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik- Rostkowska, Pan Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, szefowie nauczycielskich związków zawodowych – Panowie Sławomir Broniarz i Ryszard Proksa, kuratorzy oświaty, liczni samorządowcy (wszak wybory za pasem) oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że większość z nich zapomniała, iż szkoła to nie tylko nauczyciele, uczniowie i pracownicy administracyjni, ale również rodzice. O nich w wystąpieniach okolicznościowych zupełna cisza. Świadczy to o braku zrozumienia, że rodzice tworzą ważne środowisko wewnątrzszkolne, a rada rodziców, o czym warto pamiętać, jest organem szkoły, takim samym jak rada pedagogiczna.

Chciałbym jednocześnie wyraźnie podkreślić, że doceniam trud polskich nauczycieli, czemu wielokrotnie dawałem wyraz i uważam, że ich zasługi w Dniu Edukacji Narodowej powinny być szczególnie pokazywane i wysuwane na pierwszy plan. Nie zwalnia to jednak polityków oraz osób uważających się za ważne postacie życia publicznego z dostrzegania faktu, iż wraz ze zmianą nazwy z Dnia Nauczyciela na Dzień Edukacji Narodowej nastąpiło poszerzenie, co było notabene wyraźną intencją ustawodawcy, listy osób i środowisk mających do świętowania prawo.

Na marginesie pragnę przypomnieć wszystkim, którzy coraz częściej powołują się na słowa „takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”, że wyszły one spod pióra wybitnego polskiego pisarza politycznego okresu Renesansu – Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a Kanclerz Zamoyski jedynie je zacytował w akcie założycielskim Akademii Zamoyskiej.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Czy na pewno Awangarda?

16 października 2014

10 października br. odbyła się w Sejmie RP konferencji „Awangarda edukacji 25 lat oświaty niezależnej”. Ciekawy program i liczne grono uczestników, przede wszystkim dyrektorów szkół niepublicznych, nasunęły mi kilka refleksji, którymi - jako jeden z pierwszych w Polsce twórców tego sektora oświaty (przypominam, że założone przez grono moich przyjaciół Społeczne Towarzystwo Oświatowe, upomniało się o prawo do pluralizmu w systemie edukacji już w roku 1987) - chciałbym się podzielić z moimi czytelnikami

 • Po pierwsze, żaden z organizatorów konferencji nie potrafił udzielić przekonywującej odpowiedzi na pytanie co kryje się pod nazwą „oświata niezależna”.? Niezależna od kogo? Od Marsjan, od państwa polskiego, od rodziców, od zatroskanych przyszłością kraju obywateli, od ciemnych, lub jasnych sił Unii Europejskich, od polityków? A może, w rozumieniu organizatorów, niezależna od tych którzy nie godzą się na bezrefleksyjne uznanie ich za wyłącznych depozytariuszy polskiej tradycji edukacyjnej i światłych wizjonerów wytyczających jedyną słuszną drogę do naprawy Rzeczypospolitej. Szermowanie terminem niezależności i organizowanie konferencji pod patronatem klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej budzi wiele wątpliwości. W mojej ocenie, znaczna część środowisk oświatowych prowadzących szkoły niepubliczne niezależności dawno się wyrzekła i stała się nie tylko beneficjentami, ale często klientami obozu władzy.

 • Po drugie dziwi sformułowanie jednego z głównych organizatorów spotkania, który napisał: Ponad 25 lat temu nauczyciele szkół państwowych, pracownicy wyższych uczelni i działacze opozycyjni wywalczyli dla naszej oświaty niezależność. Dzięki porozumieniom zawartym przy Okrągłym stole do polskiej oświaty wróciły szkoły prywatne i szkołyspołeczne niezręcznie nazywane oświatą niepubliczną.

Te dwa zdania zmuszają do wyjaśnienia że:

1. w roku 1989 głównymi założycielami szkół niepublicznych byli rodzice i oni dali impuls do dynamicznego rozwoju tego sektora szkolnictwa w latach następnych, a pomijanie tego faktu jest świadomą manipulacją, mającą na celu wyeliminowanie z pamięci społecznej, ludzi którzy dziś są niewygodni i utrudniają obecnym decydentom i beneficjentom oświatowym różnych szczebli wpisanie się w rolę wyłącznych spadkobierców działań obywatelskich podejmowanych na polu oświaty w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia.

2. nikt nie potrafi wskazać konkretnego zapisu dotyczącego oświaty niepublicznej w dokumentach z obrad Okrągłego Stołu, za to liczba uczestników tego wydarzenia rośnie na przestrzeni lat w tempie astronomicznym i dziś nie pomieściliby się oni na Stadionie Narodowym.

3. nie ma żadnej niezręczności w nazwie „szkoła niepubliczna”, wręcz przeciwnie to ustawowe określenie najlepiej oddaje charakter powstałego po roku 1989 całkowicie nowego sektora oświaty.

To wszystko co powyżej napisałem nie jest sprawą najważniejszą. Najważniejszy jest wniosek końcowy jaki nasunął mi się w trakcie omawianego spotkania (również w kontekście zorganizowanej, tydzień wcześniej, przez Fundację „Rodzice Szkole”, Collegium Civitas i Komitet Nauk Pedagogicznych PAN konferencji Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014)

Wyraźnie widać, że drogi oświaty niepublicznej i oświaty publicznej (którą ta pierwsza nazywa oświatą państwową) rozeszły się. Dziś to dwa różne światy, dwie różne oświaty. Ten proces spowodowany jest przede wszystkim tym, że większość szkół niepublicznych oraz środowisk, które te szkoły założyły i które przez lata starały się być kreatorem oraz recenzentem polityki oświatowej państwa zamknęła się w wąskim świecie szkolnictwa niepublicznego i prawdziwej działalności mającej na celu zbudowanie nowoczesnego, odpowiadającego na wyzwania XXI wieku, systemu edukacji nie prowadzi i nie chce prowadzić.

Zgodnie z definicją słownika języka polskiego: Awangarda to grupa osób, których twórczość lub działalność w jakiejś dziedzinie jest nowatorska i niekonwencjonalna. Oświata niepubliczna przez wiele lat taką rolę w polskiej edukacji spełniała. Dziś świadomie z niej rezygnuje i dobrze się czuje jako zadowolony z siebie syty spadkobierca tych którzy mieli odwagę tą awangardą być..

Wojciech Starzyński

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2014

W tym dniu myślimy o tych, którzy codzienną , mrówczą pracą polską szkołę budują, o szeregowych nauczycielach, rodzicach, , uczniach i tysiącach Polaków zatroskanych przyszłością narodowej edukacji - często zapomnianych i niedostrzeganych przez władze publiczne.

Wszystkim bezimiennym twórcom szkół – nawiązującym do tysiącletniej tradycji Rzeczypospolitej, wspaniałego dorobku polskiego szkolnictwa i chrześcijańskich korzeni naszego narodu - życzymy wiele radości i satysfakcji z pracy na rzecz dobra wspólnego.

Wierzymy, że nadejdą czasy, gdy Wasz trud zostanie przez Polskie Państwo dostrzeżony i doceniony.

 

Barbara Robakiewicz

Przewodnicząca Rady Fundacji „Rodzice Szkole” Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” Fundacji „Rodzice Szkole”

Opinie pokonferencyjne

9 października 2014

Oddźwięk jaki wywołała konferencja: Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014, mile zaskoczył organizatorów. Od kilku dni codziennie otrzymujemy telefony i listy podkreślające jej bardzo interesujący program, ciekawe merytorycznie wystąpienia większości referentów, ożywioną dyskusję i ważne wnioski końcowe.

Poniżej prezentujemy kilka wypowiedzi i zachęcamy do włączania się w rozmowę dotyczącą poruszanych na konferencji tematów. Chcemy, aby Państw głosy były początkiem szerokiej debaty publicznej, zapowiedź której zapisano w, przyjętej przez uczestników konferencji, Deklaracji Obywatelskiej.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 

List od p. Witolda Kołodziejczyka wieloletniego dyrektora szkoły niepublicznej, Redaktora Naczelnego miesięcznika: „Edukacja i Dialog”

Szanowny Panie Prezesie,

bardzo dziękuję za zaproszenie na konferencję i. gratuluję Wielkiego Wydarzenia. Było godne nie tylko Pałacu Kultury i Nauki, ale Pałacu Prezydenckiego. Mówię serio!. Tam Państwo powinniście mierzyć, bo temat był bardzo ważny i z najwyższej półki. Naprawdę! Pokazano dorobek organizacji pozarządowych w służbie Rzeczpospolitej. Z jednej strony STO ze swoją wyjątkową historią i trudnym do przecenienia wkładem w rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Z drugiej, małe szkoły i niedoceniona cały czas spółdzielczość uczniowska. Wiem, że to nie wszystkie organizacje, które odegrały ważną rolę w budowaniu demokratycznego państwa. Dużo jeszcze jest do zrobienia.

Do mnie przemówiło przede wszystkim piękne i mądre Pana wystąpienie oraz Krystyna Starczewska, która, przypomniała mi czas sprzed 25 laty, kiedy startowałem ze szkołą w Człuchowie.

Dziękuję Panu za te wzruszenia i serdecznie pozdrawiam.

Witold Kołodziejczyk

 

List od prof. dr hab. Mari Dudzikowej- Wiceprzewodniczącej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Dziękując uczestnikom konferencji za konstruktywną dyskusję wokół kwestii podniesionych przeze mnie w referacie Mechanizmy działań pozornych. U podstaw erozji kapitału społecznego i jego niekorzystnych odmian chcę raz jeszcze zaapelować o powoływanie staraniem rodziców rad szkoły - gwaranta autonomii środowiska szkolnego organu, ustawodawczego, opiniodawczo-oceniającego, kontrolnego oraz interwencyjnego.

Rady szkoły mogą być skuteczną blokadą mechanizmów pozornych, czyniących ze szkoły „machinę na jałowym biegu”, podporządkowaną administracji oświatowej różnego szczebla, osłabiającej, a nawet niszczącej oddolne zaangażowanie oraz rzeczywistą partycypację rodziców, nauczycieli i uczniów w inicjowaniu prorozwojowych zmian w środowiskach szkolnych, a wciągających te de nomine podmioty w uprzedmiotowującą grę pozorów.

prof. Maria Dudzikowa

 

List od p. Katarzyny Styczyńskiej, matki trojga dzieci, aktywnego członka rady rodziców Szkoły Podstawowej nr 75 w Warszawie

Szanowny Panie Prezesie,

dziękuję za zaproszenie, dzięki któremu miałam przyjemność uczestniczyć w niezwykle ważnym dla mnie wydarzeniu, jakim była konferencja: Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 - 2014.

Jestem matką trzech córek w wieku 10, 8 i 4 lata. Podobnie do większości rodziców, pochłonięta codzienną krzątaniną, nie interesowałam się zbyt dogłębnie problemami dzisiejszej oświaty. Tak było do chwili, w której moje dzieci nie zaczęły nauki w szkole podstawowej. Mając dziecko bardzo zdolne i trafiwszy początkowo na dobrego nauczyciela, byłam pełna ufności do instytucji szkoły. Stopniowo zaczęły pojawiać się coraz większe wątpliwości, czy to co dzieje się w mojej szkole jest właściwe? Czy zmierza w dobrym kierunku, czy szkoła traktuje mnie jako partnera, czy raczej jest oblężoną twierdzą broniącą się przed jakimkolwiek wpływem rodziców? Czy moja szkoła chce być partnerem rodziców w wychowaniu dzieci, przezwyciężaniu ich słabości i niepełnosprawności? W jakim w ogóle kierunku zmierza? Takie własne przemyślenia, obserwacje i wnioski często budzą zastanowienie - czy aby na pewno mam rację, czy mam prawo oczekiwać od szkoły, że będzie partnerem w wychowaniu dzieci?

Uczestnictwo w Konferencji, wysłuchanie wykładu pani prof. Marii Dudzikowej, która w swoim wykładzie nazwała zaobserwowane przeze mnie procesy, unaoczniło mi, że moje obserwacje szkolne są trafne i nie jest to tylko problem szkoły moich dzieci. Również wykład pani Krystyny Starczewskiej był dla mnie bardzo ważny. Pokazał mi, jak zgubny wpływ na codzienne funkcjonowanie szkoły mają różne regulacje, jak chociażby publikowane rankingi szkół. Muszę przyznać, że sama również kierowałam się tym prostym kryterium. Dzisiaj, dzięki swoim doświadczeniom szkolnym, ale także dzięki wysłuchaniu prelekcji autorytetów podczas Konferencji, wiem, że taki ranking sprzyja głównie szybkiemu pozbywaniu się uczniów mniej zdolnych, z orzeczeniami, mających problemy z koncentracją. Zrozumiałam, że ogłaszane rankingi nie są w żadnej mierze skorelowane z poziomem wychowywania oferowanego przez szkołę dzieciom.

Z życia codziennego szkoły oraz z tego co usłyszałam wiem, jak ważną rolę odgrywamy my, rodzice - wszystkim nam bez wyjątku zależy, aby wspierać rozwój osobowości naszych dzieci, aby nauka była częściej potrzebą i przygodą niż tylko obowiązkiem, aby dostarczać w szkole wzorców, które wpłyną na dalsze życie naszych dzieci. Pomimo, że każdy rozumie to inaczej, dzięki dialogowi pomiędzy wszystkimi uczestnikami życia szkoły mamy szansę wypracować najlepsze rozwiązania.

Konferencja dała mi pewną wiedzę, ale przede wszystkim siłę do walki o prawo do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i wyrażania opinii o poziomie nauczania i wychowania moich dzieci.

Serdecznie pozdrawiam

Katarzyna Styczyńska

Rada rodziców Szkoły Podstawowej nr 75 w Warszawie

25 lat działań obywatelskich

6 października 2014

W dniu 3 października br. odbyła się organizowana przez Fundację „Rodzice Szkole”, we współpracy z Komitetem Nauk Pedagogicznych PAN i Collegium Civitas, konferencja

Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014

Uczestniczyło w niej ponad 100 osób, wśród których znaleźli się Kuratorzy Oświaty, przedstawiciele oświatowych organizacji pozarządowych, reprezentanci samorządów terytorialnych, dyrektorzy i nauczyciele szkół, liczna grupa przedstawicieli rad rodziców oraz osoby od lat współpracujące z naszym środowiskiem.

Konferencja rozpoczęła się odczytaniem listu od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, którego fragment przytaczam: Dobra edukacja zakłada gotowość do dialogu i współpracy wszystkich stron tego procesu. Zgodnie z ideą głoszoną przez głównego organizatora, Fundację „Rodzice Szkole” rodzice powinni być dla szkoły partnerami i sprzymierzeńcami. Dziękuję Państwu za obywatelskie zaangażowanie i troskę o przyszłe pokolenia.

Bardzo ciekawy program, wypełniony referatami dotyczącymi wielu tematów związanych z polską edukacją, wywołał ożywioną dyskusję, zakończoną przyjęciem Deklaracji Obywatelskiej wytyczającej kierunek działań. które zgromadzeni chcą podejmować.

Na pełną ocenę wpływu konferencji na życie publiczne kraju jeszcze za wcześnie (na pewno pomoże w tym, zadeklarowane przez organizatorów wydanie materiałów pokonferencyjnych), ale już dziś zachęcam do zapoznania się z felietonem p Wojciecha Starzyńskiego, będącym pierwszą próbą podsumowania tego, ważnego dla polskiej oświaty, wydarzenia.

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Nowy etap w uspołecznieniu polskiej szkoły - refleksje pokonferencyjne

6 października 2014

Konferencją Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014 Fundacja „Rodzice Szkole” i skupiające się wokół niej środowiska rodziców (przede wszystkim rad rodziców) oraz nauczycieli i dyrektorów szkół, rozpoczęły nowy etap w procesie uspołeczniania polskiej oświaty.

Okres, w którym znaczącym kreatorem i konstruktywnym recenzentem polityki oświatowej państwa, były powstające na przełomie lat 80 i 90-tych ub. wieku organizacje pozarządowe, należy uznać za zamknięty. Dziś ci, którzy doprowadzili do złamania monopolu państwowego w systemie edukacji , założyli setki niepublicznych szkół i przedszkoli oraz aktywnie uczestniczyli w reformie polskiego szkolnictwa, zamykają się w wąskim obszarze oświaty niepublicznej i wyraźnie nie mają ochoty z tej niszy edukacyjnej wychodzić. Podkreślam bardzo wyraźnie, że moim celem jest pokazanie obecnych realiów, a nie krytykowanie kogokolwiek, ponieważ zasługi jakie dla polskiej oświaty położyły w minionym dwudziestopięcioleciu, takie organizacje jak m.in. Społeczne Towarzystwo Oświatowe czy Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, na trwałe zapisały się w procesie zmian po 4 czerwca 1989 roku. Mówiliśmy o tym między innymi na naszej konferencji, zaznaczając, że jest to piękny, ale już zamknięty rozdział najnowszej historii polskiej szkoły.

Dziś przyszłość oświaty w znacznej mierze spoczywa w rękach rodziców, a przede wszystkim rad rodziców - mądrych, aktywnych, poczuwających się do odpowiedzialności nie tylko za szkołę własnych dzieci, ale za cały systemu edukacji. To one powinny nawiązywać ze sobą współpracę budując silny ogólnopolski ruch Rad Rodziców. To one powinny wspierać dobrych, odpowiedzialnych nauczycieli (a jest ich na pewno wiele tysięcy), próbujących wyrwać się z bezdusznej biurokratycznej machiny, w którą ten wspaniały zawód wtłaczają urzędnicy MEN i kolejni ministrowie edukacji narodowej.

Taką refleksją zakończyliśmy nasze spotkanie, takie przesłanie zostało zamieszczone w przyjętej Deklaracji Obywatelskiej.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


P. S. W trakcie konferencji kilkakrotnie podkreślano jak ważny dla uczestników był Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, oraz skierowany do nich list od Pana Prezydenta.

Szkoda, że mimo oficjalnego zaproszenia, tego znaczącego dla polskiej oświaty wydarzenia nie dostrzegła minister edukacji narodowej p. Joanna Kluzik-Rostkowska.

W ocenie obecnych było to nie tylko zaprzeczeniem ogólnie przyjętych zasad, ale również wyraźnym naruszeniem norm i obowiązków wynikających z piastowanego stanowiska.

Briefing prasowy

29 września 2014

Fundacja „Rodzice Szkole”. Collegium Civitas i Komitet Nauk Pedagogicznych PAN organizatorzy konferencji:

Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014

zapraszają na briefing prasowy poświęcony przedstawieniu stanowiska w sprawie polityki oświatowej państwa w minionym 25-leciu.

Briefing odbędzie się 3.października br. (piątek) o godzinie 16.15 w siedzibie Collegium Civitas (Pałac Kultury i Nauki XXII piętro)

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa:

e-mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl tel. 48 602 694 951

Więcej informacji: www.rodziceszkole.cba.pl

 

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Fundusze europejskie dla polskiej oświaty

26 września 2014

W dniu 25 września br. odbyło posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży poświęcone informacji nt. wsparcia polskiej oświaty z funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

W trakcie dyskusji zwróciłem uwagę na brak zabezpieczenia w ww. funduszach środków na finansowanie programów poświęconych kształtowaniu patriotycznych postaw obywatelskich wśród uczniów oraz na budowanie płaszczyzny współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami życia szkolnego.

W odpowiedzi - reprezentująca ministra edukacji narodowej podsekretarz stanu p Ewa Dudek - wyjaśniła, że środki na ewentualne realizowanie takich programów znajdą się w ogólnej puli będącej w dyspozycji dyrektora szkoły, który zadecyduje o ich przeznaczeniu. Takie postawienie sprawy wskazuje na zupełny brak zrozumienia ze strony urzędników MEN istoty problemu. Jest rzeczą oczywistą, że znaczna część dyrektorów stwierdzi (wbrew ogólnie znanym faktom), że w kierowanych przez nich placówkach zarówno wychowanie do obywatelskości jak i współpraca z rodzicami oraz radami rodziców układają się wzorowo i nie istnieje potrzeba wdrażania jakichkolwiek programów poświęconych tej problematyce. Jedyną nadzieją, jest zmiana stanowiska MEN w powyższej sprawie o co Fundacja „Rodzice Szkole” od lat apeluje (niestety ciągle bezskutecznie) do kolejnych ministrów edukacji narodowej

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Jak budować płaszczyznę współpracy pomiędzy uczestnikami życia szkolnego

23 września 2014

Warsztaty dla warszawskich szkół podstawowych (klasy V i VI) , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Fundacja „Rodzice Szkole” rozpoczyna nabór uczestników do, współfinansowanego przez m.st. Warszawę, projektu:

Jak budować płaszczyznę współpracy pomiędzy uczestnikami życia szkolnego

Zapraszamy szkoły z Warszawy do nadsyłania zgłoszeń. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Projekt zakłada przeprowadzenie przez doświadczonych trenerów Fundacji, szkoleń i warsztatów dla przedstawicieli samorządów uczniowskich, rad rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół .

Mając świadomość, że dobry samorząd uczniowski jest szansą do podnoszenia aktywności obywatelskiej dzieci i młodzieży oraz odpowiadając na potrzeby nauczycieli i rodziców Fundacja „Rodzice Szkole” przygotowała zajęcia, łączące wykłady poparte prezentacją multimedialną z warsztatami skupiającymi się na funkcjonowaniu i współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego, w szczególności poświęcone komunikacji na linii rada rodziców – inne organy szkoły (dyrektor, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski). Ich celem jest zaktywizowania uczniów, nauczycieli i rodziców do działań na rzecz uatrakcyjnienia szeroko pojętej oferty edukacyjnej i wychowawczej szkoły. Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach: pierwsza (2 godziny) dla uczniów, druga (2 godziny) dla rodziców i nauczycieli.

Zgłoszenia szkół przyjmujemy sukcesywnie, w miare napływających wniosków. Kontakt z koordynatorem projektu p. Marią Szpilowską, tel. 604 176 544 lub poprzez e-mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl .

Szkolenia odbędą się w październiku i pierwszej połowie listopada br. w terminach uzgodnionych ze szkołami biorącymi udział w projekcie.

Konkurs Fotograficzny "Matematyka w obiektywie"

23 września 2014

Szanowni Państwo

Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice,

polecamy Waszej uwadze bardzo interesujący i niestandardowy konkurs organizowany przez Uniwersytet Szczeciński.

Szczegółowe informacje o konkursie >>>

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole

Wrzesień miesiącem wyborów do Rad Rodziców

11 września 2014

Szanowni Państwo

rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół,

wrzesień jest miesiącem, w którym, zgodnie z art. 53 ustawy o systemie oświaty, na pierwszych zebraniach rodziców dokonuje się wyboru rad klasowych i ich przedstawicieli do Rady Rodziców. Jest to bardzo ważna czynność, często niedoceniana przez rodziców, a czasem również przez nauczycieli i dyrektorów szkół. Tymczasem uprawnienia rad rodziców są na tyle znaczące, że mogą one odgrywać ważną rolę w życiu szkoły- szczególnie w formułowani i realizacji programu wychowawczego zgodnego z systemem wartości jaki chcielibyśmy zaszczepić naszym dzieciom.

Jednocześnie dobrze zorganizowana, i poczuwająca się do odpowiedzialności za szkołę rada rodziców może być, wbrew częstym obiegowym opiniom, wielką pomocą dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Zachęcam więc do potraktowania wrześniowych wyborów bardzo poważnie i odpowiedzialnie. Namawiam rodziców do aktywnego włączania się w życiu szkoły. Dyrektorów i nauczycieli proszę o pomoc i wsparcie działań, które niejednokrotnie są dla rodziców początkiem wychodzenia z roli zwykłych niezaangażowanych w sprawy publiczne „zjadaczy chleba” i wchodzenia w rolę odpowiedzialnych za losy kraju obywateli.

W wypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedur powstawania i funkcjonowania rad rodziców zapraszam do skorzystania z pomocy Punktu Konsultacyjnego naszej Fundacji (adres e-mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl tel.: 602 694 951)

Zapraszamy również do uczestnictwa w konferencji Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014, o której komunikat zamieszamy poniżej

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

KONFERENCJA - zgłoszenia

2 września 2014

Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

Zachęcamy do uczestnictwa w organizowanej przez Fundację „Rodzice Szkole”, Collegium Civitas i Komitet Nauk Pedagogicznych PAN konferencji:

Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989-2014

Aby wziąć w niej udział należy przesłać do 15 września br.- zgłoszenie na adres e-mail:kontakt@rodziceszkole.edu.pl. lub skontaktować się bezpośrednio z organizatorami, tel.: 602 694 951

Szczególnie zależy nam na obecności aktywnych rodziców (reprezentantów rad rodziców i stowarzyszeń rodzicielskich), którzy w minionym dwudziestopięcioleciu byli jedną z najbardziej dynamicznych grup społecznych, dążących do unowocześnienia szkoły i narodowego systemu edukacji.

Celem konferencji jest:

 • prezentacja różnego rodzaju inicjatyw na polu edukacji narodowej, podejmowanych przez rodziców, nauczycieli oraz osoby żywotnie zainteresowane sprawami polskiej szkoły

 • uświadomienie społeczeństwu, że szereg rozwiązań, jakie miały miejsce w minionym okresie (łącznie ze zmianami prawa oświatowego), zostało zainicjowane i wprowadzone w życie przez organizacje obywatelskie w wyniku wieloletnich, konsekwentnych działań, polegających na budowaniu poparcia społecznego oraz przekonywaniu do nich parlamentarzystów i kolejnych ministrów edukacji narodowej,

 • wskazanie na bariery, zagrożenia i szanse jakie pojawiają się przed polską szkołą,

 • wyrażenie uznania wszystkim uczestnikom, zapoczątkowanych w latach 80-tych ub. wieku, zmian w polskiej edukacji, z podkreśleniem, że wśród nich znaczącą grupę stanowili tzw. nieprofesjonaliści (głównie rodzice), często niedoceniani i niedostrzegani przez system oświaty, a w rzeczywistości wnoszący do niego nowego ducha, tak bardzo potrzebnego w poszukiwaniu odpowiedzi na wyzwania XXI wieku.


Program konferencji znajdują się na stronie internetowej: www.rodziceszkole.cba.pl


Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się w zakładce KONFERENCJA >>>>>

Rok szkolny 2014/2015 – wyzwaniem dla demokratyzacji polskiej szkoły

1 września 2014

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,

kolejny rok szkolny rozpoczynamy w atmosferze podsumowań i refleksji związanych z 25-leciem Wolnej Polski. Analizując dokonane w tym okresie zmiany, warto podkreślać znaczący wkład, jaki wnieśli rodzice i organizacje pozarządowe, takie jak nasza Fundacja przy wprowadzaniu do narodowego systemu edukacji szeregu nowoczesnych, demokratyzujących go rozwiązań.

Powyższa opinia nie zwalnia oczywiście z dostrzegania szeregu błędów, niedociągnięć i zaniedbań. O tym wszystkim będziemy rozmawiali w dniu 3 października br. na organizowanej przez Fundację „Rodzice Szkole” we współpracy z Komitetem Nauk Pedagogicznych PAN i Collegium Civitas konferencji: Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014.

W dniu, w którym zabrzmi pierwszy szkolny dzwonek zachęcamy przede wszystkim do spojrzenia w przyszłość i zastanowienia się nad szansami rozwoju szkół naszych dzieci oraz nad rolą, jaką każdy z nas może i powinien – w wielkim dziele budowania oświaty na miarę wyzwań i oczekiwań społeczeństwa XXI wieku – spełnić.

Wszystkim Państwu, dla których zwrot „Pro Publico Bono” nie jest czczym frazesem, życzymy dużo sił, zdrowia i satysfakcji w niełatwej pracy, jaką jest bezinteresowna służba Ojczyźnie i jej obywatelom.

Barbara Robakiewicz
Przewodnicząca Rady
Fundacji „Rodzice Szkole”


Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu
Fundacji „Rodzice Szkole”

Czy matematyka może być ciekawa?

27 sierpnia 2014

Czy matematyka może być ciekawa? Szukając odpowiedzi na to pytanie polecamy Państwu działalność Stowarzyszenia Doskonalenia i Rozwoju 4improve: http://www.4improve.pl/index.html, które we współpracy z młodą i dynamiczną bielską firmą stworzyło  program e-math.pl, oparty na metodologii e-math, opracowanej przez zespół matematyków pod kierownictwem wieloletniego nauczyciela akademickiego Urszulę Korzeniowską. Metodologia e-math to kwintesencja ponad 20 letniego doświadczenia w nauczaniu nauk ścisłych i skutecznego przygotowania uczniów do matury.

Więcej: http://www.4improve.pl/index.html

Program wychowawczy szkoły – fikcja, czy wyzwanie ?

20 sierpnia 2014

Po latach patrzenia na oświatę jedynie z perspektywy wyników nauczania (mierzonych bardzo kontrowersyjnymi metodami, m. in. budzącymi wiele wątpliwości „bezstronnymi” testami) zaczynamy dostrzegać rolę wychowawczą szkoły i coraz częściej o niej rozmawiać. Mam nadzieję, że zbliżamy się do sytuacji, w której program wychowawczy szkoły będzie w procesie dydaktycznym równorzędnym komponentem w stosunku do programu nauczania. Aby jednak tak się stało potrzebne jest:

 • zdefiniowanie czym program wychowawczy powinien być,

 • realne wprowadzenie w życie zapisów określających tryb jego tworzenia (art. 54 ustawy o  systemie oświaty).

Zapisy mówiące, że: do kompetencji rady rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli uważam za zdecydowanie nieprzystające do nowoczesnego myślenia o wychowaniu.


Więcej

70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

29 lipca 2014

1 sierpnia 1944 roku rozpoczęło sie najbardziej dramatyczne, od czasów rozbiorów Polski, powstanie, które ciągle budzi wiele emocji i bardzo różnych opinii. Osobiście jestem wielkim obrońcą zarówno decyzji politycznej o wybuchu Powstania jak i jego długofalowych skutków. Nie wyobrażam sobie jak przetrwalibyśmy 45 lat reżimu komunistycznego nie mając w pamięci tego bezprzykładnego, bezinteresownego zrywu naszych ojców i dziadów w obronie najwyższego dobra jakim jest wolność obywateli i niepodległość Ojczyzny.Wszystkim, dla których te wartości są ważne chciałbym dedykować kilka cytatów z zamieszczonego w nr.30/2014 tygodnika „wSieci”, wywiadu z Janem Ołdakowskim - dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego - Mówi on: Powstanie Warszawskie dlatego jest tak intrygujące, ze jest sytuacją moralną. To konflikt dobra i zła [...] mamy jasność, że ci ludzie poszli walczyć kierując się motywacją moralną. Szli by przeciwstawić się złu. Oni postanowili powiedzieć „nie” totalitarnemu złu. Patrząc na zdjęcia z powstania widzimy ludzi pięknych, rozjaśnionych, promieniejących

Zatrzymując się 1 sierpnia o godz. 17.00 na chwilę refleksji pamiętajmy o tych słowach i pomódlmy się za dusze wszystkich, którzy w dniach powstania polegli oraz za ś. p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, któremu zawdzięczamy ten piękny pomnik, jakim jest Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wojciech Starzyński

Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014

1 lipca 2014

Informujemy, że pierwszym sponsorem organizowanej przez Fundację „Rodzice Szkole”, Collegium Civitas i Komitet Nauk Pedagogicznych PAN konferencji: Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014, jest Bank Pocztowy S.A. któremu za wsparcie naszej inicjatywy gorąco dziękujemy.

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Wyrazy współczucia

28 czerwca 2014

Pani

 

Barbarze Robakiewicz

 

Przewodniczącej Rady Fundacji „Rodzice Szkole”

 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci męża

 

składają

 

Członkowie Rady i Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Rodzice nagradzają nauczyciela

27 czerwca 2014

Na wniosek grupy rodziców warszawskiej Społecznej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 100 STO, Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” wyróżnił specjalną nagrodą p. Ewę Bogucką nauczycielkę opiekującą się ich dziećmi w ciągu trzech lat nauczania początkowego.

Uzasadniając swoją decyzję Zarząd Fundacji podkreślił, że nagroda zostaje przyznana za:

 • kulturę osobistą w kontaktach z rodzicami,:

 • indywidualne podejście do każdego ucznia, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów mających trudności adaptacyjne,

 • wzorowe przygotowanie zajęć lekcyjnych oraz różnych uroczystości szkolnych w tym imprez kulturalnych i rekreacyjnych,

 • dbałość o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

 • zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz szkoły.

 

Życząc tysiącom polskich pedagogów - którzy na podobne wyróżnienia zasługują - wspaniałego letniego wypoczynku oraz satysfakcji w pracy zawodowej i działalności pro publico bono, zwracamy uwagę jak ważnym elementem oceny pracy nauczyciela może i powinna być opinia rodziców.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 

P.S. Zachęcamy do przypomnienia sobie, zamieszczonego na naszej stronie internetowej 4 listopada 2013 r., felietonu p. Jarosława Pytlaka: Czy rodzice mogą oceniać pracę szkoły?

25-lecie Oświaty Niepublicznej w Polsce

25 czerwca 2014

Z inicjatywy Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych 24 czerwca br. odbyła się konferencja poświęcona ocenie dorobku szkolnictwa niepublicznego (szczególnie przedszkoli niepublicznych) na przestrzeni ostatnich 25 lat. Na zaproszenie organizatorów wykład otwierający wygłosił Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”.

W swoim wystąpieniu przypomniał on znaczące wydarzenia drugiej połowy XX wieku, będące kamieniami milowymi na polskiej drodze do niepodległości oraz przybliżył słuchaczom najważniejsze działania środowisk obywatelskich na polu edukacji prowadzące do:

 • powstania sektora oświaty niepublicznej,

 • zorganizowania szerokiego ruch rodziców i rad rodziców działających na terenie szkół ich dzieci,

 • założenia ponad tysiąca szkół publicznych (przede wszystkim w małych gminach wiejskich) prowadzonych przez stowarzyszenia, fundacje i osoby fizyczne,

 • rozwoju spółdzielni uczniowskich funkcjonujących obecnie w ponad 5000 szkół,

 • aktywnego włączania się rodziców i nauczycieli w debatę dotyczącą ochrony dziedzictwa narodowego ( m. in. poprzez nieograniczanie zakresu nauczania języka polskiego i historii oraz nieuleganie bezrefleksyjnie zachodnim nowinkom edukacyjnym np. ideologii gender),

 • powstania ruchu „Ratuj Maluchy” i wyrastającego z niego stowarzyszenia „Rzecznik Praw Rodziców” dążących do zagwarantowania rodzicom wpływu na wiek rozpoczynania przez ich dzieci edukacji szkolnej.

Wystąpienia kolejnych mówców, w tym byłego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Jerzego Stępnia uzmysłowiły uczestnikom skalę problemów jakie stoją przed przedszkolami niepublicznymi i wskazały , że kluczem do ich rozwiązywania jest partnerska współpraca pomiędzy właścicielami przedszkoli i samorządami terytorialnymi

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Jaka rada szkoły jest nam potrzebna?

23 czerwca 2014

Od pewnego czasu , w różnych środowiskach oświatowych (głównie dyrektorsko - nauczycielskich) pojawia się pytanie o rolę jaką na terenie szkoły powinna spełniać rada szkoły. Nie kwestionując potrzeby uporządkowania przepisów dotyczących tego organu (obecnie obowiązujące są zdecydowanie niespójne i posiadają wiele mankamentów), chciałbym przestrzec przed rozwiązaniami, które sprowadzą znaczenie i rolę rad rodziców, a tym samym rodziców, do czysto formalnego, fasadowego organu szkoły pozbawionego jakiegokolwiek realnego wpływu na jej życie.

Przypominam, że dyskusja na temat miejsca i roli rodziców w polskim systemie edukacji toczyła się, w różnych gremiach, już od roku 1987. Jej ukoronowaniem były dwie konferencje zorganizowane, wspólnie z Parlamentarnym Zespołem „Edukacja Jutra”, w roku 2000, w trakcie których zostały przedstawione i przyjęte przez uczestników propozycje nowelizacji prawa oświatowego - przede wszystkim dotyczące art. 53. 54 i 56 ustawy o systemie oświaty oraz art.6a i 9c Ustawy Karta Nauczyciela –wprowadzone do systemu oświaty w roku 2007 . W świetle powyższych faktów, może warto pamiętać, jakie środowiska polityczne i zawodowe przez siedem lat sprzeciwiały się rozwiązaniom, na które oczekiwały setki tysięcy rodziców.


Więcej

Koniec roku szkolnego

20 czerwca 2014

Szanowni Państwo,

Rok szkolny 2013/2014 przyniósł polskiej oświacie wiele ważnych zmian, nowych pomysłów, oczekiwań i nie zawsze spełnionych nadziei. Do najważniejszych - podkreślając, że jest to opinia bardzo subiektywna – zaliczam:

1. zmianę na stanowisku Ministra Edukacji Narodowej, z którą znaczna część środowisk

oświatowych łączyła nadzieję, na wyraźne wyrwanie się resortu z marazmu ostatnich lat.

Na ocenę pracy nowej pani minister. jeszcze za wcześnie, ale często odnoszę wrażenie, że

więcej w niej PR-u niż działań merytorycznych;.

2. podjęcie przez resort edukacji, działań mających doprowadzić do uporządkowania rynku

podręczników szkolnych. Niestety, ta skądinąd bardzo potrzebna , a jednocześnie

napotykająca na olbrzymi sprzeciw lobby wydawniczego inicjatywa, została już na

początku obarczona „grzechem pierworodnym” wynikającym z nieprzemyślanej próby

wprowadzenia do użytku szkolnego od 1 września br. nowego Elementarza (a raczej

podręcznika, który wg opinii wielu ekspertów i praktyków na nazwę Elementarz nie

zasługuje);

3. rozpoczęcie, przez MEN i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, realizacji

systemowego projektu Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym

nowoczesnej szkoły. Osobiście, działania merytoryczne prowadzone przez FRDL oraz

jej współpracę z uczestnikami projektu oceniam bardzo wysoko, natomiast działania osób

odpowiedzialnych za projekt ze strony MEN, m. in. określenie jasnych, zgodnych

z demokratycznymi standardami, zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi

(w ramach Społecznego Komitetu Doradczego), profesjonalizmem nie grzeszą i budzą

wiele wątpliwości;

4. odrzucenie przez Sejm wniosku o referendum w sprawie wprowadzenia od 6-go roku życia

obowiązku szkolnego. Zlekceważenie ponad miliona podpisów Polaków, którzy

wykazali obywatelską troskę o przyszłość młodego pokolenia i nie wykorzystanie okazji do

przeprowadzenia, po raz pierwszy w historii ostatniego dwudziestopięciolecia, szerokiej

debaty publicznej poświęconej polskiej szkole uważam za olbrzymi błąd, którego skutki

będziemy odczuwali przez wiele lat.

 

Fundacja „Rodzice Szkle” oczekiwała również na podjęcie prac nad zgłoszonymi przez nas projektami nowelizacji ustawy o systemie oświaty mającymi uporządkować sytuację rad rodziców. Taką deklarację otrzymaliśmy, na spotkaniu 29 stycznia br., bezpośrednio od p. minister Kluzik – Rostkowskiej. Niestety, poza działaniami pozornymi, prace z tym związane uległy zawieszeniu. Szkoda, że kolejny, już trzeci, minister edukacji narodowej nie docenia roli jaką w nowoczesnym systemie oświaty mogą i powinni odgrywać rodzice Przy ciągle niejasnej polityce władz oświatowych optymizmem napawają mnie wizyty w tzw. Polsce powiatowej. Odwiedzając małe gminy wiejskie i średniej wielkości miasta (zazwyczaj na zaproszenie lokalnych samorządów) spotykam się z, może zbyt wolno, ale jednak ciągle rosnącą aktywnością rodziców oraz z dużą odpowiedzialnością władz samorządowych za poziom i kreowanie lokalnej polityki oświatowej Widać wyraźnie, że mimo niedostatecznych środków z budżetu centralnego starają się one stwarzać jak najlepsze warunki do rozwoju. prowadzonych przez siebie szkół.

Na zakończenie tego bardzo wybiórczego spojrzenia na mijający rok szkolny chciałbym przypomnieć o działaniach podejmowanych przez Fundację „Rodzice Szkole”. Wśród nich za ważne uważam zdynamizowanie pracy Punktu Konsultacyjnego, do którego po porady - jak budować płaszczyznę współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego? - zwraca się coraz więcej rad rodziców, dyrektorów szkół i lokalnych samorządów terytorialnych. oraz przeprowadzenie kilkunastu spotkań i szkoleń na terenie kraju poświęconych powyższej tematyce.

Nawiązując do 25 rocznicy odzyskania przez Polaków Wolności przygotowujemy na jesień br. konferencję: Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014.

Jej celem będzie m.in. pokazanie, że szereg, a może nawet większość, zmian jakie miały miejsce w polskiej szkole (łącznie ze zmianami prawa oświatowego) była zainicjowana i wprowadzona w życie przez środowiska obywatelskie, które dzięki konsekwentnym działaniom potrafiły przekonać do proponowanych rozwiązań kolejnych ministrów edukacji narodowej i parlamentarzystów.

Będzie to również okazja do wyrażenia uznanie wszystkim osobom działającym na rzecz oświaty z podkreśleniem, że wśród nich znaczącą grupę stanowią tzw. nieprofesjonaliści, głównie rodzice, często niedoceniani i niedostrzegani przez system edukacji narodowej, a w gruncie rzeczy wnoszący do niego nowego ducha, tak bardzo potrzebnego w poszukiwaniu odpowiedzi na wyzwania XXI wieku.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Rodzicom, Nauczycielom, Uczniom, wszystkim naszym Przyjaciołom i Współpracownikom życzymy wspaniałego letniego wypoczynku oraz znalezienia w jego trakcie czasu na refleksję dotyczącą spraw, o których pisze Wojciech Starzyński .

 

Zarząd i Rada Fundacji „Rodzice Szkole”

Protokoły z posiedzeń rady rodziców stanowią informację publiczną

18 czerwca 2014

Rady rodziców są społecznymi organami szkoły przewidzianymi w ustawie systemie oświaty, o szeroko zakreślonych kompetencjach w zakresie realizacji zadań oświatowych. Zarówno protokoły posiedzeń rady rodziców jak korespondencja prowadzona pomiędzy radą rodziców, a dyrektorem szkoły, dotycząca realizacji określonych zadań publicznych w zakresie władzy wykonawczej realizowanej w obszarze oświaty stanowią dokumenty będące informacją publiczną.

Nie każda informacja, która jest informacją publiczną musi być udostępniona osobie wnioskującej o jej udostępnienie. Zarazem jednak z faktu, że informacja publiczna nie może być udzielona nie wynika aby podmiot dysponujący tą informacją publiczną, mógł powiadomić stronę żądającą tej informacji, że nie może jej udzielić ze wskazaniem przepisów wprowadzających ograniczenia jej udzielenia. W takim przypadku organ jest bowiem zobowiązany do wydania decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej.

Wyrok WSA w Krakowie z 21 maja 2014 r. sygn. II SAB/Kr 58/14

 

Powyższą informację podajemy za Biuletynem Edukacja serwisu WARTO WIEDZIEĆ

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Nasz Nowy Partner: Fundacja Ojcostwo Mistrzostwo

16 czerwca 2014

Szanowni Państwo,

Fundacja „Rodzice Szkole” nawiązała współpracę z Fundacją Ojcostwo Mistrzostwo,o której więcej informacji znajduje się na stronach internetowych: www.ojcostwomistrzostwo.pl i www.klubojcow.pl

Polecając Państwa uwadze tę interesującą inicjatywę obywatelską, wyraźnie nawiązującą do naszej działalności, załączamy informację o organizowanych latem br.:. Obozie Wędrownym Ojców z Dziećmi i Weekendzie Piłkarskim Taty z Synem

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Obóz - ulotka

Weekend piłkarski - ulotka

Oni byli pierwsi - spotkanie po latach

13 czerwca 2014

W dniu 12 czerwca br. spotkali się Założyciele Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ludzie którzy w roku 1987 mieli odwagę jawnie sprzeciwić się komunistycznemu systemowi oświaty i pierwsi upomnieli się, w swojej Deklaracji Programowej, o uspołecznienie polskiej szkoły poprzez zagwarantowanie:

 • nauczycielom: prawa do podejmowania samodzielnych decyzji dydaktycznych i wychowawczych;

 • uczniom: prawa do określenia własnej roli i miejsca w szkole, prawo do modyfikowania prezentowanych im ofert edukacyjnych;

 • rodzicom: prawa do tworzenia niezależnej od władz szkolnych reprezentacji, która mogłaby stanowić o sprawach szkoły.

W części oficjalnej spotkania Wojciech Starzyński - inicjator założenia Społecznego Towarzystwa Oświatowego i jego wieloletni Prezes - przypomniał polską drogę do wolności , podkreślając rolę jaką na niej odegrali założyciele naszego Towarzystwa.

Bardzo miłym akcentem uroczystości było wręczenie wszystkim uczestnikom listów od prof. Henryka Samsonowicza - Pierwszego Ministra Edukacji Narodowej III RP i Wojciecha Starzyńskiego, których pełną treść przytaczam:

W 25 rocznicę odzyskania przez Polaków niepodległości wyrażamy głęboki szacunek i uznanie Założycielom Społecznego Towarzystwa Oświatowego, którzy w roku 1987 mieli odwagę powiedzieć „nie” komunistycznemu systemowi edukacji i wskazać drogę prowadzącą do oświatowego pluralizmu, powstania szkolnictwa niepublicznego oraz wyzwolenia energii społecznej służącej rozwojowi działalności Pro Publico Bono.

Rozmowy, wspomnienia i wspólne zdjęcia zwieńczyły tę bardzo miłą uroczystość, pokazującą, że przyjacielskie kontakty zawiązane przed 27 latami są ciągle żywe, a troska o dobro wspólne nadal łączy założycieli STO.

 

Małgorzata Wasilewska – Duszewska

w roku 1987 studentka Wydziału Historycznego UW, najmłodsza założycielka STO, obecnie matka dwójki dzieci, pracownik Biblioteki Sejmowej

 

 

W załączeniu pełny tekst wystąpienia Wojciecha Starzyńskiego


Więcej

Wizyta w gminie Jabłoń

11 czerwca 2014

Na zaproszenie władz gminy Jabłoń (powiat Parczewski) spotkałem się 9 czerwca br. z przedstawicielami rad rodziców, dyrektorami i nauczycielami kilku gminnych szkół.

Inicjatorką spotkania była Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu p. Magdalena Kamola, która wystąpiła do władz gminy z wnioskiem o jego zorganizowanie i której należą się za to podziękowania od wszystkich uczestników.

W trakcie bardzo ciekawej dyskusji - ujawniającej, w niektórych sprawach, wyraźne różnice zdań między dyrektorami szkół i radami rodziców - odniosłem wrażenie, że znaczna część napięć i sporów wynika nie ze złej woli którejkolwiek ze stron, lecz z braku umiejętności i wiedzy niezbędnej do budowania partnerskiej współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego. To zjawisko - które jeżdżąc po Polsce i otrzymując dziesiątki listów kierowanych do naszej Fundacji wielokrotnie obserwowałem - wskazuje na potrzebę stałego, jak najszerszego docierania z informacjami i szkoleniami na ten temat do środowisk szkolnych oraz na potrzebę większego ich otwarcia się na różnego rodzaju konferencje, seminaria i spotkania poświęcone powyższej tematyce. Nie do przecenienia jest tu rola organów prowadzących (gmin i powiatów), bo na pomoc władz centralnych, ani pozytywne efekty realizowanego obecnie przez MEN projektu „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” raczej nie należy liczyć.

Podsumowując moją wizytę w Jabłoniu uważam, że należy życzyć, aby takich środowisk oświatowych było w Polsce jak najwięcej, ponieważ niski poziom kapitału społecznego, który hamuje rozwój kraju i wpływa ujemnie na procesy edukacji, wynika przede wszystkim z marazmu. Spory, nawet bardzo ostre mogą i powinny być twórcze, apatia życie społeczne zabija.

Życzę moim nowym Przyjaciołom z Jabłonia wielu twórczych sporów mając nadzieję, że znajdą naśladowców i sojuszników w setkach, a może nawet tysiącach, polskich gmin

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Nowy kwartalnik: „Wokół Szkoły”

9 czerwca 2014

Szanowni Państwo ,

współpracujący Fundacją „Rodzice Szkole” dyrektor dwóch warszawskich szkół STO: Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 24 i Społecznego Gimnazjum Nr 99 p. Jarosław Pytlak, którego teksty kilkakrotnie zamieszczaliśmy na naszej stronie internetowej, rozpoczął wydawanie autorskiego kwartalnika „Wokół Szkoły”, o którym autor i wydawca w jednej osobie pisze: Po dłuższych cierpieniach (moich) ujrzał światło dzienne pierwszy numer mojego autorskiego kwartalnika "Wokół szkoły", który postanowiłem wydawać, zdaniem przyjaciół dla przyjemności, zdaniem osób niechętnych, dla autopromocji. Ujmując kompromisowo - dla promocji swoich poglądów, co może być przyjemne..

Załączamy pierwszy numer i zachęcamy do lektury bardzo interesujących tekstów

"Wokół szkoły" - nr 1

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Felieton przedwakacyjny

9 czerwca 2014

Zbliża się koniec roku szkolnego. Pewnie, jak zwykle, przyniesie on szereg rankingów, pozytywnych ocen, a czasem nawet laurek wystawianym samym sobie przez różne organy władzy publicznej. Tak jest od wielu lat i ten proces ciągle się nasila. Jednocześnie rośnie krytyka polskiej edukacji przez liczne środowiska oświatowe (nauczycieli, naukowców, rodziców, uczniów, a nawet zwykłych nie zaangażowanych w życie szkoły obywateli).

Na pytanie: kto ma rację, gdzie leży prawda? (a pewnie jak zwykle znajduje się ona gdzieś po środku) trudno dziś odpowiedzieć. Wynika to z bardzo prostej przyczyny; z braku debaty publicznej. Aby wśród szeregu różnych, zazwyczaj zdecydowanie sprzecznych i nacechowanych emocjami (w tym również politycznymi), opinii, zająć racjonalne stanowisko potrzebna jest rozmowa, potrzebny dyskurs publiczny pozwalający na ich weryfikację.

Do takiej debaty Fundacja „Rodzice Szkole” od lat namawia władze oświatowe, które mają obowiązek ją organizować. Na razie bezskutecznie. Jedyną nadzieją są zbliżające się wybory samorządowe, które zazwyczaj przynoszą erupcję pomysłów , a czasem nawet szereg dyskusji, często niestety zdominowanych przez demagogiczne wypowiedzi niekompetentnych kandydatów na lukratywne stanowiska samorządowe. Na razie zwykłym obywatelom pozostaje uzbroić się w cierpliwość i modlić o oświecenie naszych władz oświatowych, czego, na zakończenie tego bardzo dziwnego roku szkolnego 2013/2014, wszystkim zainteresowanym losami polskiej szkoły gorąco życzę

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014

4 czerwca 2014

Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014 - to tytuł konferencji, którą nawiązując do dorobku 25 lat niepodległej Polski - Fundacja „Rodzice Szkole”, wspólnie z Collegium Civitas, organizuje jesienią 2014 roku.  Chcemy przypomnieć społeczeństwu szereg ważnych inicjatyw rodziców i współpracujących z nimi nauczycieli, którzy na przestrzeni ostatnich 25 lat wprowadzali do oświaty twórczy ferment chroniący polską szkołę przed nadmierną rutyną i pozwalający zmierzyć się z wyzwaniami  XXI wieku. Te oświatowe  działania  na rzecz dobra wspólnego, których zabrakło w wielu dziedzinach życia publicznego, powinny stawać się wzorem do naśladowania i istotnym elementem budowania, niezbędnego dla rozwoju kraju, kapitału społecznego.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

P. S. Dalsze informacje o konferencji będziemy na bieżąco zamieszczali na  naszej  stronie internetowej  w zakładce „Konferencja”

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

II Kongres Spółdzielczości Uczniowskiej

3 czerwca 2014

W dniach 31 maja i 1 czerwca br. uczestniczyłem w - zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Krajową Radę Spółdzielczą oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - II Kongresie Spółdzielczości Uczniowskiej:

Pierwszą myślą jaka mi się w trakcie tego spotkania nasunęła była konstatacja, że spółdzielnie uczniowskie - będąc mało znaną oraz niedostatecznie promowaną w społeczeństwie sferą aktywności uczniowskiej - zasługują na zdecydowanie większą uwagę i wsparcie władz oświatowych ( szczególnie ministra edukacji narodowej).

Ta bardzo ważna dla budowania postaw obywatelskich i powiększania kapitału społecznego działalność uczniowska sięga swoimi korzeniami początków XX stulecia i gromadzi obecnie ponad 5000 spółdzielni funkcjonujących w polskich szkołach. Niestety niekorzystne rozwiązania ustawowe uniemożliwiają jej rozwój. O tym m. in. rozmawiano na Kongresie podkreślając potrzebę wspólnych prac na rzecz zmian ustawowych, umożliwiających spółdzielniom uczniowskim prowadzenie na terenie szkół, ograniczonej działalności gospodarczej, w tym szkolnych sklepików.. Fundacja „Rodzice Szkole” będzie wspierała tego typu działania i promowała je na forum Parlamentu. Uważamy, że spółdzielnie uczniowskie są najlepszą, praktyczną nauką przedsiębiorczości i najwyższa pora aby dostrzegli to również decydenci polityczni.

Wojciech Starzyński

Prezes Fundacji „Rodzice Szkole”

Uczniowie i rodzic kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

30 maja 2014

Realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej projekt: Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły nabiera przyspieszenia. 29 maja br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Społecznego Komitetu Doradczego, w którym uczestniczyło ponad 50 organizacji pozarządowych i środowisk nauczycielsko-rodzicielskich zainteresowanych realizacją projektu i deklarujących wolę włączenia się w prace nad nim (w formie doradztwa i opiniowania poszczególnych działań). W trakcie prezentacji dotychczasowych prac pojawiło się ze strony zainteresowanych szereg pytań, wątpliwości i propozycji. Na podkreślenie zasługuje, że były to pytania ciekawe merytorycznie i wyraźnie wynikające z troski o jakość realizowanego projektu, a nie chęci zaistnienia w środowisku (co ciągle niestety w polskiej rzeczywistości stosunkowo często się zdarza). Również bardzo rzeczowe wyjaśnienia przedstawicieli MEN, traktujących zebranych jako ważnych partnerów było, dla mnie, miłym zaskoczeniem. Oba ww. czynniki stwarzają nadzieję, że projekt przyniesie realne efekty poprawiające relacje pomiędzy różnymi uczestnikami życia szkolnego i przyczyni się do autentycznego uspołecznienia polskiej szkoły.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

P. S. Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: www. szkolawspolpracy.pl

80-lecie warszawskiej szkoły im. Stefana Starzyńskiego

30 maja 2014

W dniu 29 maja br. uczestniczyłem w obchodach 80-lecia Szkoły Specjalnej im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Atmosfera uroczystości, przesycona duchem najlepszych tradycji polskiego patriotyzmu, wyraźnie nawiązującego do życia i bohaterskiej śmierci Patrona szkoły urzekła mnie.

W czasach , w których coraz częściej stykamy się z brakiem zasad wskazujących jaką wartością dla każdego człowieka powinna być wspólnota narodowa, warszawska szkoła przy ul. Różanej pokazuje, że można harmonijnie łączyć nowoczesność z tradycją, można zachowując narodową odrębność być Polakiem i Europejczykiem..

Za ten model wychowania gorąco dziękuję nauczycielom, rodzicom, uczniom i licznym przyjaciołom, tej bardzo zasłużonej dla stołecznej oświaty placówki.

Wojciech Starzyński

Konferencja w Siedlcach

28 maja 2014

 

Edukacja seksualna w wychowaniu – prawdy i mity, to tytuł konferencji zorganizowanej 28 maja br. przez Samorządowe Centrom Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, w której uczestniczyli dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice (niestety nieliczni) ze szkół Siedlec i powiatu siedleckiego. Uzupełnieniem bardzo interesujących prelekcji nawiązujących do tytułu konferencji był wykład Prezesa Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” p. Wojciecha Starzyńskiego: Jak budować program wychowawczy  z udziałem wszystkich uczestników życia szkolnego.

Cieszymy się, że działalność naszej Fundacji została dostrzeżona i doceniona przez kolejne, znaczące środowisko edukacyjne jakim jest samorządowa oświata Siedlec.

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Fundacja „Rodzice Szkole” w legionowskim Radio Hobby

19 maja 2014


Na zaproszenie legionowskiego Radia Hobby w dniu 15 maja br. p. Renata Bogacka – Andrzejewska, Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w Legionowie i Powiecie Legionowskim, oraz p. Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji, wzięli udział w audycji poświęconej zaprezentowaniu dorobku i bieżącej działalności naszego środowiska.

W trakcie ożywionej rozmowy, inicjowanej przez redaktora Roberta Galasa, została przedstawiona historia Fundacji oraz jej główne cele i formy ich realizacji, prowadzące do aktywnej współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego na terenie poszczególnych placówek.

Mamy nadzieję, że poprzez Radio Hobby dotarliśmy do znacznej grupy mieszkańców Legionowa i jego okolic, co ułatwi i zdynamizuje budowanie porozumienia rad rodziców okolicznych szkół, porozumienia będącego w przyszłości znaczącym partnerem władz samorządowych w kreowaniu i realizacji lokalnej polityki oświatowej.

 

Michał Trojanowski
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

„Rzeczpospolita” o radach rodziców

1 maja 2014


Po raz kolejny w dzienniku Rzeczpospolita, z dn. 30 kwietnia br., w felietonie Katarzyny Wójcik: „Niejasny status i finanse rad rodziców” wskazano na zagrożenia, jakie dla rozwoju aktywności obywatelskiej rodziców stanowi złe prawo.

Fundacja „Rodzice szkole”, która wielokrotnie zwracała na to uwagę, przygotowała w powyższej sprawie trzy projekty nowelizacji ustawy o systemie oświaty i przekazała je minister J. Kluzik-Rostkowskiej (o czym informowaliśmy 12 lutego br. w komunikacie Warto walczyć). Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie nad nimi, w ramach powołanego w MEN zespołu roboczego, konkretnych prac.

Jednocześnie niepokoją nas powtarzające się wypowiedzi wiceministra P. Krzyżanowskiego, który – przy niejasnych przepisach prawnych – dokonuje ich interpretacji prowadzącej do ograniczenia, a nawet wręcz uniemożliwienia, rodzicom podejmowania racjonalnych działań na rzecz wsparcia szkoły własnych dzieci.

Dziwi, że urzędnicy MEN, zamiast dążyć do praktycznego wsparcia rad rodziców, dokonują ekwilibrystyki prawnej całkowicie sprzecznej z opiniami Izb Skarbowych, ZUS-u i banków, które przyznają radom rodziców NIP-y, akceptują zawierane przez nie umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz bez żadnych zastrzeżeń zakładają samodzielne rachunki bankowe. Chyba już najwyższy czas, aby złe prawo dostosować do dobrej praktyki, a nie skupiać się na wydawaniu dwuznacznych opinii niszczących obywatelskie inicjatywy i ograniczających, zgodne z interesem społecznym, działania rodziców. Cieszymy się, że w Rzeczpospolitej zyskaliśmy kolejnego sojusznika zdającego sobie sprawę ze znaczenia rad rodziców w polskim systemie oświaty i dziękujemy za zainteresowanie tym bardzo ważnym dla przyszłości kraju tematem.

 

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Wielkanoc 2014

17 kwietnia 2014Chrystus zmartwychwstał! i ty, człowiecze,
Zmartwychwstań jasny z otchłani grzechu,
Wykąp się w blasku, co z nieba ciecze,
Zaczerpnij życia w wiosny oddechu

Artur Oppman (Or-Ot)


 

Drodzy Przyjaciele

Życzymy Państwu Radosnych i Rodzinnych świąt Wielkanocnych, pełnych wiary i nadziei płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego


Zarząd i Rada Fundacji „Rodzice Szkole”


Czy uda się uporządkować rynek podręczników szkolnych?

15 kwietnia 2014

Dyskusja na temat systemowych rozwiązań dotyczących podręczników szkolnych (o czym informowaliśmy w komunikacie z dnia 25 lutego br.) nabiera przyspieszenia. Bardzo wyraźnie zaakcentowała swoje stanowisko Polska Izba Książki, kilka niedużych wydawnictw edukacyjnych (m. in. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe), niektóre samorządy terytorialne i środowiska obywatelskie. Wszystkie opinie będziemy starali się sukcesywnie przedstawiać na naszej stronie internetowej. Zaczynamy od felietonu wieloletniego dyrektora dwóch warszawskich szkół STO: Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 24 i Społecznego Gimnazjum Nr 99 - p. Jarosława Pytlaka.

Zachęcamy do zabierania głosu w tej bardzo ważnej dla przyszłości polskiej oświaty sprawie. Wszystkie Państwa wypowiedzi będziemy publikować.

 

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 

Jarosław Pytlak – Opinie o koncepcji jednego podręcznika


Przedstawiony do zaopiniowana projekt nowelizacji Ustawy o systemie oświaty zawiera propozycje wielu zmian dotyczących szeroko rozumianej sfery przygotowania i wykorzystania podręczników szkolnych. Ich zakres daleko wykracza poza powszechnie komentowane hasło „Jeden podręcznik dla pierwszaka”, w rozmaity sposób wpływając na sposób nauczania i funkcjonowanie szkół w ogóle.

Wśród proponowanych rozwiązań na pozytywną, moim zdaniem, ocenę zasługuje przede wszystkim:

 • zdefiniowanie podręcznika, materiałów zastępujących podręcznik i materiałów ćwiczeniowych oraz jednoznaczna deklaracja, że decyzja o korzystaniu lub nie z podręcznika należy do nauczyciela,
 • ograniczenie wymagań dotyczących zawartości programu nauczania i pozostawienie dopuszczania programu nauczania w gestii dyrektora szkoły,
 • narzucenie wymogu co najmniej trzyletniego czasu użytkowania podręczników,
 • wprowadzenie rozwiązań sprzyjających odwróceniu trendu obudowywania treści nauczania zbyt dużą ilością materiałów ćwiczeniowych, np. poprzez wyznaczenie limitu dotacji przyznawanej na zakup takich materiałów.

Niektóre rozwiązania zaproponowane w projekcie nowelizacji budzą wątpliwości lub nawet zdecydowany sprzeciw. Ten ostatni dotyczy przede wszystkim nałożenia na ministra edukacji zadania zapewnienie podręcznika do kształcenia zintegrowanego. Ministerstwo i jego agendy nie są przygotowane merytorycznie i organizacyjnie do pełnienia funkcji wydawcy i dystrybutora, a wyznaczenie niezwykle krótkiego terminu przygotowania podręcznika dla klasy pierwszej ten stan rzeczy jeszcze pogarsza.
Można odnieść wrażenie, że projektodawcy nie przewidzieli części przynajmniej możliwych konsekwencji zaproponowanych rozwiązań.

 • dotacja na zakup materiałów ćwiczeniowych dla klas 4-6 i gimnazjum w wysokości 25 złotych na ucznia rocznie jest zdecydowanie zbyt niska – oznacza możliwość zakupu co najwyżej 3-4 zeszytów ćwiczeń. Obecny stan rzeczy – korzystanie z ćwiczeń do każdego niemal przedmiotu miał niewątpliwie charakter patologiczny, ale zmiana jest zdecydowanie zbyt radykalna. Może zaowocować albo powszechnym powielaniem materiałów ćwiczeniowych, co będzie często wiązało się z naruszaniem praw autorskich, albo gwałtownym zwrotem zainteresowania materiałami elektronicznymi. To ostatnie jest – być może – intencją autorów zmian, ale wprowadzane poprzez przymus ekonomiczny nie wydaje się dobrym rozwiązaniem.
 • wprowadzenie zasady finansowania nowych podręczników co trzy lata oznacza, że co trzeci rocznik dzieci przez całą karierę szkolną będzie uczył się z podręczników dwa lata używanych, a co trzeci z podręczników zawsze nowych. Nie stworzono też mechanizmu uzupełniania zasobów podręczników zużytych, a niszczenie podręczników jest zjawiskiem nieuchronnym, szczególnie wśród najmłodszych dzieci. Na jakich zasadach, jeśli w ogóle, będzie można nabyć podręczniki dostarczane przez ministra w celu zastąpienia egzemplarzy zniszczonych?

Głęboką wątpliwość budzi ustalenie zasady weryfikowania kosztów przez ministra co trzy lata, co powoduje, że w kolejnych latach takiego trzylecia realna wartość dotacji będzie spadać o wartość inflacji. Nie ustalono przy tym żadnej wiążącej reguły dotyczącej weryfikacji, a wręcz dopuszczono (art. 17.3) wprost możliwość zmniejszenia dotacji.

Przyjęte rozwiązania zamiast uporządkować pewną dziedzinę funkcjonowania systemu oświaty wprowadzają dodatkowe zamieszanie. Faktyczne narzucenie nowego, niesprawdzonego podręcznika dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku spiętrzenia roczników rozpoczynających naukę w szkole można potraktować jako przejaw braku zrozumienia dla pracy nauczycieli. Nowelizacja nakłada też kolejne zadania na dyrektorów szkół, podtrzymując trwającą od lat tendencję do ich  narastania.

W świetle powyższych wywodów należałoby poważnie rozważyć zasadność obarczenia ministra edukacji narodowej zadaniem wydawania podręczników dla klas 1-3, a ponadto, co najmniej:

 • wprowadzenie proponowanych zmian od 1 września 2015 roku (z przesunięciem o rok wszystkich terminów zapisanych w nowelizacji ustawy),
 • uzupełnienie projektu o mechanizm waloryzacji wysokości dotacji.

 

Jarosław Pytlak

Przekaż 1 % Fundacji „Rodzice Szkole”

13 marca 2014

Szanowni Państwo,

Rodzice, Nauczyciele,  Dyrektorzy Szkół, Przyjaciele Fundacji „Rodzice Szkole”- wszyscy dla których nasze ideały i realizowany w oparciu o nie program, służący uspołecznieniu polskiej oświaty, jest bliski.

 

Jeśli chcecie aby Wasze  dzieci uczyły się w dobrej szkole przekażcie nam 1% swojego podatku dochodowego za rok 2013 wpisując do rocznego rozliczenia podatkowego PIT numer:

KRS: 0000268115

Fundacja „Rodzice Szkole:

 1. pomaga wszystkim, którzy budowę nowoczesnego systemu edukacji traktują jako najważniejsze zadanie obywateli i państwa,
 2. realizuje programy edukacyjne dla rodziców, nauczycieli i uczniów,
 3. prowadzi Punkt Konsultacyjny i szkolenia dla rodziców, rad rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli i samorządów uczniowskich.

Z góry dziękując za dar serca, łączymy wyrazy szacunku

Rada i Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 


Więcej

Mazowiecka Gala III edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej

13 marca 2014

„Mam 6 lat”

W pięknej scenerii Teatru Stanisławowskiego w Warszawskich Łazienkach odbyła sie 12. marca br. Gala podsumowująca wojewódzki etapu konkursu „Mam 6 lat”. Uczestniczyli w niej: uczniowie, dyrektorzy, nauczyciele i rodzice wyróżnionych szkół i przedszkoli z terenu Mazowsza.

Moją uwagę zwrócił fragment,  skierowanego do obecnych, listu  p. minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej, w którym została zaznaczona rola Rad Rodziców, jako współtwórców sukcesu nagrodzonych szkół.

Jest to kolejny sygnał, ze strony obecnej ekipy MEN, że w sprawach, o których piszemy i mówimy od wielu  lat ( m. in. w komunikatach: z dn. 29. stycznia br.: „Spotkanie w MEN” i 12 lutego. br. „Warto walczyć”) coś wreszcie się zmienia. Czekamy na dalsze działania Pani Minister  w tym zakresie.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 


Więcej

Konferencja w Bielsku Białej

5 marca 2014

W dniu 1 marca br., z inicjatywy Bielskiego Forum Oświatowego, odbyła się konferencja poświęcona sprawom miejsca rodziców w polskim systemie edukacji.. Gospodarzem i współorganizatorem konferencji ( program w załączeniu) była Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, której pracownicy wygłosili bardzo interesujące referaty prezentujące szeroką gamę poglądów i problemów dotyczących relacji pomiędzy rodzicami , nauczycielami i dyrektorami szkół.

Mając zaszczyt uczestniczenia w tym niewątpliwie ważnym, nie tylko dla środowiska bielskiego, wydarzeniu przedstawiłem zasady budowania współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami życia szkolnego, podkreślając rolę dyrektorów szkół, jako liderów lokalnych środowisk oświatowych oraz potrzebę większego zaangażowania się w powyższe procesy rodziców i rad rodziców.

Gratuluję Bielskiemu Forum Oświatowemu, a szczególnie jego Przewodniczącemu p. Romanowi Żakowi bardzo sprawnego przebiegu konferencji oraz zgromadzenia wybitnych wykładowców i aktywnych uczestników dyskusji. . Zachęcam środowiska oświatowe z całego kraju, szczególnie z miast średniej wielkości, do podejmowania podobnych działań, budujących, niezbędny dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, kapitał społeczny

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 

Program Konferencji: „Rodzice w szkole”

Wyższa Szkoła Administracji

Bielsko-Biała 1 marca 2014 r.

 

Wprowadzenie do konferencji – Renata Rosowska, Kanclerz WSA

 

1. Marek Rembierz (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych WSA):

Dylematy relacji rodzice – szkoła.

2. Wiesław Wójcik (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych WSA):

Nowe sposoby organizowania działań wychowawczych szkoły w świetle praw rodziny

3. Arkadiusz Wąsiński (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych WSA):

Rodzice w szkole w świetle założeń trójpodmiotowego charakteru relacji edukacyjnej

4. Ewa Ogrodzka-Mazur (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych WSA):

Współczesna rodzina migracyjna jako środowisko wychowawcze: doświadczenia – problemy – perspektywy

5. Wojciech Starzyński (Fundacja „Rodzice Szkole”):

Jak budować płaszczyznę współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego?

6. Małgorzata Gil (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych WSA):

Nauczyciel i rodzice we włączającym środowisku szkolnym

7. Jadwiga Oleksy (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych WSA):

Szkoła dla rodziców czy rodzice dla szkoły? Dylematy na temat uczestnictwa rodziców w szkolnym życiu dzieci z klas I-III

8. Alina Górniok-Naglik (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych WSA):

Rodzice o dojrzałości szkolnej dziecka – pomiędzy edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną

9. Dyskusja panelowa - „Samorząd – Rodzice/dzieci – Szkoła. Świadome partnerstwo, czy „święta wojna”.


Podsumowanie konferencji - Arkadiusz Wąsiński dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych WSA


Więcej

MEN porządkuje rynek podręczników

25 lutego 2014

W dniu 19. lutego br. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło propozycje systemowych rozwiązań dotyczących podręczników szkolnych. Prezentujemy stanowisko Fundacji „Rodzice Szkole” i zachęcamy do zabierania głosu w tej ważnej dla edukacji naszych dzieci sprawie.

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 

 

 

 

 

 

Pani

Joanna Kluzik- Rostkowska

Minister Edukacji Narodowej

 

 

 

Szanowna Pani Minister,

Fundacja „Rodzice Szkole” nie zgłasza uwag do przesłanego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o systemie informacji oświatowej.

Uważamy, że proponowane rozwiązania:

 • wytyczają kierunek uporządkowania rynku podręczników szkolnych z zagwarantowaniem uczniom ich bezpłatności, co jest bardzo ważnym elementem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

 • pozwolą na obniżenia cen podręczników i innych materiałów edukacyjnych przy zachowaniu pluralizmu wydawniczego.

 

Z wyrazami szacunku

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Warszawa 2014-02-25


Więcej

,,[...] była to sprawa smaku" (Zbigniew Herbert)

24 lutego 2014

 

Film „Jack Strong” wywołuje kolejny raz dyskusję na temat oceny postawy pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Skłania do kilku refleksji:

 

Pierwsza: Jeśli, zamiast budować wzory zachowań patriotycznych nawiązujących do życiorysu Ryszarda Kuklińskiego, będziemy takie postawy dyskredytowali, a nawet wręcz je szkalowali, to niedługo za bohaterów narodowych zostaną uznani Stanisław Szczęsny Potocki, Franciszek Ksawery Branicki i Seweryn Rzewuski, a za zdrajców Tadeusz Kościuszko, Walerian Łukasiński i Romuald Traugutt (swoją drogą ciekawe, czy te nazwiska jeszcze coś mówią młodemu pokoleniu) oraz setki Polaków, którzy przez dwieście lat (z przerwą na dwudziestoletni okres II Rzeczypospolitej) potrafili sprzeciwiać się woli najeźdźców, potrafili być wierni przysiędze składanej na ołtarzu Ojczyzny, a nie taktycznym deklaracjom wymuszanym przez okupantów.

 

Druga: Warto zachęcać młodzież do obejrzenia tego filmu, warto organizować wspólne wyjścia w szkołach w ramach lekcji wychowania obywatelskiego, warto po filmie prowadzić wśród uczniów dyskusje na temat dramatycznych wyborów jakich musieli dokonywać Polacy w okresie rządów komunistycznych.

 

Trzecia: Wszyscy powinniśmy się czuć zobowiązani do podjęcia powyższych działań,. Szczególnie rodzice i nauczyciele odpowiadający za wychowanie młodego pokolenia w duchu dobra wspólnego nawiązującego do tysiącletniej tradycji polskiego społeczeństwa, dla którego wolność i niepodległość zawsze stanowiły wartość najwyższą.

 

Wojciech Starzyński


Więcej

Warto walczyć

12 lutego 2014

Z satysfakcją informuję, że po sześciu latach zabiegów, w sprawach dotyczących doprecyzowania i poprawienia prawa oświatowego regulującego sytuację rad rodziców, Fundacja „Rodzice Szkole” i skupione wokół niej środowiska rodzicielskie odniosły pierwszy wyraźny sukces.

Uwzględniając przedstawione 29. stycznia br. p. minister Joannie Kluzik – Rostkowskiej Stanowisko Fundacji „Rodzice Szkole w sprawie polityki państwa dotyczącej miejsca i roli rad rodziców w polskim systemie oświaty, w MEN został powołany zespół mający przygotować propozycje nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczące społecznych organów szkoły, przede wszystkim: rad rodziców, samorządów uczniowskich i rad szkół.

Na jego pierwszym posiedzeniu w dniu 11.lutego br. zaproponowaliśmy skierowanie przez Ministra Edukacji Narodowej listu do dyrektorów szkół i rad rodziców określającego podstawowe, wynikające z obowiązujących regulacji prawnych, zasady ich współpracy.

Jednocześnie zaproponowaliśmy, aby podstawą do prac nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty w zakresie praw i obowiązków rad rodziców były trzy projekty przygotowane przez Fundację „Rodzice Szkole” Załączają ww. dokumenty zachęcam do ich oceny i dyskusji. Mam nadzieję, że tym razem uda się i nareszcie dokonamy zmian, które będą bardziej precyzyjnie określały prawa i obowiązki rad rodziców, co powinno dobrze służyć polskim szkołom i przyczynić się do zwiększenia aktywności rodziców i rad rodziców na ich terenie

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 

 

 

Opinia Fundacji „Rodzice Szkole” w sprawie informacji Ministra Edukacji Narodowej dotyczącej współpracy dyrektorów szkół z radami rodziców.

 

W związku z licznymi nieprawidłowościami, a często wręcz patologiami, w relacjach rad rodziców z dyrektorami szkół, o których Fundacja „Rodzice Szkole” jest informowana i na które wskazywaliśmy w Stanowisku Fundacji „Rodzice „Szkole” w sprawie polityki państwa dotyczącej miejsca i roli rad rodziców w polskim systemie oświaty, przedstawionym 29 stycznia br. Minister Edukacji Narodowej Joannie Kluzik- Rostkowskiej proponujemy skierowanie przez panią Minister, w trybie pilnym, listu do dyrektorów i rad rodziców szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, określającego podstawowe zasady współpracy pomiędzy dyrektorem szkoły i radą rodziców wynikające z obowiązujących regulacji prawnych.

 

W liście tym należy wskazać że:

 

Dyrektor szkoły::

 • ma prawo do wglądu w Regulamin Rady Rodziców, a w wypadku stwierdzenia jego niezgodności z obowiązującym prawem i statutem szkoły do zgłoszenia radzie rodziców swoich uwag i propozycji zmian . (różnice opinii w powyższej sprawie pomiędzy dyrektorem szkoły i radą rodziców rozstrzyga kurator oświaty),

 • ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach rady rodziców zwołanych na jego wniosek. W pozostałych posiedzeniach rady rodziców dyrektor uczestniczy na zaproszenie rady rodziców,

 • powinien udostępnić radzie rodziców miejsce w szkole na przechowywanie przez nią swojej dokumentacji i zapewnienie możliwości spotykania się rady rodziców i prezydium rady rodziców we wskazanych przez nie terminach,

 • powinien udostępnić radzie rodziców miejsce do publikowanie jej komunikatów na tablicy ogłoszeń szkoły i stronie internetowej szkoły,

 • ma obowiązek potwierdzenia tożsamości członków rady rodziców upoważnionych przez radę rodziców do założenia przez nią rachunku bankowego i dysponowania tym rachunkiem,

 • nie może dysponować pieczęcią rady rodziców i podpisywać w jej imieniu jakichkolwiek dokumentów,

 • nie może dysponować kontem rady rodziców oraz pieniędzmi zgromadzonymi przez radę rodziców bez odpowiedniej uchwały rady rodziców.

 

Rada rodziców:

 • ma obowiązek zwołania na wniosek dyrektora szkoły posiedzenia rady rodziców,

 • ma obowiązek przedstawienia dyrektorowi szkoły Regulaminu Rady Rodziców,

 • ma obowiązek przedstawienia dyrektorowi szkoły, na jego wniosek, protokołów z zebrań wyborczych do rad klasowych i rady rodziców,

 • powinna na bieżąco rozpatrywać wnioski o dofinansowanie działalności statutowej szkoły złożone przez osoby fizyczne i organy szkoły upoważnione do tego typu działań zapisami w Regulaminie Rady Rodziców.

 

Organami upoważnionymi do kontroli finansów rady rodziców są

 • komisja rewizyjna, rady rodziców,

 • urząd skarbowy właściwy dla miejsca działania rady rodziców,

 • Regionalna Izba Obrachunkowa.

 

Niedopuszczalne jest kontrolowanie finansów rady rodziców przez dyrektora szkoły, organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Warszawa 2014-02-11

W załączeniu:

 • Trzy projekty zmian w ustawie o systemie oświaty wraz z uzasadnieniami.


Więcej

Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły

30 stycznia 2014

Szanowni Państwo – Członkowie Rad Rodziców, Dyrektorzy Szkół

informujemy, że na wniosek współpracujących z Fundacją „Rodzice Szkole” środowisk oświatowych postanowiliśmy kontynuować rozpoczęty w roku 2013, program:

Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły.

Pomaga  on w pozyskiwaniu przez rady rodziców środków finansowych na dofinansowanie wskazanych przez rodziców  projektów edukacyjnych oraz doposażenie  w sprzęt i pomoce dydaktyczne szkół, do których  uczęszczają  ich dzieci.

Proponujemy zawieranie porozumień, w ramach których środki z odpisu 1% od podatku dochodowego osób fizycznych zostaną - za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS: 0000268115 – przekazane na rzecz danej rady  rodziców.

Załączając formularz Porozumienia zwracamy uwagę, że 75% uzyskanych tą drogą funduszy zostanie przekazane do bezpośredniej dyspozycji Rady Rodziców, a 25% wykorzystane  na przeprowadzenie przez Fundację „Rodzice Szkole”,  dla środowisk wskazanych przez daną radę rodziców, konferencji, szkoleń i warsztatów oraz wyposażenie Państwa szkoły w materiały edukacyjno-informacyjne, dotyczące współpracy wszystkich jej organów (rady rodziców, rady pedagogicznej, dyrektora szkoły, samorządu uczniowskiego i samorządu terytorialnego). Dzięki temu nastąpi połączenie dwóch ważnych elementów budowania szerokiego ruchu rad rodziców, działających na rzecz narodowej edukacji:

 • gromadzenie niezbędnych środków finansowych,
 • poszerzanie wiedzy na temat miejsca i roli rodziców i rad rodziców w polskim systemie oświaty oraz związanych z tym ich praw i obowiązków.

Zainteresowane powyższą propozycją rady rodziców prosimy o wypełnienie załączonego formularza Porozumienia i przesłanie w dwóch egzemplarzach do biura Fundacji Po ich otrzymaniu odeślemy jeden egzemplarz podpisany przez upoważnionego członka  Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” i zamieścimy informację o środowisku, które na tę formę pozyskiwania środków finansowych się zdecydowało na naszej stronie internetowej (oczywiście po uprzednim wyrażeniu zgody przez Państwa Radę Rodziców).

We wszystkich sprawach wymagających bardziej szczegółowych wyjaśnień prosimy o kontakt drogą mailową (e-mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl), lub telefoniczną:

721 326 336 .

Z wyrazami szacunku

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

P. S. Informujemy, że w akcji pilotażowej w/w programu w roku 2013 uczestniczyły rady

rodziców 5 Szkół i 1 Przedszkola gromadząc tą drogą środki finansowe w wysokości:

8237,12 zł. (słownie: osiem tysięcy dwieście trzydzieści siedem  12/100 zł.)


Więcej

Komunikat ze spotkania w MEN

29 stycznia 2014

W dniu 29 stycznia br. z inicjatywy Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” ,odbyło się. spotkanie przedstawicieli naszej Fundacji z p. minister Joanną Kluzik-Rostkowską i Jej zespołem doradców.

W trakcie spotkania Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”:

 1. Przedstawił stanowisko Fundacji „Rodzice „Szkole” w sprawie polityki oświatowej państwa dotyczącej miejsca i roli rad rodziców w polskim systemie oświaty oraz oczekiwania w tej sprawie w stosunku do p. minister Kluzik –Rostkowskiej.
 2. Zwrócił uwagę na, sygnalizowaną przez środowiska współpracujące z Fundacją „Rodzice Szkole”, potrzebę włączenia rodziców w proces cyfryzacji szkół (m in. w projekt Cyfrowa Szkoła) oraz w działania promujące w programach nauczania postawy przedsiębiorczości.
 3. Wskazał na obszary systemu oświaty wymagające publicznej debaty, na którą oczekują środowiska rodzicielskie wymieniając m. in.:
 • sprawę obniżenie wieku obowiązku szkolnego.
 • sprawę programów wychowania w kontekście zakresu nauczania języka polskiego, historii i ideologii gender.

 • sprawę uregulowanie rynku podręczników szkolnych i e-podręczników

 • sprawę systemu egzaminacyjnego (egzaminy testowe, a egzaminy tradycyjne).

 • sprawę statusu nauczyciela (urzędnik państwowy, czy samorządowy?).


W podsumowaniu p. Marta Czapińska, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji Narodowej, zadeklarowała powołanie w lutym br. zespołu ekspertów mających odnieść się do propozycji , zgłoszonych, w trakcie spotkania przez Fundację „Rodzice Szkole”, zapisanych w pkt. I prezentowanego poniżej Stanowiska Fundacji „Rodzice „Szkole” w sprawie polityki państwa dotyczącej miejsca i roli rad rodziców w polskim systemie oświaty.

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 

 

Stanowisko Fundacji „Rodzice „Szkole” w sprawie polityki państwa dotyczącej miejsca i roli rad rodziców w polskim systemie oświaty.

 

(przedstawione Ministrowi Edukacji Narodowej p. Joannie Kluzik- Rostkowskiej)

 

Fundacja „Rodzice Szkole” za najważniejsze sprawy związane z działalnością rad rodziców, które wymagają szybkich działań ze strony MEN. uważa:

 

I. Wypracowanie jednoznacznej wykładni art. 54 ust 8 ustawy o systemie oświaty, w którym zapisano: W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin,[...] Interpretacja tych zapisów napotyka na szereg różnych, często całkowicie sprzecznych opinii: prawników, samorządów terytorialnych, dyrektorów szkół, służb finansowych (w tym urzędów skarbowych), rad rodziców i sądów.

 

Wieloznaczność interpretacji utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia skuteczne działania rad rodziców.

Uwzględniając powyższe należy wszystkie wątpliwości rozstrzygnąć w drodze wiążącej opinii Ministra Edukacji Narodowej lub poprzez dokonanie niezbędnych zmian w ustawie o systemie oświaty i ustawach dotyczących finansów publicznych.

 

W tym celu proponujemy powołanie w MEN 3–5. osobowego zespołu ekspertów (z udziałem przedstawiciela Fundacji „Rodzice Szkole”), który w przeciągu miesiąca przedstawi propozycję konkretnych rozwiązań .

Wyjściem do jego prac mogłoby być kilka pytań z którymi coraz częściej rady rodziców z całego kraju zwracają się do Fundacji „Rodzice Szkole”:

 

1.Czy rada rodziców może mieć samodzielny rachunek bankowy i w jakim trybie go zakłada? Czy dyrektor szkoły może odmówić potwierdzenia tożsamości osób upoważnionych przez radę rodziców do założenia takiego rachunku?

2. Kto jest dysponentem rachunku rady rodziców?

a) rada rodziców samodzielnie?

b) przedstawiciel rady rodziców wspólnie z dyrektorem szkoły?

c) dyrektor szkoły?

d) organ prowadzący –samorząd terytorialny?

3. Kto może kontrolować finanse rady rodziców?

a) komisja rewizyjna rady, urząd skarbowy i Regionalna Izba Obrachunkowa?

b) inne podmioty, w tym dyrektor szkoły, organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego? (wg opinii Fundacji „Rodzice Szkole” taka forma kontroli jest niedopuszczalna, ponieważ w sposób wyraźny ogranicza, a nawet wręcz likwiduje autonomię rady rodziców).

4. Czy rada rodziców może zawierać umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło?

5. Czy istnieje następstwo prawne kolejnych rad rodziców?

6. Kto ma prawo kontrolować działalność rady rodziców z punktu widzenia przestrzegania przepisów? Kto może nakazać dokonanie zmian w Regulaminie rady rodziców?

7. W jakim trybie rada rodziców może dokonywać zakupu usług oraz środków trwałych i nietrwałych? W jakim trybie zakupione środki trwałe może przekazać szkole?

 

II. Nowelizację ustawy o systemie oświaty:

 

1. wyposażającą rady rodziców w możliwość wydawania opinii w sprawach zastrzeżonych dla rad pedagogicznych, rad szkół i samorządów uczniowskich .

2. wyposażającą rady rodziców w możliwość podejmowania pewnych czynności prawnych (przy nieposiadaniu przez nie osobowości prawnej).

3. umożliwiającą Radzie Ministrów, jednostkom samorządów terytorialnych oraz kuratorom oświaty tworzenie programów związanych ze szkoleniem rodziców i rad rodziców ,przy wykorzystaniu na ten cel środków publicznych.

 

III Przekazanie przez Ministra Edukacji Narodowej, Kuratorom Oświaty, Samorządom Terytorialnym, Dyrektorom Szkół i Radom Rodziców jednoznacznego stanowiska w sprawie współpracy dyrektorów szkół z radami rodziców. (przy jego formułowaniu sugerujemy skorzystanie z listu Fundacji „Rodzice Szkole” skierowanego z okazji początku roku szkolnego 2013/2014 do dyrektorów szkół: Dyrektor szkoły – Partner i Sprzymierzeniec rady rodziców..

Ogłoszenie roku szkolnego 2014/2015 Rokiem Rodziców w Szkole.

 

 

Podjęcie przez p. minister Joannę Kluzik - Rostkowską , w powyższych trzech sprawach, konkretnych kroków traktujemy jako sprawdzian autentycznego otwarcia się na współpracę z rodzicami i radami rodziców.

Brak szybkich, zdecydowanych działań, które poprzez włączenie w życie szkoły rodziców są niezbędne dla uspołecznienia polskiej oświaty będzie, wg nas i licznych współpracujących z Fundacją „Rodzice Szkole” środowisk obywatelskich, świadczyło, że kolejny raz grożą nam zabiegi propagandowe w żaden sposób nie zmieniające dotychczasowych zaniedbań i patologii.

 

Fundacja „Rodzice Szkole” w działaniach pozornych uczestniczyć nie będzie.

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Warszawa 2014-01-29


Więcej

Edukacja - Wyzwania przyszłości

19 stycznia 2014

„Edukacja - wyzwania przyszłości” - to tytuł konferencji zorganizowanej 15. stycznia br. przez Kancelarię Prezydenta RP. Wzięli w niej udział eksperci oświatowi, praktycy, naukowcy, politycy i przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się sprawami edukacji narodowej.

W bardzo interesującej dyskusji, w której zabierający głos wskazywali na szereg problemów związanych z polskim systemem edukacji Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, Wojciech Starzyński zwrócił uwagę na brak szerokiej debaty publicznej w powyższych sprawach i wyraził nadzieję, że tę debatę pod patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego, rozpoczynamy. Wśród tematów, które należałoby w niej uwzględnić Prezes Starzyński wyróżnił m. in.:

 • sprawy związane z wychowaniem młodego pokolenia w kontekście nauczania jęz. polskiego i historii oraz wprowadzania do szkół ideologii gender,

 • uregulowanie rynku podręczników szkolnych,

 • wyraźne określenie relacji pomiędzy władzami państwowymi, a samorządami terytorialnymi, jako organami prowadzącymi szkoły z odpowiedzią na pytanie o status nauczyciela (urzędnik państwowy, czy samorządowy?) .

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

 


Więcej

Przekaż 1 % Fundacji „Rodzice Szkole”

18 stycznia 2014

Jeśli chcesz,  aby Twoje dziecko uczyło się w dobrej szkole przekaż nam 1% swojego podatku dochodowego za rok 2013 wpisując do rocznego rozliczenia podatkowego PIT numer:

KRS: 0000268115

Fundacja „Rodzice Szkole:

 1. pomaga wszystkim, którzy budowę nowoczesnego systemu edukacji traktują jako najważniejsze zadanie obywateli i państwa,
 2. realizuje programy edukacyjne dla rodziców, nauczycieli i uczniów,
 3. prowadzi Punkt Konsultacyjny i szkolenia dla rodziców, rad rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli i samorządów uczniowskich.


Więcej

Debata: Takie będą Rzeczypospolite...

18 stycznia 2014

Nowy Rok - czas nadziei i zagrożeń

 

Nowy Rok niesie z sobą oczekiwania, nadzieje, wyzwania oraz zagrożenia. W oświacie, w ostatnich kilku miesiącach, ww. postawy ujawniają się bardzo wyraźnie. Spowodowane to jest m. in. zmianą na stanowisku Ministra Edukacji Narodowej. Po oschłej urzędniczce jaką była Krystyna Szumilas, wiele środowisk obywatelskich oczekuje od Jej następczyni Joanny Kluzik -Rostkowskiej wyraźnej zmiany, zarówno w stylu uprawiania polityki jak i w korekcie pewnych ważnych rozwiązań merytorycznych.

Warunkiem zyskania zaufania społecznego przez nową panią minister jest zapoczątkowanie, niezbędnej dla przyszłości polskiej szkoły, szerokiej debaty publicznej z udziałem wszystkich zainteresowanych wychowaniem i wykształceniem młodego pokolenia.

Problemów do omówienia jest co niemiara . Należą do nich m.in.:

 • analiza programów nauczania (szczególnie historii i języka polskiego );

 • weryfikacja systemu egzaminów (model egzaminów testowych jako jedynych mierników wyników nauczania spotyka się z coraz szerszą krytyką nauczycieli, środowisk akademickich, rodziców i uczniów);

 • wprowadzanie do szkół, pod pozorem programów równościowych, ideologii gender;

 • sprawa obniżenia wieku obowiązku szkolnego (ciągle mimo decyzji ustawowych aktualna);

 • uregulowanie rynku podręczników szkolnych i wyraźnego ograniczenia ich ceny;

 • struktura szkolnictwa (coraz bardziej aktualne staje się pytanie czy utrzymywanie nadal podziału na 6 letnią szkołę podstawową, 3 letnie gimnazjum i 3 letnie liceum ogólnokształcące jest rozwiązaniem racjonalnym);

 • proponowane, przede wszystkim przez samorządy terytorialne, zmiany w ustawie Karta Nauczyciela;

 • jasny i czytelny podział kompetencji pomiędzy samorządy terytorialne, organy władzy państwowej oraz wewnętrzne organy szkoły ( w tym, co bardo ważne, rady rodziców);

 • zwiększenie nakładów finansowych na oświatę pozwalające na zapewnienie wszystkim uczniom szkół podstawowych opieki świetlicowej i realnego dofinansowania posiłków.

 

Wymienione problemy ( a na pewno ich lista nie jest pełna) wymagają szerokich konsultacji społecznych. Czy możemy na nie liczyć?. Daję nowej p. minister pewien kredyt zaufania i liczę, że nie będzie kontynuatorką swoich poprzedniczek, że większość decyzji nie będzie podejmowała w sposób arbitralny, a w kontaktach ze społeczeństwem nie będzie kontynuowała linii zaprezentowanej przy tzw. „referendum w sprawie sześciolatków”. Chciałbym móc, za kilka miesięcy, ten swój optymizm potwierdzić.

Zachęcając do starannego monitorowania pracy minister Kluzik –Rostkowskiej (do czego Fundacja „Rodzice Szkole” się zobowiązuje) i do aktywnego włączania się w działania związane z narodowym systemem edukacji, życzę, aby Nowy Rok przyniósł Państwu możliwość realizacji wszelkich marzeń i planów, zarówno tych osobistych, jak i tych służących dobru wspólnemu

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Takie będą Rzeczypospolite...

17 stycznia 2014

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

w roku 2014 chcielibyśmy przeprowadzić szeroką debatę publiczną na wszystkie tematy dotyczące polskiego systemu edukacji. Do włączenia się w nią zapraszamy: Prezydenta RP, Ministra Edukacji Narodowej, Parlamentarzystów, Samorządy Terytorialne, Rodziców, Nauczycieli, Uczniów oraz organizacje obywatelskie – wszystkich dla których słowa Kanclerza Zamoyskiego Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie są drogowskazem w działalności pro publico bono.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”Naszą debatę rozpoczynamy felietonem pani Barbary Robakiewicz, Przewodniczącej Rady Fundacji „Rodzice Szkole”


Szanowni Państwo,

Mam nadzieję, że jestem wyrazicielem opinii środowiska, które będąc zaniepokojone brakiem perspektyw chce skierować do Państwa wezwanie, które mam nadzieję będzie uwrażliwieniem na podstawowe problemy wychowania naszych dzieci – one to bowiem będą stanowić o przyszłości nie tylko własnej ale i naszej.

Niepokoi nas przede wszystkim stale powiększający się rozdział pomiędzy najistotniejszymi wartościami a praktyką pedagogiczną, która jest modelowana przez wpływ modnych i kontrowersyjnych ideologii.

Wobec tego, będziemy zabiegać o ochronę i utrwalenie elementarnych i w powszechnym rozumieniu zwykłych praktyk, które podtrzymują trwanie rodziny i integralność osoby ludzkiej jako podmiotu wszelkich działań, które mają być głównym celem procesu dydaktycznego.

Dlatego z głębi naszego sumienia wzywamy wszystkich , którym nie jest obojętna przyszłość naszych dzieci do debaty opartej na prawdzie i trosce o przyszłość , która mamy nadzieję zdecyduje o metodach działania, według których będziemy kierować się we wspólnych dążeniach, które uratują nasze dzieci i nas samych.

Barbara Robakiewicz

Przewodnicząca Rady Fundacji „Rodzice szkole”

 


Więcej

Bóg się rodzi...

17 grudnia 2013

 

Bóg się rodzi, moc truchleje...

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,

przy wzejściu pierwszej gwiazdki wieczornej na niebie,

ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,

najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.”

C.K. Norwid

 

 

Dzieląc się tym Norwidowskim Opłatkiem

z Przyjaciółmi, Współpracownikami i Sympatykami naszego środowiska

życzymy, aby Święta Bożego Narodzenia były czasem pełnym radości, nadziei

i szczęścia rodzinnego, a Nowy Rok przyniósł spełnienie marzeń i planów w pracy

pro publico bono

 

Zarząd i Rada Fundacji „Rodzice Szkole”

 


Więcej

Nasi Pełnomocnicy w terenie

5 grudnia 2013

Informujemy, że p. Grzemba - Wojciechowska  pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w woj. wielkopolskim, w ramach  działalności szkoleniowej, wygłosiła w dniu 4.listopada br. w  poznańskim Przedszkolu nr  77 wykład na temat: Jak zainicjować i prowadzić współpracę z rodzicami aby stali się partnerami i sojusznikami przedszkola? Inicjatorem spotkania,   rozpoczynającego cykl podobnych prelekcji na terenie Wielkopolski  była dyrektorka przedszkola p. Jolanta Dmowska-Kielar.

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

 


Więcej

Tarnobrzeg wzorem cnót obywatelskich

29 listopada 2013

Z przyjemnością informujemy, że projekt przygotowany i zgłoszony przez pana Krzysztofa Zubę,  Pełnomocnika Zarządu Fundacji Rodzice Szkole w woj podkarpackim obejmujący budowę w roku 2014 siłowni zewnętrznej dla dzieci i dorosłych przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu, zajął pierwsze miejsce w głosowaniu na Budżet Obywatelski miasta.

Z dwudziestu zgłoszonych projektów zostaną zrealizowane  trzy, które otrzymały największą ilość głosów.

Na podkreślenie zasługuje fakt,  że Tarnobrzeg był pierwszym miastem na Podkarpaciu, w którym mieszkańcy mogli decydować jakie inwestycje będą zapisane w budżecie, samorząd przeznaczył na ten cel 1 milion złotych , a prawie 1,2 tys. tarnobrzeżan biorących udział w wyborze pokazało czym jest lokalny patriotyzm i zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego. Gratulujemy.

Zarząd Fundacji ”Rodzice Szkole”


Więcej

Szkoła w Tarnobrzegu wzorem do naśladowania

29 listopada 2013

W Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu powstała nowa inicjatywa: Zdrowe Czwartki. Przy współpracy szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia, rady klasowej i uczniów klasy 6b wraz z wychowawcą panią Iwoną Bogumił i rodzicami z przewodniczącą rady rodziców Renatą Miłość odbyły się ich dwie edycje.

W czwartek 17 października br. można było zakupić galaretki i sałatkę owocową, świeżo zrobioną przez rodziców. Na przerwach grała muzyka i kl.6b prowadziła zabawy ruchowe.                  
24 października, w drugi Zdrowy Czwartek, można było zakupić galaretki, wodę niegazowaną i ciasteczka owsiane z bakaliami. Na dużej przerwie odbył się konkurs malowania kredą na chodniku przed szkołą pt.: Mój ulubiony owoc. Najliczniej zaprezentowała się kl.3b. Autorzy najciekawszych prac zostali wyróżnieni dyplomami, a pozostali uczestnicy otrzymali  certyfikaty za aktywny udział w konkursie.

Czekamy z niecierpliwością na następny Zdrowy Czwartek. Ciekawe, jakie niespodzianki zostaną przygotowane. Zysk ze sprzedaży zdrowych drugich śniadań przeznaczony będzie na dofinansowanie działań związanych z promocją zdrowia.

Krzysztof Zuba

Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

w Województwie Podkarpackim


Więcej

Konferencja Forum Ursynowskich Rad Rodziców

29 listopada 2013

Z inicjatywy p. Elżbiety Kamińskiej, Pełnomocnika Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w Dzielnicy Warszawa- Ursynów i Przewodniczącej Forum Ursynowskich Rad Rodziców 27 listopada br. odbyła się konferencja pt. Partnerska szkoła - Rada Rodziców sprzymierzeńcem Dyrektora Szkoły inaugurująca cykl działań Forum Ursynowskich Rad Rodziców na rzecz wypracowania płaszczyzny współpracy i dialogu wszystkich organów szkół i przedszkoli.

Rozpoczynając dyskusję,  Wojciech Starzyński -  Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, podkreślił rolę dyrektora szkoły jako lokalnego lidera środowiska oświatowego oraz zwrócił uwagę, że  Rada Rodziców powinna być Partnerem i Sprzymierzeńcem Dyrektora Szkoły, a Dyrektor  Szkoły  - Partnerem i Sprzymierzeńcem Rady Rodziców.

Cieszymy się, że udział w konferencji -  której współorganizatorem, obok władz Dzielnicy Ursynów i Forum Ursynowskich Rad Rodziców, była nasza Fundacja - wzięli: burmistrz Dzielnicy Ursynów p. Piotr Guział, starszy wizytator Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie p. Elżbieta Kąkiel, przedstawicielka Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej p. Elżbieta Nerwińska, dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń p.  Arkadiusz Walczak oraz licznie zgromadzeni reprezentanci szkół i przedszkoli z dzielnicy Ursynów, prezentujący  interesujące i inspirujące doświadczenia w zakresie współpracy różnych organów szkoły.

Gratulujemy ursynowskim rodzicom, dyrektorom szkół, nauczycielom i władzom dzielnicy aktywności i życzymy wielu sukcesów w działalności na rzecz dobra wspólnego.

 

 

Maria Szpilowska

Wiceprezes Zarządu Fundacji ”Rodzice Szkole”

Więcej

Jak budować płaszczyznę współpracy...?

24 listopada 2013

Po raz drugi w bieżącym roku szkolnym Fundacja „Rodzice Szkole” gościła w Wołominie. W konferencji : Jak budować płaszczyznę współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego Rada rodziców - ważny partner w życiu szkoły udział wzięli przedstawiciele rad rodziców i dyrektorzy wołomińskich szkół. Ożywiona dyskusja zainicjowana wystąpieniem Wojciecha Starzyńskiego, Prezesa Zarządu Fundacji potwierdziła potrzebę organizacji tego typu spotkań, do czego zachęcaliśmy, w zamieszczonym na naszej witrynie komunikacie, w dniu 10. listopada br.

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 


Więcej

Zmiana na stanowisku Ministra Edukacji Narodowej

21 listopada 2013

W związku z odwołaniem ze stanowiska Ministra Edukacji Narodowej p. Krystyny Szumilas i powołaniem p. Joanny Kluzik – Rostkowskiej, Wojciech Starzyński - Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” skierował na ręce p. Krystyny Szumilas list z podziękowaniem za dotychczasową współpracę, a do p. Joanny Kluzik – Rostkowskiej list z gratulacjami oraz deklaracją  aktywnej współpracy we wszystkich sprawach dotyczących narodowego systemu oświaty ze szczególnym zaangażowaniem w problematykę dotyczącą miejsca i roli rodziców i  rad rodziców w szkołach ich dzieci.

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Filozofia Gender wkracza do szkół

16 listopada 2013

W związku z odbywającą się w dniu 16. listopada br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego konferencją  Dylematy dotyczące ludzkiej płodności Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” skierował do uczestników list, który zamieszczamy poniżej

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 

Warszawa  2013-11-16

 

Uczestnicy konferencji:

„Dylematy dotyczące ludzkiej płodności”

Szanowni Państwo,

z wielkim zainteresowaniem przyjąłem informację o konferencji: Dylematy dotyczące ludzkiej płodności. To bardzo ważna tematyka, wymagająca ciągłej dyskusji i refleksji odwołującej się do nauki społecznej Kościoła. Wśród wielu zagrożeń, wynikających m. in. z wykorzystywania najnowszych zdobyczy  medycyny na rzecz działań sprzecznych z etyką chrześcijańską, do bardzo ważnych zaliczam wprowadzanie do życia publicznego tzw. „filozofii gender”. Szczególnie niebezpieczne jest jej promowanie, pod pozorem ochrony indywidualnych praw obywatelskich, w polskich szkołach. Takie działania, podejmowane przy  akceptacji władz państwowych, spotykają się coraz częściej ze sprzeciwem rodziców,  pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci, którym  Konstytucja RP (art. 48 ) gwarantuje:: prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Zapobieganiu naruszania na terenie szkoły  tych podstawowych norm konstytucyjnych mogą służyć zapisy art. 54  i art. 56 ustawy o systemie oświaty, na które chciałbym zwrócić Państwa uwagę.

W art. 54 zapisano że: Do kompetencji rady rodziców [...] należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli, a w art.  56 uzależniono podjęcie działalności  na terenie szkoły przez jakiekolwiek stowarzyszenie lub inną organizację od uzyskania zgody rady rodziców.

Przytoczone rozwiązania  powinny służyć rodzicom  ograniczaniu wprowadzania do szkół  treści wychowawczych sprzecznych z ich zasadami etycznymi oraz  wspieraniu nauczycieli, którzy niejednokrotnie są zmuszani drogą służbową do działań   naruszających ich wolność sumienia.

Życzę uczestnikom spotkania owocnych obrad i głębokiej refleksji nad wyzwaniami z jakimi musimy się zmierzyć chcąc budować szkołę na miarę wyzwań XXI wieku i oczekiwań społeczeństwa.

Z  wyrazami szacunku.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Samorząd a Wychowanie

15 listopada 2013

Z inicjatywy Fundacji „Rodzice Szkole” 13. listopada br. odbyła się , zorganizowana przez władze samorządowe Radomia, konferencja zatytułowana: Samorząd a wychowanie.

W pięknej sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im Oskara Kolberga w Radomiu zgromadziło się ponad 500 osób: nauczycieli, rodziców, uczniów i samorządowców – liderów radomskiej oświaty.

Prezentacja różnych środowisk młodzieżowych, aktywnie działających na terenie miasta: ZHP. ZHR, Zawiszaków,  Stowarzyszenia Arka oraz  Ruchu Światło - Życie,  pokazała jak wielką rolę mogą one odgrywać w kształtowaniu  postaw młodego pokolenia.

Debata poświęcona roli rodziców w kreowaniu polityki oświatowej państwa (zainicjowana  wystąpieniem Prezesa Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” p. Wojciecha Starzyńskiego) uświadomiła obecnym, że warunkiem stworzenia edukacji na miarę wyzwań XXI wieku jest włączenie w życie szkół rodziców i ich reprezentacji rad rodziców.

Ożywioną dyskusję wywołało wystąpienie p.. Marii Ryś, profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie która bardzo przekonywująco pokazała, że przyszłość ludzkości, i przyszłość człowieka kształtuje się przede wszystkim w rodzinie.

Zakończeniem i podsumowaniem konferencji było przyjęcie przez  jej uczestników  stanowiska dotyczącego poruszanych spraw, które zostanie przedstawione Prezydentowi RP, Premierowi Rady Ministrów i Ministrowi Edukacji Narodowej Gratulując władzom Radomia podjęcia bardzo ważnego tematu jakim jest wychowanie młodego pokolenia zachęcamy samorządy terytorialne do podobnych, jakże potrzebnych, działań.

 

Maria Szpilowska

Wiceprezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Wspieramy Związek Gmin Wiejskich RP

10 listopada 2013

W ramach dyskusji dotyczącej zmian w Ustawie Karta Nauczyciela i Ustawie o systemie oświaty Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” skierował do Związku Gmin Wiejskich RP list odnoszący się do Stanowiska IV Kongresu Gmin Wiejskich w sprawie oświaty

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Zapraszamy na szkolenia

10 listopada 2013

Wójtowie Gmin.  Burmistrzowie i Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów

Szanowni Państwo,

niezbędnym warunkiem budowania nowoczesnego systemu oświaty, odpowiadającego na wyzwania XXI wieku są wspólne działania: dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, uczniów  i samorządów terytorialnych. Uwzględniając powyższe Fundacja „Rodzice Szkole” organizuje konferencje i szkolenia których program załączamy.

Samorządy terytorialne zainteresowane powyższą ofertą prosimy o skontaktowanie się z nami: e-mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl   tel.:  721 326 336,   22 826  05 58

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Czy rodzice mogą oceniać pracę szkoły?

4 listopada 2013

Czy rodzice mogą oceniać pracę szkoły?

Na to pytanie jednoznacznie odpowiada - wieloletni  dyrektor dwóch warszawskich szkół STO: Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 24  i  Społecznego Gimnazjum Nr 99 -   p. Jarosław Pytlak, którego artykuł dotyczący powyższej kwestii publikujemy. Zachęcamy rodziców i nauczycieli do zabierania głosu w tej bardzo ważnej dla przyszłości polskiej oświaty sprawie. Wszystkie Państwa wypowiedzi będziemy publikować na naszej witrynie.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Zadowolenie rodziców jako miara jakości pracy szkoły

Jakość pracy różnych szkół budzi powszechne zainteresowanie. Pytają o nią rodzice i starsi uczniowie. Nieustannie analizują ją rady pedagogiczne. Interesuje ona organy prowadzące, czyli samorządy terytorialne oraz, pełniące taką rolę, osoby prawne i fizyczne. Stanowi wreszcie przedmiot szczególnej troski państwa, utrzymującego aparat kontrolny wyspecjalizowany w jej ocenianiu, które w pedagogiczno-urzędowej terminologii nosi nazwę ewaluacji zewnętrznej.

Najbardziej wyrafinowane kryteria oceny stosują właśnie reprezentanci państwa. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej określa dwanaście wymagań, a w każdym nich szkoła może otrzymać ocenę od A (najwyższa) do E (najniższa). Kontrolerzy poświęcają badanej placówce kilka tygodni, dostarczając nadprogramowej aktywności nauczycielom, rodzicom i dzieciom. Na zakończenie tworzą obszerny raport, z którego do świadomości szerszych kręgów społeczeństwa przedostają się zazwyczaj jedynie literki, określające stopień spełniania poszczególnych wymagań. Dla „szeregowego” obywatela wartość informacyjna tego przekazu – o ile w ogóle do niego dotrze – jest niewielka.

Prostsza i bardziej efektywna jest ewaluacja wewnętrzna, prowadzona przez dyrektora szkoły i radę pedagogiczną. Ukierunkowana zazwyczaj na konkretne zagadnienia, ważne dla danej placówki, stwarza szansę na doskonalenie jej funkcjonowania. Ponieważ jednak rozgrywa się głównie wewnątrz zespołu nauczycielskiego, nie ma bezpośredniego wpływu na sposób postrzegania szkoły z zewnątrz.

Dla opinii publicznej, w tym także rodziców, uczniów i organów prowadzących, najłatwiej dostępnym wskaźnikiem są rezultaty egzaminów zewnętrznych. W sensie użytkowym miara ta ma same zalety: wyraża się co najwyżej kilkoma liczbami, posiada punkt odniesienia, którym jest średnia (do wyboru: ogólnopolska, wojewódzka, powiatowa, gminna), pozwala łatwo umieścić daną placówkę w szeregu jej podobnych. Niestety, w sensie pedagogicznym posiada wiele wad. Egzaminy zewnętrzne, ze względu na swój testowy charakter, sprawdzają jedynie część kompetencji intelektualnych ucznia, całkowicie pomijając jego kreatywność i kompetencje społeczne – ich wyniki budują więc wysoce niepełny obraz efektów pracy szkoły. Rozrastający się system egzaminów jest źródłem niezwykle szkodliwego dla edukacji zjawiska testomanii. Przejawia się ono, między innymi, nadmierną koncentracją nauczycieli na przygotowywaniu uczniów do testów, wzrastającą konkurencją pomiędzy szkołami o uczniów najbardziej uzdolnionych, rokujących najlepszy wynik na egzaminie, przy ograniczeniu oferty dla uczniów słabszych, wreszcie sprowadzaniem oceny pracy nauczyciela do wyniku egzaminacyjnego jego uczniów[1]. Ten wskaźnik jest po prostu szkodliwy. Ponieważ jednak opinia publiczna potrzebuje jakiegoś wyznacznika jakości pracy szkoły, powstaje pytanie o alternatywę.

Nie zaproponują jej władze oświatowe. Ewaluacja zewnętrzna i system egzaminów zapewniają stały dopływ danych, pozwalających tworzyć podsumowania, diagnozy oraz wytyczać kierunki działania. Z punktu widzenia urzędników wszelkie przejawy testomanii są, w najgorszym razie, drobną niedogodnością niezwykle wygodnego systemu. Aby znaleźć alternatywny wskaźnik jakości pracy szkoły musimy zatem odejść od zakorzenionego w polskiej tradycji przekonania o wyłącznej odpowiedzialności państwa za powszechną edukację.

Pytam więc: a gdyby tak powierzyć ocenianie pracy szkoły ludziom najbardziej zainteresowanym jej najwyższą jakością, czyli rodzicom uczniów?

* * *

Miejsce i rolę rodziców w systemie edukacji określają zapisy w Ustawie o systemie oświaty i ustawie Karta Nauczyciela. Mają oni wpływ na życie szkoły za pośrednictwem organów przedstawicielskich: rady rodziców i rady szkoły. Uprawnienia obu ciał są jasno określone i wydają mi się wystarczające, aby mogły one wywierać realny wpływ na funkcjonowanie placówki, a równocześnie na tyle ograniczone, by nie grozić paraliżem pracy dyrekcji. Oczywiście praktyka może być różna, ale to już zależy od ludzi, a nie tylko od przepisów. Obecny stan prawny uważam za całkiem zadowalający, nie widzę jednak żadnego powodu, by rodzice nie mogli uzyskać realnego wpływu na ocenę pracy szkoły. Wiem, co prawda, że ich opinie są brane pod uwagę w ewaluacji zewnętrznej, ale giną w morzu słów zawartych w raporcie końcowym, a przez to nie tworzą jednoznacznego komunikatu. Tymczasem uważam, że warto umożliwić rodzicom wyrażenie prostej opinii, jak oceniają pracę „swojej” szkoły. Nazwałbym ją wskaźnikiem poziomu zadowolenia.

Większość rodziców ma jakieś oczekiwania wobec szkoły swojego dziecka. Wielu aktywnie poszukuje najlepszej dla niego placówki. Wszędzie, gdzie istnieje wybór choćby pomiędzy dwiema szkołami na tym samym poziomie kształcenia, istnieje też nieformalna giełda opinii, która z nich jest lepsza i pod jakim względem. Moja propozycja polega na stworzeniu możliwości zebrania tego typu opinii i podania ich w sposób uporządkowany do publicznej wiadomości.

Proponuję coroczne badanie poziomu zadowolenia rodziców uczniów kończących szkołę. Oni mają najpełniejszy ogląd sytuacji i oni jedyni w swojej opinii mogą wziąć pod uwagę także wynik dziecka na egzaminie zewnętrznym. Jako narzędzie badawcze proponuję prostą w formie, anonimową ankietę, wypełnianą w ciągu kilku dni poprzedzających zakończenie roku szkolnego. Zadaniem respondenta byłoby określenie, w skali ocen szkolnych od 1 do 5 (z ewentualnymi „plusami”), poziomu swojego zadowolenia w sześciu obszarach, których nazwy mówią same za siebie: nauczanie, praca wychowawcza, organizacja życia szkoły, relacje międzyludzkie, oferta szkoły, bezpieczeństwo. Ten zestaw parametrów z pewnością nie wyczerpuje wszystkich możliwości, ale w badaniu nie chodzi o sporządzenie monografii placówki, ale poznanie opinii o niej, opartej na możliwie najprostszym schemacie. Jako siódmy i ostatni punkt ankiety proponuję określenie w tej samej pięciostopniowej skali ogólnego poziomu zadowolenia rodzica z pracy szkoły i jej efektów w ciągu lat nauki dziecka.

Ankietę może przeprowadzić dyrekcja szkoły, choć zapewne z korzyścią dla wszystkich byłoby, gdyby ciężar jej organizacji wzięła na siebie rada rodziców, albo, jeszcze lepiej, rada szkoły, w której zasiadają wszyscy żywotnie zainteresowani jej wynikami. Organizacyjnie wymaga to powielenia i rozkolportowania, w najgorszym razie, kilkuset dwustronicowych druków, stworzenia możliwości wrzucenia ich do zamkniętej urny, policzenia odpowiedzi i ogłoszenia wyników. Rzecz możliwa do zrobienia w każdej placówce.

Można z góry założyć, że z różnych względów nie wszyscy rodzice wypełnią ankietę, podobnie jak nie wszyscy obywatele chodzą na wybory. Jeśli jednak zabierze w niej głos chociaż połowa, co wydaje się dość realne  (szczególnie jeśli zaangażuje się w to jedna ze szkolnych rad), to wynik będzie można uznać za miarodajny .

Sugerowane przeze mnie rozwiązanie ma jedną fundamentalną przewagę nad zastosowaniem wyniku egzaminacyjnego jako miary jakości pracy szkoły. Otóż z założenia dopuszcza możliwość uzyskania przez wszystkie placówki wysokiej oceny. Nie odnosi bowiem poziomu satysfakcji rodziców w danej szkole do jakiejkolwiek średniej, tylko odzwierciedla ją w sposób bezwzględny. Ponadto uwzględnia obszary niedostępne badaniu za pomocą testu egzaminacyjnego, a przez to umożliwia uzyskanie wysokiej oceny placówkom, które dobrze troszczą się o słabszych uczniów. Wysoki poziom zadowolenia rodziców może stać się wiarygodną rekomendacją dla osób stojących przed wyborem szkoły, nawet jeśli jej miejsce w rankingu egzaminacyjnym będzie odległe. Jeżeli odpowiednio dużo szkół, publicznych i niepublicznych, zaczęłoby przeprowadzać proponowany tutaj pomiar i publikować jego wyniki, w sposób „oddolny” wprowadzilibyśmy do praktyki szkolnej nowy wskaźnik jakości w edukacji. Miałby on szansę, w pewnym przynajmniej stopniu, złagodzić niektóre objawy testomanii.

Poniżej przedstawiam wzór proponowanej ankiety. Wszystkich zainteresowanych przyłączeniem się do tej inicjatywy i przeprowadzeniem w swojej szkole badania poziomu zadowolenia rodziców zgodnie z opisaną wyżej koncepcją bardzo proszę o kontakt.

Jarosław Pytlak

pytlak@pytlak.com.pl

[1] Wyczerpującą analizę dotyczącą egzaminów testowych znajdzie Czytelnik w moim artykule pt. „Testomania – „czarna śmierć” (edukacji) XXI wieku” – publikacja jest dostępna w internecie, można ją też zamówić pocztą elektroniczną pod adresem pytlak@pytlak.com.pl – przyp. JP.


Więcej

Cyfrowa Szkoła – przyszłością polskiej oświaty?

25 października 2013

Na zaproszenie Instytutu Nowoczesnej Edukacji uczestniczyłem 23 października br. w konferencji: „Akademia Cyfrowej Szkoły”, poświęconej prezentacji najnowszej wiedzy w dziedzinie efektywnego uczenia się przy użyciu cyfrowych technologii.

Wygłoszone referaty, wśród których bardzo interesujący był głos Colina Rose, wybitnego znawcy procesów nauczania, nasunęły mi kilka refleksji:

1. Wprowadzenie na szeroką skalę technologii cyfrowych wymaga konsensusu wszystkich uczestników życia szkolnego: nauczycieli, uczniów, rodziców, samorządów terytorialnych i państwowej administracji oświatowej.

2. Znaczącą rolę w procesie cyfryzacji szkoły mogą i chcą odgrywać, ciągle niedoceniani przez organizatorów polskiej oświaty, rodzice. Muszą oni jednak mieć gwarancje, iż cyfryzacja nie pozbawi ich wpływu na proces wychowania, który uważają za bardzo ważny, obok uczenia przedmiotowego, element działalności szkoły

3. Uwzględniając powyższe niezbędne jest podjęcie działań na rzecz przygotowania rodziców(równolegle z nauczycielami) do uczestnictwa w „Cyfrowej szkole” ich dzieci.

 

Wojciech Starzyński


Więcej

Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

19 października 2013

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zapoczątkowały realizację projektu:  Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.

W trakcie, odbywającej się w  dniu 18 października br.  konferencji, w której uczestniczyło ponad 600 dyrektorów szkół, nauczycieli i przedstawicieli rad rodziców z całej Polski przedstawiono główne założenia projektu oraz związane z nim oczekiwania i plany.

Gościem organizatorów był Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”. W dyskusji  zwrócił on uwagę na potrzebę budowania jak najlepszych relacji pomiędzy  organami szkoły (szczególnie między dyrektorami szkół  i radami rodziców) od czego w znacznej mierze zależy dobra współpraca wszystkich uczestników życia szkolnego.

Życząc organizatorom projektu jak najlepszych efektów, będziemy z zainteresowaniem obserwowali jego realizację i służyli pomocą wynikającą z doświadczeń środowisk skupionych wokół Fundacji „Rodzice Szkole”

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

XIV Kongres Gmin Wiejskich RP

16 października 2013

Na zaproszenie p. Mariusza Poznańskiego, Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP, Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” wziął udział, w odbywającym się w dniach 15.- 16 października br. XIV Kongresie Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

W debacie poświęconej ocenie wdrażania zmian w ustawie o systemie oświaty i proponowanym zmianom w ustawie Karta Nauczyciela, którą zapoczątkowało wystąpienie Wiceministra Edukacji Narodowej p. Przemysława Krzyżanowskiego, Wojciech Starzyński zwrócił uwagę na rolę rodziców i rad rodziców jako sojuszników samorządów terytorialnych dążących do rozwiązań ustawowych ułatwiających gminom wiejskim prowadzenie racjonalnej polityki oświatowej oraz poparł, w imieniu Zarządu Fundacji Rodzice Szkole”.: Stanowisko XIV Kongresu Gmin Wiejskich RP w sprawie oświaty.

Uczestnictwo Fundacji „Rodzice Szkole” w najważniejszym dla gmin wiejskich wydarzeniu, jakim jest ich coroczny Kongres, to kolejny etap zacieśniania współpracy między naszymi środowiskami.

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Wojciech Starzyński odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

15 października 2013

Szanowni Państwo,

 

Mamy honor i przyjemność poinformować, że Pan Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, twórca i długoletni Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego został w dniu 14 października br. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. .

W trakcie uroczystego spotkania pracowników oświaty odbywającego się z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dekoracji w imieniu Prezydenta RP, dokonała Pani Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas.

Całe nasze środowisko składa serdeczne gratulacje i cieszy się ogromnie z faktu publicznego docenienia wkładu Pana Prezesa w rozwój edukacji narodowej: promowania uspołecznienia oświaty i długoletnią pracę na rzecz wychowania przyszłych pokoleń Polaków.

 

Barbara Robakiewicz

Przewodnicząca Rady Fundacji „Rodzice Szkole”

 


Więcej

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2013

Warszawa 2013-10-14

Drodzy Przyjaciele,

Kiedy przed 240 laty, 14 października 1773 roku, Sejm Rzeczypospolitej powołał Komisję Edukacji Narodowej - pierwsze w Polsce i w Europie ministerstwo oświaty - trudno było przewidzieć, że ta nazwa na trwale wejdzie do polskiego życia publicznego.

Powrót do chlubnej tradycji polskiej szkoły - ostoi polskości w okresie zaborów oraz niemieckiej i sowieckiej okupacji, został podkreślony ustanowieniem w III RP Dnia Edukacji Narodowej. Jest to piękny przykład szanowania tradycji i dorobku naszych Przodków uważających, że: Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie.

Wszystkim uczestnikom życia szkolnego: nauczycielom, rodzicom, uczniom oraz pracownikom administracyjnym: szkół, samorządów terytorialnych i organów władzy państwowej życzymy ,aby to nasze wspólne święto było czasem refleksji i radości oraz impulsem do budowania oświaty na miarę wyzwań XXI wieku , na miarę marzeń i oczekiwań mieszkańców Polski

Barbara Robakiewicz                                                                  Wojciech Starzyński

Przewodnicząca Rady                                                                     Prezes Zarządu

Fundacji „Rodzice Szkole


Więcej

Zmarła Ania Rudkiewicz

12 października 2013

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarła Ania Rudkiewicz, wielki Przyjaciel naszej Fundacji, autorka logo Fundacji „Rodzice Szkole” oraz okładki do poradnika Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy.

Rodzinie zmarłej składamy najgłębsze wyrazy współczucia. Wierzymy, że miłosierny Bóg przyjmie Anię do swojego królestwa i otoczy najbliższych: męża i dzieci swoją opieką.

 

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Renata Bogacka-Andrzejewska członkiem Rady Pożytku Publicznego

11 października 2013

Z przyjemnością informujemy, że p. Renata Bogacka-Andrzejewska, Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” na terenie miasta Legionowa i powiatu legionowskiego, została powołana w skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie.

Bardzo się cieszymy, uważając, że lokalne Rady Pożytku Publicznego są dobrym miejscem do promowani i realizacji programu Fundacji „Rodzice Szkole”.

Naszej Koleżance serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnym etapie pracy pro publico bono.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Fundacja „Rodzice Szkole” w Lipiu

30 września 2013

W dniu 26. września br. w Gminie Lipie (woj. śląskie), z inicjatywy Pani Wójt Bożeny Wieloch, odbyła się konferencja poświęcona funkcjonowania Rad Rodziców w szkole.

Jej uczestnikami byli dyrektorzy, nauczyciele i rodzice z gminnych szkół oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego.

 

Centralnym punktem spotkania był referat Prezesa Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” Wojciecha Starzyńskiego, który odpowiadając na pytanie - Jak budować płaszczyznę współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego –przedstawił:

- dorobek, filozofię i plany działania Fundacji,

- zasady, na których powinna opierać się współpraca uczestników życia szkolnego,

- regulacje prawne dotyczących praw i obowiązków wszystkich organów szkoły, ze szczególnym rozwinięciem praw i obowiązków rodziców i rad rodziców,

- szczegółowe omówienie tematu: Jak założyć i prowadzić radę rodziców.

 

Sporo emocji, wzbudziło wystąpienie audytora finansowego, który zakwestionował prawo do swobodnego dysponowania przez radę rodziców zgromadzonymi przez nią środkami finansowymi i starał się przekonać, że ich dysponentem jest organ prowadzący. Z tak postawioną kwestią w sposób zdecydowany polemizowali Wojciech Starzyński oraz towarzyszący mu Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w woj. śląskim p. Bogdan Brol wskazując, że mimo niezbyt precyzyjnych regulacji prawnych, tysiące rad rodziców posiadają własne rachunki bankowe i prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, co nigdy nie było podważane przez jakiekolwiek państwowe organy nadzoru finansowego.

Mamy nadzieję, że władze gminy Lipie przychylą się do opinii, iż jedynymi organami upoważnionymi do kontroli finansowej rady rodziców są: jej komisja rewizyjna, urząd skarbowy właściwy dla miejsca działania rady oraz regionalna izba obrachunkowa (RIO), a kontrolowanie finansów rady rodziców przez dyrektora szkoły, organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego jest niedopuszczalne.

Mimo tej różnicy poglądów spotkanie upłynęło w bardzo życzliwej atmosferze stwarzającej nadzieję na trwałą współpracę obu środowisk, do czego zachęcamy również inne gminy.

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Punkt Konsultacyjny Fundacji „Rodzice Szkole”

18 września 2013

Obserwując wzrastające zaangażowanie rodziców i rad rodziców w działaniach na rzecz edukacji własnych dzieci uruchomiliśmy Punkt Konsultacyjny, służący pomocą prawną i merytoryczną: radom rodziców, dyrektorom szkół, radom pedagogicznym, samorządom uczniowskim oraz samorządom terytorialnym w budowaniu płaszczyzny współpracy na terenie poszczególnych szkół

Wierzymy, że dzięki doświadczeniu Fundacji „Rodzice Szkole”, która wielokrotnie udzielała porad i konsultacji w sprawach dotyczących szkół i przedszkoli, a także z powodzeniem pełniła rolę mediatora w wewnątrzszkolnych sporach, Punkt Konsultacyjny przyniesie wymierne korzyści w obszarze pobudzenia aktywności uczestników życia szkolnego.

 

Warunkiem jego systematycznej, stałej działalności jest zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych. Dlatego osoby i rady rodziców korzystające z naszych porad prosimy o przekazania darowizny na rzecz Fundacji „Rodzice Szkole” na konto: Bank Pocztowy S.A. 95 1320 1104 3036 9430 2000 0001, lub dokonanie przelewu po wejściu na stronę: www.rodziceszkole.edu.pl i otworzeniu zakładki PayPal.

 

 

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 

 


Więcej

Dobry rachunek dla rady rodziców

13 września 2013

Bardzo ważnym elementem w działalności rady rodziców jest prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej. Niezbędne do tego jest posiadanie własnego rachunku bankowego: prostego w obsłudze, taniego i łatwo dostępnego dla wszystkich użytkowników.

Polecamy radom rodziców ofertę Banku Pocztowego S.A., która w naszej ocenie spełnia wszystkie wyżej wymienione warunki.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 

adres do korespondencji

Bank Pocztowy S.A.

Centrala - Biuro w Warszawie

ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

tel. 0 22 328 75 00, fax 0 22 328 74 98

www.pocztowy.pl

 

Oferta bankowej obsługi bieżącej rad rodziców w szkołach publicznych

Bank Pocztowy S.A. korzystając z wieloletniego doświadczenia w obsłudze bieżącej stowarzyszeń, fundacji, rad rodziców, komitetów społecznych oraz innych organizacji pożytku publicznego pragnie przedstawić propozycję współpracy w zakresie pełnej obsługi bankowej.

Biorąc pod uwagę ograniczone zasoby finansowe rad oraz niekomercyjny charakter prowadzonej działalności oferujemy:

 • Prowadzenie rachunku dla rady rodziców w cenie 2 zł/miesięcznie

 • Bezpłatny dostęp do rachunku przez internetowy system Pocztowy24Biznes

 • Bezpłatną realizacja przelewów wewnętrznych oraz do innych banków w systemie Pocztowy24Biznes

 • Bezpłatne wydanie oraz użytkowanie karty płatniczej dla skarbnika rady rodziców

 • Bezpłatne wypłaty gotówki w tysiącach bankomatów oraz placówkach Poczty Polskiej oznakowanych logo VISA

Rekomendujemy aby wpłaty składek na konto rady odbywało się za pomocą przelewów.

Jeśli rada rodziców zdecyduje się na zbiórkę gotówki to w przypadku niewielkiej ilości wpłat dokonywanych w jednym czasie najlepszym rozwiązaniem jest jednorazowa wpłata zgromadzonych pieniędzy w placówce Poczty Polskiej lub w Banku Pocztowym. Opłata będzie zgodna z taryfą Poczty Polskiej, która obecnie wynosi 2,50 zł dla kwot do 1.000 zł, dla kwot przekraczających 1.000 zł opłata wyniesie 0,5% wpłacanej kwoty. Taryfa Banku Pocztowego przewiduje opłatę w wysokości 0,3% wpłacanej kwoty nie mniej niż 5 zł.

W przypadku dużej ilości drobnych wpłat realizowanych przez cały rok szkolny proponujemy wykupienie usługi „Darmowe wpłaty na Poczcie” która w zamian za zryczałtowaną opłatę miesięczną w wysokości 10 zł pozwoli dokonywać dowolną ilość wpłat w każdej wysokości we wszystkich placówkach Poczty Polskiej bez ponoszenia jakichkolwiek opłat przy okienku.

Aby założyć rachunek W BP S.A. należy przedstawić następujące dokumenty:

1) Dokument (np. protokół z zebrania rodziców) wskazujący na utworzenie Rady Rodziców oraz wskazujący osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych – opatrzony podpisami osób reprezentujących szkołę/placówkę, w której lub przy której utworzono Radę Rodziców,

2) Dokumenty, z których wynika kto jest upoważniony do reprezentowania szkoły/placówki.

Liczymy, ze nie pozostaniecie Państwo obojętni wobec naszej propozycji współpracy i zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi.

Doradca

Telefon

Region

Arkadiusz Kilanowski

605732489

Bydgoszcz

Anna Poroszewska

783994467

Toruń

Renata Pietrzak

783994308

Włocławek

Joanna Adamczyk-Łogińska

607338347

Gdańsk

Elżbieta Twardowska

601650138

Elbląg

Tomasz Zarzecki

724690297

Olsztyn

Marzena Sukiennik

783994440

Kraków

Paweł Kozyra

607338167

Lublin

Mirosław Nowak

783994345

Łódź

Eugenia Kaczmarz

607451591

Gorzów Wlkp.

Grażyna Rudyk

783994306

Kalisz

Grzegorz Sądkiewicz

783994430

Zielona Góra

Grażyna Stodolna

605434791

Piła

Agnieszka Staszewska

783994409

Szczecin

Justyna Wojda-Ślepowrońska

724699081

Warszawa

Elżbieta Węgrzynowicz

783994431

Wrocław

Iga Skoneczna

607451574

Wałbrzych

 

Bank Pocztowy Spółka Akcyjna ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000010821 o kapitale zakładowym 97 290 400 zł, opłaconym w całości,

NIP: 554 - 031 - 42 - 71.

Zarząd: Tomasz Bogus – Prezes Zarządu, Szymon Midera - Wiceprezes Zarządu,

Piotr Gawron - Członek Zarządu, Michał Sobiech - Członek Zarządu


Więcej

Ustawa przedszkolna - i co dalej?

12 września 2013

Publikując felieton Pani Magdaleny Jońskiej na temat skutków tzw. ustawy przedszkolnej rozpoczynamy nim dyskusję o problemie, który ciągle budzi wiele emocji.

Piszcie do nas. Wasze listy i opinie, które będziemy publikować, pozwolą na wspólne wypracowanie najlepszych rozwiązań i posłużą do przygotowania informacji w powyższej sprawie dla Ministra Edukacji Narodowej

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Rośnie grono naszych sojuszników

10 września 2013

Do Mazowieckiego Kuratora Oświaty p. Karola Semika, promującego list Fundacji „Rodzice Szkole” do dyrektorów szkół z prośbą o pomoc w organizacji i działalności rad rodziców, dołączyli:

Pani Elżbieta Wasilenko - Pomorski Kurator Oświaty,

Pani Grażyna Przasnyska – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty,

Pan Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty,

Pan Jacek Wojtas – Podkarpacki Kurator Oświaty.

Serdecznie dziękujemy i oczekujemy na Ich następców.

 

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”.


Więcej

Rodzice nie muszą płacić za dodatkowe zajęcia w przedszkolu

10 września 2013

W związku z licznymi pytaniami skierowanymi do Fundacji „Rodzice Szkole” w sprawie tzw. ustawy przedszkolnej i wynikających z niej regulacji prawnych dotyczących opłat za dodatkowe zajęcia w przedszkolach publicznych, załączamy wyjaśnienie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 4. września br.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Mazowiecki Kurator Oświaty - partner i sojusznik rodziców

2 września 2013

Z wielką radością informujemy, że na stronie Warszawskiego Kuratorium Oświaty (www.kuratorium.waw.pl) został zamieszczony list Fundacji "Rodzice Szkole" skierowany do dyrektorów szkół publicznych, dotyczący pomocy i współpracy w powoływaniu i działalności rad rodziców. To kolejny sukces naszego środowiska na drodze do autentycznego uspołecznienia polskiej szkoły. Zawdzięczamy go m. in. zrozumieniu wagi problemu i przychylnemu ustosunkowaniu się, do prośby o rozpowszechnienie w/w listu, przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, pana Karola Semika.

Panu Kuratorowi Karolowi Semikowi bardzo gorąco dziękujemy, a Panie i Panów Kuratorów z pozostałych regionów Polski zachęcamy do naśladownictwa.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole"


Więcej

Rok szkolny 2013/2014 – czasem wyzwań, marzeń i oczekiwań

1 września 2013

Drodzy, Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie,

rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Na pewno nie będzie łatwy, ale może być bardzo ciekawy - przynoszący nowe pomysły i rozwiązania, dotyczące zarówno szkół jak i całego systemu oświaty. Wiele zależeć będzie od nas, od naszej aktywności oraz chęci i umiejętności współpracy.

W imieniu Fundacji „Rodzice Szkole” i własnym życzymy Państwu, aby każdy z nas w czerwcu roku 2014 mógł powtórzyć za św. Pawłem: w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem.

Nauczycielom, wychowawcom i rodzicom - którzy pragną być pierwszymi nauczycielami i wychowawcami swoich dzieci - dedykujemy fragmenty homilii kardynała Jorge Mario Bergoglio (obecnie Papieża Franciszka) z roku 2003:

Bycie nauczycielem jest pasją. Przed wami nauczyciele pragnę postawić pytanie: wolni czy niewolnicy? Kluczem do rozwiązania tej antynomii są słowa Jezusa: Prawda was wyzwoli, jeśli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli.

To co wyzwala człowieka, co czyni go prawdziwie osobą wolną, to co namaszcza w całej swej mocy, to prawda, całkowita, czasami trudna, czasami przyjmowana wbrew sobie, czasami krzyżująca nasze oczekiwania, ale prawda. Taka, jaka jest.

Prowadzenie młodych ludzi drogą półprawdy, drogą zakłamania, jest prostytuowaniem ich serc, jest szerzeniem zepsucia zamiast wolności.

Obowiązkiem nauczyciela - wychowawcy jest:

zawsze mówić prawdę,

przyczyniać się do powstania solidarnego braterstwa,

przedstawiać swoim uczniom konkretne świadectwa i wzory życiowe”.

 

 

Warszawa 2013-09-01


Więcej

W Sejmie o radach rodziców

28 sierpnia 2013

Na odbywającym się w dniu 28. sierpnia br., zwołanym na wniosek Fundacji „Rodzice Szkole”, posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, rozmawiano o sprawach związanych z funkcjonowaniem rad rodziców w szkołach publicznych prowadzonych przez samorządy terytorialne.

W trakcie bardzo ożywionej dyskusji, zapoczątkowanej wystąpieniem wiceministra Przemysława Krzyżanowskiego i Prezesa Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” Wojciecha Starzyńskiego (załącznik), wszyscy Posłowie zwracali uwagę na potrzebę przeanalizowania zapisów ustawowych dotyczących miejsca i roli społecznych organów szkoły (rad rodziców i rad szkół) w polskim systemie oświaty.

Ciesząc się, że nasza inicjatywa wyraźnie uświadomiła Parlamentarzystom wagę poruszonych problemów, mamy nadzieję, że będzie ona skutkowała dalszymi pracami Posłów i MEN nad rozwiązaniami zapewniającymi rodzicom możliwość realnego wpływania na szkoły, do których uczęszczają ich własne dzieci.

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Dyrektor szkoły - Partner i Sprzymierzeniec rady rodziców

27 sierpnia 2013

Zamieszczamy list Prezesa Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, skierowany do Dyrektorów szkół w związku z odbywającymi się we wrześniu wyborami do rad rodziców.

Prosimy o jak najszersze jego rozpowszechnienie w środowiskach oświatowych.

 

Redakcja


Więcej

Fundacja „Rodzice Szkole” – plany i oczekiwania na nowy rok szkolny

25 sierpnia 2013

Miejsce Fundacji „Rodzice Szkole” w życiu publicznym kraju oraz jej rola w kreowaniu i realizacji polityki oświatowej Państwa – to tytuł konferencji, która odbyła się 24. sierpnia br. Jej uczestnikami były osoby współpracujące z naszą Fundacją, przedstawiciele władz Fundacji oraz p. Barbara Robakiewicz - Przewodnicząca Rady Fundacji „Rodzice Szkole”.

Wystąpienie Prezesa Zarządu p. Wojciecha Starzyńskiego zapoczątkowało bardzo ożywioną i ciekawą dyskusję, wskazując trzy obszary działalności podejmowanej w ostatnich miesiącach i wynikające z nich plany na przyszłość. Należą do nich:

 

1. Budowa płaszczyzny współpracy z samorządami terytorialnymi jako potencjalnymi sojusznikami rodziców w sprawach edukacji narodowej. Liczymy, że zapoczątkowane latem br. rozmowy ze Związkiem Miast Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP będą skutkowały podpisaniem we wrześniu porozumień, w wyniku których w roku szkolnym 2013/2014, zorganizujemy wspólnie kilkadziesiąt konferencji na wzór Konferencji Ostrołęckiej, tworząc tym samym nową jakość w debacie publicznej dotyczącej polityki oświatowej państwa.

 

2. Budowa (w ramach zaproponowanego przez Fundację „Rodzice Szkole” programu: Dyrektor szkoły – partner i sprzymierzeniec rady rodziców) szerokiego frontu współpracy z dyrektorami szkół jako (bardzo często) naturalnymi liderami lokalnego środowiska oświatowego.

 

3. Wstępne podsumowanie przychodów uzyskanych przez Fundację „Rodzice Szkole” (mającą status organizacji pożytku publicznego) z tytułu odpisu 1% od podatku dochodowego osób fizycznych oraz z akcji: Jak przekazać 1% podatku na działalność swojej szkoły.

 

Po wystąpieniu Wojciecha Starzyńskiego swoimi doświadczeniami i planami na przyszłość dzielili się: p. Mirosława Grzemba - Wojciechowska, dyrektorka SP nr 5 w Poznaniu, Pełnomocnik Zarządu Fundacji w woj. wielkopolskim, p. Elżbieta Kamińska – lider Ursynowskiego Forum Rad Rodziców, Pełnomocnik Zarządu Fundacji na terenie warszawskiej Dzielnicy Ursynów, p. Krzysztof Zuba – Pełnomocnik Zarządu Fundacji w woj. podkarpackim, p Rafał Gronowski - Przedstawiciel Fundacji w woj. łódzkim, p. Andrzej Barwiński – wieloletni radny Stalowej Woli i lider tamtejszego środowiska rodzicielskiego.

Ich wystąpienia uzupełnione w dyskusji wypowiedziami p. Barbary Robakiewicz, p. Marii Idźkowskiej - Pełnomocnika Zarządu Fundacji w woj. mazowieckim, p. Grażyny Kornet - doradcy Prezesa Zarządu Fundacji i p. Marii Szpilowskiej - Wiceprezesa Zarządu Fundacji wyraźnie pokazały, że podejmowane przez środowisko Fundacji „Rodzice Szkole” działania na rzecz pozyskiwania sojuszników w środowiskach samorządów terytorialnych, dyrektorów szkół i nauczycieli zaczynają przynosić rezultaty i że jest to dobra, skuteczna droga do dokonywania realnych zmian w poszczególnych szkołach oraz uspołeczniania polskiej oświaty.

 

Wśród wielu wątków tego bardzo interesującego spotkania dodatkowym, ważnym elementem było zasygnalizowanie szeregu zagrożeń, na jakie są narażone (często na terenie szkół) nasze dzieci (narkotyki, używki itp.) i podjęcie decyzji o poświęceniu przez Zarząd Fundacji większej uwagi tej problematyce.

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

W Wołominie o współpracy z dyrektorami szkół

23 sierpnia 2013

W dniu 23 sierpnia br. Wojciech Starzyński – Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” i Magdalena Jońska – Pełnomocnik Zarządu Fundacji na terenie Dzielnicy Warszawa -Bielany spotkali się z dyrektorami wołomińskich szkół.

Rozmawiano o roli jaką mogą spełniać dyrektorzy – naturalni liderzy środowiska szkolnego- w tworzeniu płaszczyzny współpracy wszystkich jego uczestników, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pomoc dyrektora w tworzeniu i codziennej pracy rady rodziców.

Konsultacjami w Wołominie Fundacja „Rodzice Szkole” rozpoczęła cykl spotkań poświęconych tematowi: Dyrektor szkoły-partner i sprzymierzeniec rady rodziców, który będziemy starali się rozwijać w roku szkolnym 2013/2014

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

 

W załączeniu:

List do dyrektorów szkół


Więcej

Jaka polityka oświatowa jest nam potrzebna?

18 sierpnia 2013

Coraz częściej, słuchając i czytając wypowiedzi różnych polityków (niezależnie od ich przynależności partyjnej) odnoszę wrażenie, że nastąpiło strywializowanie terminu „polityka oświatowa” i rozmawiamy nie tyle o polityce, ile o zarządzaniu oświatą, a to, wbrew pozorom, nie jest tym samym.

Zdaję sobie oczywiście sprawę, że bardzo ważnym elementem systemu edukacji, mającym znaczący wpływ na jej poziom, są możliwości finansowe państwa. Nie neguję, że decyzja: „ile państwa”, a „ile samorządu”, nie jest dla oświaty obojętna. Ale, by szukać racjonalnych rozwiązań, zarówno organizacyjnych, jak i finansowych, najpierw należy odpowiedzieć na kilka kluczowych – politycznych pytań:

 1. Czego chcemy uczyć nasze dzieci, w jakim systemie wartości chcemy je wychowywać?

 2. Jak chcemy uczyć, jak sprawdzać i oceniać poziom przyswajania wiedzy?

 3. Jak oceniać pracę dyrektorów szkół i nauczycieli jako najważniejszych realizatorów polityki oświatowej państwa? Jak, w połączeniu z tą oceną, kształtować ich wynagrodzenia?

 4. Jaką rolę w szkole własnych dzieci powinni spełniać rodzice? Jakie powinny być ich prawa i obowiązki?

Odpowiedzi na te pytania na pewno nie są proste, a każde z nich wymaga rozwinięcia i jak najszerszej dyskusji, ale od ich wypracowania zależy przyszłość polskiej szkoły. Są one kluczem do dobrej, skutecznej, wychodzącej naprzeciw wyzwaniom XXI wieku oświaty, kluczem do przyszłości kraju, wyzwaniem nie tylko dla polityków, ale dla wszystkich obywateli, którzy uznają, że: Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek (przy okazji radzę przeprowadzić w najbliższym otoczeniu młodzieży test, kto jest autorem tych słów i wyciągnąć z niego wnioski).

 

Jeśli określimy czego chcemy uczyć i w jakim systemie wartości wychowywać, to te zasady m. in. będą np. regulowały rynek podręczników.

Jeśli zdecydujemy się na określoną formę oceny ucznia, to będzie to miało znaczący wpływ na sposób nauczania (uczymy do szablonowego wypełniania testów, czy do tradycyjnej formy egzaminów?).

Jeśli wypracujemy obiektywny sposób wyboru dyrektora szkoły i skuteczny, sprawiedliwy model oceny jego pracy oraz pracy nauczyciela i powiążemy tę ocenę z ich wynagrodzeniem, to pozwoli to na promowanie najlepszych i eliminowanie z  tego zawodu osób przypadkowych.

Jeśli w miarę precyzyjnie określimy prawa i obowiązki rodziców, to uzyskamy wsparcie i zaangażowanie milionów obywateli (które w dłuższym dystansie czasowym, przełoży się również na działania pozaszkolne).

Dopiero odwołując się do zarysowanych, w trakcie ogólnonarodowej debaty, wniosków dotyczących powyższej tematyki, należy zastanawiać się: czy szkołami ma zarządzać administracja państwowa, czy samorządy terytorialne?; czy i na ile wspierać szkolnictwo publiczne prowadzone przez podmioty niepubliczne?; czy rozwijać szkolnictwo niepubliczne?

To jest droga do zbudowania sprawnego systemu oświatowego mającego oparcie i akceptację w społeczeństwie, droga do kreowania polityki oświatowej rozumianej jako rodzaj sztuki rządzenia państwem, której celem jest dobro wspólne i która obejmuje szeroki wachlarz sytuacji, w których ludzie kierujący się odmiennymi interesami działają wspólnie dla osiągnięcia celów, które ich łączą, i konkurują ze sobą, gdy cele są sprzeczne.

 

Zdaję sobie sprawę, że postawienie przeze mnie w ten sposób spraw polityki oświatowej wywraca (a w każdym razie poważnie narusza) dotychczasowy system myślenia, ale jeśli chcemy coś realnie zmienić (a nie udawać, że zmieniamy), to należy mieć odwagę podejmowania działań niekonwencjonalnych, działań na miarę wyzwań edukacyjnych, jakie pojawiają się nie tylko przed Polską, ale przed całym cywilizowanym światem.

W tym obszarze możemy być światowym liderem, trzeba jedynie mieć odwagę.

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole"

 

Informuję, że istnieje możliwość finansowego wsparcia naszej działalności. Wystarczy wejść na stronę: www.rodziceszkole.edu.pl, otworzyć zakładkę PayPal i dokonać przelewu zaznaczając, że jest to darowizna na działalność statutową Fundacji „Rodzice Szkole”.

MOŻNA RÓWNIEŻ WPŁACAĆ BEZPOŚREDNIO NA KONTO Fundacji „Rodzice Szkole”: Bank Pocztowy S.A. 95 1320 1104 3036 9430 2000 0001


Więcej

Felieton wakacyjny

9 sierpnia 2013

Wakacje – wypoczywamy, cieszymy się rodziną i przyjaciółmi. Ale zwykłe, codzienne życie nie zamiera. Wręcz przeciwnie pewne wydarzenia w wakacyjnej atmosferze nabierają swoistego wyrazu i dramatyzmu.

Pisze do nas jedna z matek, o szykujących się wyborach na dyrektora szkoły. Przytacza fakty i procedury, w które wprost trudno uwierzyć, a tym bardziej sensownie się do nich odnieść. Oto fragmenty jej listu (z zachowaniem oryginalnej pisowni) i mojej odpowiedzi:

 

Przed nami wybory na dyrektora szkoły. Obecna Pani dyrektor kandyduje po raz trzeci. Zaprosiła wybrane osoby, tj. trzy pracownice szkoły, które jednocześnie są rodzicami dzieci uczących się w tej szkole oraz przewodniczącą klasy(Panią z koligacji rodzinnych),a także 6 innych osób, z czego dwie nie przyszły(jedna nie wiedziała o zebraniu a druga była na urlopie i zaznaczyła że w tym terminie nie może się pojawić).Ja pojawiłam się dodatkowo, ponieważ nikt do mnie nie zadzwonił i nie było mnie na liście wyznaczonej przez Panią dyrektor.Za mnie jako przewodnicząca mojej klasy została wyznaczona Pani przewodnicząca rady, która de facto nie jest w trójce rodziców, a jej konkubent. Dokonano wyboru z tych osób jednej osoby, która odda swój głos w konkursie. Po burzliwej dyskusji wybrano przewodniczącą rady. Moje pytanie czy takie zebranie jest konieczne, aby wybrać osobę do głosowania w konkursie i czy w takiej sytuacji jest ważne skoro to były ustawione osoby. Mam jeszcze jedno pytanie, czy wybór na przewodniczącą szkoły (chodzi chyba o przewodniczącą rady rodziców- dopisek mój) był ważny, skoro to jej konkubent był w trójce klasowej, a na wybory na przewodniczącego rady przyszła ona(jakoby w zastępstwie za konkubenta-tak można?) i została wybrana-sama też się zgłosiła?

 

 

Szanowna Pani,

[...] porusza Pani bardzo ważną kwestię dotyczącą m. in. przestrzegania i szanowania prawa, do czego szkoła jest szczególnie zobowiązana. Tryb przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły został uregulowany w art. 36a ustawy o systemie oświaty, a tryb powołania komisji konkursowej w ust. 6 tego artykułu w którym zapisano, że:

w celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w składzie:

1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę;

2) dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

3) po jednym przedstawicielu:

a) rady pedagogicznej,

b) rady rodziców,

c) zakładowych organizacji związkowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy”.

Uwzględniając powyższe, opisane przez Panią "procedury" nie mają nic wspólnego z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym i w/g mnie nie mogą być zaakceptowane przez organ prowadzący - samorząd terytorialny, odpowiedzialny za powołanie komisji konkursowej i przeprowadzenie konkursu.[...]


Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole"

 

Wnioski nasuwają się same.

Po pierwsze: trzeba bardzo starannie i zgodnie z prawem - na co Fundacja „Rodzice Szkole” wielokrotnie zwracała uwagę - dokonywać wyboru rady rodziców i uchwalać jej Regulamin. Pomocny w tym może i powinien być dyrektor szkoły (o czym pisała p. Mirosława Grzemba – Wojciechowska, dyrektorka SP nr 5 w Poznaniu, w zamieszczonym na naszej witrynie felietonie: Dyrektor szkoły – Partner i Sprzymierzeniec Rady Rodziców).

Niestety ciągle jeszcze, zbyt często, mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, kiedy dyrektor prawo wyraźnie łamie dając swoim podwładnym i wychowankom przykład pogardy dla zasad obowiązujących w demokratycznym państwie.

Po drugie: we wszelkich działaniach formalnych, budzących wątpliwości i wewnątrzszkolne napięcia, należy odwoływać się do obowiązujących rozwiązań prawnych, do których dostęp w czasach internetu jest stosunkowo prosty.

Mając nadzieję, że wyżej opisanych sytuacji będzie coraz mniej, a dyrektorów, których za wzór stawia p. Grzemba - Wojciechowska coraz więcej, życzę moim czytelnikom wiele radości z wakacyjnego wypoczynku i refleksji co zrobić aby hasło: Kultura prawna cnotą obywatelską, było jednym z najważniejszych przesłań polskiej szkoły.

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole"

 

Informuję, że istnieje możliwość finansowego wsparcia naszej działalności. Wystarczy wejść na stronę: www.rodziceszkole.edu.pl, otworzyć zakładkę PayPal i dokonać przelewu zaznaczając, że jest to darowizna na działalność statutową Fundacji „Rodzice Szkole”.

MOŻNA RÓWNIEŻ WPŁACAĆ BEZPOŚREDNIO NA KONTO Fundacji „Rodzice Szkole”: Bank Pocztowy S.A. 95 1320 1104 3036 9430 2000 0001


Więcej

69. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 2013

W 69. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, wszystkim dla których słowa:

Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek są ciągle żywe, dedykujemy teledysk:

"Dziś idę walczyć - Mamo!": http://youtu.be/CjP3nEyNl1Q

 

Rada i Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”
Więcej

Rady rodziców w sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

27 lipca 2013

W lutym br. Fundacja „Rodzice Szkole” zgłosiła propozycję zwołania posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży poświęconego całościowemu omówieniu problematyki związanej z funkcjonowaniem rad rodziców, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przestrzeganie obowiązującego w tym zakresie prawa oraz dyskusji na temat niezbędnych zmian w ustawie o systemie oświaty mających bardziej precyzyjnie określić prawa i obowiązki rad rodziców na terenie szkół i placówek oświatowych.

Z wielka radością i satysfakcją informujemy, że nasz wniosek zyskał akceptację członków Komisji, której specjalne posiedzenie, poświęcone ww. tematyce, odbędzie się w ostatnim tygodniu sierpnia br. Fundację ”Rodzice Szkole” będzie na nim reprezentował Zarząd i kilku terenowych Pełnomocników, co pozwoli na szerokie przedstawienie paniom i panom Posłom różnych problemów związanych z działalnością rad rodziców.

Zachęcamy wszystkich, zainteresowanych przyszłością polskiej szkoły, do przesyłania swoich opinii do biura Fundacji, a także zgłaszania ich posłom ze swoich okręgów wyborczych ( szczególnie uczestniczącym w pracach ww. Komisji). Państwa postulaty postaramy się uwzględnić w przygotowywanych na posiedzenie Komisji materiałach oraz wykorzystać w dalszych pracach służących budowaniu oświaty na miarę wyzwań XXI wieku i oczekiwań społeczeństwa.

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Drodzy rodzice - nie przegapmy tej okazji. Pokażmy, że jesteśmy żywotnie zainteresowani prawdziwym, a nie deklaratywnym, zbudowaniem oświaty obywatelskiej.


Więcej

Kim będzie Twoje Dziecko?

22 lipca 2013

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

we współczesnym świecie, przed naszymi dziećmi pojawia się bardzo wiele możliwości wyboru drogi życiowej. Ta różnorodność jest z jednej strony szansą, z drugiej zaś niesie niebezpieczeństwo podjęcia decyzji nie zawsze racjonalnych, często nie uwzględniających predyspozycji i zdolności młodego człowieka.

Dostrzegając powyższe zagrożenia, pracownicy Uniwersytetu Harvarda w USA opracowali test, który - po dostosowania go przez polskich specjalistów do naszych krajowych realiów - pozwala na dokonanie analizy cech charakteru i wskazanie zawodów, najbardziej pasujących do danego profilu osobowości.

W Polsce jego dysponentem jest: FIT TO FUTURE SP Z.O.O. (www.fit2future.pl tel.: +48 22 404 49 86, e-mail: biuro@fit2future.pl).

Fundacja „Rodzice Szkole” poleca Państwu tę formę pomocy w określeniu predyspozycji zawodowych własnych dzieci z głębokim przekonaniem, że skorzystanie z doświadczeń naszych amerykańskich przyjaciół i wypełnienie przez uczniów gimnazjów zaproponowanego testu oraz staranne zapoznanie się z wynikami jego analizy przez: bezpośrednio zainteresowanego, jego rodziców i nauczyciela-wychowawcę, może w istotny sposób wpłynąć na dokonanie racjonalnego wyboru ścieżki zawodowej.

Osoby zainteresowane powyższą metodą zapraszamy do skontaktowania się z biurem FIT TO FUTURE SP Z.O.O. lub bezpośrednio z p. Piotrem Czarnieckim, Prezesem Zarządu FIT TO FUTURE (e- mail: pczarniecki@fit2future.pl).

Będziemy Państwu wdzięczni za podzielenie się z Fundacją “Rodzice Szkole” swoimi opiniami i doświadczeniami co do wartości ww. testu, które – oczywiście za zgodą autorów – przedstawimy naszym czytelnikom.

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”,

 

ojciec 13-letniego Antka, który opisywany program „przerobił na własnej skórze”. Jego wyniki i sposób ich prezentacji urzekły: Antka, uczących syna pedagogów oraz moją żonę i mnie, zachęcając nas do zarekomendowania tej formy pomocy w wyborze drogi życiowej własnego dziecka, szerszemu gronu polskich rodziców.

 

W załączaniu:

ulotka informacyjna


Więcej

List Prezesa Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” do Darczyńców

21 lipca 2013

Szanowni Państwo,

przyszłość Polski i tempo jej rozwoju zależą od poziomu wykształcenia społeczeństwa, od zbudowania systemu oświaty łączącego wysoki poziom nauczania z wychowywaniem młodego pokolenia w duchu troski o dobro wspólne oraz z poszanowaniem chrześcijańskich korzeni europejskiej cywilizacji i tysiącletniej historii naszego narodu.

Niezbędnym warunkiem skutecznego działania na tej drodze jest współpraca wszystkich uczestników życia szkolnego. Jej inicjowaniem od wielu lat zajmuje się Fundacja „Rodzice Szkole” poprzez:

 • organizację szkoleń, konferencji i warsztatów dla rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli uczniów, radnych i pracowników samorządów terytorialnych,

 • upowszechnianie wiedzy dotyczącej ich praw i obowiązków, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę rad rodziców oraz wydanie poradnika: Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy, stanowiącego podstawowe źródło informacji w tym zakresie,

 • przygotowywanie rozwiązań ustawowych ułatwiających tę współpracę i wprowadzenie ich do prawa oświatowego.

Dzięki naszej działalności w coraz większej liczbie szkół rozwija się partnerska współpraca wszystkich ich organów, co wyraźnie pozytywnie wpływa na poziom nauczania i wychowania.

Ponieważ dalsze prace Fundacji „Rodzice Szkole” uzależnione są od posiadania niezbędnych środków finansowych, zwracam się z prośbą o pomoc i zadeklarowanie regularnych wpłat na jej działalność statutową.

Załączam Deklarację wsparcia Fundacji „Rodzice Szkole” oraz zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.rodziceszkole.edu.pl na której znajdziecie Państwo informację jak przekazać darowiznę na rzecz Fundacji drogą elektroniczną.

Z wyrazami szacunku

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Warszawa 2013-07-20


Więcej

Dyrektor szkoły – Partner i Sprzymierzeniec Rady Rodziców

11 lipca 2013

Szkoła Dialogu, to tytuł felietonu autorstwa Mirosławy Grzemba – Wojciechowskiej dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu i Pełnomocnika Fundacji „Rodzice Szkole” w woj. wielkopolskim – opublikowanego w miesięczniku: Forum Placówek Niepublicznych nr 5/2013, który za zgodą Redakcji udostępniamy naszym czytelnikom.

Rozpoczynamy nim dyskusję o roli jaką w procesie budowania oświaty opartej na współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego: dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, uczniów oraz pracowników samorządowej i państwowej administracji oświatowej, mogą i powinni odgrywać dyrektorzy szkół.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Związek Miast Polskich – partnerem Fundacji „Rodzice Szkole”

6 lipca 2013

W dniu 5.lipca br. Wojciech Starzyński – Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich, w trakcie którego rozmawiano o współpracy obu organizacji w zakresie kreowania oraz realizacji ogólnopolskiej i lokalnej polityki oświatowej.

Dziękując Zarządowi Związku Miast Polskich za szybką i otwartą reakcję na, zgłoszoną w połowie czerwca br. przez Fundację „Rodzice Szkole”,  propozycję spotkania - Wojciech Starzyński zaproponował podpisanie porozumienia, w ramach którego zostałyby określone zasady wzajemnej współpracy, służącej powiększaniu, niezbędnego dla rozwoju kraju,  kapitału społecznego i stanowiącej kolejny, ważny krok na drodze do oświaty obywatelskiej. Mając nadzieję, że, zgodnie ze wstępną deklaracją Prezesa Związku Miast Polskich Pana Ryszarda Grobelnego, porozumienie wkrótce zostanie podpisane załączamy jego projekt i prosimy naszych czytelników o ewentualne opinie, korekty i propozycje uzupełnień.

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 


Więcej

Kolejny Sprzymierzeniec na drodze do oświaty obywatelskiej

1 lipca 2013

Z satysfakcją odnotowujemy, że idee wnoszone do narodowego systemu edukacji przez środowisko Fundacji „Rodzice Szkole” zyskują coraz większe zrozumienie i uznanie.

Nasze działania na rzecz uspołecznienia polskiej oświaty poparł IV Kongres PiS, podkreślając jednocześnie rolę, jaką w tym procesie mogą i powinni odgrywać rodzice.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Koniec roku szkolnego

27 czerwca 2013

Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie Przyjaciele i Współpracownicy Fundacji „Rodzice Szkole”

Szanowni Państwo,

rok szkolny 2012/2013 był czasem wielu ciekawych i ważnych wydarzeń w życiu polskiej oświaty, w których aktywnie uczestniczyło środowisko Fundacji „Rodzice Szkole”.

Do najważniejszych z nich zaliczamy:

 • przygotowanie autorskiego programu na ogłoszony przez MEN  nabór partnera do przeprowadzenia,  finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, projektu: Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły oraz  współpracę ze zwycięzcą konkursu- Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej,
 • udział, na zaproszenie Prezesa Związku Miast Polskich i Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP,  w Samorządowym Kongresie Oświaty odbywającym się 26-27 września 2012 r. pod hasłem: Żądamy lepszej oświaty,
 • uzyskanie przez Fundację „Rodzice Szkole” statusu Organizacji Pożytku Publicznego, przeprowadzenie wśród naszych sympatyków i przyjaciół szerokiej akcji  na rzecz przekazania Fundacji  1 %   podatku dochodowego oraz zaproponowanie, wynikającej z powyższego statusu, nowej formy pozyskiwania środków finansowych na działalność poszczególnych rad rodziców,
 • wystąpienie z wnioskiem o zwołanie specjalnego posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży,  poświęconego całościowemu omówieniu problematyki dotyczącej funkcjonowania rad rodziców w szkołach, w tym przestrzegania obowiązującego  prawa,
 • zorganizowanie, we współpracy z władzami miast, gmin i powiatów,  kilkunastu konferencji na temat lokalnej polityki oświatowej, wśród których na wyróżnienie zasługuje konferencja w Ostrołęce w wyniku której zastała przyjęta Deklaracja Ostrołęcka – dokument skierowany do wszystkich polskich samorządów terytorialnych i działających na polu oświaty organizacji obywatelskich,
 • uczestnictwo w   II Kongresie Polskiej Edukacji,
 • aktywne uczestniczenie w pracach sejmowej Komisji Edukacji , Nauki i Młodzieży,
 • włączenie we współpracę z Fundacją kilkudziesięciu rad rodziców i środowisk rodzicielskich,
 • zorganizowanie przez Pełnomocników Fundacji szeregu imprez, festynów, kiermaszów oraz spotkań dla lokalnych  środowisk oświatowych.

Wszystkim Państwu za tę ogromną , bezinteresowną pracę na rzecz dobra wspólnego,  dzięki której polskie szkoły,  stają się  nowoczesnymi placówkami oświatowymi, bardzo gorąco dziękujemy i życzymy wielu słonecznych dni, wspaniałego letniego wypoczynku oraz satysfakcji i radości w dalszej działalności Pro Publico Bono.

Rada i Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Trzy pytania i trzy odpowiedzi

24 czerwca 2013

W dniu 19 kwietna br. Fundacja Rodzice Szkole skierowała do p.  Minister Krystyny Szumilas list, w którym zwróciła  się z prośbą o przedstawienie  wyraźnego stanowiska MEN  w kilku,  ważnych dla polskiej oświaty,  sprawach.

Publikując (dla przypomnienia) trzy najważniejsze pytania i odpowiedzi Ministra Edukacji Narodowej,  pozostawiamy ich ocenę naszym czytelnikom.

Red.

 

Pytanie:

Czy i kiedy nada Pani bieg legislacyjny dwóm projektom ustaw o zmianie ustawy o systemie oświaty, zgłoszonym prze środowiska rodziców w roku 2011 i 2012 ?

 

Odpowiedź:

... nie przewiduję obecnie [...] modyfikacji obowiązujących przepisów w zakresie społecznych organów szkoły.


Pytanie:

Czy poprze Pani (formalnie) nasz wniosek o zwołanie specjalnego posiedzenia Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, poświęconego całościowemu omówieniu problematyki rad rodziców ?

 

Odpowiedź:

... wyrażam [...]  opinię, że zwołanie obecnie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki  i Młodzieży w sprawie rad rodziców nie zmieni zasadniczo stanu faktycznego w tym względzie. Pozwolę sobie również przypomnieć, że szeroka debata na poziomie parlamentu RP odbyła się nie tylko przy okazji nowelizacji z roku 2007.

 

Pytanie:

Czy powoła Pani w MEN specjalny zespół zajmujący się problematyką rad rodziców jako jedynych ustawowych reprezentantów wszystkich rodziców na terenie szkoły ?

Czy zorganizuje Pani specjalny program umożliwiający szkolenie rodziców i rad rodziców, wspólnie z dyrektorami szkół i przedstawicielami organów prowadzących, w zakresie praw i obowiązków wszystkich organów szkoły, w tym praw i obowiązków rodziców i rad rodziców? (Projekt „Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” tego problemu nie rozwiązuje).

 

Odpowiedź:

... w oparciu o konsultacje w Forum Rodziców przygotowany został projekt unijny „Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” [...] ma on odwoływać się i inspirować działania na poziomie szkoły – wytwarzając stosowne modele i standardy praktycznego działania, wskazując konkretne zyski wynikające z takiego współdziałania – podmiotom (rodzice) niepozostającym w jakimkolwiek władztwie administracyjno-prawnym ustawodawcy. [...] Głęboko wierzę, iż ten ogólnopolski projekt pozwoli nie tylko skonsultować przygotowane na poziomie szkół – zakładane w projekcie ewentualne zmiany legislacyjne ale przede wszystkim wykreuje stosowne potrzeby u adresatów właściwych tu przepisów ustawy o systemie oświaty.


Więcej

II Kongres Polskiej Edukacji

17 czerwca 2013

W związku z odbywającym się II Kongresem Polskiej Edukacji publikujemy list jednej z matek, zachęcając jednocześnie naszych czytelników do zabierania głosu, w tej bardzo ważnej dla przyszłości kraju sprawie.

Pamiętajmy, że bez aktywnego udziału w życiu publicznym rodziców, nie da się zbudować demokratycznego państwa i systemu oświaty na miarę naszych marzeń, oczekiwań i wyzwań XXI wieku

Red.

 

 


Więcej

Podkarpacka debata o dobrej szkole

17 czerwca 2013

W dniu 13 czerwca 2013 w Rzeszowie odbyła się debata nt. dobrej szkoły. Uczniowie, rodzice i nauczyciele rozmawiali o tym, co dla nich znaczy dobra szkoła, i stworzyli jej model.

W debacie wzięli udział uczniowie, rodzice, pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego i Kuratorium Oświaty, przedstawiciele samorządów terytorialnych, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli.


Monika Raś, uczennica I LO w Krośnie, była ekspertem uczniowskim w zakresie dobrej szkoły. Jaka szkoła to dobra szkoła? - To taka, w której nauczyciele wspierają uczniów, rozwijają ich pasje i zainteresowania - mówiła Monika Raś. Jej koledzy mówili też, że w edukacji najważniejszy jest nauczyciel z pasją, który inspiruje, zachęca, pomaga, także taki, który swoimi pasjami i zainteresowaniami zaraża innych.


Dla przedstawicieli samorządów dobra szkoła to mądra szkoła, efektywnie kształcąca.

Rodzice, wśród których rolę eksperta pełnił niżej podpisany, zwracali uwagę, że szkoła powinna być nastawiona na współpracę ze środowiskiem, a przede wszystkim z rodzicami i że powinna być partnerska, taka, w której jest dialog, w której przekazuje się nie tylko wiedzę, ale i mądrość życiową.

Ten model będzie propagowany wśród dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów – podsumowała Alina Pieniążek, organizatorka debaty.

 

Krzysztof Zuba

Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

na terenie Województwa. Podkarpackiego. 


Więcej

Deklaracja Ostrołęcka

13 czerwca 2013

Szanowni Państwo,

przyszłość Polski zależy od poziomu wykształcenia i wychowania młodego pokolenia, od zbudowania , niezbędnego dla rozwoju kraju, kapitału społecznego. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa współpraca samorządów terytorialnych z organizacjami pozarządowymi, a bardzo ważnym miejscem, w którym kapitał społeczny się tworzy są szkoły i narodowy system edukacji.

 

Tej tematyce była poświęcona, zorganizowana 12 czerwca br., przez władze Miasta Ostrołęki i Fundację „Rodzice Szkole”, konferencja: Polityka oświatowa w świetle działań samorządu terytorialnego. W jej trakcie zastanawialiśmy się: Jaka polityka oświatowa jest potrzebna Polsce? Jaką rolę w kreowaniu polityki oświatowej (lokalnej i ogólnokrajowej) powinny odgrywać samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe i miejscowe środowiska obywatelskie? Czy potrzebna jest na ten temat ogólnopolska debata?

Odpowiedzi uczestnicy konferencji udzielili w przyjętej Deklaracji Ostrołęckiej, którą załączamy z prośbą o jak najszersze jej rozpowszechnienie.

Samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe, środowiska nauczycielskie i rodzicielskie utożsamiające się z treścią Deklaracji zapraszamy do jej poparcia, poprzez przesłanie oficjalnego stanowiska w powyższej sprawie na adres:

Fundacja „Rodzice Szkole” 00–061 Warszawa ul. Marszałkowska 140/62c,

e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

 

Z wyrazami szacunku

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Dziękujemy naszym sponsorom:

Platinum Brokers Sp.z o.o. , Librus Sp. z o.o. i Wydawnictwu Fraszka Edukacyjna


Więcej

Dokąd zmierza Fundacja „Rodzice Szkole”?

6 czerwca 2013

W dniu 4 czerwca br. odbyła się dyskusja na temat działalności Fundacji „Rodzice Szkole” w perspektywie strategii na najbliższe 2- 3 lata. Wzięli w niej udział Pełnomocnicy Zarządu i przedstawiciele współpracujących z Fundacją  rad rodziców. Załączając informację z przebiegu spotkania zapraszamy osoby zainteresowane dalszą  debatą do bezpośredniego kontaktu z naszymi Pełnomocnikami i Zarządem Fundacji oraz do przesyłania uwag, opinii i propozycji dotyczących działań środowisk zajmujących się prezentowaną tematyką.

 

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

W Piastowie wygrali rodzice

24 maja 2013

Od kilku tygodni w Piastowie k/Warszawy toczy się batalia o „ być, albo nie być” LO im. Adama Mickiewicza. Na razie pierwszą rundę wygrało środowisko szkolne, prowadzone do boju przez Radę Rodziców.

Cieszymy się, gratulujemy i deklarujemy pomoc w działaniach, które dotyczą nie tylko przyszłości piastowskiego „Adasia”, ale wyraźnie wpisują się w szereg inicjatyw obywatelskich mających na celu ochronę polskich szkół i przeciwdziałanie degradacji narodowego systemu oświaty.

 

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Więcej:

http://wiadomosci.wpr24.pl/mickiewicz_zostaje_na_miejscu


Więcej

Posiedzenie Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

24 maja 2013

Na posiedzeniu w dniu 22. 05. 2013 roku Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”:

 • przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania z działalności Fundacji  „Rodzice Szkole” za rok 2012.
 • powołał Panią Renatę Bogacką- Andrzejewską na stanowisko Pełnomocnika Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” na terenie Miasta Legionowa i Powiatu Legionowskiego.
 • powołał Panią Magdalenę Jońską na  stanowisko  Pełnomocnika Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” do spraw fundraisingu.

Obu Paniom dziękujemy za deklarację wsparcia działań naszego środowiska  oraz życzymy wielu sukcesów  i satysfakcji w pracy pro publico bono.

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

 


Więcej

Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

17 maja 2013

W komunikacie z dnia 27. kwietnia br. przekazaliśmy wstępną informację o projekcie:

Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

Dziś prezentujemy oficjalny komunikat Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i ponawiamy prośbę, do zainteresowanych uczestnictwem w projekcie rad rodziców i dyrektorów szkół, o zgłaszanie powyższego do Fundacji „Rodzice Szkole” (kontakt@rodziceszkole.edu.pl)

Jesteśmy przekonani, że projekt: Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły, może być ważnym etapem uspołecznienia polskiej oświaty, ale jego rola i sukces w tym procesie w znacznej mierze będą zależały od nas samych, od aktywności środowisk rodzicielskich i dobrej partnerskiej współpracy wszystkich organów szkoły (dyrektorów szkół, rad pedagogicznych, rad rodziców i samorządów uczniowskich).

 

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Lekcja obywatelskości w Guzowatce

13 maja 2013

W dniu 25 lutego br., na zaproszenie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Guzowatce k/Warszawy, Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” spotkał się z rodzicami uczniów celem wspólnego omówienia relacji pomiędzy dyrektorem szkoły i radą rodziców. Był to początek bliższej, systematycznej współpracy obu środowisk, która skutkuje m. in. naszym wystąpieniem  do Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie skierowanego do Mazowieckiego Kuratora Oświaty  wniosku Rady Rodziców SP w Guzowatce dotyczącego oceny pracy dyrektora szkoły.

Gratulując rodzicom z Guzowatki obywatelskiej aktywności i troski o dobro wspólne jakim jest szkoła, deklarujemy pomoc we wszystkich sprawach i problemach,  z którymi rady rodziców, dyrektorzy szkół, nauczyciele,  samorządy terytorialne i lokalne środowiska obywatelskie mają do czynienia w codziennym życiu szkół ich dzieci.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 


Więcej

Bezpłatne porady prawne dla rad rodziców

12 maja 2013

Z satysfakcją informujemy, że zgłoszona przez Fundację „Rodzice Szkole” propozycja, aby umożliwić organizacjom pozarządowym, udzielającym bezpłatnych porad prawnych szkolnym radom rodziców, korzystanie z funduszy publicznych (o czym bardziej szczegółowo pisaliśmy 13 kwietnia br. w naszym w komunikacie o bezpłatnych poradach prawnych i obywatelskich), uzyskała akceptację środowisk tworzących Platformę Współpracy Organizacji Poradniczych oraz przedstawicieli Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i została przekazana do dalszych prac legislacyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Mając nadzieję, że te – bardzo potrzebne dla rozwoju ruchów rodzicielskich i uspołecznienia polskiej oświaty – rozwiązania spotkają się z życzliwym stanowiskiem decydentów politycznych i zostaną wprowadzone do polskiego systemu prawnego, prosimy organizacje obywatelskie działające na polu edukacji narodowej o jak najszersze ich upowszechnienie i monitorowanie procesu legislacji.

 

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 

 

 


Więcej

Zwycięstwo obywateli

27 kwietnia 2013

Przyznanie wszystkim matkom dzieci urodzonych w roku 2013 dłuższych urlopów macierzyńskich, przeznaczenie dodatkowych 180 mln zł. na dofinansowanie publicznych przedszkoli i ograniczenie w roku 2014 obowiązku szkolnego do dzieci urodzonych w pierwszym półroczu roku 2008, to sukces społeczeństwa które potrafiło zorganizować się, uzasadnić merytorycznie swoje żądania i zaprotestować przeciwko antyspołecznym działaniom władz.

Pochwała należy się również premierowi Donaldowi Tuskowi za dostrzeżenie obywatelskiego sprzeciwu i skierowanie do Parlament RP propozycji szybkiej nowelizacji niesprawiedliwego prawa.

Fundacja „Rodzice Szkole” gratuluje wszystkim którzy do tego - pierwszego od wielu lat - zwycięstwa obywateli się przyczynili. Wyrażamy nadzieję, że będzie to kolejny krok na drodze do uznania głosu rodziców za ważny element polityki rodzinnej i oświatowej państwa.

Rada i Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

27 kwietnia 2013

Rozpoczynamy pierwszy etap, realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, projektu:

Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły


Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” uważa, że jest to projekt interesujący, dobrze przygotowany merytorycznie, a - poprzez szerokie upowszechnienie w środowiskach oświatowych wiedzy na temat miejsca i roli rodziców w szkole ich dzieci - stwarzający okazję na zrobienie kolejnego kroku na drodze do uspołecznienia polskiej oświaty.

W jego ramach odbędzie się cykl konferencji, szkoleń i warsztatów dotyczących współpracy na terenie szkoły nauczycieli, rodziców i uczniów.

Zgłoszeń na te spotkania - w których, z każdej szkoły, weźmie udział 6 osób: dwoje nauczycieli (przedstawicieli rady pedagogicznej), dwoje rodziców (przedstawicieli rady rodziców) i dwoje uczniów (przedstawicieli samorządu uczniowskiego) - będą dokonywali dyrektorzy szkół.

Chcielibyśmy, aby w projekcie uczestniczyły wszystkie związane z Fundacją „Rodzice Szkole” środowiska rodzicielskie. Zainteresowane rady rodziców prosimy, po uzgodnieniu z dyrektorami szkół, o przesłanie danych kontaktowych (tel., e- mail dyrektora i rady rodziców) na adres Fundacji: kontakt@rodziceszkole.edu.pl, co ułatwi zabezpieczenie odpowiedniej liczby miejsc na planowanych konferencjach i szkoleniach.

Więcej szczegółów dotyczących całego projektu będziemy sukcesywnie zamieszczali na naszej stronie internetowej.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 


Więcej

Polityka oświatowa wyzwaniem dla obywateli – konferencja w Ostrołęce

22 kwietnia 2013

 

Miasto Ostrołęka

oraz

Fundacja „Rodzice Szkole”

 

przy współpracy:

Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce

Zespołu Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce

Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce

 

zapraszają na konferencję:

 

Polityka oświatowa w świetle działań samorządu terytorialnego

 

 


12 czerwca 2013 roku, godz.10.00

Duża Aula Wyższej Szkoły Administracji Publicznej

w Ostrołęce


 

Cel konferencji

Celem konferencji jest zainicjowanie ogólnopolskiej debaty na temat roli samorządu terytorialnego w kreowaniu i realizowaniu polityki edukacyjnej państwa oraz refleksja, czy i na ile głosy samorządu terytorialnego oraz organizacji obywatelskich są uwzględniane w tworzeniu tej polityki przez władze ustawodawcze i wykonawcze.

 

Program konferencji

 

godz.9.00 - 10.00

Rejestracja uczestników konferencji, hol Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce

 

godz.10.00 - 10.15

Uroczyste otwarcie konferencji:

 • Janusz Kotowski Prezydent Miasta Ostrołęki;

 • dr Wiesław Opalski JM Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce.

 

godz. 10.15 - 11.45

Panel I: Nowoczesna szkoła na miarę oczekiwań przyszłych pokoleń

Moderator: dr Mirosław Rosak Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Ostrołęki

 1. Edukacja – wychowanie – uspołecznianie, dr hab. Marek Konopczyński prof. nadzw., Rektor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych „Pedagogium”
  w Warszawie;

 2. Jaka polityka oświatowa jest nam potrzebna?, Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”;

 3. Nadzór pedagogiczny strażnikiem polityki oświatowej państwa i partner samorządu terytorialnego, Teresa Michalak, Dyrektor Delegatury
  w Ostrołęce Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 

Dyskusja

godz. 11.45 – 12.15 - przerwa kawowa

 

 

godz.12.15 – 14.45

Panel II: Rola nauczyciela i rodziców w realizacji lokalnej polityki oświatowej

Moderator: Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 1. Ostrołęcka polityka oświatowa a polityka oświatowa państwa, dr Mirosław Rosak, Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Ostrołęki;
 2. Dyrektor szkoły – lider i kreator lokalnej polityki oświatowej wobec wyzwań współczesności, Dorota Kupis, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce;
 3. Szkolnictwo niepubliczne partnerem miasta w realizacji samorządowej polityki oświatowej, Ryszard Żukowski, Zastępca Dyrektora ds. Pedagogicznych, Gimnazjum i Liceum Klasyczne im. Papieża Jana Pawła II w Ostrołęce;
 4. Rodzice, Partnerzy i Sprzymierzeńcy w realizacji polityki oświatowej samorządu terytorialnego, Waldemar Ustaszewski, Przewodniczący Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce;
 5. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce, partnerem samorządu terytorialnego w polityce edukacyjnej miasta, dr Wiesław Opalski, JM Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce;
 6. Przykłady dobrych praktyk, Waldemar Salis, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce.

 

Dyskusja

godz. 14.45 – 15.00 - podsumowanie konferencji:
 • dr hab. Marek Konopczyński prof. nadzw., Rektor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych „Pedagogium” w Warszawie;
 • Janusz Kotowski Prezydent Miasta Ostrołęki.

 

godz. 15.00 - poczęstunek


Więcej

Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej

22 kwietnia 2013

W trakcie obrad Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej Wojciech Starzyński przedstawił - w formie listu do p. minister Krystyny Szumilas – ocenę sześcioletniego okresu funkcjonowania rad rodziców w oparciu o regulacje prawne, wprowadzone do systemu oświaty w roku 2007, oraz wskazał na oczekiwania środowisk rodzicielskich dotyczące realizacji wniosków i postulatów kierowanych w ciągu ostatnich dwóch lat do różnych organów władzy państwowej.

Red.

 


Więcej

W Sejmie o Karcie Nauczyciela

19 kwietnia 2013

W dniu 17. kwietnia br., na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji , Nauki i Młodzieży rozmawiano o- przedstawionych przez ministra edukacji narodowej - założeniach do zmian w ustawie Karta Nauczyciela.

Wiele emocji wywołała propozycja udziału przedstawiciela rady rodziców w roli obserwatora w komisji dokonującej oceny pracy nauczyciela . Obok głosów wskazujących, że jest to ważny element uspołecznienia polskiego systemu oświaty, mocno brzmiały wypowiedzi zdecydowanie temu sprzeciwiające się. Odnosząc się do nich Wojciech Starzyński - Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” - poparł proponowane przez ministra edukacji narodowej rozwiązania i wyraził nadzieję, że będą one służyły realnemu, a nie jedynie formalnemu jak się to często zdarza, wzmocnieniu wpływu rodziców na jakość pracy szkół.

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”Więcej

Przekaż 1 % Fundacji „Rodzice Szkole”

13 kwietnia 2013

Przypominamy naszym Przyjaciołom i Sympatykom - wszystkim, którzy są przekonani, że przyszłość kraju zależy od poziomu wykształcenia i wychowania młodego pokolenia - o możliwości przekazania, do końca kwietnia br. 1 % swojego podatku dochodowego za rok 2012 na realizację celów statutowych Fundacji „Rodzice Szkole”, organizacji pożytku publicznego zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000268115

 

Rada i Zarząd

Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Fundacja „Rodzice Szkole” o bezpłatnych poradach prawnych i obywatelskich

13 kwietnia 2013

W toczącej się dyskusji na temat wprowadzenia kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego, Fundacja „Rodzice Szkole” zwraca uwagę na potrzebę zorganizowania bezpłatnego poradnictwa prawnego służącego organom szkoły i umożliwienia dostępu do funduszy publicznych organizacjom pozarządowym udzielającym porad prawnych szkolnym radom rodziców.


Więcej

50-lecie Towarzystwa Przyjaciół Warszawy

10 kwietnia 2013

W pięknej scenerii Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się 9.kwietnia br. uroczystość 50-lecia Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Na zaproszenie organizatorów wziął w niej udział Wojciech Starzyński - Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” od wielu lat współpracujący ze środowiskiem TPW, szczególnie w obszarze edukacji i wychowania młodego pokolenia Warszawiaków.

Załączając tekst wystąpienia p. Starzyńskiego życzymy Członkom i Przyjaciołom Towarzystwa dalszych sukcesów w pracy na rzecz dobra wspólnego.

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy

Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 

 


Więcej

Konkurs - "Poradnik od Fundacji Rodzice Szkole ”- rozstrzygnięty

10 kwietnia 2013

Jest nam miło poinformować, że laureatami – ogłoszonego przez naszych Przyjaciół z portalu Edukacja Internet Dialog (www.eid.edu.pl) - konkursu: "Poradnik od Fundacji Rodzice Szkole" zostali: Grażyna Bochenkiewicz , Karolina Mandziak i Marek Stankiewicz.

Zwycięzcom gratulujemy, a zainteresowanym problemami narodowej edukacji oraz miejscem i rolą rad rodziców w polskich szkołach polecamy nasz Poradnik, w którym znajdziecie Państwo podstawowe wiadomości ułatwiające budowanie konstruktywnej współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami życia szkolnego: rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół, samorządami terytorialnymi i uczniami.

 

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”.

 


Więcej

Nowelizacja Karty Nauczyciela - szansą dla rodziców

8 kwietnia 2013

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło projekt założeń do zmiany ustawy – Karta Nauczyciela, w którym m. in. proponuje się zwiększenie roli rodziców uczniów poprzez włączenie przedstawicieli rodziców do procedury dokonywania oceny pracy nauczycieli oraz zwiększenie ich udziału w postępowaniu o nadanie nauczycielowi stopnia awansu zawodowego.

Zwracając uwagę na ten korzystny, w/g nas, element zmian w prawie oświatowym chcemy jednocześnie uświadomić rodzicom i radom rodziców, że nowe prawo wyposażając ich w bardziej skuteczną możliwość oceny pracy szkół własnych dzieci zobowiązuje nasze środowisko do bardzo starannego – merytorycznego i organizacyjnego przygotowania się do powyższych zadań.

 

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

WIELKANOC 2013

26 marca 2013

Drodzy Przyjaciele,

Zmartwychwstały Chrystus niesie nam nadzieję i wiarę w zwycięstwo Dobra.

Życzymy Państwu, by Święta Wielkanocne były czasem pełnym radości, ciepła rodzinnego i refleksji nad wyzwaniami, jakie stają przed każdym z nas w codziennej pracy Pro Publico Bono.

Zarząd i Rada Fundacji ,,Rodzice Szkole"


Więcej

W Białobrzegach o pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

26 marca 2013

W dniu 26 marca br. w mazowieckich Białobrzegach odbyła się - zorganizowana przez Starostwo Powiatowe i Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną - konferencja pt.: Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w trakcie której Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” wygłosił referat:

Polityka edukacyjna państwa i samorządu terytorialnego kluczem do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Zgodnie z współczesną wiedzą każda ludzka jednostka to swoista indywidualność, każdy dziecko to uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym - powiedział Starzyński – a warunkiem opracowania i realizowania spójnej, aktywnej , skutecznej polityki oświatowej jest współpraca rodziców, nauczycieli, samorządów terytorialnych, organów nadzoru pedagogicznego oraz lokalnych środowisk obywatelskich.

Gratulując władzom powiatu białobrzeskiego bardzo ciekawej i ważnej dla mazowieckiej oświaty inicjatywy, umieszczamy Białobrzegi na liście kandydatów do tytułu lokalnego Lidera Edukacji.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 

 


Więcej

Najwyższa Izba Kontroli o obniżeniu wieku obowiązku szkolnego

26 marca 2013

W związku z przeprowadzaną kontrolą NIK na temat: Przygotowanie gmin i szkół publicznych do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym, przedstawiamy opinię Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, która została zaprezentowana w trakcie, organizowanego przez NIK, panelu ekspertów poświęconego powyższej tematyce.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”, opierając sie na informacjach przedstawianych przez: Ministerstwo Edukacji Narodowej, samorządy gminne i środowiska obywatelskie ( przede wszystkim organizacje rodzicielskie, w tym rady rodziców) oraz uwzględniając liczne opinie indywidualnych rodziców i nauczycieli – uważa, że stan przygotowania gmin i szkół publicznych do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym jest zdecydowanie niezadawalający.

Brakuje również jakichkolwiek przesłanek wskazujących na możliwość zmian w tym zakresie w roku szkolnym 2013/2014.

 


Więcej

W Krakowie o Liderach Edukacji

25 marca 2013

W trakcie odbywającej się w Krakowie dniach 23- 26 marca br., konferencji: Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Odpowiedzialni nauczyciele, Wojciech Starzyński - Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” wygłosił referat: Lider lokalnego środowiska oświatowego, w którym wskazał na rolę jaką w kreowaniu i realizowaniu polityki oświatowej mogą i powinni odgrywać Liderzy Edukacji.


Więcej

Jak przekazać 1% podatku na działalność swojej szkoły?

23 marca 2013

Kolejnymi środowiskami przystępującymi do programu: Jak przekazać 1% podatku na działalność swojej szkoły? są:

 

Rada Rodziców przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Szczawinie Kościelnym

www.zsg-szczawin.ehost.pl e- mail: gimszczawin@op.pl

 

Rada Rodziców Przedszkola nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie:

www.p376waw.szkolnastrona.pl e- mail: anna.wierzchowska@tlen.pl

 

Cieszymy się i gratulujemy decyzji umożliwiającej pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na działalność statutową szkoły.

Zapraszamy następców

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Mazowiecka Gala konkursu „Mam 6 lat”

21 marca 2013

W pięknej scenerii Teatru Stanisławowskiego w Warszawskich Łazienkach, odbyła się 20 marca br. Wojewódzka Gala konkursu „Mam 6 lat”. Nagrody wyróżnionym Radom Rodziców i Uczniom, obok Mazowieckiego Kuratora Oświaty p. Karola Semika, wręczał Prezes Zarządu „Fundacji „Rodzice Szkole”, p. Wojciech Starzyński.

W wystąpieniu skierowanym do uczestników Gali Wojciech Starzyński podkreślił, że formuła konkursu, odwołująca się do aktywności rad rodziców i włączająca rodziców wżycie szkół ich dzieci to zjawisko nowe, rzadko dotychczas występujące w polskim życiu publicznym, za które podziękowania należą się p. minister Krystynie Szumilas.

Mam nadzieję – powiedział Starzyński że ta formuła nie będzie jedynie incydentem, ale otworzy nowy etap w polityce oświatowej państwa, etap, w którym rodzice i reprezentujące ich rady rodziców będą traktowani jako autentyczni, a nie jedynie formalni (co się dziś często zdarza) partnerzy szkoły, władz oświatowych i samorządów terytorialnych.

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy

Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Śląsk chce oświaty obywatelskiej

21 marca 2013

Z inicjatywy Pani Poseł Marii Nowak - 18.marca br. - spotkali się reprezentanci Chorzowskich i Tyskich rad rodziców. W obu spotkaniach, obok dyrektorów szkół i przedstawicieli samorządów terytorialnych, wziął udział Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”– Wojciech Starzyński, przedstawiając m. in. założenia, którymi powinni się kierować rodzice, nauczyciele i samorządowcy przy tworzeniu i realizowaniu lokalnej polityki oświatowej.

Ciesząc się, że na terenie Śląska rozwijają się środowiska obywatelskie mające świadomość, iż kluczem do zbudowania oświaty na miarę wyzwań XXI wieku jest współpraca wszystkich uczestników życia szkolnego: nauczycieli, rodziców, uczniów, administracji oświatowej, organów nadzoru pedagogicznego i samorządowców, życzymy naszym śląskim Przyjaciołom sukcesów i wiele radości w pracy Pro Publico Bono.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Rodzice i Nauczyciele współtwórcami polityki edukacyjnej Piastowa

17 marca 2013

W dniu 13 marca br. - w ramach wspierania działalności rodziców i nauczycieli na rzecz rozwoju piastowskich szkół oraz zapobiegania uzależnieniom dzieci i młodzieży – odbyła się konferencja:

Rodzice i Nauczyciele współtwórcami polityki edukacyjnej Piastowa,

którą Fundacja „Rodzice Szkole” rozpoczęła realizację programu dofinansowanego przez Urząd Miasta Piastowa. 
Uczestniczyli w niej przedstawiciele piastowskiego samorządu, z Burmistrzem Markiem Kubickim, rodzice i nauczyciele z lokalnych szkół oraz zainteresowani tematem spotkania mieszkańcy miasta.

W swoich wystąpieniach:

 • Wojciech Starzyński podkreślił, w jaki sposób rodzice, nauczyciele i przedstawiciele samorządu terytorialnego mogą wspólnie tworzyć lokalną politykę oświatową,

 • Maria Szpilowska zaznaczyła rolę samorządów uczniowskich w kształtowaniu postaw obywatelskich i budowaniu kapitału społecznego,

 • Burmistrz Marek Kubicki wskazał na możliwości i ograniczenia, którym podlega samorząd terytorialny, w kreowaniu i realizowaniu lokalnej polityki oświatowej.

Następnie, w bardzo ożywionej dyskusji, rodzice i nauczyciele przedstawiali swoje doświadczenia i osiągnięcia oraz wskazywali na zagrożenia wynikające z ograniczonych możliwości finansowych miasta. 
Mając nadzieję, że planowane przez Fundację „Rodzice Szkole” warsztaty, poświęcone tworzeniu programów wychowawczych szkół, będą kolejnym etapem integracji środowisk piastowskich rodziców i nauczycieli, gratulujemy władzom miasta zaangażowania się w bardzo ważną z punktu widzenia przyszłości kraju debatę, w ramach której uczestnicy starają się udzielić odpowiedzi na pytanie:
Jaka polityka oświatowa jest nam potrzebna?

Alina Tuchołka 
Rzecznik Prasowy 
Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Nasi Pełnomocnicy w terenie

17 marca 2013

Dwie relacje z życia wielkopolskich szkół

Prezentując dwa wydarzenia, które wyraźnie pokazują jak ważna dla szkoły i jej uczniów jest partnerska współpraca z rodzicami gratulujemy p. Mirosławie Grzemba – Wojciechowskiej, Pełnomocnikowi Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w woj. wielkopolskim – aktywności i ciągle nowych pomysłów w budowaniu szkolnictwa obywatelskiego.


Więcej

Jak przekazać 1% podatku na działalność swojej szkoły?

8 marca 2013

Kolejne środowiska rodziców zadeklarowały przystąpienie do programu: Jak przekazać 1% podatku na działalność swojej szkoły?

Po radzie rodziców SP nr 7 z Legionowa ( www.sp7.legionowo.pl, e-mail: rada.sp7@gmail.com) porozumienie z Fundacją „Rodzice Szkole” podpisały:

Rada rodziców SP w Babach: www.radarodzicow-spbaby.pl

e-mail: rafalgronowski@o2.pl

 

Rada rodziców Zespołu Szkół nr 3 w Stalowej Woli: www.zs3.stalowawola.pl www.psp12.stalowawola.pl

e-mail: alina.kazio@gmail.com

 

Rada rodziców SP nr 273 w Warszawie: www.radarodzicow273.cba.pl

e-mail: asia_lukasz1@o2.pl

 

Rada rodziców SP nr 293 w Warszawie: www.rrsp293.com.pl

e-mail: rrsp293@gmail.com

 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia stron internetowych wymienionych szkół oraz nawiązanie kontaktu z ich radami rodziców. Będzie to kolejny krok na drodze do zbudowania płaszczyzny szerokiej współpracy środowisk rodzicielskich z całego kraju.

Jest to szczególnie ważne w świetle otrzymanej z MEN informacji o podjęciu prac nad - zgłoszonymi w roku 2012, przez naszą Fundację - dwoma projektami nowelizacji ustawy o systemie oświaty wyposażającymi rady rodziców w możliwość dokonywania przez nie czynności prawnych i umożliwiającymi organom administracji państwowej tworzenie programów związanych ze szkoleniem rodziców i rad rodziców, przy wykorzystaniu na ten cel środków publicznych oraz - otrzymanej z Sejmu RP - zapowiedzi zwołania, na nasz wniosek, jesienią br. specjalnego posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży poświęconego całościowemu omówieniu problematyki związanej z funkcjonowaniem rad rodziców w szkołach i placówkach oświatowych, w tym dyskusji na temat  zmian w ustawie o systemie oświaty mających bardziej precyzyjnie określić prawa i obowiązki rad rodziców na terenie szkół i placówek oświatowych.

Oba wydarzenia mogą wyraźnie wpłynąć na sytuację rodziców i rad rodziców jako autentycznych partnerów w systemie oświaty, ale do pozytywnych zmian niezbędny jest stały lobbing oświatowy, prowadzony systematycznie przez współpracujące ze sobą rady rodziców.

Zapraszamy więc kolejne środowiska rodzicielskie, z głębokim przekonaniem, że nasz program: Jak przekazać 1% podatku na działalność swojej szkoły?, łączy dwa bardzo ważne elementy  ruchu rad rodziców działających na rzecz narodowej edukacji: gromadzenie niezbędnych środków finansowych i poszerzanie wiedzy na temat miejsca i roli rodziców i rad rodziców w polskim systemie oświaty.

 

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Przekaż 1 % Fundacji „Rodzice Szkole”

7 marca 2013

Jeśli chcesz,  aby Twoje dziecko uczyło się w dobrej szkole przekaż nam 1% swojego podatku dochodowego, wpisując do rocznego rozliczenia podatkowego PIT numer:

KRS: 0000268115

Fundacja „Rodzice Szkole”:
 1. pomaga wszystkim, którzy budowę nowoczesnego systemu edukacji traktują jako najważniejsze zadanie obywateli i państwa,
 2. realizuje programy edukacyjne dla rodziców, nauczycieli i uczniów,
 3. prowadzi Punkt Konsultacyjny i szkolenia dla rodziców, rad rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli i samorządów uczniowskich.


Więcej

Razem możemy więcej

7 marca 2013

Tocząca się od pewnego czasu dyskusja o polskiej szkole pokazuje rozziew, jaki istnieje i coraz bardziej się pogłębia, pomiędzy oficjalnymi stanowiskami administracji państwowej (ministra edukacji narodowej, samorządów terytorialnych, kuratorów oświaty, itp.), a opiniami zwykłych mieszkańców naszego kraju.

 

Większość raportów i informacji MEN pełna jest: wskaźników wzrostu akceptacji, a często wręcz gloryfikacji, rozwiązań typu obniżenie wieku obowiązku szkolnego i zmiana kanonu nauczania historii, zachwytu nad wykorzystywaniem funduszy unijnych, budowy boisk tzw. „Orlików”, programów typu „Bezpieczna szkoła”, itp.

 

Miejscem, gdzie te „osiągnięcia” w rozwoju narodowej edukacji są przedstawiane jest m. in. Sejm RP (a szczególnie sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży). Niestety, posłowie obozu rządowego nie potrafią, lub nie chcą, zdobyć się na jakąkolwiek krytyczną refleksję w stosunku do prezentowanej przez ministra edukacji narodowej „propagandy sukcesu”, a posłowie opozycji zdecydowanie zbyt rzadko proponują konkretne rozwiązania ustawowe, mogące prowadzić do zmiany istniejącej sytuacji. Na to nakładają się opinie setek tysięcy rodziców, uczniów i nauczycieli, które na ogół skrajnie różnią się od „raportów władz”.

 

Rodzice są zaniepokojeni spadkiem poziomu kształcenia, wyraźnym zaniedbaniem spraw wychowania oraz nieprzejrzystymi zasadami finansowania szkół i realizowania przez nie programów nauczania.

 

Uczniowie „uczą się” zdawania egzaminów (zazwyczaj testowych), co ma niewiele wspólnego z przyswajaniem szerokiej wiedzy oraz rozwojem intelektualnym, a raczej sprzyja wykształceniu bezmyślnych robotów.

 

I wreszcie nauczyciele: nisko opłacani, atakowani z różnych stron, często za nie swoje winy, ciągle niepewni, jaki będzie ich status zawodowy za kilka lat.

 

Na dodatek żale rodziców, uczniów i lokalnych środowisk obywatelskich, których adresatami zazwyczaj powinny być organy prowadzące szkoły – samorządy terytorialne i władze centralne – MEN, są kierowane do nauczycieli, bo tak i najbliżej i najwygodniej. Ta sytuacja powoduje obwinianie przez ogół rodziców, za większość słabości oraz zaniedbań polskiej szkoły, często – Bogu ducha winnych – nauczycieli, skutkując tworzeniem się bardzo silnych napięć i antagonizmów między oboma środowiskami.

 

Być może niektórym „władcom” Polski na podziałach i antagonizmach zależy, bo łatwiej jest rządzić w oparciu o zasadę „dziel” niż „łącz”, ale my rodzice na takie działania nie powinniśmy się godzić.

 

Pamiętajmy, że filarami polskiej szkoły przez stulecia byli i są nadal jej nauczyciele. Pamiętajmy również i przypominajmy o tym nauczycielom, że nie będzie możliwe w XXI wieku stworzenie szkoły na miarę wyzwań przyszłości oraz oczekiwań i marzeń młodego pokolenia, bez włączenia w jej codzienne życie rodziców. Taka filozofia wyraźnie wpisuje się w polską tradycję. To szkole tworzonej przez tysiące wspaniałych nauczycieli i dziesiątki tysięcy rodziców zawdzięczamy pierwsze polskie „ministerstwo oświaty” – Komisję Edukacji Narodowej, obronę w okresie zaborów przed wynarodowieniem, godne zachowanie społeczeństwa w okresie niemieckiej i sowieckiej okupacji lat 1939-1945 oraz siłę, by opierać się komunistycznemu totalitaryzmowi w latach 1945-1989.

 

Dziś istnieje historyczna konieczność, aby do tych korzeni wrócić, aby zbudować trwałą koalicję rodziców i nauczycieli na rzecz polskiej oświaty, koalicję, która ma służyć nie tylko dobru naszych dzieci, ale przede wszystkim być wyrazem troski o przyszłość kraju – tę najbliższą i tę w perspektywie wielu dziesięcioleci. Pomóżmy nauczycielom, wykonywującym piękny, może najważniejszy, a na pewno najtrudniejszy społeczny zawód, przywrócić wiarę, że to właśnie oni, wspólnie z nami – rodzicami, będą decydować o przyszłości Polski.

 

Przed laty Kanclerz Jan Zamoyski powiedział: Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie. Dziś do tych słów dodajemy: Takie będzie młodzieży chowanie jaki będzie Edukacyjny Pakt Rodziców i Nauczycieli.

Wojciech Starzyński


Więcej

Rady Rodziców w Sejmie

5 marca 2013

W dniu 4.lutego br. Fundacja „Rodzice Szkole” złożyła na ręce Przewodniczącego Artura Bramory wniosek o zwołanie posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży poświęconego całościowemu omówieniu problematyki związanej z funkcjonowaniem rad rodziców w szkołach i placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych dotyczących rad rodziców, ocenie na ile obowiązujące w tym zakresie prawo jest przestrzegane oraz dyskusji na temat  zmian w ustawie o systemie oświaty mających bardziej precyzyjnie określić prawa i obowiązki rad rodziców na terenie szkół i placówek oświatowych.

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 22 lutego br. otrzymaliśmy pismo, w którym Pan Przewodniczący Artur Bramora zawiadamia iż podjął decyzję o przedstawieniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży propozycji włączenia do planu jej pracy na okres lipiec – grudzień 2013 powyższego tematu.

Wyrażając nadzieję, że będzie to znaczący krok do poważnego zajęcia się przez Sejm RP sprawami rad rodziców i traktowania rodziców jako autentycznych partnerów w systemie oświaty i szkole ich dzieci ,(a nie petentów, co się często zdarza), prosimy Rady Rodziców, zainteresowane powyższą tematyką, o zgłaszanie się do Fundacji „Rodzice Szkole”. Ułatwi to uzyskanie przez nie oficjalnego zaproszenia na w/w posiedzenie Komisji.

 

Szanowni rodzice i rady rodziców - nie przegapmy tej okazji. Pokażmy, że jesteśmy żywotnie zainteresowani prawdziwym, a nie deklaratywnym, uspołecznieniem polskiej oświaty.

 

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 


Więcej

Poradnik: Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy w internecie

4 marca 2013

Szanowni Państwo,

z wielką radością informuję, ze nasz poradnik Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy można nabyć w wersji elektronicznej pod adresami:

 

www.empik.com/rodzice-partnerzy-i-sprzymierzency-opracowanie-zbiorowe,p1066300622,ebooki-i-mp3-p

 

http://virtualo.pl/rodzice_partnerzy_sprzymierzency/i126477/?q=nte


http://ebook.pl/142787-rodzice-partnerzy-i-sprzymierzency.html


http://www.koobe.pl/1232725,ebook,rodzice-partnerzy-i-sprzymierzency.htm?utm_source=swiat-czytnikow


http://www.gandalf.com.pl/e/rodzice-partnerzy-i-sprzymierzency-epub/

Życząc przyjemnej i owocnej lektury załączam opinie prof. Marii Mendel i prof. Andrzeja Zolla pokazujące przydatność i wartość w/w poradnika w codziennej pracy wychowawczej nauczycieli i rodziców.

 

z wyrazami szacunku

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Bielańscy rodzice - nadal bardzo aktywni

4 marca 2013

Z wielką radością informujemy, że na warszawskich Bielanach ruch rodziców i rad rodziców, tworzących m. in. Bielańskie Forum Rad Rodziców, nabiera coraz większej dynamiki.

To w znacznej mierze zasługa liderki tego środowiska p. Magdaleny Jońskiej i ciągle powiększającej się grupy rodziców, którzy do proponowanych działań się przyłączają.

Po akcji w obronie stołówek i sprawie organizacji programu „Zima w mieście”( co powinno się przełożyć na znacznie lepsze przygotowanie programu: „Lato w mieście”) rodzice postanowili starannie przyjrzeć się budżetom poszczególnych szkół (m. in. dysponowaniu wydzielonymi rachunkami dochodów własnych, nad którymi brak jest wyraźnej kontroli i z których środki są wydawane w sposób budzący wiele wątpliwości zarówno natury formalnej jak i moralnej). Chcą równie zainteresować się terminami obowiązkowych przeglądów technicznych, ponieważ docierają do nich sygnały o poważnych zaniedbaniach w tym zakresie.

To tylko niektóre przykłady pokazujące, że bielańscy rodzice zaczynają się czuć współgospodarzami szkół własnych dzieci i dzielnicowej oświaty oraz coraz lepiej potrafią korzystać z należnych im praw zdając sobie jednocześnie sprawę z wynikających z nich obowiązków.

Gratulujemy takich postaw i deklarujemy dalszą pomoc Fundacji „Rodzice Szkole” w tej pięknej pracy Pro Publico Bono.

 

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 


Więcej

Szkoła Podstawowa nr 7 z Legionowa – liderem mazowieckiej oświaty

2 marca 2013

Rada rodziców SP nr 7 z Legionowa jako pierwsza w kraju przystąpiła do programu:

 

Jak przekazać 1% podatku na działalność swojej szkoły?

 

Bardzo się z tego cieszymy, gratulujemy legionowskim rodzicom aktywności, umożliwiającej zgromadzenie dodatkowych środków finansowych na działalność statutową szkoły ich dzieci i zachęcamy następne środowiska do pójścia tą samą drogą.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Zapraszamy na witrynę internetową szkoły: http://www.sp7.legionowo.pl i do bezpośredniego kontaktu z radą rodziców: rada.sp7@gmail.com

 

 

 


Więcej

Jak przekazać 1% podatku na działalność swojej szkoły?

27 lutego 2013

Szanowni Państwo – Członkowie Rad Rodziców,

 

informujemy, że na wniosek współpracujących z Fundacją „Rodzice Szkole” środowisk rodzicielskich postanowiliśmy zaproponować nową formę pozyskiwania środków finansowych na działalność rad rodziców, a tym samym na wsparcie przez rodziców programów edukacyjnych oraz doposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne szkół ich dzieci.

Proponujemy zawieranie porozumień, w ramach których zostaną przekazane na rzecz danej rady rodziców – za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS: 0000268115 środki z odpisu 1% od podatku dochodowego osób fizycznych.

Załączając projekt Porozumienia zwracamy uwagę, że 75% uzyskanych tą drogą funduszy zostanie przekazane do bezpośredniej dyspozycji Rady Rodziców, a 25% wykorzystane przez Fundację „Rodzice Szkole” na przeprowadzenie – dla środowisk wskazanych przez daną radę rodziców – konferencji, szkoleń i warsztatów oraz wyposażenie Państwa szkoły w materiały edukacyjno-informacyjne, dotyczące współpracy wszystkich jej organów (rady rodziców, rady pedagogicznej, dyrektora szkoły, samorządu uczniowskiego i samorządu terytorialnego).

W ten sposób nastąpi połączenie dwóch ważnych elementów budowania szerokiego ruchu rad rodziców, działających na rzecz narodowej edukacji: gromadzenie niezbędnych środków finansowych i poszerzanie wiedzy na temat miejsca i roli rodziców i rad rodziców w polskim systemie oświaty oraz związanych z tym ich praw i obowiązków.

Zainteresowane powyższą propozycją rady rodziców prosimy o wypełnienie załączonego formularza Porozumienia i przesłanie w dwóch egzemplarzach do Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”. Po ich otrzymaniu odeślemy jeden egzemplarz podpisany przez Prezesa Zarządu Fundacji i zamieścimy informację o środowisku, które na tę formę pozyskiwania środków finansowych się zdecydowało na naszej stronie internetowej (oczywiście po uprzednim wyrażeniu zgody przez Państwa Radę Rodziców).

 

We wszystkich sprawach wymagających bardziej szczegółowych wyjaśnień prosimy o kontakt drogą mailową (e-mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl), lub telefoniczną: 602 694 951.

 

Mając nadzieję, że przedstawiona propozycja pozwoli na uzyskanie dodatkowych środków na działalność statutową szkoły Państwa dzieci,

 

łączę wyrazy szacunku

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Nasi Pełnomocnicy w terenie

27 lutego 2013

Wielkopolska coraz bardziej aktywna

W ramach kontynuacji programów inicjowanych przez Fundację „Rodzice Szkole” w lutym br. na terenie woj. wielkopolskiego miały miejsce dwa ciekawe wydarzenia edukacyjne:

W dniu 11.lutego br., w Szkole Podstawowej nr 5 w Poznaniu odbyło się na wspólne spotkanie trójek klasowych ze wszystkich oddziałów oraz wszystkich nauczycieli.

Z poznańskiego Centrum Mediacji przyszły dwie mediatorki i przedstawiły zebranym istotę mediacji tłumacząc, jak w sytuacjach konfliktowych osiągnąć porozumienie zachowując wzajemny szacunek. Mówiły, czym jest mediacja, jaka jest rola mediatora, jakie korzyści daje uczestnictwo w mediacji. Mówiły o mediacjach rodzinnych, rozwodowych, środowiskowych i szkolnych. Liczne pytania audytorium oraz rozmowy indywidualne świadczyły  o tym, że spotkanie było bardzo udane.

 

W dniu 21 lutego roku korzystając z zaproszenia Zespołu Szkół we Wronkach, spotkałam się z rodzicami z Rady Rodziców ( 20 osób) i nauczycielami - wychowawcami klas ( 20 osób).Głównym tematem spotkania było nowe spojrzenie na program wychowawczy szkoły i zadania Rady Rodziców przy tworzeniu i zatwierdzaniu tego dokumentu. Oprócz szczegółowego jego omówienia, rozmawialiśmy o sprawach dotyczących całokształtu działalności rad rodziców. Po przedstawieni rodzicom ich  praw   i kompetencji, przedyskutowaliśmy dlaczego warto poświęcić swój czas i energię, by wesprzeć działania szkoły. Podjęliśmy temat obecności rodziców w systemie edukacji oraz ich udziału w przeciwdziałaniu agresji wśród młodzieży i w wychowaniu zdrowotnym Rodzice poruszali problem słabej frekwencji na zebraniach Rady Rodziców, a nauczyciele skarżyli się, że mało rodziców uczestniczy w zebraniach klasowych. Dziennik elektroniczny, który wchodzi do praktyki szkolnej jest dla niektórych rodziców usprawiedliwieniem ich braku obecności w szkole. Zbiórka składek na radę rodziców też pozostawia wiele do życzenia. Zainteresowałam ich tym, że można przekazywać 1% podatku na Fundację i część z nich odzyskać na potrzeby własnej Rady Rodziców. Zakupili jeden poradnik Fundacji.

W mojej ocenie w tym Zespole Szkół zaczyna pojawiać się nowa jakość polegająca na chęci otwarcia się na zmiany. Nie chcą jako szkoła przypominać zamkniętej twierdzy, do której aby wprowadzić zmiany trzeba wyburzyć mur. Zauważają, że rodzice  z racji posiadanych kompetencji, pełnionych ról zawodowych i społecznych niekiedy są lepiej osadzeni w nowych realiach niż nauczyciele. Na wspólnym spotkaniu widać było dobre relacje obu organów szkoły. Chcieliby wprowadzić do codzienności szkolnej przykłady dobrych praktyk wypracowane w innych miejscach. To cieszy, bo po co wyłamywać otwarte drzwi.

Wyraźnie widać, że Zespół Szkół we Wronkach ma szansę stać się szkołą obywatelską. Trzymam za nich kciuki.

 

Mirosław Grzemba – Wojciechowska

Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Lekcja obywatelskości w Guzowatce

27 lutego 2013

W dniu 25 lutego br., na zaproszenie Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Guzowatce k/Warszawy, Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” spotkał się z rodzicami uczniów celem wspólnego omówienia relacji pomiędzy dyrektorem szkoły i radą rodziców.

W trakcie bardzo interesującej i ożywionej dyskusji rodzice zgłosili szereg uwag i zastrzeżeń do pracy dyrektora szkoły, zwłaszcza w sferze zarządzania placówką, brakiem starań o jej rozwój i niechęcią do współpracy z radą rodziców oraz przedstawili swoje oczekiwania, uwagi i propozycje mające doprowadzić do zmiany tej bardzo napiętej sytuacji. Mocno zabrzmiał głos jednej z nauczycielek, przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w samorządzie gminy Dąbrówka, która, w zastępstwie pani dyrektor, odnosiła się do stawianych zarzutów.

Wojciech Starzyński podkreślił, że kluczem do poprawy sytuacji może stać się ścisłe przestrzegania prawa w kontaktach pomiędzy skonfliktowanymi organami szkoły oraz zachowanie szczególnej dbałości o kulturą prawną, która powinna być wizytówką każdej placówki oświatowej.

Uczestnicy zebrania jednogłośnie uznali że należy zorganizować spotkanie społeczności szkolnej: rodziców i nauczycieli, z udziałem dyrektora szkoły i wójta gminy, celem wypracowania konstruktywnych zmian i nawiązania współpracy, która będzie procentować poprawą jakości pracy szkoły, wzbogaceniem jej oferty oświatowej oraz poszanowaniem praw rodziców i uczniów.

Deklarując pomoc i wsparcie dla wszelkich działań w tym zakresie ze strony Fundacji „Rodzice Szkole” podkreślamy, że była to dla nas prawdziwa, bardzo pouczająca lekcja obywatelskości.

Maria Szpilowska

Wiceprezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Fundacja „Rodzice Szkole” w Witkowicach

27 lutego 2013

W dniu 26. lutego br. odwiedziłem Szkołę Podstawową w Witkowicach (powiat częstochowski). W trakcie bardzo interesującego spotkania z przedstawicielami rady rodziców zaprezentowałem m. in. działania Fundacji „Rodzice Szkole” wprowadzające do ustawy o systemie oświaty rozwiązania umożliwiające rodzicom i radom rodziców aktywne uczestniczenie w życiu szkół ich dzieci.

Rozmawialiśmy również o organizowaniu przez rady rodziców, pikników, festynów, loterii fantowych i tym podobnych imprez, z których przychody byłyby przeznaczane na statutową działalność szkół oraz o trwałej współpracy naszych środowisk, szczególnie w obszarze pozyskiwania środków finansowych.

Wizyta w Witkowicach uzmysłowiła mi, kolejny raz, jak wielki jest potencjał aktywności społecznej wśród rodziców z małych miejscowości i wsi; jak często jest on niedoceniany i niewykorzystywany przez dyrektorów szkół i władze samorządowe; jak duże są oczekiwania rad rodziców na pomoc i wsparcie ze strony Fundacji „Rodzice Szkole”.

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Edukacja prawna obywateli

25 lutego 2013

Edukacja prawna – co się zmienia, nowe szanse i wyzwania, to tytuł zorganizowanego, 21. lutego br., przez Instytut Spraw Publicznych seminarium, którego celem była prezentacja nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dotyczącej edukacji prawnej, przewidzianej w ramach przedmiotu WOS (wiedza o społeczeństwie). Począwszy od roku szkolnego 2012/2013 wszyscy uczniowie pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych rozpoczną realizację programu edukacji prawnej w zakresie podstawowym (zakres rozszerzony jest kierowany do uczniów, którzy wybiorą WOS jako przedmiot maturalny), uczącego przede wszystkim praktycznych umiejętności korzystania z prawa w codziennym życiu.

GK


Więcej

Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych

23 lutego 2013

Pierwszego marca będziemy obchodzić po raz trzeci Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych – bohaterach, którzy podjęli wysiłek walki o wolność Polski, w sytuacji ogólnego upadku ducha.

Dzięki ich determinacji opłaconej życiem, naród mógł przenieść swoje pragnienia wolności dla przyszłych pokoleń, o czym świadczy rosnące zainteresowanie i fascynacja młodych ludzi, którzy po latach oddają hołd i cześć ich wierności Ojczyźnie.

Zachęcamy rodziców, uczniów i nauczycieli do  uczestniczenia w uroczystościach w całej Polsce. I przypominamy, że uroczystości wpisują się w ogłoszony przez Fundację „Rodzice Szkole” program:

 

Kto Ty jesteś ? - Wychowanie Patriotyczne – wczoraj, dziś, jutro.

 

 

Barbara Robakiewicz

Przewodnicząca Rady Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Fundacja „Rodzice Szkole” na portalu: Edukacja Internet Dialog

23 lutego 2013

Z przyjemnością informujemy, że na portalu Edukacja Internet Dialog (eid.edu.pl) został zamieszczony felieton Wojciecha Starzyńskiego: Wychowanie bez rodziców oraz apel o przekazanie na działalność statutową Fundacji „Rodzice Szkole” 1 % od podatku dochodowego osób fizycznych.

Polecając naszym Przyjaciołom i Współpracownikom tę bardzo interesującą witrynę Liderów Edukacji, cieszymy się ze współpracy z kolejnym środowiskiem budującym oświatę na miarę wyzwań XXI wieku.

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy

Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

W Sejmie o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami

23 lutego 2013

W dniu 21. lutego br., na wspólnym posiedzeniu sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Polityki Społecznej i Rodziny, rozmawiano o sprawach dotyczących kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami. Informacje Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wypowiedź przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich były wstępem do bardzo ożywionej i ciekawej dyskusji, w której uczestniczyli przedstawiciele organizacji obywatelskich, zainteresowanych bezpośrednio tą tematyką.

Zabierając głos, w imieniu Fundacji „Rodzice Szkole” i skupionych wokół niej środowisk rodzicielskich, wskazałem na niewystarczające włączanie rodziców w proces nauczania dzieci z niepełnosprawnościami, w życie szkół do których ich pociechy uczęszczają. Przyczyn tego stanu jest wiele, ale jedną z ważniejszych (co podkreśliłem w swoim wystąpieniu) stanowi brak wyraźnej polityki ministra edukacji narodowej oraz często występująca niechęć dyrektorów szkól i nauczycieli do współpracy z rodzicami. Traktowanie rodziców jako petentów, a nie sojuszników w procesie nauczania i wychowywania ich dzieci jest podstawowym błędem skutkującym, w szkolnictwie dla osób niepełnosprawnych, szeregiem niedociągnięć, a czasem również wyraźnych patologii. Zwrócenie uwagi na powyższy fakt, to kolejny krok na drodze do uspołecznienia polskiej oświaty.

Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku szkolnym spotkamy się na, zwołanym z inicjatywy Fundacji „Rodzice Szkole”, posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży poświęconym całościowemu omówieniu problematyki związanej z funkcjonowaniem rad rodziców, co będzie okazją do przedstawienia Parlamentarzystom i władzom oświatowym roli, jaką w nauczaniu osób z niepełnosprawnościami mogą i powinni odgrywać rodzice oraz reprezentujące ich rady rodziców.

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu „Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 

 

 


Więcej

Konsalnet Holding S.A. - Darczyńcą Fundacji „Rodzice Szkole”

20 lutego 2013

W związku z przyznaniem przez Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” firmie Konsalnet Holding S.A. tytułu „Darczyńca Fundacji” Wojciech Starzyński skierował do Prezesa Adama Pawłowicza list z podziękowaniem za wsparcie finansowe, podkreślając w nim, że dostrzeganie i docenianie przez środowiska biznesowe, działalności rodziców  jest dla nich bodźcem do aktywnej pracy na rzecz dobra wspólnego.

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy

Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Aleksandra Piłsudska – patronem warszawskiej edukacji ?

16 lutego 2013

W poszukiwaniu patrona warszawskiej edukacji – to tytuł debaty zaproponowanej przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń, która mogła być ciekawym wydarzeniem intelektualnym w warszawskiej oświacie i włączyć w jej obszar szersze kręgi obywateli stolicy.

Mogła być, ale nie będzie. Okazało się, że intencją inicjatorów tego pomysłu (notabene nie bardzo wiadomo, czy był nim odpowiedzialny za warszawską oświatę wiceprezydent Włodzimierz Paszyński, czy warszawskie Biuro Edukacji, czy jeszcze ktoś inny?) nie było zapoczątkowanie szerokiej dyskusji o kandydatach na patrona warszawskiej edukacji, ale „wyznaczenie na tę funkcję” postaci z góry upatrzonej. Odgadnięcie, kto to miał być pozostawiam czytelnikom.

Mój wniosek, aby zwróciwszy się do różnych środowisk obywatelskich stworzyć listę potencjalnych kandydatów, a następnie przedstawić ich sylwetki do oceny warszawiaków (w formie plebiscytu, sondy internetowej, itp.) został przez władze oświatowe uznany za, delikatnie mówiąc, nieracjonalny, a zgłoszona kandydatura pani Aleksandry Piłsudskiej przyjęta nieżyczliwym milczeniem. Szkoda, że tak się stało, że bardzo ciekawy pomysł mogący być elementem zachęcającym warszawiaków, a szczególnie młodzież i rodziców, do dyskusji na temat fundamentalnego dla przyszłości kraju pytania: Jaka oświata jest nam potrzebna ?, zmarnowano. W tej sytuacji Fundacja „Rodzice Szkole” postanowiła wystąpić z własną inicjatywą w powyższej sprawie, mając nadzieję, że tą drogą taką debatę – do której gorąco zachęcam wszystkich, dla których los polskiej edukacji i przyszłość kraju nie są obojętne – uruchomimy. Rozpoczynam ją krótką prezentacją sylwetki Aleksandry Piłsudskiej, bardzo dobrej, wg mnie, kandydatki na Patrona Warszawskiej Edukacji.

Wojciech Starzyński

 

 

 Więcej

Nasi Pełnomocnicy w terenie

9 lutego 2013

Wizyta Prezesa Starzyńskiego w Białymstoku

W dniu 7. lutego br. gościliśmy w Białymstoku p. Wojciecha Starzyńskiego, Prezesa Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”.

W trakcie spotkania z p. Lucją Orzechowską,  zastępcą  dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku,  rozmawialiśmy o zorganizowaniu, wspólnie z władzami miasta, konferencji poświęconej sprawom lokalnej i  krajowej polityki oświatowej. Mamy nadzieję, że,  przedstawione przez nasze środowisko propozycje,  bardzo życzliwie przyjęte przez p. dyrektor Orzechowską, zostaną zaakceptowane przez Prezydenta  Miasta, co pozwoli rodzicom białostockich szkół na bardziej aktywne włączanie się w kreowanie i realizowanie lokalnej polityki oświatowej.

Po południu miało miejsce spotkanie   z przedstawicielami kilkunastu rad rodziców z białostockich szkół. W trakcie  ożywionej, bardzo ciekawej dyskusji padło  wiele  pytań na które wspólnie z p. Starzyńskim staraliśmy się odpowiedzieć. Podkreślenie przez uczestników znaczenia tego typu spotkań oraz prośba  o częstsze ich organizowanie uzmysłowiły nam wszystkim jak  ważne dla białostockiej oświaty jest  budowanie szerokiej płaszczyzny współpracy rad rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli i samorządowych władz administracji oświatowej.

 

Leszek Fiedorowicz

Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

w województwie podlaskim

 


Więcej

W Sejmie o obniżeniu wieku obowiązku szkolnego

6 lutego 2013

W dniu 6.lutego br. w Sejmie RP odbyło się wspólne posiedzenie komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego,  poświęcone rozpatrzeniu informacji Ministra Edukacji Narodowej o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich.

Bardzo optymistyczne, pełna zadowolenia z polityki oświatowej państwa, stanowisko MEN spotkało się z ze zdecydowaną krytyką wielu posłów i kilku organizacji obywatelskich.

Występując w imieniu Fundacji „Rodzice Szkole” i skupionych wokół niej środowisk rodzicielskich Wojciech Starzyński zwrócił uwagę na:

1. brak wiarygodnych informacji i badań dotyczących opinii rodziców co do praktycznych aspektów obniżenia wieku rozpoczynania edukacji szkolnej przez dzieci,

2. niezadawalające przygotowanie wielu nauczycieli do zmierzenia się ze specyfiką nauczania sześciolatków,

3. niezadawalające dostosowanie bazy materialnej szkół do przyjęcia dzieci sześcioletnich (wyposażenie sal lekcyjnych, świetlic, stołówek szkolnych, placów zabaw itp.),

4. brak szerokiej akcji informacyjno-edukacyjnej mające przekonać rodziców do wartości, jaką dla rozwoju ich dzieci jest rozpoczynanie nauki szkolnej w wieku lat sześciu.

 

Wojciech Starzyński podkreślił, że  tzw. sprawa sześciolatków pokazała pewne charakterystyczne cechy polityki oświatowej państwa.  Odnosi się wrażenie, że dyrektorzy szkół, nauczyciele, samorządowcy i urzędnicy MEN, wiedzą znacznie lepiej niż rodzice jak należy wychować nasze dzieci, a często wręcz uważają , że rodzice są największą przeszkodą w wykształceniu „idealnego człowieka  przyszłości” - powiedział Starzyński -  wyrażając jednocześnie nadzieję, że  zwołane, z inicjatywy Fundacji „Rodzice Szkole”, specjalne posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, przybliży społeczeństwu i Parlamentarzystom  problemy związane z realizacją,   zagwarantowanego ustawowo, prawa  rodziców do  oddziaływania na szkoły ich własnych dzieci.

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy

Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Rodzice coraz bardziej aktywni

4 lutego 2013

W dniu 4. lutego br. Fundacja „Rodzice Szkole” skierowała do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży wniosek o zwołanie posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży  poświęconego całościowemu omówieniu problematyki związanej z funkcjonowaniem rad rodziców w szkołach i placówkach oświatowych,  ze szczególnym uwzględnieniem  regulacji prawnych dotyczących rad rodziców, ocenie na ile obowiązujące w tym zakresie prawo jest przestrzegane oraz dyskusji na temat  zmian w ustawie o systemie oświaty mających bardziej precyzyjnie określić prawa i obowiązki rad rodziców na terenie szkół i placówek oświatowych.

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z życzliwym poparciem wszystkich Klubów Parlamentarnych oraz Ministra Edukacji Narodowej,  co pozwoli radom rodziców na przedstawienie  szerokiej opinii publicznej swoich osiągnięć, planów i oczekiwań.

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy

Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Kto Ty jesteś? - Wychowanie Patriotyczne - wczoraj, dziś, jutro

3 lutego 2013

Przed 100. laty zmarł Władysław Bełza, autor wiersza, Kto Ty jesteś? Polak mały, na którym wychowywały się kolejne pokolenia Polaków.

Nawiązując do tej rocznicy Fundacja  „Rodzice Szkole” rozpoczyna realizację programu: Kto Ty jesteś - Wychowanie Patriotyczne – wczoraj, dziś, jutro, w ramach którego będziemy proponowali rodzicom, uczniom i nauczycielom  podejmowanie wspólnych działań na rzecz  kształtowania  wśród dzieci i  młodzieży postaw patriotycznych.

Nowoczesny  patriotyzm skierowany ku przyszłości odpowiada na wyzwania współczesności  oraz odwołuje się do tradycyjnych wartości kształtujących przez wieki polskie społeczeństwo i obywateli Europy.

 

Barbara Robakiewicz                                                           Wojciech Starzyński

Przewodnicząca Rady                                                               Prezes Zarządu

Fundacji „Rodzice Szkole"


Więcej

Przekaż 1 % Fundacji „Rodzice Szkole”

27 stycznia 2013

Jeśli chcesz,  aby Twoje dziecko uczyło się w szkole Waszych marzeń, przekaż nam 1% swojego podatku dochodowego, wpisując do rocznego rozliczenia podatkowego PIT numer:

KRS: 0000268115

Fundacja „Rodzice Szkole”:

 1. realizuje programy edukacyjne
 2. prowadzi szkolenia i Punkt Konsultacyjny
 3. pomaga wszystkim, którzy budowę nowoczesnego systemu edukacji traktują jako priorytetowe zadanie obywateli i państwa.

Rada i Zarząd

Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

W Sejmie o współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi

25 stycznia 2013

W dniu 24. stycznia br. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży poświęcone rozpatrzeniu informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat współpracy szkół z sektorem pozarządowym.

W dyskusji nad zaprezentowaną informacją Wojciech Starzyński – Prezes Zarządu Fundacji  „Rodzice Szkole” zwrócił uwagę na:

1. nieuwzględnienie, w przedstawionym raporcie  roli jaką we współpracy szkoły z organizacjami pozarządowymi mogą i powinny odgrywać rady rodziców. Wynika to wyraźnie z art. 56ust. 2 ustawy o systemie oświaty, w którym zapisano, że działanie jakiejkolwiek organizacji pozarządowej na terenie szkoły wymaga pozytywnej opinii (w praktyce zgody) rady rodziców.

2.  brak w  projektach organizowanych przez MEN oferty dla rodziców. Większość  jest kierowana do uczniów i nauczycieli z wyraźnym pomijaniem rad rodziców jako ich uczestników i realizatorów

3. niepodjęcie przez MEN prac nad, zgłoszonymi przez Fundację „Rodzice Szkole” i skupione wokół niej środowiska obywatelskie, projektami nowelizacji ustawy o systemie oświaty, mającymi ułatwić radom rodziców podejmowanie  działań niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.

 

Podsumowując Wojciech Starzyński zaznaczył, że na podstawie przedstawionej przez Ministra Edukacji Narodowej informacji odnosi wrażenie iż polityka MEN zmierza do ograniczenia wpływu rodziców i rad rodziców na programy wychowawcze w szkołach i zgłosił wniosek o zorganizowanie   posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży poświęconego omówieniu regulacji prawnych dotyczących rad rodziców, ocenie na ile obowiązujące w tym zakresie prawo jest przestrzegane oraz dyskusji na temat  zmian w ustawie o systemie oświaty mających bardziej precyzyjnie określić prawa i obowiązki rad rodziców na terenie szkół ich dzieci .

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Nasi Pełnomocnicy w terenie

24 stycznia 2013

Spotkanie w Dzielnicy Warszawa – Bielany

Z inicjatywy Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, 24. stycznia br. miało miejsce spotkanie zastępcy Burmistrza Dzielnicy Warszawa –Bielany p. Marka Lipińskiego z przedstawicielami Fundacji „Rodzice Szkole”, w którym udział wzięli: p. Magdalena Jońska - Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w Dzielnicy Warszawa Bielany, Przedstawicielka Bielańskiego Forum Rad Rodziców, p. Wojciech Starzyński  - Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” i p. Andrzej Rybus – Tołłoczko- doradca wojewody mazowieckiego.


Więcej

Rocznica Powstania Styczniowego

20 stycznia 2013

W dniu 26 stycznia 2013 roku, w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbędzie się Konferencja poświęcona idei i dziedzictwu Powstania Styczniowego, na którą, w imieniu Społecznego Komitetu Obchodów Rocznicy Powstania Styczniowego, zapraszam nauczycieli, rodziców i uczniów szkół.

Wojciech Starzyński


Więcej

Warszawskie Forum Oświatowe

15 stycznia 2013

W dniu 12. stycznia br. odbyło się spotkanie warszawskich środowisk oświatowych poświęcone omówieniu założeń do Polityki Edukacyjnej Warszawy na lata 2013-2020.

W imieniu Fundacji „Rodzice Szkole” i współpracujących z nią środowisk rodzicielskich głos, w bardzo interesującej dyskusji, zabierali:

Wojciech Starzyński – Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Elżbieta Kamińska – Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w Dzielnicy Warszawa- Ursynów, Przewodnicząca Forum Ursynowskich Rad Rodziców,

Magdalena Jońska - Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w Dzielnicy Warszawa- Bielany , Przedstawicielka Bielańskiego Forum Rad Rodziców.

Prezentując najważniejsze fragmenty z wystąpienia Wojciecha Starzyńskiego i główne tezy wystąpień obu Pań, zachęcamy mieszkańców Warszawy do pilnego obserwowania na ile zgłoszone przez naszych reprezentantów propozycje znajdą wyraz w końcowym dokumencie określającym oświatową politykę miasta.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 


Więcej

Społeczny Komitet Obchodów Rocznicy Powstania Styczniowego

12 stycznia 2013

W dniu 10 stycznia 2013 roku zawiązał się ogólnopolski Społeczny Komitet Obchodów Rocznicy Powstania Styczniowego, którego głównym zadaniem będzie promocja, organizacja i wspieranie obchodów 150 Rocznicy Powstania Styczniowego.

W gronie członków Komitetu jest p. Wojciech Starzyński - Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”.

Prosimy o przesyłanie informacji o wszelkich wydarzeniach związanych z tą rocznicą Będziemy je zamieszczali na naszej witrynie i rozpowszechniali w środowiskach oświatowych na terenie całego kraju.

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

więcej: https://www.facebook.com/pages/Spo%C5%82eczny-Komitet-Obchod%C3%B3w-150-Rocznicy-Powstania-Styczniowego/294294754007026?ref=ts&fref=ts

 

 

 

 


Więcej

100. rocznica śmierci Autora Katechizmu polskiego dziecka

12 stycznia 2013

Dnia 29. stycznia br. mija 100. rocznica śmierci Władysława Bełzy, autora utworów, które przez dziesiątki lat formowały patriotyzm najmłodszych.

Wiersz Kto Ty jesteś? Polak mały znamy wszyscy. W rocznicę śmierci pisarza, warto szerzej przypomnieć jego zasługi dla polskiej kultury.


Więcej

Czas na 1%!

10 stycznia 2013

Szanowni Państwo,

w pierwszych miesiącach 2013 roku można zdecydować o przeznaczeniu 1% swojego podatku dochodowego za rok 2012 na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego. Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie tej kwoty na realizację celów statutowych Fundacji „Rodzice Szkole”, będącej organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000268115.

Powstała w roku 2006 – z inicjatywy środowisk obywatelskich, aktywnie działających od końca lat osiemdziesiątych ub. wieku na rzecz polskiej oświaty i zagwarantowania rodzicom wpływu na szkoły ich dzieci – Fundacja „Rodzice Szkole”:

 1. dąży do uspołecznienia i demokratyzacji polskich szkół,

 2. wspiera prowadzoną na rzecz szkół działalność rodziców, rad rodziców i organizacji rodzicielskich,

 3. wspomaga budowanie partnerskich relacji wszystkich uczestników życia szkolnego,

 4. promuje szkołę jako kuźnię cnót obywatelskich i wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży,

 1. rozwija międzynarodową współpracę pomiędzy rodzicami, uczniami i nauczycielami, wnosząc do jednoczącej się Europy ważny dorobek tradycji i kultury krajów Europy Środkowo-Wschodniej,

 2. diagnozuje oczekiwania rodziców i innych uczestników dialogu społecznego w stosunku do władz oświatowych oraz inicjuje zmiany w prawie oświatowym niezbędne do budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Fundusze zgromadzone z tytułu 1% podatku dochodowego przeznaczymy na wspieranie środowisk, które aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz uspołecznienia i unowocześnienia oświaty, przede wszystkim na pomoc radom rodziców w środowiskach niezamożnych, na stypendia dla uczniów, na szkolne konkursy i zawody oraz na organizację konferencji i szkoleń poświęconych miejscu i roli rodziców i rad rodziców w narodowym systemie oświaty.

Będziemy zaszczyceni, jeśli wybiorą Państwo Fundację „Rodzice Szkole”, dając tym samym świadectwo akceptacji naszych celów i zaufania do naszej działalności.

 

Z góry dziękując za dar serca, łączymy wyrazy szacunku

 

Barbara Robakiewicz                                                             Wojciech Starzyński

Przewodnicząca Rady                                                               Prezes Zarządu

Fundacji „Rodzice Szkole”                                                     Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Nasi Pełnomocnicy w terenie

6 stycznia 2013

Czy Warszawa prowadzi konsekwentną politykę edukacyjną?

Jaką rolę w tej polityce mogą i powinni odgrywać rodzice?


Na te pytania będziemy próbowali odpowiedzieć na spotkaniu warszawskich środowisk oświatowych, które, z inicjatywy władz miasta, odbędzie się 12. stycznia br. w godz. 10.00 – 14.00 w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej, ul Jezuicka 4 w Warszawie.

 

Z przyjemnością informujemy, że jego uczestnikami będą:

p. Elżbieta Kamińska – Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w dzielnicy Warszawa- Ursynów, Przewodnicząca Forum Ursynowskich Rad Rodziców,

p. Magdalena Jońska - Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w dzielnicy Warszawa- Bielany , Przedstawicielka Bielańskiego Forum Rad Rodziców.

p. Wojciech Starzyński – Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”.

 

Gorąco zapraszamy rodziców, a szczególnie przedstawicieli warszawskich rad rodziców do udziału w powyższym spotkaniu. Dzięki naszej aktywności , może ono stać się przełomowym wydarzeniem, w polityce oświatowej stolicy; może być momentem, od którego uczestnictwo rodziców i rad rodziców życiu szkół będzie autentycznie - a nie jedynie deklaratywnie - wspierane przez władze oświatowe miasta.

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy

Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Jaka polityka oświatowa jest nam potrzebna?

6 stycznia 2013

Polityka to rodzaj sztuki rządzenia państwem, której celem jest dobro wspólne. Te piękne słowa Arystotelesa uzupełnia praktyka dnia codziennego, pokazującą, że: polityka obejmuje szeroki wachlarz sytuacji, w których ludzie kierujący się odmiennymi interesami działają wspólnie dla osiągnięcia celów, które ich łączą, i konkurują ze sobą, gdy cele są sprzeczne.

Przypominając obie definicje proponujemy - niezbędną dla rozwoju kraju - ogólnonarodową debatę poświęconą przyszłości polskiej edukacji.


Więcej

Kultura Prawna – Cnotą Obywatelską

28 grudnia 2012

Obywatele powinni wykazywać się znajomością, poszanowaniem i przestrzeganiem prawa oraz świadomością, że oprócz należnych praw na każdym ciążą obowiązki wobec wspólnoty jaką jest: rodzina, lokalne środowisko, naród.

W tę wiedzę, budującą kulturę prawną społeczeństwa, powinna ich wyposażać szkoła.

 


Więcej

Fundacja ,,Rodzice Szkole" - na Facebooku

18 grudnia 2012

Szanowni Państwo,

z wielką radością informuję, że wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom uruchomiliśmy fundacyjną stronę na Facebooku: www.facebook.com/rodziceszkole

Zapraszamy do jej odwiedzania, prowadzenia rozmów, dyskusji i wzajemnego przekazywania sobie tą drogą informacji o wszystkich ważnych wydarzeniach, które mają miejsce w Państwa środowisku.

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy

Fundacji „Rodzice Szkole


Więcej

Fundacja „Rodzice Szkole” - Organizacją Pożytku Publicznego

18 grudnia 2012

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

z wielką radością informujemy że, decyzją Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy  z dnia 10.11.2012 r. Fundacja  „Rodzice Szkole” otrzymała  status Organizacji Pożytku Publicznego.

To potwierdzenie wagi naszej działalności i sumiennego przestrzegania  wszelkich rygorów formalno- prawnych.

To jednocześnie wielkie zobowiązanie na przyszłość.

Uzyskując status ułatwiający realizację naszych celów statutowych, liczymy na pomoc i wsparcie rodziców, rad rodziców, dyrektorów szkół i nauczycieli, wszystkich życzliwych zagwarantowaniu  realnego wpływu społeczeństwa na funkcjonowanie polskich szkół.

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej: www.rodziceszkole.edu.pl, na której informujemy na bieżąco o wydarzeniach związanych z miejscem i rolą rodziców w polskim systemie oświaty.

 

Barbara Robakiewicz                                                   Wojciech Starzyński

Przewodnicząca Rady                                                      Prezes Zarządu

Fundacji „Rodzice Szkole”                                        Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Nasi Pełnomocnicy w terenie

18 grudnia 2012

Szkolenie dla nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym

W ramach kontynuacji programu: Dyrektor szkoły liderem lokalnego środowiska oświatowego, z inicjatywy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, 13. grudnia br. przeprowadziłam w Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym. prelekcję, której tematem było nowe spojrzenie na program wychowawczy szkoły i pokazanie roli rodziców w konstruowaniu tego dokumentu, zgodnie z obowiązującym prawem. W spotkaniu wzięli udział wychowawcy klas oraz inne osoby odpowiedzialne za tworzenie programu.

W swoim wystąpieniu zwróciłam m. in. uwagę na działania, które musi podjąć dyrektor, aby rzeczywiście rada rodziców mogła sobie poradzić z tym zadaniem i podkreśliłam, że stosowny zapis powinien znaleźć się w statucie szkoły.

Długa i ożywiona dyskusja, wskazała na bardzo żywe zainteresowanie uczestników spotkania omawianymi sprawami. Deklarowali oni m. in. chęć wprowadzenia do ich szkoły dobrych praktyk, wypracowanych w kierowanej przeze mnie placówce oraz prosili o omówienie praw rodziców w szkole, podzielenie się doświadczeniami jak ciekawie poprowadzić wywiadówkę i jak zainteresować rodziców sprawami szkoły.

Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie konkretne wskazówki i rady oraz wyraźnie sprzyjający klimat dla partnerskich relacji pomogą w budowaniu, w kolejnej wielkopolskiej placówce oświatowej, autentycznego środowiska obywatelskiego, złożonego z wszystkich uczestników życia szkolnego.Mirosław Grzemba – Wojciechowska

Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Nasi Pełnomocnicy w terenie

11 grudnia 2012

Jubileusz 10-lecia Technikum Transportowego w Gdyni

W dniu 30 listopada 2012 r. w Technikum Transportowym w Gdyni – kształcącym w zawodach: technik drogownictwa, technik geodeta, technik spedytor i technik logistyk –obchodzono 10. rocznicę powstania szkoły. Ważnym elementem tej pięknej uroczystości było I Forum Pracodawców, w którym udział wzięli nauczyciele, rodzice, dyrektorzy gdyńskich szkół zawodowych oraz przedstawiciele przedsiębiorstw regionu. Poruszono na nim m. in. problematykę współpracy przedsiębiorstw ze szkołami zawodowymi oraz ich rolę w procesie kształcenia zawodowego.


Więcej

Nasi Pełnomocnicy w terenie

9 grudnia 2012

Szanowni Państwo

w nowoutworzonej rubryce: Nasi Pełnomocnicy w terenie, będziemy publikować informacje otrzymywane od Pełnomocników Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”.

Mamy nadzieję, że poprzez upowszechnianie tą drogą przykładów dobrych praktyk zachęcimy, wszystkich zainteresowanych przyszłością polskiej szkoły, do ich naśladowania.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Posiedzenie Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

8 grudnia 2012

W dniu 7 grudnia br. Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” powołał 10 Pełnomocników, wspólnie z którymi rozpoczynamy kolejny etap pracy publicznej poświęconej rozwojowi szkolnictwa obywatelskiego oraz aktywizacji lokalnych środowisk oświatowych.

Załączamy materiały dotyczące powyższego wydarzenia i zapraszamy naszych przyjaciół i sympatyków do aktywnego wspierania działań, sprzyjających budowaniu nowoczesnego systemu edukacji.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”.


Więcej

Opiniowanie budżetu szkoły - ważnym obowiązkiem rady rodziców

6 grudnia 2012

Listopad i grudzień to okres tworzenia  budżetów szkół na następny rok. W tym procesie nie może zabraknąć stanowiska rad rodziców, które - zgodnie z art. 54 ust 2 pkt.3 ustawy o systemie oświaty -  mają prawo, a w/g nas również obowiązek,  opiniowania projektu planu finansowego  składanego przez dyrektora szkoły.

Mimo, że opinia wydana przez radę rodziców nie ma charakteru wiążącego, powinna być starannie analizowana przy przyjmowaniu ostatecznej wersji budżetu szkoły,  ponieważ rodzice  zwracają uwagę na sprawy zazwyczaj  niedostrzegane i niedoceniane przez organy prowadzące i wskazują na cele, które, z punktu widzenia interesu uczniów, należy  traktować priorytetowo.


Więcej

Kampania „Nadzieja. Mamy ją w genach”

6 grudnia 2012

Fundacja „Rodzice Szkole” poleca, realizowany przez Krajowe Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich, program: Nadzieja. Mamy ją w genach, w ramach którego uczniowie poznają podstawy genetyki i procesy warunkujące zaburzenia genetyczne  oraz  uczą się  tolerancji dla odmienności.Więcej

Posiedzenie Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

29 listopada 2012

24 listopada br. odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”.

Uczestniczyły w nim, współpracujące z Zarządem Fundacji  panie: Maria Idźkowska, Magdalena Jońska, Elżbieta Kamińska i Grażyna Kornet oraz Przewodnicząca Rady Fundacji, p. Barbara Robakiewicz. Po bardzo ożywionej i ciekawej dyskusji, odnoszącej się do informacji o działalności Fundacji w roku 2012, zostały wskazane priorytetowe cele w perspektywie roku 2013.

Uważając, że podjęte ustalenia mogą zainteresować osoby i środowiska dążące do budowania szerokiego ruchu rad rodziców i organizacji rodzicielskich wspierających szkoły własnych dzieci, przedstawiamy je do wiadomości publicznej.

 

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”Więcej

Forum Ursynowskich Rad Rodziców

24 listopada 2012

22 listopada br. w ursynowskim Ratuszu odbyło się, pierwsze w roku szkolnym 2012/2013, spotkanie Forum Ursynowskich Rad Rodziców, w którym udział wzięli reprezentanci 31 ursynowskich placówek oświatowych:  11 przedszkoli, 12 szkół podstawowych, 6 gimnazjów i 2 liceów ogólnokształcących oraz burmistrz dzielnicy - Piotr Guział.

Gratulujemy rodzicom Ursynowa tak udanych działań i cieszymy się że są one wspierane przez samorządowe władze Dzielnicy co może być dobrym przykładem dla samorządów w całym kraju.


Więcej

Wspieramy Fundację „Poza Horyzonty”

23 listopada 2012

Fundacja „Rodzice Szkole” poleca piękną inicjatywę mającą pomóc tym, którzy mimo doświadczeń losu, też mają prawo do realizacji swoich marzeń.

 

Zespół Matmujsię.pl powstał, aby pomagać. Naszym głównym celem jest pomoc uczniom
w zrozumieniu matematyki oraz sfinansowanie zakupu protez podopiecznym Jaśka Meli
– Prezesa Fundacji „Poza Horyzonty”. Specjalnie dla tego projektu zostały stworzone książeczki do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Każda książeczka kosztuje 1 zł,
a dochód ze sprzedaży zasili konto Fundacji. Książeczki matmujsię.pl są napisane przystępnym językiem, zawierają oryginalne metody zapamiętywania i uczenia się, dzięki czemu nauka stanie się przyjemniejsza.

Razem zmieńmy podejście uczniów do nauki oraz pomóżmy spełniać marzenia!

Wystarczy wejść na www.matmujsię.pl i zamówić książeczkę. Dziękujemy!!!


Więcej

Zmieniamy oświatę

18 listopada 2012

ZMIENIAMY OŚWIATĘ – fundusze europejskie w latach 2007-2013 oraz w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, to tytuł konferencji, zorganizowanej w dniach 14-15 listopada br. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Badań Edukacyjnych.

To bardzo ciekawe i potrzebne spotkanie, gromadzące licznych uczestników polskiego życia oświatowego, pokazało, jak wiele dzięki funduszom europejskim w obszarze oświaty się wydarzyło, a jednocześnie zasygnalizowało, w jakim kierunku powyższe fundusze powinny być kierowane w latach 2014-2020.


Więcej

Święto Niepodległości

11 listopada 2012

Z okazji Święta Niepodległości naszym młodym Przyjaciołom - przedszkolakom, uczniom i studentom - w trosce o których Fundacja „Rodzice Szkole” prowadzi swoją działalność-dedykujemy słowa Rotmistrza Witolda Pileckiego - Najdzielniejszego z Dzielnych:

 

„Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem."

 

Barbara Robakiewicz                                                     Wojciech Starzyński

Przewodnicząca Rady                                                         Prezes Zarządu

Fundacji „Rodzice Szkole                                              Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Dopóki lwia część społeczeństwa nie stanie się narodem...

10 listopada 2012

Dopóki lwia część społeczeństwa nie stanie się narodem, dopóty nie będzie państwa polskiego na miarę marzeń i oczekiwań jego obywateli.

Ta myśl, wbrew pierwszemu wrażeniu, zawiera w sobie olbrzymią dozę optymizmu, ponieważ pokazuje, jak wiele zależy od nas - zwykłych mieszkańców ziem leżących między Bugiem i Odrą -. wspólnie dążących do budowania nowoczesnego, demokratycznego państwa.


Więcej

Wybierzmy Patrona naszej szkoły

6 listopada 2012

Jedną z najważniejszych kompetencji rad rodziców jest uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły. Znaczącą rolę w tym programie może odgrywać wzorzec osobowy Patrona Szkoły.

Dziś, kiedy ubywa ludzi, dla których służba pro publico bono jest najważniejszym obowiązkiem wobec społeczeństwa,  warto się zastanawiać, jakie postacie z polskiej historii powinniśmy stawiać naszym uczniom za wzór.

Ta refleksja zachęca do przedstawienia sylwetek: generał Marii Wittekówny i Adolfa Marii Bocheńskiego.

Oboje łączył gorący patriotyzm, przestrzeganie zarówno w życiu publicznym, jak i  osobistym najwyższych standardów etycznych oraz całkowita bezinteresowność w służbie ojczyźnie i w codziennej pracy na rzecz dobra wspólnego.

Oboje zasługują na to, aby pamięć o Nich była na zawsze zachowana i uwieczniona w nazwie szkoły.

Polecając tych wybitnych Polaków uwadze uczniów, rodziców, nauczycieli i samorządów terytorialnych, załączam Ich biogramy, które są najlepszą rekomendacją na Patrona Szkoły.

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Fundacja "Rodzice Szkole" zaprasza na bezpłatne szkolenia

3 listopada 2012

Jedną z najważniejszych kompetencji stanowiących rad rodziców jest uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

Dlaczego właśnie rodzicom nadano te uprawnienia, z kim powinni współpracować przy tworzeniu i ustanawianiu tych programów?

Co robić, aby programy wychowawcze i profilaktyki nie były tylko „na papierze” znajdującym się w dokumentacji szkoły, ale stanowiły ważny kierunkowskaz dla rodziców, nauczycieli i uczniów?

Jak kształtować wzajemne relacje i współpracę oraz jak tworzyć wizerunek placówki zgodny z wspólnie wypracowanymi  programami?

Na te i wiele innych pytań będziemy starali się odpowiedzieć na  spotkaniach,z rodzicami, dyrektorami szkół, nauczycielami i uczniami, organizowanych w ramach dofinansowanego przez m. st. Warszawę projektu: Jak skonstruować program wychowawczy i profilaktyki dla naszej szkoły?

Najbliższe odbędą się:

12 listopada, o godz.19.00 – w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica ul. Nowowiejska 37A w Warszawie,

19 listopada, o godz. 17.00 – w Szkole Podstawowej nr 273, ul. Balcerzaka 1 w Warszawie,

O kolejnych poinformujemy wkrótce. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: szkolenia@rodziceszkole.edu.pl lub telefonicznie: 604 176 544

Maria Szpilowska- koordynator projekt


Więcej

Spotkanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej

3 listopada 2012

W dniu 2. listopada br. Wojciech Starzyński - Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” spotkał się z p. Joanną Berdzik – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, przedstawiając, w oparciu o dotychczasowe ponad dwudziestoletnie doświadczenia środowisk skupionych wokół Fundacji „Rodzice Szkole”, propozycję aktywnej współpracy na rzecz włączania rodziców i rad rodziców w budowanie nowoczesnego - odpowiadającego na oczekiwania obywateli i wyzwania XXI wieku - systemu oświaty.

Rozmowa przebiegała w atmosferze wzajemnego zaufania i zrozumienia, co stwarza nadzieję na wsparcie i pomoc resortu edukacji przy realizacji wszelkich działań podejmowanych przez Fundację „Rodzice Szkole”,  w szczególności:

- w zorganizowaniu cyklu konferencji nt. miejsca i roli rodziców i rad rodziców w samorządowej oświacie powiatu/miasta/gminy,

-  w uruchomieniu i prowadzeniu stałego Punktu Konsultacyjnego zapewniającego pomoc prawną radom rodziców, dyrektorom szkół, nauczycielom, uczniom i samorządom terytorialnym w zakresie regulacji ustawowych dotyczących ich praw i obowiązków na terenie szkoły oraz w budowaniu poprawnych relacji pomiędzy różnymi organami szkoły.

 

Red.


Więcej

Kim jest lider w edukacji?

24 października 2012

Kim jest lider w edukacji? Na jakich liderów czeka polska oświata? Jakich cech i kompetencji od nich oczekuje? W jaki sposób, i w oparciu o jakie kryteria wyłania swoich liderów? Czy jest to funkcja sformalizowana? Jakim podlega ograniczeniom? - o tym między innymi rozmawiali  goście kolejnej redakcyjnej debaty miesięcznika Edukacja i Dialog, autorstwa p. redaktor Anny Raczyńskiej.

Współgospodarzem spotkania była Fundacja „Rodzice Szkole”, w siedzibie której mieliśmy zaszczyt gościć:

p. Joannę Berdzik - podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

p. Domicelę  Kopaczewską - wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki

i Młodzieży

p. Reginę Lewkowicz - dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica

w Warszawie

p. dr Mirosława Rosaka – przedstawiciela władz samorządowych  Ostrołęki

oraz  prowadzącą dyskusję p. redaktor Annę Raczyńską.

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych tą tematyką do odwiedzenia strony internetowej: www.eid.edu.pl, na której, w listopadowym numerze Edukacji i Dialogu, znajdziecie Państwo pełny przebieg dyskusji.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Konsultacje w sprawie funduszy europejskich

24 października 2012

Z inicjatywy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) i Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, 22 października br. odbyła się konferencja poświęcona roli organizacji pozarządowych w planowaniu wydatkowania środków europejskich na lata 2014-2020. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt organizacji z całego kraju, a wstępem do dyskusji był dokument podpisany przez ponad dwieście stowarzyszeń i fundacji, w tym przez Fundację „Rodzice Szkole”, zatytułowany: 12 postulatów organizacji pozarządowych dotyczących programowania funduszy europejskich 2014-2020. W bardzo interesującej dyskusji uczestniczył Paweł Orłowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.


Więcej

Edukacja finansowa

22 października 2012

Elektroniczne konto dla ucznia i pierwszy w Polsce serwis bankowości internetowej dla dzieci na dobre zagościły w nowej ofercie Szkolnych Kas Oszczędności. Dzięki  praktycznej edukacji finansowej najmłodsi uczniowie w przyszłości będą mogli w przemyślany sposób zarządzać swoimi finansami osobistymi.


Więcej

Komu służy poradnik „Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy”

22 października 2012

Wydany w roku 2011 przez Fundację „Rodzice Szkole” poradnik Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy spotkał się z zainteresowaniem środowisk oświatowych - przede wszystkim, rodziców i dyrektorów szkół. Liczne pełne aprobaty opinie dotyczące zarówno treści jak i formy prezentowanych w nim zasad funkcjonowania rad rodziców oraz współpracy wewnątrz szkoły wszystkich jej organów (dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego) sprawiają autorom wiele radości  i upoważniają do przypomnienia o tym, niezbędnym w pracy każdej szkoły i każdej rady rodziców, poradniku.


Więcej

Zmarł Przemysław Gintrowski

22 października 2012

Drodzy Przyjaciele,

umarł Przemysław Gintrowski. Siedzę, płaczę i nie wstydzę się tych łez. Gdy dowiedziałem się o Jego śmierci wróciły do mnie wszystkie wspomnienia z lat 80-tych ubiegłego wieku i ciągle powtarzające się pytanie: Co myśmy zrobili z Polski?

Niech ta śmierć będzie jak ziarno z którego Dąb rozłożysty pod niebo wybieży.

Wojciech Starzyński


Więcej

Kto jest dysponentem prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów?

19 października 2012

Spośród wielu pytań  zgłaszanych do naszej Fundacji publikujemy jedno z nich, pokazujące jak nieznajomość podstawowych regulacji prawnych może stać się zarzewiem poważnego konfliktu pomiędzy dyrektorem szkoły i radą rodziców.


Więcej

Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej

18 października 2012

Odbywające się w dniu 17 października br. Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej było poświęcone omówieniu założeń do zmian w ustawie o systemie oświaty, otwierających szerzej dostęp do kształcenia i wychowania przedszkolnego.


Więcej

Dzień Edukacji Narodowej – naszym wspólnym świętem

14 października 2012

Warszawa 2012-10-14

 

Drodzy Przyjaciele,

Dzień Edukacji Narodowej łączy nauczycieli, rodziców, pracowników niepedagogicznych, samorządowców i uczniów- wszystkich, dla których przyszłość kraju i wychowanie młodego pokolenia w duchu wartości nawiązujących do wielowiekowej tradycji polskiego narodu, jest dobrem nadrzędnym.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z wykonywanej, codziennej pracy pro publico bono i dużo sił do sprostania wyzwaniom, jakie stawia przed nami  XXI wiek.

Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w działaniach podejmowanych przez naszą fundację i skupione wokół niej środowiska obywatelskie.

 

Barbara Robakiewicz                                                                 Wojciech Starzyński
Przewodnicząca Rady                                                                     Prezes Zarządu
Fundacji „Rodzice Szkole”                                                       Fundacji „Rodzice Szkole”

 


Więcej

Z prac sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

12 października 2012

W dniu 11 października br. na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży poświęconemu wykonywaniu przez wojewodów nadzoru prawnego nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, Wojciech Starzyński – Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” zwrócił uwagę na szereg nieprawidłowości występujących w relacjach między dyrektorami szkół i radami rodziców.


Więcej

Miejsce i rola rodziców w samorządowej oświacie Płocka

10 października 2012

Na zaproszenie Fundacji „Rodzice w Szkole”, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Prezydenta Płocka, w dniu 9 października br. w auli płockiego Ratusza odbyła się konferencja poświęcona miejscu i roli rodziców i rad rodziców w samorządowej oświacie. Wzięło w niej udział ponad stu rodziców, dyrektorów  i nauczycieli z płockich szkół.  W bardzo interesujących wystąpieniach przedstawicieli Fundacji „Rodzice Szkole”, Mazowieckiego Kuratora Oświaty , MSCDN  oraz dyrektorów i rodziców dwóch płockich szkół poruszono szeroko problematykę zasygnalizowaną w tytule konferencji, podkreślając przede wszystkim że nie da się stworzyć szkoły na miarę oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli oraz wychodzącej naprzeciw wyzwaniom XXI wieku, bez aktywnego uczestnictwa w jej życiu rodziców. Warunkiem tego uczestnictwa jest m. in. znajomość i poszanowanie reguł obowiązującego prawa oraz umiejętność współpracy wszystkich środowisk tworzących szkolną społeczność. Mając nadzieję, że konferencja zapoczątkowała nowy etap w rozwoju płockiej oświaty składamy podziękowanie samorządowym władzom Płocka za pomoc w jej zorganizowaniu a społeczności płockich szkół życzymy sukcesu na drodze do ich autentycznego uspołecznienia.

 

 

 

Jarosław Zaroń                                                                  Wojciech Starzyński

Dyrektor MSCDN                                                 Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 


Więcej

O szkolnych stołówkach raz jeszcze

10 października 2012

W dyskusji na temat likwidacji stołówek szkolnych, która wywołuje mnóstwo emocji i napięć (szczególnie w Warszawie)  prezentujemy propozycję p. Andrzeja Rogińskiego- redaktora naczelnego warszawskiego tygodnika Południe -  zachęcając do refleksji, czy nie warto, zamiast krytykować i szukać rozwiązań po stronie władzy publicznej, „brać sprawy w swoje ręce”.

 


Więcej

Dzieci na śmieci - rozdział II

8 października 2012

„Dzieci na śmieci, czyli likwidacja szkolnych stołówek”, to kolejny bardzo ważny temat dotyczący warszawskich szkół, z którym próbuje się zmierzyć p. Magdalena Jońska z pasją odnosząc się do szkodliwej polityki władz oświatowych Stolicy.


Więcej

Rodzice partnerami w budowaniu strategii oświatowej

6 października 2012

Na odbywającej się, w dniach 4-5 października br. konferencji:  Budowanie lokalnej strategii na rzecz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -  w której udział wzięli, zajmujący sie tą problematyką,  liczni przedstawiciele szkół i środowisk z całej Polski -  wszyscy prelegenci podkreślali, że niezbędnym warunkiem sukcesu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym również uczniów wyjątkowo uzdolnionych) jest dobra współpraca pomiędzy rodzicami i szkołą.

Te opinie oraz zaproszenie do debaty Wojciecha Starzyńskiego, który wygłosił referat poświęcony roli rodziców w  budowaniu strategii oświatowej państwa, pokazują , że na drodze do uspołecznienia polskiej szkoły pozyskaliśmy kolejnych sojuszników: ważne środowisko opiniotwórcze i znaczącą instytucję państwową jaką  jest organizator konferencji- Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE).

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Dyrektor szkoły - Partner czy Przeciwnik?

4 października 2012

Od kilku lat, w pierwszych miesiącach roku szkolnego, Fundacja „Rodzice Szkole” otrzymuje szereg zapytań i próśb o pomoc w sprawach dotyczących tworzenia i prowadzenia rad rodziców oraz korzystania przez rodziców z należnych im - wyraźnie określonych w różnych aktach prawnych, w tym w ustawie o systemie oświaty - praw na terenie szkoły ich dzieci. To z jednej strony cieszy, ponieważ świadczy o zwiększaniu zainteresowania rodziców szkołą, z drugiej zaś pokazuje, jak wiele  problemów pojawia się we współpracy  rodziców z dyrektorami szkół.


Więcej

Dzieci na śmieci

1 października 2012

„Dzieci na śmieci...” to dramatyczny, pełen żalu, ale również bardzo wspaniałego  zaangażowania, artykuł jednej z warszawskich matek. Gratulując p. Magdalenie Jońskiej odwagi i determinacji oraz dziękując za tak wspaniałe świadectwo prawdy, polecamy go wszystkim rodzicom, nauczycielom i  władzom Stolicy.


Więcej

Żądamy lepszej oświaty

30 września 2012

„Żądamy lepszej oświaty”- to hasło przewodnie Samorządowego Kongresu Oświaty odbywającego się 26-27 września br. w Warszawie. W Kongresie uczestniczyło ponad 1000 samorządowców z miast, powiatów  i gmin wiejskich z całej Polski. Na zaproszenie Prezesa Związku Miast Polskich i Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP gościem Kongresu był pan Wojciech Starzyńskim, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice szkole”. Jego obecność na Kongresie, to kolejny przykład dobrej współpracy pomiędzy samorządami terytorialnymi i środowiskami rodziców. Nasza Fundacja zawsze deklarowała: Rodzice dla Samorządu, Samorząd dla Rodziców.

Prezentując felieton Wojciecha Starzyńskiego, dotyczący proponowanych na Kongresie zmian w Karcie Nauczyciela, zapraszamy Państwa do dyskusji. Wszystkie opinie będziemy publikować i wykorzystywać w pracach nad nowelizacją prawa oświatowego.

 

Barbara Robakiewicz

Przewodnicząca Rady Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

28 września 2012

Na początku września br. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji, finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, projektu: Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły. Ponieważ tą problematyką Fundacja "Rodzice Szkole" i związane z nią środowiska obywatelskie zajmują się od ponad 20 lat, przygotowaliśmy w  przedmiotowej sprawie ofertę i  złożyliśmy ją do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Z wielką radością i satysfakcją przyjęliśmy deklarację kilkudziesięciu osób z całej Polski: dyrektorów szkół, nauczycieli, aktywnych działaczy oświatowych, rodziców, studentów, menadżerów i biznesmenów  wyrażających wolę współpracy przy realizacji powyższego programu. Mamy nadzieję, że będzie on przełomowym wydarzeniem w uspołecznianiu polskiej oświaty i upodmiotowieniu rodziców na terenie szkół ich dzieci.

 

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Kolejny Piknik Rodzinny w Tarnobrzegu

27 września 2012

Już po raz czwarty, z inicjatywy rady rodziców Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu, odbył się Piknik Rodzinny.


Więcej

Budujmy rady rodziców przyjazne i kompetentne

23 września 2012

Każdego roku we wrześniu w wszystkich szkołach w Polsce odbywają się wybory do rad rodziców. Niestety czasem przebiegają one w formie daleko odbiegającej od obowiązujących regulacji prawnych, często budzą dużo napięć i emocji. Publikując trzy listy naszych czytelników i odpowiedź na jeden z nich zapraszamy do dyskusji.


Więcej

Czy sąd jest dobrym miejscem do rozstrzygania sporów między nauczycielem i uczniami?

19 września 2012

Nauczycielka z suwalskiego gimnazjum zarzuca jedenastu uczniom znieważenie funkcjonariusza publicznego. Wytyka, że młodzież na jej lekcjach używała wulgaryzmów, rozmawiała przez telefony komórkowe i nie stosowała się do jej poleceń. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła na policję, a policja przekazała sprawę do sądu.


Więcej

Czy rodzice mogą uzdrowić polską szkołę?

18 września 2012

W toczącej się dyskusji na temat polskiego systemu edukacji pada wiele mądrych słów, zachwytów nad kierunkami, w jakich zmierza szkoła i wyrazów samozadowolenia z osiąganych przez naszych uczniów wyników, mierzonych przez różne międzynarodowe instytucje i organizacje. Pojawiają się również głosy wskazujące na słabości i zaniechania, z którymi, chcąc zbudować szkołę na miarę wyzwań XXI wieku oraz oczekiwań i marzeń naszych dzieci, musimy się zmierzyć.


Więcej

Czy polska szkoła uczy kultury prawnej?

9 września 2012

Jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania państwa jest jego system prawny. Należy jednak pamiętać, że obok formalnego prawa, zapisanego w konstytucji, ustawach, uchwałach samorządów terytorialnych i aktach wykonawczych (rozporządzeniach, zarządzeniach itp.), równie ważna jest znajomość, rozumienie i szanowanie prawa, przez szeregowych obywateli czyli poziom kultury prawnej w społeczeństwie.


Więcej

Partnerstwo dla edukacji - bo razem można więcej

9 września 2012

24-25 VIII spotkali się przedstawiciele Rad Rodziców i Dyrektorzy otwockich placówek oświatowych, by połączyć swoje siły i doświadczenie na rzecz edukacji dzieci. Spotkanie animowało Mazowieckie Centrum Ekonomii Społecznej realizujące projekt - Ambasada Sukcesu - centrum wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, na zaproszenie Małgorzaty Cofały- założycielki Otwockiego Porozumienia Rad Rodziców.


Więcej

List z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

1 września 2012

Warszawa 1 września 2012 r.

Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie
Przyjaciele i Współpracownicy
Fundacji „Rodzice Szkole

Szanowni Państwo,

Fundacja „Rodzice Szkole” i skupione wokół niej środowiska obywatelskie w rozpoczynającym się roku szkolnym 2012/2013 będą aktywnie działać na rzecz aktywizacji rodziców na terenie szkół ich dzieci oraz dążyć do zbudowania nowoczesnego systemu narodowej edukacji.

Życzymy Państwu aby związane z tym plany powiodły się, a praca pro publico bono, która wnosi trwałe wartości do polskiego życia publicznego, przynosiła nam wszystkim wiele radości i satysfakcji.

Łączymy wyrazy szacunku
Barbara Robakiewicz                                 Wojciech Starzyński
Przewodnicząca Rady                                   Prezes Zarządu
Fundacji „Rodzice Szkole”                        Fundacji „Rodzice Szkole”

Trzy informacje

30 sierpnia 2012

Odpowiadając na zapytania -  współpracujących z Fundacją "Rodzice Szkole" -  rad rodziców, dyrektorów szkół, organizacji obywatelskich i samorządów terytorialnych przedstawiamy:

 1. informację: Jak założyć rachunek bankowy
 2. informację: Jak ubezpieczyć uczniów, pracowników i szkołę
 3. poradnik:  Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy

Jesteśmy przekonani, że wskazane materiały, ułatwią budowanie wspólnoty szkolnej opartej na partnerskiej współpracy wszystkich tworzących ją środowisk.

Zarząd Fundacji "Rodzice Szkole"

Podziękowania dla Fundacji "Rodzice Szkole"

20 sierpnia 2012

Z radością informujemy, że Prezydent Komorowski podpisał ustawę wykreślającą z ustawy o systemie informacji oświatowej zapisy umożliwiające gromadzenie w Systemie Informacji Oświatowej danych wrażliwych uczniów.

Miło nam, że wkład Fundacji na rzecz przestrzegania w życiu publicznym, gwarantowanych konstytucyjnie, swobód obywatelskich docenił poseł Kazimierz Michał Ujazdowski, który w informacji umieszczonej na portalu "w Polityce" napisał: Chcę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu, szczególnie kierowanej przez Pana Wojciecha Starzyńskiego Fundacji "Rodzice Szkole". [...] Spór o sio pokazuje, że można powstrzymywać działania wymierzone w prawo do prywatności. Potrzeba uporu i obywatelskiej aktywności.

Redakcja

Zaczynamy dyskusję o Karcie Nauczyciela

9 sierpnia 2012

Informacją Ministra Edukacji Narodowej na temat funkcjonowania ustawy Karta Nauczyciela, przedstawioną w dniu 24 lipca br. na wspólnym posiedzeniu Sejmowych Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, rozpoczęła się dyskusja o zmianach w prawie oświatowym proponowanych przez samorządy terytorialne, pełniące rolę organów założycielskich dla większości publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.


Więcej

Pamiętajmy o Bohaterach

1 sierpnia 2012

Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego jest okazją, aby przypomnieć o tak ważnych w życiu każdego narodu pryncypiach jak patriotyzm, pamięć o przeszłości i szacunek dla ludzi, którzy tę przeszłość z myślą o przyszłości tworzyli.

Zwracamy się do rodziców, nauczycieli i uczniów o uczestnictwo we wszystkich, nawiązujących do 63 dni Powstania, uroczystościach, o oddanie hołdu bohaterom bezprzykładnej w naszych dziejach walki z totalitaryzmami XX wieku: faszyzmem i komunizmem.

Rada i Zarząd Fundacji "Rodzice Szkole"

Czego potrzebuje polska oświata - felieton wakacyjny

20 lipca 2012

Wbrew obiegowym opiniom czas wakacji, to bardzo gorący okres dla oświaty. Podsumowujemy w nim miniony rok szkolny i myślimy o przyszłości, a spraw, dziejących się w szkołach, samorządach terytorialnych, regionach i w państwie, o których warto i trzeba obecnie rozmawiać, jest wyjątkowo dużo.


Więcej

Zwycięstwo obywateli - SIO do poprawki

17 lipca 2012

Rada Ministrów przyjęła 3 lipca br. przedłożony przez ministra edukacji narodowej projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej. Zakłada on wykreślenie z w/w ustawy  zapisów  umożliwiających gromadzenie danych wrażliwych dotyczących objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz sporządzonej przez poradnię diagnozy wskazującej na rodzaj niepełnosprawności.


Więcej

List do Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka

27 czerwca 2012

W związku z nasilającą się na terenie całego kraju akcją likwidacji szkolnych stołóweki zastępowania tej formy organizacji żywienia na terenie szkół publicznych przez tworzeniepunktów gastronomicznych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne, sygnatariusze listuotwartego- Nie oddamy szkolnych stołówek- skierowali do Rzecznika Praw Obywatelskichi Rzecznika Praw Dziecka pisma z prośbą o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.


Więcej

Koniec roku szkolnego

27 czerwca 2012

Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie Przyjaciele i Współpracownicy Fundacji „Rodzice Szkole”


Szanowni Państwo,
rok szkolny 2011/2012 rozpoczynaliśmy z nadzieją na zdecydowane otwarcie polskich szkół dla rodziców, rad rodziców oraz lokalnych środowisk obywatelskich, życząc aby praca propublico bono przynosiła nam wszystkim wiele radości i satysfakcji. Próbując ocenić na ile te plany i zamierzenia udało się zrealizować, stwierdzamy że bilans dokonań Fundacji „Rodzice Szkole” i skupionych wokół niej środowisk rodzicielskich wygląda pozytywnie. Wspólnie podejmowaliśmy szereg działań, wśród których do najważniejszych zaliczamy:


- skuteczne upowszechnienie poradnika: Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy, który staje się ważnym narzędziem w codziennej pracy rad rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkółi samorządów terytorialnych

- rozpoczęcie realizacji, programu: Rodzice – Szkoła – Demokracja, poświęconego wyposażeniu studentów kierunków pedagogicznych - przyszłych nauczycieli - w wiedzę i umiejętności niezbędne do zachęcania rodziców do uczestnictwa w życiu szkół oraz prowadzenia partnerskiego dialogu pomiędzy różnymi organami szkoły

- przygotowanie dwóch projektów nowelizacji ustawy o systemie oświaty mających na celu:a) wyposażenie rady rodziców w uprawnienia do dokonywania czynności prawnych umożliwiających prowadzenie aktywnej i efektywnej działalności na rzecz szkoły, b) umożliwienie Radzie Ministrów, jednostkom samorządu terytorialnego oraz kuratorom oświaty tworzenie programów związanych ze szkoleniem rodziców i rad rodziców, przy wykorzystaniu na ten cel środków publicznych

- opracowanie programu: Rodzice dla Samorządu, Samorząd dla Rodziców, prowadzącego do przyspieszenia procesu uspołecznienia polskiej oświaty, poszerzenia obszarów aktywności obywatelskiej oraz budowy, niezbędnego dla rozwoju kraju, kapitału społecznego,


- zainaugurowanie, wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, programu: Mazowiecka oświata w rękach obywateli, mającego nacelu: a) wspieranie prowadzonej na rzecz szkół działalności rodziców, rad rodziców i organizacji rodzicielskich, b) poszerzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców gmin, powiatów i regionu oraz demokratyzację mazowieckiej oświaty


- aktywne uczestnictwo w pracach Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej z nadzieją, że będzie to miejsce autentycznego dialogu prowadzącego do rozwiązań dobrze służących polskiej oświacie


- przygotowanie, wspólnie ze SKOK UBEZPIECZENIA oferty proponującej uczniom, nauczycielom i pracownikom administracyjnym korzystną formę ubezpieczenia


- skierowanie do Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej listu, w którym podkreślono potrzebę akcentowania głosu obywateli w sprawach dotyczących polskiego systemuedukacji


- wystąpienie, w formie listu otwartego i listów skierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka, w sprawie nasilającego się na terenie kraju zjawiska likwidacji szkolnych stołówek


- powierzenie 12 osobom funkcji Przedstawicieli Fundacji „Rodzice Szkole” w poszczególnych regionach kraju, co stanowi kolejny etap tworzenia szerokiego porozumienia środowisk rodzicielskich


Dziękujemy wszystkim, którzy wspólnie z nami starają się budować nowoczesny systemedukacji na miarę marzeń i oczekiwań przyszłych pokoleń. Mając nadzieję na dalszą współpracę życzymy Państwu, Państwa Rodzinom i Przyjaciołom wspaniałych wakacji i udanego letniego wypoczynku.


łączymy wyrazy szacunku

Barbara Robakiewicz Wojciech Starzyński Maria Szpilowska
Przewodnicząca Rady Fundacji „Rodzice Szkole” Prezes ZarząduFundacji „Rodzice Szkole” Wiceprezes ZarząduFundacji „Rodzice Szkole”

Nie oddamy szkolnych stołówek – list otwarty

19 czerwca 2012

W roku 2007 do ustawy o systemie oświaty wprowadzono art. 67a. Intencją ustawodawcy - Sejmu RP - było jak najszersze upowszechnienie na terenie szkół publicznych stołówek szkolnych, w których rodzice pokrywaliby koszty „wkładu do kotła”, a organ prowadzący (najczęściej jest to samorząd terytorialny) koszty wyposażenia kuchni i jadalni, zatrudnienia personelu, mediów, itp.
Umożliwienie korzystania z posiłków  uczniom z rodzin uboższych miało stanowić niezbędny dla ich rozwoju element realizacji zadań opiekuńczych szkoły, wpisujący się w zasadę wyrównywania szans edukacyjnych, o której wszyscy politycy (w tym również politycy samorządowi) niezależnie od ich barw partyjnych,  często mówią.
W art.  67a ustawy o systemie oświaty zapisano:

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności
wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może (podkreślenie autorów) zorganizować stołówkę.
4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce
szkolnej [...] nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

Będąc świadomymi istnienia powyższych regulacji, warszawscy rodzice ze zdumieniem i oburzeniem przyjęli działania władz stolicy -- najbogatszej gminy w kraju -- które postanowiły zaoszczędzić na oświacie poprzez likwidację szkolnych stołówek. W zamian  proponują tworzenie w  szkołach punktów gastronomicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne, często  nie mające żadnych doświadczeń w żywieniu dzieci i we współpracy z placówkami edukacyjnymi. Istota zmiany polega na przerzuceniu wszystkich kosztów związanych ze szkolnymi posiłkami (łącznie z zyskiem ajenta) na rodziców, co zdecydowanie jest sprzeczne z duchem przywołanej powyżej ustawy oraz intencją ustawodawcy.  Uniemożliwia również  kontrolę, przebywających na terenie szkoły i mających bezpośredni, codzienny kontakt z dziećmi i młodzieżą pracowników w/w punktu gastronomicznego pod względem ich niekaralności i wynikający z powyższego zakaz  pracy z dziećmi.

Mimo, iż na  takie zagrożenia wskazywali rodzice z licznych warszawskich szkół, w tym bardzo aktywna rada rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 273, władze Warszawy zgodziły się na znaczne podwyżki cen szkolnych obiadów i na wpuszczenie na teren prowadzonych przez nie szkół potencjalnych, lub nawet potwierdzonych wyrokiem sądowym pedofili.
Przedstawiając fragmenty stanowiska, przyjętego przez przedstawicieli  rad rodziców  w dniu 29 maja br., na zorganizowanej z inicjatywy Rady  Rodziców przy SP nr 273 i Fundacji„Rodzice Szkole” konferencji: Miejsce i rola rodziców w samorządowej oświacie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, w którym zapisano że: Przedstawiciele rad rodziców samorządowych szkół dzielnicy Bielany m. st. Warszawy nie wyrażają zgody na organizowanie żywienia uczniów w szkołach publicznych [...]  na zasadach sprzecznych z zapisami Art.67a ustawy o systemie oświaty oraz żądają podjęcia i prowadzenia przez władze m. st. Warszawy partnerskiego dialogu z rodzicami uczniów we wszystkich sprawach dotyczących polityki oświatowej miasta, zachęcamy rady rodziców z całej Polski do włączenia się w debatę, dotyczącą istotnego dla przyszłości polskiej szkoły problemu.

Apelujemy  do Pani minister Krystyny Szumilas o zabranie głosu w sprawie, która tylko pozornie należy do samorządów terytorialnych, a w rzeczywistości dotyka bardzo ważnego zagadnienia jakim jest równość szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, za co odpowiada przede wszystkim Minister Edukacji Narodowej.

Magdalena Jońska - Przewodnicząca Rady Rodziców  SP nr 273
Elżbieta Kamińska – Przewodnicząca Forum Ursynowskich Rad Rodziców
Wojciech Starzyński - Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Rodzice dla Samorządu, Samorząd dla Rodziców

14 czerwca 2012

Fundacja „Rodzice Szkole” i związane z nią środowiska rodzicielskie z satysfakcją przyjęły decyzję kierownictwa MEN dotyczącą budowania systemowej współpracy z samorządem terytorialnym.


Więcej

Mazowiecka Gala Konkursu „Mam 6 lat”

1 czerwca 2012

W pięknej scenerii Teatru Stanisławowskiego w Warszawskich Łazienkach, w dniu 30 maja br. miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników wojewódzkiego etapu konkursu: „Mam 6 lat”, (o którym szerzej informowaliśmy 13 marca br.).


Więcej

Powstaje Bielańskie Forum Rad Rodziców

31 maja 2012

Po bardzo ożywionej dyskusji, w której udział wzięło kilkudziesięciu uczestników konferencji: Miejsce i rola rodziców w samorządowej oświacie dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, przyjęto uchwałę o zamiarze powołania Bielańskiego Forum Rad Rodziców oraz stanowisko w sprawie szkolnych stołówek. Ten kolejny, bardzo ważny krok na drodze do uspołecznienia warszawskiej oświaty został poparty przez Forum Ursynowskich Rad Rodziców i przedstawiciela rad rodziców z dzielnicy Wesoła. Gratulujemy.


Więcej

Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej

25 maja 2012

17 maja odbyło się drugie spotkanie Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej poświęcone m.in. prezentacji zgłoszonych przez Fundację „Rodzice Szkole” projektów nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz dyskusji nad przedstawionym przez MEN projektem: Uczniowie i ich rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.


Więcej

Bielańscy rodzice chcą współdecydować

20 maja 2012

Z inicjatywy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 273 w Warszawie oraz Fundacji „Rodzice Szkole” i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 29 maja br. odbędzie się konferencja: Miejsce i rola rodziców w samorządowej oświacie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, poświęcona m. in. problemowi likwidacji szkolnych stołówek.


Więcej

Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej

19 maja 2012

Z okazji odbywającego się 19 maja br. Kongresu Organizacyjnego Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej, Wojciech Starzyński - Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” - skierował do uczestników list, w którym podkreślił potrzebę akcentowania głosu obywateli w sprawach dotyczących polskiego systemu edukacji.


Więcej

Fundacja w Radio Wnet

15 maja 2012

Przedstawiamy zapis rozmowy z Wojciechem Starzyńskim, dotyczącej Systemu Informacji Oświatowej, która miała miejsce 12 maja br. na antenie radia Wnet. Zachęcamy do odsłuchania audycji.

http://www.radiownet.pl/publikacje/oswiata-i-demografia-porazka-polski

Matura 2012

4 maja 2012

„Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”

Maturzystom rocznika 2012


Rada i Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Dobry prezent na koniec roku szkolnego

3 maja 2012

Koniec roku szkolnego jest znakomitą okazją do obdarowania rodziców, nauczycieli i uczniów cennym prezentem - poradnikiem ''Rodzice: Partnerzy i Sprzymierzeńcy''. Zachęcamy rady rodziców i dyrekcje szkół do jego zakupu jako nagrody i wyróżnienia.


Więcej

Samorządy Terytorialne przyjazne Rodzicom

3 maja 2012

Zainteresowanie z jakim spotyka program: Rodzice dla Samorządu, Samorząd dla Rodziców zachęca do stworzenia „mapy” samorządów terytorialnych dążących do szerokiej współpracy z rodzicami i radami rodziców w zakresie lokalnej polityki oświatowej.


Więcej

Konferencja w Tarnobrzegu

21 kwietnia 2012

Dyrekcja i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu oraz Stowarzyszenie „Rodzice i Szkoła" mają zaszczyt zaprosić na konferencję: Stawiam na dziecko – czyli co świadomy rodzic powinien wiedzieć o zagrożeniach
Krzysztof Zuba Przedstawiciel Fundacji „Rodzice Szkole” w woj. podkarpackim


Więcej

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty

15 kwietnia 2012

Fundacja „Rodzice Szkole” proponuje członkom Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej podjęcie wspólnych działań na rzecz regulacji prawnych i rozwiązań organizacyjnych prowadzących do zdynamizowania działalności rad rodziców i uspołecznienia polskiej szkoły.


Więcej

SIO do poprawki

10 kwietnia 2012

W związku z przekazaniem przez Ministra Edukacji Narodowej do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie Ustawy o systemie informacji oświatowej..., Wojciech Starzyński - Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”- skierował list do Sygnatariuszy APELU z dnia 31 stycznia 2011 roku.


Więcej

Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej

6 kwietnia 2012

4 kwietnia 2012 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej. Wzięło w nim udział 30 osób reprezentujących 27 środowisk rodzicielskich. Postanowiono, że pierwszym tematem, którym zajmie się Forum będą sprawy dotyczące rad rodziców, o czym szerzej mówił w swoim wystąpieniu Wojciech Starzyński.


Więcej

WIELKANOC 2012

4 kwietnia 2012

 

Drodzy Przyjaciele,  Święta Wielkanocne, są  świadectwem zwycięstwa Ducha i symbolem wiary w rodzące się z Ofiary Chrystusa Dobro.

Życzymy Państwu by były one czasem głębokich przeżyć i wzruszeń, dodających sił do dalszej pracy pro publico bono.

Zarząd i Rada Fundacji „Rodzice Szkole”


List Otwarty do Minister Krystyny Szumilas

28 marca 2012

W związku z inicjatywą powołania Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej przedstawiamy stanowisko środowisk rodzicielskich przekazane pani minister Krystynie Szumilas. Prosimy o przesyłanie opinii w powyższej sprawie na adres: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu, po kliknięciu "Więcej"


Więcej

SKOK UBEZPIECZENIA - dla Szkoły

23 marca 2012

Ważnym elementem życia szkoły jest zagwarantowanie uczniom, nauczycielom i pracownikom administracyjnym odpowiedniej formy ubezpieczenia. Fundacja „Rodzice Szkole” przedstawia ofertę SKOK UBEZPIECZENIA, którą uznajemy za interesującą i korzystną z punktu widzenia rad rodziców.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole


Więcej

Rodzice w gminie Lubicz

23 marca 2012

19 marca br. z inicjatywy i pod patronatem Wójta gminy Lubicz p. Marka Olszewskiego, przy udziale Fundacji ''Rodzice Szkole'', odbyła się konferencja: Miejsce i rola rodziców w samorządowej oświacie Gminy Lubicz.


Więcej

Mazowiecka oświata w rękach obywateli

19 marca 2012

16 marca br. konferencją: Miejsce i rola rodziców w samorządowej oświacie Powiatu Wołomińskiego zainaugurowaliśmy realizację  programu: Mazowiecka oświata w rękach obywateli.

 


Więcej

W Sejmie o nowej podstawie programowej

17 marca 2012

15 marca br. odbyło się spotkanie Sejmowej Podkomisji d/s Jakości Kształcenia  i Wychowania poświęcone  omówieniu przygotowań do wprowadzenia w szkołach ponadgimnazjalnych,  nowej podstawy programowej.
Niestety  w wystąpieniach przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz większości Posłów, zabrakło refleksji, że zmiany programowe dotyczą nie tylko dyrektorów szkół i nauczycieli, ale również, a może przede wszystkim, uczniów i rodziców.
Te dwie grupy, będące znaczącym partnerem środowiska szkolnego, zostały w polityce informacyjnej MEN,  dotyczącej promowania zmian programowych, zupełnie niedostrzeżone i pominięte.
Zwrócił na to uwagę Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji ''Rodzice Szkole'' podkreślając, że takie postępowanie jest kontynuacją niedobrego obyczaju nieuwzględniania przez władze oświatowe, w bardzo ważnych sprawach dotyczących ich dzieci,  głosu rodziców i rad rodziców.

W Piastowie : Na rowerze jeżdżę w kasku

15 marca 2012

Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Piastowa wspólnie z Urzędem Miasta, w ramach akcji Na rowerze jeżdżę w kasku zorganizowała dla uczniów szkół Piastowa Konkurs Plastyczny, którego celem jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży, bezpiecznego sposobu jazdy na rowerze


Więcej

Konkurs dla rad rodziców „Mam 6 lat”

13 marca 2012

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w konkursie „Mam 6 lat",  skierowanym do rad rodziców w szkołach i przedszkolach. Celem konkursu jest upowszechnianie najciekawszych form aktywności rad rodziców umożliwiających przyjazną adaptację dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej oraz wsparcie współpracy między radami.

Więcej informacji po kliknięciu tutaj


Więcej

Punkt Konsultacyjny Fundacji „Rodzice Szkole”

10 marca 2012

Fundacja „Rodzice Szkole”, dążąc do poszerzenia świadczonych szkołom usług, przystępuje do organizowania: Punktu Konsultacyjnego, mającego na celu obsługę prawną rad rodziców i poradnictwo w zakresie ich działalności merytorycznej.


Więcej

Wielkopolskie Porozumienie Rad Rodziców

9 marca 2012

W dniu 7 marca br. zawiązało się Wielkopolskie Porozumienie Rad Rodziców skupiające rady rodziców szkół Miasta Poznania i powiatu poznańskiego.


Więcej

W Piastowie o przeciwdziałaniu uzależnieniom

5 marca 2012

W cyklu konferencji poświęconych miejscu i roli rodziców i rad rodziców w samorządowej oświacie, gościliśmy 29 lutego br. w Piastowie.

Ta podwarszawska miejscowość wyróżnia się na mapie edukacyjnej regionu wyraźnym zaangażowaniem władz (przede wszystkim burmistrza: Pana Marka Kubickiego i grupy Radnych miejskiego samorządu) na rzecz partnerskiej współpracy z rodzicami uczniów piastowskich szkół.

W trakcie konferencji poświęconej przeciwdziałaniu uzależnieniom dzieci i młodzieży - głos zabierali: dyrektorzy szkół, rodzice i radni, zgodnie podkreślając, że skuteczne zapobieganie uzależnieniom (których lista, w XXI wieku ciągle się wydłuża) wymaga stałej współpracy całego lokalnego środowiska – w szczególności rodziców, nauczycieli i samorządów uczniowskich.

Problemy podjęte na konferencji będą szerzej omawiane w czasie warsztatów, które Fundacja „Rodzice Szkole” przeprowadzi jeszcze w marcu br. w ramach projektu: Miejsce i rola rodziców i rad rodziców Piastowa w programie przeciwdziałania uzależnieniom dzieci młodzieży

 

Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej

2 marca 2012

Pani Krystyna Szumilas zaprosiła organizacje rodzicielskie do udziału w tworzonym przy Ministrze Edukacji Narodowej Forum Rodziców.

Fundacja „Rodzice Szkole” przyjęła tę inicjatywę z nadzieją na autentyczny dialog (w przeciwieństwie do pozorowanych działań poprzedniej ekipy MEN) i wspólne dążenie do rozwiązań dobrze służących polskiej oświacie.

Dla środowisk rodzicielskich, skupionych wokół Fundacji, sprawdzianem intencji p. Minister będzie Jej stosunek do zgłoszonego 20 grudnia 2011 roku projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Proponowana przez nas zmiana wyposaży rady rodziców w uprawnienia umożliwiające prowadzenie aktywnej i efektywnej działalności na rzecz szkoły, m. in. ułatwiające pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na realizację jej celów statutowych.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

Fundacja „Rodzice Szkole” z wizytą w Białej Podlaskiej

1 marca 2012

Fundacja ''Rodzice Szkole'', korzystając z dwudziestoletniego doświadczenia budowania społecznej oświaty, włącza się w pomoc przy tworzeniu szkół prowadzonych przez rodziców i nauczycieli. Szerzej pisze o tym Prezes Zarządu Fundacji p. Wojciech Starzyński.


Więcej

Opowiedzmy naszym dzieciom o Wyklętych

26 lutego 2012

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to okazja, aby przypomnieć naszym dzieciom o ludziach, którzy życie w zgodzie ze słowami Bóg, Honor, Ojczyzna traktowali jako obowiązek patriotyczny, a za wierność tym słowom umierali w sowieckich łagrach i UB-eckich więzieniach.

Wojciech Starzyński


Więcej

Podziękowania

25 lutego 2012

Dziękujemy:

Panu Bogdanowi Brolowi za szybką reakcję na nasz apel z dnia 16 stycznia br. i przekazanie na bieżącą działalność Fundacji, przede wszystkim jej sekretariatu, kwoty w wysokości 500 zł.

Panu Andrzejowi Barwińskiemu za zgromadzenie 205 podpisów osób popierających, zgłoszony przez Fundację „Rodzice Szkole”, projekt ustawy wyposażający rady rodziców w możliwość dokonywania przez nie czynności prawnych niezbędnych do prowadzenia aktywnej i efektywnej działalności na rzecz szkół (m. in. umożliwiających gromadzenie środków finansowych na działalność statutową szkół).

Panu Jerzemu Wiśniewskiemu za przygotowanie formularza umożliwiającego osobom popierającym ww. projekt złożenie podpisów drogą elektroniczną.

Fundacja „Rodzice Szkole"

Mazowiecka oświata w rękach obywateli

20 lutego 2012

Fundacja ''Rodzice Szkole'' i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli dążąc do tego aby szkoła była miejscem współpracy: nauczycieli, rodziców, uczniów,
samorządowej administracji oświatowej i środowisk obywatelskich, rozpoczęły realizację programu

Mazowiecka oświata w rękach obywateli

Projekt ten spotyka się z dużym zainteresowaniem lokalnych społeczności, upatrujących w jego realizacji i poszerzeniu na obszar całego kraju szansę na wspólną refleksję i działanie na rzecz poprawy kondycji edukacji w Ich małych ojczyznach.

Zwróciliśmy się do Marszałków Województw i Wojewodów z propozycją współpracy oraz do Prezydentów  miast i Starostów Powiatów z propozycją organizacji konferencji pt.: Miejsce i rola rodziców w samorządowej oświacie.

Proszę o jak najszersze rozpowszechnienie tej informacji, m. in. poprzez zamieszczenie jej w lokalnych mediach oraz na witrynach internetowych zaprzyjaźnionych organizacji i instytucji .

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Dziewczęta do informatyki

19 lutego 2012

Akademia Górniczo Hutnicza i Politechnika Warszawska to dwie z wielu uczelni przyjaznych dziewczynom wymienionych na stronie dziewczynynapolitechniki.pl. ''Fundacja Rodzice Szkole'' wita z zainteresowaniem inicjatywę ''Kobiety i nowe technologie'', której jednym z haseł jest ''Dziewczęta do informatyki''.


Więcej

Konferencja w Ostrołęce

11 lutego 2012

Dnia 8 lutego br. odbyła się pierwsza konferencja z cyklu „Mazowiecka oświata w rękach obywateli”. W murach Szkoły. Podstawowej z nr 1 w Ostrołęce gościła nas Pani Dyrektor Jabłonowska, a rozpoczęcie uświetnił występ 60-osobowego chóru młodzieżowego pod kierownictwem Pani Marzeny Daniszewskiej...


Więcej

Poznańskie spotkanie przedstawicieli Rad Rodziców

10 lutego 2012

W dniu 1 lutego 2012 r. w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu odbyło się- z inicjatywy osób uczestniczących w październikowej Konferencji pt. Miejsce i rola rodziców w poznańskiej oświacie –spotkanie Rad Rodziców w celu utworzenia Porozumienia Rad Rodziców...Więcej

Rodzice oraz Samorządy Terytorialne Partnerzy czy Przeciwnicy?

5 lutego 2012

Fundacja „Rodzice Szkole” z wielką troską przygląda się procesowi likwidowania przez samorządy terytorialne szeregu szkół. Zdajemy sobie sprawę, że realia ekonomiczne muszą być w działalności samorządu uwzględniane i do takich działań zmusza je często zła sytuacja finansowa, ale uważamy, że nie powinna ona być jedynym kryterium przy kształtowaniu lokalnej polityki oświatowej. Szkoła, to nie tylko miejsce nauki dzieci, ale również  bardzo często ważny ośrodek oświatowo-kulturalny, to miejsce wokół którego organizuje się lokalna aktywność obywatelska- buduje się społeczeństwo obywatelskie...Więcej

Ustawa o systemie informacji oświatowej w Trybunale Konstytucyjnym

3 lutego 2012

2 lutego br. miała miejsce konferencja prasowa, na której przedstawiciele środowisk obywatelskich: p. Anna Ciupa z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, p. Małgorzata Szumańska z Fundacji Panoptykon i p. Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” oraz p. Kazimierz M. Ujazdowski poseł na Sejm RP, przedstawili wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją RP niektórych zapisów uchwalonej w ubiegłej kadencji Parlamentu ustawy o systemie informacji oświatowej...


Więcej

Żoliborscy rodzice w obronie szkół

30 stycznia 2012

W dniu 27. stycznia br. odbyła się sesja Rady Dzielnicy Warszawa – Żoliborz poświęcona konkursowi na dyrektora Gimnazjum nr 55 im. J. Bytnara ps.„Rudy” Al. Wojska Polskiego 1a  oraz zmianie siedziby Gimnazjum nr 56 im. Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek"ul. Filarecka 2...


Więcej

Stanowisko Fundacji „Rodzice Szkole” w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 79 im. Zygmunta Sokołowskiego w Warszawie

26 stycznia 2012

W naszej ocenie przyczyną konfliktu  jest brak autentycznego dialogu pomiędzy władzami m. st. Warszawy i Dzielnicy Bielany, oraz lokalnymi środowiskami obywateli, przede wszystkim rodzicami dzieci uczęszczających do ww. szkoły. Za ten brak dialogu odpowiedzialne są władze samorządowe, nie uwzględniające przy podejmowaniu decyzji nie tylko opinii mieszkańców, ale również odrzucające, zgłaszane przez radę rodziców propozycje prowadzące do poprawy kondycji finansowej Szkoły i tym samym stworzenia warunków do jej dalszego funkcjonowania (bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych przez m. st. Warszawę)...


Więcej

Apel w sprawie darowizny

18 stycznia 2012

Warszawa 2012-01-16

Szanowni Państwo,

Przyjaciele i Sympatycy Fundacji „Rodzice Szkole”

Od wielu lat Fundacja „Rodzice Szkole” stara się pomagać rodzicom i radom rodziców w prowadzeniu działalności wspierającej szkoły Ich dzieci.

Kontynuowanie naszej pracy zależy od zgromadzenia niezbędnych na ten cel środków finansowych.

Zwracamy się z prośbą o wsparcie działalności Fundacji „Rodzice Szkole” w formie jednorazowej darowizny lub stałej comiesięcznej wpłaty na konto:

DnB NORD 43 1370 1109 0000 1701 4890 8900

Każda złotówka otrzymana od Państwa posłuży organizowaniu się: rodziców, nauczycieli, uczniów - wszystkich dla których nowoczesny system edukacji jest kluczem do lepszej przyszłości – do działań na rzecz dobra wspólnego.

Barbara Robakiewicz Wojciech Starzyński
Przewodnicząca Rady
Prezes Zarządu
Fundacji „Rodzice Szkole”

Przypominamy, że prawo podatkowe zezwala na dokonanie odliczeń kwot przekazanych na cele społecznie użyteczne.


Więcej

W Sejmie o kierunkach działań Ministra Edukacji Narodowej

12 stycznia 2012

11 stycznia br. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży, na którym Pani Minister Krystyna Szumilas przedstawiła planowane przez resort edukacji działania w zakresie oświaty i wychowania.

Podkreślając, że system oświaty wymaga stabilizacji, a nie ciągłych zmian, zadeklarowała wolę kontynuowania polityki oświatowej poprzedniej ekipy.

W bardzo ożywionej dyskusji,  głos zabrało kilkunastu posłów i przedstawiciele licznie przybyłych organizacji obywatelskich, w tym Wojciech Starzyński -  Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”...


Więcej

Rok 2012 – Rokiem Janusza Korczaka

2 stycznia 2012

W roku 2012 przypada siedemdziesiąta rocznica bohaterskiej śmierci Janusza Korczaka, wybitnego polskiego pedagoga, publicysty, lekarza i działacza społecznego. Z tej okazji Sejm RP ogłosił rok 2012 – Rokiem Janusza Korczaka...


Więcej

Zapraszamy samorządy terytorialne do współpracy

2 stycznia 2012

Nawiązując do programu: Rodzice dla Samorządu, Samorząd dla Rodziców, Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” skierował do Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP propozycję wspólnego zorganizowania cyklu konferencji nt. „Miejsca i roli rodziców w samorządowej oświacie”.

Zaproponowaliśmy również  spotkanie przedstawicieli Fundacji „Rodzice Szkole” z Zarządami ww. Związków celem wypracowania jednolitej strategii na rzecz  wzmacniania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez samorządy terytorialne. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z życzliwym zainteresowaniem samorządów i otworzy nowy rozdział na polu uspołecznienia polskiego systemu edukacji.

Wojciech Starzyński


Więcej

Rodzice dla Samorządu, Samorząd dla Rodziców

30 grudnia 2011

Dostrzegając znaczenie roli rodziców w tworzeniu i realizacji lokalnej polityki oświatowej oraz potrzebę wspierania przez samorząd terytorialny rad rodziców w ich działaniach na rzecz szkół własnych dzieci, Fundacja „Rodzice Szkole” przygotowała program: Rodzice dla Samorządu, Samorząd dla Rodziców, którego celem jest przyspieszenie procesu uspołecznienia polskiej oświaty, poszerzenie obszarów aktywności obywatelskiej oraz budowa, niezbędnego dla rozwoju kraju, kapitału społecznego...


Więcej

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

22 grudnia 2011

Rodzice! Nowelizujemy ustawę o systemie oświaty

21 grudnia 2011

Odpowiadając na oczekiwania, licznych, współpracujących z Fundacją „Rodzice Szkole”, rad rodziców, 20 grudnia br. złożyliśmy na ręce Pani Minister Krystyny Szumilas projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty wyposażający rady rodziców w uprawnienia do dokonywania czynności prawnych  umożliwiających prowadzenie aktywnej i efektywnej działalności na rzecz szkoły. Zamieszczając pełny tekst wystąpienia zwracamy się do rodziców, nauczycieli, uczniów, radnych samorządów terytorialnych - wszystkich dla których uspołecznienie polskiej oświaty jest kluczem do nowoczesnej szkoły XXI wieku - o poparcie naszego wniosku poprzez złożenie podpisu na załączonym formularzu.

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Spotkanie Liderów środowisk rodzicielskich

12 grudnia 2011

10 grudnia br. odbyło się spotkanie regionalnych Przedstawicieli Fundacji „Rodzice Szkole”, w trakcie którego podjęto szereg - ważnych dla Fundacji - postanowień...


Więcej

W obronie polskiej rodziny - list do Premiera RP

8 grudnia 2011

W związku z planowanym podniesieniem od 1 stycznia 2012 roku stawki VAT na ubranka i buty dziecięce Fundacja Rodzice Szkole skierowała list do Premiera Donalda Tuska...


Więcej

5. grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia 2011

Prezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole" składa życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza...


Więcej

Siedlce – oświata otwarta dla rodziców

1 grudnia 2011

„Miejsce i rola rodziców w samorządowej oświacie miasta Siedlce” to tytuł konferencji, która się odbyła pod patronatem Prezydenta Siedlec p. Wojciecha Kudelskiego 30 listopada. Jej organizatorami było: Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach i Fundacja „Rodzice Szkole”...


Więcej

Szkoła, samorząd i organizacja pozarządowa, czyli działanie z pasją

30 listopada 2011

W dniach 25 i 26 listopada w Sobieszewie (województwo pomorskie) odbyła się, pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej i Prezydenta Miasta Gdańska - Pana Pawła Adamowicza - organizowana przez Kwaterę Główną ZHP, konferencja "Szkoła, samorząd i organizacja pozarządowa, czyli działanie z pasją"...


Więcej

W Białymstoku - razem na rzecz ucznia

30 listopada 2011

W dniach 16/17 listopada 2011 r. odbyła się, organizowana przez Prezydenta Miasta Białegostoku p. Tadeusza Truskolaskiego, konferencja pt. "Razem na rzecz ucznia".

Uczestniczył w niej Leszek Fiedorowicz - Przedstawiciel Fundacji „Rodzice Szkole" w województwie podlaskim i Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 49 w Białymstoku - prezentując m.in. inspirującą rolę naszej Fundacji w tworzącym się ogólnopolskim ruchu rad rodziców. Zachęcamy do zapoznania się z krótkim sprawozdaniem z konferencji i wystąpieniem p. Fiedorowicza i cieszymy się z coraz szerszego uczestnictwa środowisk skupionych wokół naszej Fundacji w budowaniu Polski Obywatelskiej...


Więcej

Obowiązek szkolny dla sześciolatków od roku 2014

29 listopada 2011

Z satysfakcją informujemy, że w Ministerstwie Edukacji Narodowej został przygotowany projekt ustawy zmieniającej termin spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie na rok 2014. Ciesząc się z powyższego, z przykrością stwierdzamy, że wśród organizacji obywatelskich, do których MEN przesłał w/w projekt do zaopiniowania zabrakło Fundacji „Rodzice Szkole” i Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców. W powyższej sprawie Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” skierował list do Pani Minister Edukacji Narodowej...


Więcej

Posiedzenie Rady Fundacji "Rodzice Szkole"

28 listopada 2011

W poniedziałek, 28 listopada 2011r., odbyło się posiedzenie Rady Fundacji "Rodzice Szkole"...


Więcej

Rodzice jako wolontariusze i uczestnicy edukacji swoich dzieci

26 listopada 2011

Pod patronatem Prezydencji Polskiej w Radzie Unii Europejskiej, dniach 25/26 listopada br. odbyła się konferencja: „Rodzice jako wolontariusze i uczestnicy edukacji swoich dzieci”. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu rodziców i nauczycieli – przedstawicieli polskich środowisk rodzicielskich (stowarzyszeń, fundacji i rad rodziców) oraz kilka organizacji z Europy Zachodniej...


Więcej

List gratulacyjny dla Ministra Edukacji Narodowej

21 listopada 2011

Z okazji powołania Pani Krystyny Szumilas na stanowisko Ministra Edukacji Narodowej, Wojciech Starzyński - Prezes Zarządu Fundacji Rodzice Szkole przesłał list z gratulacjami...


Więcej

„Siłaczki” na warszawskich Bielanach – szczęśliwy finał?

18 listopada 2011

W dniu 14.listopada br., w Szkole Podstawowej nr 273 w Warszawie (o której pisaliśmy 30 października) odbyło się spotkanie: przedstawicieli rady szkoły, rodziców – inicjatorów powołania rady rodziców, dyrektora i pedagoga szkolnego oraz przedstawiciela Fundacji "Rodzice Szkole" - Prezesa Zarządu Wojciecha Starzyńskiego...


Więcej

Rada rodziców – dla dobra szkoły – działanie, komunikacja, współpraca

17 listopada 2011

Zakończyliśmy realizację drugiej edycji projektu Rada rodziców – dla dobra szkoły – działanie, komunikacja, współpraca...


Więcej

Święto Niepodległości w programie wychowawczym szkoły

10 listopada 2011

Święto Niepodległości jest okazją aby przypomnieć, że kształtowanie w dzieciach postaw, dzięki którym nasi przodkowie potrafili po ponad 120-letniej niewoli wybić się na niepodległość, jest naszym obowiązkiem...


Więcej

VI Kongres Obywatelski

7 listopada 2011

JAKI ROZWÓJ, JAKA EDUKACJA W XXI WIEKU? - był to tematyczny obszar debaty, która odbyła się 5. listopada br. w auli Politechniki Warszawskiej. Dyskusje odbywały się w ośmiu oddzielnych sesjach tematycznych, podczas których stawiano główne pytania, na które próbowało odpowiedzieć ponad 1000 zgromadzonych uczestników kongresu...


Więcej

„Rada rodziców szkoły” czy „Rada rodziców przy szkole”

31 października 2011

Felieton Prezesa Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole" - Wojciecha Starzyńskiego - na temat różnic w rozumieniu miejsca i roli rodziców w życiu szkoły..


Więcej

Konferencja Poznańskich Rad Rodziców

30 października 2011

W dniu 26 października 2011r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Poznaniu odbyła się, zorganizowana z inicjatywy Pani dyr. Mirosławy Grzemba–Wojciechowskiej - przedstawiciela Fundacji „Rodzice Szkole” w woj. wielkopolskim -  i Przewodniczącego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 w Poznaniu Jerzego Wiśniewskiego konferencja pt.

Miejsce i rola rodziców w poznańskiej oświacie.


Więcej

„Siłaczki” na warszawskich Bielanach - czyli rodzice pokonujący przeciwności

30 października 2011

We wrześniu br. kilkoro rodziców z warszawskiej Szkoły Podstawowej nr 273 próbując powołać radę rodziców odkryło szereg nieprawidłowości w działaniach funkcjonującej na terenie szkoły rady szkoły i spotkało się z zablokowaniem ich inicjatywy...


Więcej

Europejski Kongres Gmin Wiejskich

21 października 2011

19-20 października w Warszawie obradował Europejski Kongres Gmin Wiejskich. Jedna z debat Kongresu została poświęcona sprawom oświaty...


Więcej

Stalowa Wola - samorządowy lider oświaty obywatelskiej

20 października 2011

W dniu 18. października br., konferencją w Stalowej Woli, rozpoczęliśmy cykl spotkań organizowanych wspólnie z samorządami terytorialnymi, poświęconych miejscu i roli rodziców w polskim systemie oświaty. Wzięli w niej udział dyrektorzy i przedstawiciele rad rodziców stalowowolskich szkół oraz radni i prezydent miasta p. Andrzej Szlęzak...


Więcej

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2011

Dzień Edukacji Narodowej

Drodzy Przyjaciele,

Dzień Edukacji Narodowej jest świętem tych, dla których piękne i mądre słowa Kanclerza Jana Zamoyskiego: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” stanowią przesłanie i drogowskaz w codziennej działalności publicznej.

Mówiłem o tym przed kilkoma dniami do studentów studiów pedagogicznych, inaugurując realizację przygotowanego przez Fundację „Rodzice Szkole” programu: Rodzice - Szkoła – Demokracja i postulowałem jednocześnie budowanie płaszczyzny współpracy rodziców, nauczycieli, uczniów i polityków samorządowych aby było możliwe wspólne tworzenie szkoły obywatelskiej na miarę wyzwań XXI wieku, odpowiadającej naszym marzeniom i oczekiwaniom.

Życzę wszystkim, dla których ta idea stanowi ważny impuls aktywności obywatelskiej, aby Dzień Edukacji Narodowej był świętem pełnym radości, rozpoczynającym realizację odważnych planów pozwalających zmieniać narodową oświatę w duchu poszanowania wielowiekowej polskiej tradycji i chrześcijańskich korzeni Europy.

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Rodzice, Szkoła, Demokracja

10 października 2011

8. października wykładem, inaugurującym dwudziesty rok akademicki na Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, wygłoszonym przez Wojciecha Starzyńskiego, zapoczątkowaliśmy realizację przygotowanego przez Fundację „Rodzice Szkole” programu: Rodzice – Szkoła - Demokracja...


Więcej

Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

8 października 2011

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

przekazuję informacje o konkursie: "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń", mając nadzieję, że brak - wśród adresatów - rodziców, nie wynika ze złej woli a jedynie z niedopatrzenia organizatorów.

Łączę wyrazy szacunku

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Piknik Rodzinny w Tarnobrzegu

3 października 2011

Zamieszczając informację o Rodzinnym Pikniku zorganizowanym przez radę rodziców przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu gratulujemy naszym tarnobrzeskim Przyjaciołom kolejnej bardzo udanej inicjatywy. Zachęcamy rady rodziców do przesyłania informacji o podobnych wydarzeniach w Państwa środowiskach. Będziemy je publikowali, propagując przykłady dobrych praktyk i tworząc „ogólnopolską mapę aktywności rodzicielskiej”.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Spotkanie wrocławskich rad rodziców

28 września 2011

27. września br., w pięknej scenerii budynku Starej Giełdy, miało miejsce spotkanie przedstawicieli kilkunastu wrocławskich rad rodziców, którego celem była dyskusja na temat miejsca i roli rodziców wrocławskich szkół i przedszkoli...


Więcej

Czas poważnie porozmawiać o zmianie Karty Nauczyciela

25 września 2011

„Czas poważnie porozmawiać o zmianie Karty nauczyciela” to tytuł artykułu, który ukazał się w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 23-25 września 2011. Polecamy go Państwa uwadze...Więcej

List od Rzecznika Praw Obywatelskich

23 września 2011

Fundacja „Rodzice Szkole” otrzymała od p. prof. Ireny Lipowicz - Rzecznika Praw Obywatelskich list dotyczący poradnika: „Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy”. Ocena, tej unikalnej w skali kraju publikacji, przynosi autorom wiele radości i satysfakcji.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole"


Więcej

List do środowiska ruchu "Ratuj Maluchy"

16 września 2011

W dniu 16. września br. Prezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole" skierował do środowiska ruchu obywatelskiego "Ratuj Maluchy" list zapraszający rodziców do aktywnego włączenia się w działalność rad rodziców w szkołach ich dzieci.

Katarzyna Klimczak

Rzecznik Prasowy Fundacji "Rodzice Szkole"


Więcej

Miejsce i rola rodziców w szkołach Warszawy i Mazowsza

9 września 2011

Informujemy, że pierwsze w roku szkolnym 2011/2012 Forum Edukacyjne przy Wojewodzie Mazowieckim, które odbędzie się 20 września br. o godz. 16.00 w sali 228 na pl. Bankowym w Warszawie, zostanie poświęcone dyskusji nt.: Miejsca i roli rodziców w polskim systemie oświaty...


Więcej

Środowiska rodziców przed nowymi wyzwaniami

8 września 2011

W dniu 3. września br., na zaproszenie Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, po raz kolejny spotkali się liderzy środowisk rodzicielskich z różnych stron kraju. Rozmawialiśmy  m. in. o podejmowanych w okresie wakacyjnym działaniach, mających na celu upowszechnianie wiedzy nt. sytuacji i roli rodziców w polskim systemie oświaty...


Więcej

Szkoła z Pasją

5 września 2011

Minister Katarzyna Hall ogłosiła rok szkolny 2011/2012 Rokiem Szkoły z Pasją. Jest to przesłanie, które powinno służyć ożywieniu aktywności wszystkich osób związanych ze szkołą (w tym rodziców i lokalnych środowisk obywatelskich)  oraz spowodować, by miejsce nauki stało się dla uczniów przyjazne i ciekawe, by uczniowie, angażowali w realizację projektów, przy których będą uczyć się współpracy, aktywności obywatelskiej i wrażliwości na potrzeby innych.


Wojciech Starzyński


Więcej

List z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

30 sierpnia 2011

Warszawa 1 września 2011 r.

Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie
Przyjaciele i Współpracownicy
Fundacji „Rodzice Szkole”

Szanowni Państwo!

Nowy rok szkolny rozpoczynamy z nadzieją na zdecydowanie szersze otwarcie polskich szkół przed rodzicami, radami rodziców i lokalnymi środowiskami obywatelskimi.
Życzymy Państwu aby związane z tym plany i zamiary powiodły się, a praca pro publico bono przynosiła wiele radości i satysfakcji. Wszystkim zainteresowanym kondycją polskiej oświaty dedykujemy felieton pokazujący, że środowiska rodzicielskie potrafiły  w niepodległej Polsce, często w opozycji do tych, którzy „mówili, żeśmy stumanieni”, pokazać „że chcieć to móc”

łączymy wyrazy szacunku

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu

Maria Szpilowska

Wiceprezes Zarządu

Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 


Więcej

PARTNERZY I SPRZYMIERZEŃCY - poradnik dla rad rodziców

23 sierpnia 2011

Celem przybliżenia rodzicom ich praw i obowiązków oraz uzmysłowienia jak mogą wpływać na życie i profil szkoły, Fundacja „Rodzice Szkole” wydała, przygotowany przez praktyków i aktywnych członków rad rodziców, poradnik: RODZICE - PARTNERZY I SPRZYMIERZEŃCY zawierający podstawowe informacje niezbędne dla powołania i skutecznego działania rady rodziców.


Więcej

Bezpłatne szkolenie nt. działalności rad rodziców

18 sierpnia 2011

Fundacja "Rodzice Szkole" zaprasza warszawskie szkoły publiczne na bezpłatne szkolenie w ramach projektu Rada rodziców – dla dobra szkoły – działanie, komunikacja, współpraca
Szkolenia skierowane są do rodziców czynnie działających w radach rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego...Więcej

Spotkanie „Meritum” z Prezesem Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

16 sierpnia 2011

W drugim tegorocznym numerze kwartalnika Meritum (wydawanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli), poświęconym sprawom relacji rodziców ze szkołami Wojciech Starzyński przedstawia   historię, dokonania i plany środowisk rodzicielskich skupionych wokół Fundacji „Rodzice Szkole”.


Więcej

Trybunał Konstytucyjny wszczął postępowanie w sprawie SIO

12 sierpnia 2011

W związku z wszczęciem przez Trybunał Konstytucyjny postępowania w sprawie Ustawy o systemie informacji oświatowej, Prezes Zarządu Fundacji „ Rodzice Szkole”, Wojciech Starzyński skierował do Sygnatariuszy Apelu list...


Więcej

Programy edukacyjne kandydatów do Parlamentu RP

6 sierpnia 2011

Fundacja „Rodzice Szkole” oraz redakcja miesięcznika Edukacja i Dialog zwróciły się do ugrupowań politycznych, ubiegających się w nadchodzących wyborach parlamentarnych o mandaty poselskie i senatorskie,  z propozycją zaprezentowania ich programów edukacyjnych i  przeprowadzenia debaty redakcyjnej poświęconej przyszłości polskiej szkoły.


Więcej

Rodzice, szkoła, demokracja

24 lipca 2011

Rodzice, szkoła, demokracja - to tytuł przedmiotu, który Fundacja „Rodzice Szkole” proponuje jako element oferty programowej dla szkół wyższych...


Więcej

SIO w Trybunale Konstytucyjnym

15 lipca 2011

15 lipca br. miała miejsce konferencja prasowa posła na Sejm RP, pana Kazimierza Ujazdowskiego, dotycząca wniosku o niezgodność z Konstytucją RP ustawy o SIO, skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego...


Więcej

Obywatele czy pariasi?

14 lipca 2011

Z sympatią przyglądałem się obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, dotyczącej nowelizacji ustawy o systemie oświaty, zapoczątkowanej przez środowisko ruchu „Ratuj maluchy”. (...) trudno nie uznać, że największą wartością tej akcji jest 345 tys. (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy) podpisów obywateli, którzy w ten sposób dają wyraz troski o przyszłość polskiej szkoły (a nie, jak twierdzą niektórzy politycy, zabiegają jedynie o partykularne interesy własnych dzieci)...

Na podstawie tego tekstu powstał artykuł „Nie ignorować głosu społeczeństwa” opublikowany 27 lipca w dziale Opinie Dziennika Gazety Prawnej.


Więcej

Podsumowanie programu rodzicielskiego realizowanego przez stołeczny samorząd

12 lipca 2011

W dniu 11 lipca, z inicjatywy dyrektora Warszawskiego Centrum Inowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, pana Arkadiusza Walczaka, kilkanaście środowisk rodzicielskich, rozmawiało o ofercie WCIES kierowanej do warszawskich rodziców...


Więcej

Spotkanie liderów lokalnych środowisk rodzicielskich

11 lipca 2011

W dniu 9 lipca 2011r., w siedzibie Fundacji „Rodzice Szkole” spotkali się przedstawiciele kilkunastu środowisk rodzicielskich z całego kraju. Rozmawialiśmy o miejscu i roli rodziców w polskim systemie edukacji, w kontekście ponad dwudziestu lat doświadczeń i nowych wyzwań, jakie pojawiają się przed polskimi rodzicami. Dzieląc się doświadczeniami z własnej działalności zastanawialiśmy się, czy mamy odwagę i determinację, aby podjąć się organizowania lokalnych środowisk rodzicielskich pełniąc rolę edukatorów i potencjalnych ich liderów...


Więcej

Ratuj Maluchy - obywatelski projekt ustawy oświatowej w Sejmie

4 lipca 2011

4 lipca projekt obywatelski ustawy trafił do sejmu z ponad 330 tysięcami podpisów!!!
Informację o tym wydarzeniu podały wszystkie media.

Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców zaprasza do udziału w kolejnych akcjach:

 

Kolejne zadanie przed nami !
Praca domowa na wakacje: Napiszcie nam o problemach w Waszej szkole na adres mojaszkola2011@gmail.com

Raport o stanie szkół przedstawimy w sejmie. Szczegóły akcji: tutaj

Drugie zadanie: Wyślijcie z wakacji pocztówkę do marszałka sejmu, żeby pamiętał, że projekt jest dla nas ważny. Szczegóły: tutaj

 

Gratulujemy sukcesu akcji i popieramy nowe inicjatywy!

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole"


Więcej

III edycja programu "Co ty możesz zrobić dla swojej szkoły" w Nowym Sączu

29 czerwca 2011

27 czerwca br. odbyło się kolejne szkolenie w ramach III edycji projektu "Co ty możesz zrobić dla swojej szkoły". Fundacja "Rodzice Szkole" miała przyjemność gościć w Nowym Sączu...


Więcej

III edycja programu "Co ty możesz zrobić dla swojej szkoły" w Siedlcach

21 czerwca 2011

20 czerwca, na zaproszenie władz Miasta Siedlce, Fundacja "Rodzice Szkole" miała przyjemność przeprowadzić szkolenie dla przedstawicieli rad rodziców, dyrektorów szkół i pracowników samorządowych - w ramach projektu „Co ty możesz zrobić dla swojej szkoły”...


Więcej

List na zakończenie roku szkolnego

20 czerwca 2011

Kończący się rok szkolny był dla naszego środowiska czasem pełnym ciekawych wydarzeń i różnorodnych inicjatyw. Wspólnie podejmowaliśmy szereg działań...


Więcej

III edycja programu "Co ty możesz zrobić dla swojej szkoły"

14 czerwca 2011

Spotkaniem z przedstawicielami rad rodziców poznańskich szkół, 13 czerwca br. , rozpoczęliśmy cykl czterech szkoleń, organizowanych w ramach III edycji programu Co ty możesz zrobić dla swojej szkoły”, współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski.

Iinformujemy, że podobne szkolenia odbędą się w najbliższym czasie w Siedlcach, Nowym Sączu i Oławie.

Jednocześnie w ramach w/w projektu przygotowujemy kilkunastu liderów lokalnych środowisk rodzicielskich do roli edukatorów rad rodziców na terenie poszczególnych województw...Więcej

Uczmy się od Węgrów

4 czerwca 2011

W dniu 1 czerwca br., na zaproszenie Ambasadora Węgier Pana Imre Molnara, przedstawiciele kilkunastu organizacji pozarządowych (w tym Fundacji „Rodzice Szkole” i współpracujących z naszym środowiskiem stowarzyszeń: Związku Dużych Rodzin Trzy Plus i Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców) wzięli udział w spotkaniu z Panem Miklosem Solteszem, ministrem ds. Socjalnych, Rodziny i Młodzieży Węgier...


Więcej

Miejsce i rola rodziców w szkołach Warszawy i Mazowsza

2 czerwca 2011

Z satysfakcją informujemy, że na wniosek Prezesa Fundacji „Rodzice Szkole” Wojciecha Starzyńskiego kolejne spotkanie Forum Edukacyjnego przy Wojewodzie Mazowieckim, które odbędzie się 20 września br. zostanie poświęcone dyskusji nt.: Miejsca i roli rodziców w szkołach Warszawy i Mazowsza...


Więcej

Czy można powtórzyć konkurs na dyrektora szkoły?

1 czerwca 2011

W dziale „Pytania i Odpowiedzi” prezentujemy interesujący przypadek dotyczący problemów poruszanych w artykule Konkurs na dyrektora szkoły, kolejne wyzwanie dla rady rodziców, zamieszczonym na naszej witrynie w dniu 11 kwietnia br. Zachęcamy do lektury.


Więcej

Czy rada rodziców ma prawo do konta?

30 maja 2011

O działaniach podejmowanych przez Fundację „Rodzice Szkole” na rzecz jednoznacznego określenia statusu rad rodziców umożliwiającego tym organom szkoły prowadzenie własnego rachunku bankowego pisze w Gazecie Prawnej red. Artur Grabek.


Więcej

Parlament RP uchwalił ustawę o systemie informacji oświatowej - czekamy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego

15 maja 2011

Mimo krytycznych opinii organizacji pozarządowych i licznych środowisk obywatelskich, Senatorowie RP przyjęli ustawę o SIO. Teraz jej los zależy od decyzji Prezydenta Bronisława Komorowskiego, do którego zwracamy się o skierowanie, uchwalonej ustawy, do Trybunału Konstytucyjnego...


Więcej

List do Pani Minister Katarzyny Hall

4 maja 2011

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” skierował list do Pani Minister Katarzyny Hall w sprawie sytuacji szkół rzeszowskich wywołanej uchwałą Rady Miasta Rzeszowa, ograniczającą autonomię rad rodziców

Katarzyna Klimczak

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Kontrowersyjna uchwała Rady Miasta Rzeszowa - próba przejęcia funduszy rad rodziców

19 kwietnia 2011

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXXII /1454/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26. października 2010 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku bankowym, rozliczanie środków Rady Rodziców odbywa się za pośrednictwem księgowości szkoły... czy taka uchwała jest zgodna z obowiązującym prawem i dobrą praktyką?...


Więcej

Konkurs na dyrektora szkoły, kolejne wyzwanie dla rady rodziców

11 kwietnia 2011

W kwietniu i maju każdego roku odbywają się konkursy na stanowiska dyrektorów szkół publicznych. Wybór dyrektora jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu szkoły, wpływającym na jej przyszłość, a tym samym na proces kształcenia i wychowywania naszych dzieci...


Więcej

ZUS wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców

7 kwietnia 2011

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” z dnia 25. stycznia 2011 r., w sprawie zasad dotyczących odprowadzania przez rady rodziców szkół publicznych składek ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych- Departament Ubezpieczeń i Składek, pismem z 31. marca 2011 r. poinformował, że pełnienie przez rady rodziców funkcji płatnika składek za pracowników lub osoby świadczące prace na podstawie umów cywilnoprawnych jest zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym i nie powinno być kwestionowane przez terenowe jednostki organizacyjne ZUS.


Więcej

Cele i zadania Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich

28 marca 2011

„Ogólnopolski ruch rodziców i organizacji rodzicielskich  to  wielka szansa, nie tylko dla polskiej oświaty i szkoły naszych dzieci, ale również dla budowanego z trudem, społeczeństwa obywatelskiego” - pisze Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” przedstawiając do dyskusji propozycje działań, które w najbliższym czasie należy rozwinąć.


Więcej

List do premiera

12 marca 2011

„Mając na uwadze przygotowania do polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej zwracamy się z apelem, aby jednym z jej priorytetów była kwestia polityki prorodzinnej” piszą w liście do Premiera nasi przyjaciele - członkowie Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski. Popieramy!
Fundacja „Rodzice Szkole”


Więcej

Fundacja "Rodzice Szkole" u Rzecznika Praw Obywatelskich

11 lutego 2011

W piątek, 11 lutego 2011 r., przedstawiciele Fundacji "Rodzice Szkole" gościli u RPO - pani prof. dr hab. Ireny Lipowicz...


Więcej

Co dalej z ustawą o systemie informacji oświatowej

2 lutego 2011

W dniu 31. stycznia br. Fundacja „Rodzice Szkole”, Komitet Założycielski Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich oraz Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców przekazały Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkowi Sejmu, Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Rzecznikowi Praw Dziecka, wspólne stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o systemie informacji oświatowej.

Wszystkich, którzy chcieliby je poprzeć, szczególnie rodziców i pełnoletnią młodzież, prosimy o składanie podpisów na naszej witrynie internetowej: APEL przeciwko nowej ustawie o Systemie Informacji Oświatowej.


Więcej

Powstaje Ogólnopolskie Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich

16 stycznia 2011

Podczas spotkania przedstawicieli rad rodziców oraz organizacji rodzicielskich, które odbyło się 15 stycznia br., w siedzibie Fundacji "Rodzice Szkole", powołano Komitet Założycielski Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich...


Więcej

Nasi Przyjaciele

15 stycznia 2011

Otwieramy dział, w którym będziemy prezentować współpracujące z Fundacją  „Rodzice Szkole” środowiska obywatelskie i  indywidualne osoby zaangażowane w działalność na rzecz uspołecznienia polskiej oświaty.


Więcej

Co nas nurtuje? PYTANIA I ODPOWIEDZI

10 stycznia 2011

Otwieramy dział odpowiedzi na pytania, z którymi zwracają się do naszej Fundacji rady rodziców...


Więcej

Na przełomie 2010/2011

4 stycznia 2011

Rok 2010 Fundacja “Rodzice Szkole” zakończyła wydaniem Newslettera, przesłanego do kilkuset potencjalnych odbiorców. Początkowo proponujemy jego edycję raz w  miesiącu przechodząc z czasem na cykl dwutygodniowy i dążąc do poszerzania listy czytelników. Nasz newsletter traktujemy  jako wstępny etap działań prowadzących do stworzenia  internetowej gazety dla rodziców.

Rok 2011 zapoczątkowaliśmy przedstawieniem projektu Deklaracji Założycielskiej Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich...


Więcej

Nowa szansa i nowe wyzwania przed polskimi rodzicami

17 grudnia 2010

Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło się do organizacji pozarządowych i osób fizycznych z propozycją przedstawienia programów edukacyjnych, które w roku 2011 mogłyby zostać włączone do zadań priorytetowych MEN, dofinansowywanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...


Więcej

List otwarty do Minister Edukacji Narodowej pani Katarzyny Hall

17 grudnia 2010

List otwarty wystosowany przez Prezesa Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole" do p. Katarzyny Hall - Minister Edukacji Narodowej...


Więcej

Dobre prawo – sprawne Państwo

16 grudnia 2010

W dniu 15. grudnia br. odbyła się, zorganizowana przez Instytut Spraw Publicznych,  konferencja, poświęcona omówieniu prowadzonego od  2002 roku programu Obywatel i Prawo, w której uczestniczył Prezes Fundacji "Rodzice Szkole" - Wojciech Starzyński...


Więcej

Czego nie uczy polska szkoła?

9 grudnia 2010

W trakcie seminarium zorganizowanego ostatnio przez Narodowy Bank Polski a poświęconego edukacji ekonomicznej i finansowej w polskim szkolnictwie wyższym, interesujące wystąpienia prelegentów: Prezesa NBP, profesora Marka Belki oraz członków Rady Naukowej NBP - profesorów Alojzego Nowaka, Krzysztofa Jajugi i Marka Ratajczaka, a także ożywiona dyskusja, w której głos zabrało kilkanaście osób, uzmysłowiły uczestnikom, że wyraźnie zachowawcze, w przeciwieństwie do rozwiniętych i dynamicznie się rozwijających krajów świata, traktowanie na polskich uczelniach nauk ekonomicznych zaczyna się już na etapie szkoły...


Więcej

W MEN dyskusja o nauczycielach... bez rodziców

26 listopada 2010

Trwają prace powołanego przez minister Katarzynę Hall Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw statusu zawodowego nauczycieli...


Więcej

Rada Rodziców - partner, intruz czy sponsor?

21 listopada 2010

Spotykając się z radami rodziców, dyrektorami szkół nauczycielami i samorządami uczniowskimi zauważam ostatnio bardzo niekorzystne tendencje sprowadzające rolę rodziców na terenie szkoły wyłącznie, do zasilania jej dodatkowymi pieniędzmi...

Niepokojące spostrzeżenia odnośnie roli rad rodziców w polskich szkołach dokonane przez Wojciecha Starzyńskiego - Prezesa Fundacji "Rodzice Szkole".


Więcej

Najnowsza inicjatywa Fundacji

25 października 2010

Analizując zgodność regulaminów rad rodziców ze statutami szkół Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” stwierdził, że znaczna ich część nie odpowiada standardom prawnym. Uważając, że szkoła, będąc miejscem kształtowania postaw obywatelskich uczniów, nauczycieli i rodziców, powinna wyjątkowo starannie przestrzegać obowiązujących norm prawnych postanowiliśmy zainicjować program: Dobry statut w każdej szkole.


Więcej

Newsletter